Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 27. april 2017

Mødefakta

Dato: Torsdag den 27. april 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)

Bemærkninger

Arne Bech deltog for Mogens Leo Hansen. Kenneth F. Christensen deltog for Mikail Erman. Benthe Viola Holm forlod mødet kl. 17.34 under punkt 4.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget orienterede om at der arbejdes på et fællesmøde mellem udvalget og Børne- og Undervisningsudvalget om overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Formanden orienterede endvidere om, at næste møde afholdes på Belægningen og om en konference om de svage unge og uddannelse.

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst orienterede om aftale med UU-center Syd om indsats overfor unge, der ikke kommer i gang med en uddannelse.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om at Økonomiudvalget havde bevilget midler til gennemførsel af Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) og om et nyt projekt ”Flere skal med”, som er udmeldt fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.


3. Dialogmøde - Beskæftigelsesplan 2018

Beslutningstema

Som del af processen for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2018, vil der på dette møde i Arbejdsmarkedsudvalget være dialog om temaerne i Beskæftigelsesplan 2018.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte temaerne til Beskæftigelsesplan 2018.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

Drøftet.

Sagsfremstilling

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts fik medlemmerne præsenteret de fem pejlemærker, som udvalget på mødet i februar udpegede til Beskæftigelsesplan 2018.

Pejlemærkerne er:

 1. Brancheskift, ”det gode match” samt opkvalificering
 2. Integration
 3. Virksomhedsindsats
 4. Langtidsforsørgede med fokus på socialøkonomisk virksomhed
 5. Sort arbejde

På mødet i marts fik medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget udleveret ”huse” til inspiration til forberedelsen til dette dialogmøde om temaerne til Beskæftigelsesplan 2018.

På dette møde skal Arbejdsmarkedsudvalgets medlemmer komme med input til temaer inden for de fem pejlemærker, der skal være fokus på i Beskæftigelsesplan 2018 og dermed i Arbejdsmarkedsafdelingens indsats i 2018.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Økonomirapportering pr. 31. marts 2017 Arbejdsmarkedsvalget

Beslutningstema

Forvaltningen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 2 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 31. marts 2017 til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kultur, Miljø og Vækst har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de to første måneders forbrug, foretaget en vurdering af budget 2017 og forventer på nuværende tidspunkt ingen afvigelser fra budgettet.

Da forbrugsdata på dette tidlige tidspunkt af året er sparsomme, er skønnet foretaget med en vis usikkerhed.

Der er på nuværende tidspunkt følgende kendte udfordringer på udvalgets område:

Udenfor Servicerammen

Integrationsområdet

Udlændingestyrelsen forventede, at der i 2016 ville komme 17.000 flygtninge til Danmark. Styrelsen meddelte efterfølgende, at antallet forventedes reduceret til mellem 9.500 og 13.500 personer. Samtidig blev antallet af flygtninge, som Hvidovre Kommune skulle modtage i 2016, reduceret væsentligt sidst på året, hvilket også har indflydelse på niveauet i 2017.

Ved budgetlægningen for 2017 var udmeldingen fra Styrelsen en kvote for Hvidovre Kommune på 61 flygtninge. Budgetlægningen for 2017 er baseret på dette tal. Efterfølgende er kvoten reduceret til 38. Kommunen har foreløbigt fået meddelelse om, at der kan forventes to flygtninge pr. 1. april og en pr. 1. maj, altså i alt tre flygtninge i årets første fem måneder.

I forlængelse af at kommunen modtager flygtninge sker der også en række familiesammenføringer, hvorved det samlede antal af nye voksne integrationsborgere i Hvidovre Kommune må forventes at stige udover det modtagne antal.

Ydelsesområderne

På ydelsesområderne forventes budgettet på nuværende tidspunkt overholdt under ét.

Der er fortsat usikkerhed omkring kommunens refusionsindtægter fra staten som følge af refusionsreformen, som trådte i kraft i 2016. Refusionsreformen betyder, at beregningen af hovedparten af kommunens statsrefusioner i en overgangsperiode, foretages af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Kommunen har ikke mulighed for selv at foretage denne beregning, da der i beregningen indgår en række oplysninger, som ikke er tilgængelige for kommunerne ex perioder med SU. Der foretages jævnligt korrektioner og efterreguleringer i systemet, og dette betyder, at der ses udsving i kommunens indtægter via statsrefusioner. Dette påvirker kommunens muligheder for at foretage en korrekt prognosticering af indtægterne. Kommunen har på nuværende tidspunkt bogført en måneds refusioner og medfinansiering.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens regnskab pr. 31. marts.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


5. Beskæftigelsesplan 2016 - afrapportering på året

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet godkende den endelige afrapportering på Beskæftigelsesplan 2016.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende den endelige afrapportering på Beskæftigelsesplan 2016.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at forvaltningen i 2016 skulle arbejde med mål inden for pejlemærkerne:

 • Unge
 • Virksomhedsindsats
 • Langtidsforsørgede
 • Integration

Beskæftigelsesplan 2016 indeholder i alt 18 mål inden for de 4 pejlemærker.

Afrapporteringen indeholder et bilag med en oversigt over de endelige resultater for de forskellige mål.

Nogle af målene mangler data for hele 2016:

Mål 1a: Tværfagligt samarbejde om unge.

Målet fortsætter i 2017

Mål 1c: Muligheden for at frivillige understøtter indsatsen over for unge. Målet fortsætter i 2017, og der forventes en analyse til sommer.

Mål 2a: Overgang til ordinære jobs.

Jobindsats’ opgørelse over, hvor mange hvidovreborgere, der er startet i job, er til og med oktober 2016. Målet fortsætter i 2017.

Mål 2b: Strategi for service til virksomhederne.

Målet fortsætter i 2017.

Mål 2c: Strategi for fastholdelse af sygemeldte og handicappede.

Målet fortsætter i 2017.

Mål 2e: Øge sammenhæng mellem beskæftigelses- og erhvervspolitik.

Målet fortsætter i 2017.

Mål 3a: Tværfaglig, helhedsorienteret indsats ved langtidsledige.

Målet fortsætter i 2017.

Mål 3c: Opkvalificere inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

STAR’s opgørelse over brug af uddannelsespulje kun opdateret til og med juli 2016. Målet fortsætter i 2017.

Mål 3d: Udarbejde og implementere strategi for brug af mentorer.

Målet fortsætter i 2017.

Mål 3e:Muligheden for at frivillige understøtter indsatsen over for langtidsforsørgede.

Målet fortsætter i 2017, og der forventes en analyse til sommer.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. §4.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 - Bilag ARU den 27. marts 2017 (pdf)

6. Beslutning i forbindelse med status på undersøgelse af mulighederne for at oprette socialøkonomisk virksomhed

Beslutningstema

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 27. februar 2017 blev det besluttet, at Arbejdsmarkedsafdelingen skulle undersøge mulighederne for, at Arbejdsmarkedsudvalgets udviklingspulje kan anvendes til at oprette et aktiveringsprojekt med henblik på at omdanne det til socialøkonomisk virksomhed.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at ansøgningen afvises.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

Ansøgningen blev afvist.

Sagsfremstilling

Juridisk afdeling fastslår, at Hvidovre Kommune ikke må drive socialøkonomisk virksomhed, da det vil være i strid med kommunalfuldmagten.

Det vil ligeledes ifølge Juridisk afdeling være i strid med kommunalfuldmagten at etablere et kommunalt finansieret landbrug, som aktiveringsprojekt alene med det formål at omdanne det til en socialøkonomisk virksomhed.

Dette understøttes ligeledes af Statsforvaltningens afgørelse af 16. marts 2017, hvor en kommune har forespurgt, om kommunen kan deltage i en socialøkonomisk virksomhed, som har et beskæftigelsesrettet mål for svage gruppe.

Statsforvaltningen har udtalt, at det ikke vil være lovligt for en kommune at deltage.

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2

Kommunestyrelseslovens § 32

Kommunalfuldmagten

Politiske beslutninger og aftaler

Dette er en viderebehandling af et punkt fra sidste møde, og et led i behandlingen af ansøgninger til Arbejdsmarkedsudvalgets udviklingspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Nyhedsbrev fra Ankestyrelsen.pdf (pdf)
 2. Udtalelse fra Ankestyrelsen.pdf (pdf)
 3. Besvarelse (docx)

7. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017

Kenneth F. Christensen (A) videregav ros af Jobcentret fra en virksomhed.

Formanden spurgte til ressourceforløb i forhold til demens.

Arne Bech (H) roste forvaltningens arbejde med dialogmødet.