Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 27. marts 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 27. marts 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:20
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Bemærkninger

Ømer Kuscu deltog i mødet fra kl. 16.20 under punkt 10. Ømer Kuscu blev forhindret af møde i Børne- og Ungeudvalget.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Arbejdsmarkedschefen orienterede om svar på spørgsmål fra sidste møde om aktivering af personer på tålt ophold og aktivering af flygtninge i Vej og Park. Derudover orienterede Arbejdsmarkedschefen om seminar den 3. maj i Bymose Hegn arrangeret af Arbejdsmarkedskontor Øst.


3. Med Målet for Øje

Beslutningstema

Økonomiudvalget har behandlet en efterretningssag vedr. projekt Med Målet for Øje den 20. februar 2017. Udvalget har bedt om, at sagen præsenteres for de relevante fagudvalg til orientering. Den oprindelige sagsfremstilling til Økonomiudvalget følger her.

Der vil på mødet desuden være et oplæg om projektet.

Det oprindelige beslutningstema lød: ”Økonomiudvalget skal tage afslutning af Fase 1 i projekt ”Med Målet for Øje” (tidligere ”30:1 Helhedsorienteret social indsats”) samt projektets videre forløb til efterretning. Projektet udsprang af et ønske om at afdække den socialøkonomiske fordeling af ydelser i kommunen med henblik på at vurdere potentialet i at arbejde mere helhedsorienteret med særligt udsatte borgere.”

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orientering om sagen tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Direktionen tog i efteråret 2015 initiativ til projekt ”30:1 Helhedsorienteret social indsats” (nu ”Med Målet for Øje”). Ønsket var at afdække den socialøkonomiske fordeling af ydelser i kommunen samt vurdere mulighederne for at styrke den tværfaglige indsats over for særligt udsatte borgere, der har mange kontaktflader med det offentlige.

Størstedelen af landets kommuner er i gang med eller har lignende projekter på tegnebrættet. Mange af de kommuner, som har gennemført analyser, når frem til, at fordeling er således, at ca. 1 % af borgerne står for ca. 30 % af de samlede kommunale serviceudgifter.

Gennem det seneste års tid har økonomer, jurister og andre fagfolk på tværs af Hvidovre Kommune arbejdet med den analyse, som udgør projektets Fase 1. Arbejdet har helt naturligt givet anledning til justeringer i projektet, både hvad angår form og indhold. Disse justeringer vil blive præsenteret i det følgende.

Formål

Projektets formål var oprindeligt defineret som at styrke den helhedsorienterede indsats over for udsatte familier på tværs af afdelinger og forvaltninger. Det handler om at sikre, at de mange fagligheder og lovgivninger, som kan være involveret i sociale sager, spiller hensigtsmæssigt sammen.

Projektets kommissorium bygger på den antagelse, at udsøgning af de 100 dyreste husstande i kommunen er en oplagt indgang til at identificere udsatte familier med meget komplekse sager og deraf følgende mange indgange til kommunen. Hensigten var efterfølgende at kontakte familierne med henblik på at tilbyde dem at indgå i projektet og i arbejdet med at sikre velkoordinerede sagsforløb.

Justering af projektet

Oprindeligt var det tanken, at kommunen ville indhente samtykke fra familierne på listen over de 100 dyreste husstande med henblik på nærmere at kunne undersøge og styrke den helhedsorienterede indsats over for disse. Opgørelsen over de 100 dyreste husstande har imidlertid vist sig ikke at være den oplagte indgang til at identificere særligt komplicerede sagsforløb. Derfor blev formålet med fase 1 omdefineret til alene at handle om at generere statistisk viden, hvortil der i forvejen ligger en fællesanmeldelse til Datatilsynet, som kommunen er dækket ind af. I dén situation må det foreliggende datasæt ikke efterfølgende anvendes til at kontakte borgere sådan som oprindeligt forudsat.

Den oprindelige antagelse om, at vi kan vurdere potentialet i helhedsorienteret sagsbehandling ved at kigge på de dyreste sagsforløb kan med andre ord ikke underbygges. Derfor er fokus ændret, og interessen har efterfølgende drejet sig om den generelle viden, som datamaterialet har givet. Fx om kendetegn ved de grupper af borgere, som har eller har haft mange indgange til kommunen, og følgelig hvor skal vi rette fokus hen for at forebygge uhensigtsmæssigt komplicerede sagsforløb og sikre en helhedsorienteret indsats.

Netop fokus på forebyggelse har givet anledning til at brede projektets målgruppe ud, så målgruppen ikke er afgrænset til udsatte familier, der allerede har mange indgange og meget komplekse sagsforløb. Tanken er i stedet at arbejde på at organisere kommunen, så alle borgere møder en kommune, der arbejder tværgående og velkoordineret.

I arbejdet frem mod de optimale organisatoriske svar, henter Hvidovre Kommune i høj grad viden og erfaringer i andre kommuner. Hvidovre indgår sammen med 26 andre kommuner i det fælleskommunale Styrings- og Effektivisering Program (SEP) i KL regi. En stor del af kommunerne arbejder med - og er med til at underbygge potentialet i - at skabe en mere simpel og velkoordineret indgang for deres borgere.

Processen videre frem

Som beskrevet har den oprindelige plan for, hvordan vi bedst fik identificeret borgerforløb med behov for koordinering, ikke vist sig hensigtsmæssig. I stedet er strategien videre frem at involvere vores kyndige medarbejdere i:

1)at identificere borgerforløb med potentiale for koordinering, og

2)at konkretisere hvorledes koordineringen bedst foregår.

Ultimo 2016 er der nedsat en ny projektgruppe bestående af chefer på tværs af de tre forvaltninger. Deres beslutningskompetence og indsigt ind i de relevante fagområder skal danne fundamentet for en bred involvering af organisationen i projektet.

På Direktionens initiativ er der endvidere indgået et samarbejde med konsulentvirksomheden Villa Venire om en såkaldt ”simulering”; Over 2 dage vil medarbejdere og ledere i en ”Simulatorhal” generere konkrete erfaringer med helhedsorienteret samarbejde og koordinering på tværs.

Formålet med Simulatorhallen er at involvere bredt i en intensiv proces, der trækker mindst ressourcer i organisationen. Tanken er, at resultatet skal give den samlede ledelse indsigt i, hvor kommunen har behov for at justere på samarbejdet, og hvor der er gode erfaringer at bygge videre på.

Konkret er forventningen, at den planlagte afrapportering fra simuleringen vil give en pejling af behovet for at arbejde med bestemte kompetencer og koordinering af konkrete forløb.

Der er desuden fuld opmærksomhed på, at resultaterne fra Simulatorhallen skal kunne anvendes direkte ind i det forventede arbejde med organisationsjusteringen til en centerstruktur.

Projektets organisering

Projektet omfatter de afdelinger i Hvidovre Kommune, som arbejder direkte med borgere og deres sager og er således særdeles bredt funderet. Direktionen fungerer som projektets styregruppe. Der arbejdes med tidsbegrænsede projekt- og arbejdsgrupper. Ultimo 2016 er der som nævnt nedsat en ny projektgruppe til denne del af projektet.

Tidsramme

Projektet blev officiel igangsat medio februar 2016 og forventes afsluttet i 2018.

Retsgrundlag

Projektet tager udgangspunkt i, at kommunen skal overholde sine forpligtelser på det sociale område set i forhold til en helhedsorienteret indsats, jf. § 5 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23/11/2016).

Projektets fase 1 er udført med hjemmel i kapitel 4 i Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31/05/2000) og Hvidovre Kommunes generelle anmeldelse til Datatilsynet vedrørende statistik. Den øvrige planlagte faseinddeling er ikke længere relevant, da strategien i projektet nu er ændret således som beskrevet i sagsfremstillingen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget tog igangsættelse af projektets 1 fase til efterretning d. 8. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om medarbejderressourcer, som prioriteres fra de relevante afdelinger. Desuden er der prioriteret økonomi til afvikling af Simulatorhallen.


4. Drøftelse af pejlemærker til Beskæftigelsesplan 2018

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 27. februar 2017, hvilke pejlemærker Arbejdsmarkedsafdelingen skal arbejde med i Beskæftigelsesplan 2018.

På dette møde uddyber forvaltningen pejlemærkerne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte pejlemærkerne for 2018.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Drøftet.

Sagsfremstilling

Som del af kommunens styringsmodel skal de politiske udvalg udpege pejlemærker. Under hvert pejlemærke skal politikerne udstikke målsætninger for, hvilke områder forvaltningerne skal have særligt fokus på i deres arbejde det kommende år.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 28 februar 2017, at pejlemærkerne, der skal indgå i Beskæftigelsesplan 2018, og dermed skal være retningsgivende for forvaltningens arbejde i 2018 er følgende:

Nye pejlemærker for 2018-2019 

 • Brancheskift, ”det gode match”, samt opkvalificering
 • Integration
 • Virksomhedsindsats

Eksisterende pejlemærker for 2017-2018

 • Langtidsforsørgede med særligt fokus på socialøkonomisk virksomhed
 • Indsats over for sort arbejde

På mødet vil forvaltningen komme med en status på de fem pejlemærker.

Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 27. april 2017 er det såkaldte dialogmøde, hvor udvalget skal drøfte og udstikke målsætninger under hvert pejlemærke.

Forvaltningen omsætter efterfølgende målsætningerne til konkrete mål i Beskæftigelsesplan 2018, som fremlægges til godkendelse i efteråret.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


5. Drøftelse af ansøgning til partnerskab om regelforenkling

Beslutningstema

Drøftelse af ansøgning om partnerskab om regelforenkling.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at ansøgningen om partnerskab om regelforenkling drøftes

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Drøftet.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Indenrigsministeren indbyder kommunerne til at indsende en ansøgning om at indgå i et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Formålet er skabe en effektiv offentlig sektor. Igennem partnerskabet vil kommunen få mulighed for at få frisk øjne på kommunens egne regler og processer.

Gennem ansøgningen bliver der udvalgt to kommuner, som sammen med KORA vil gennemgå kommunens egne administrative og processuelle byrder i forhold til kommunes egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen.

Resultatet vil forhåbentlig blive en række ideer og forslag til administrative lettelser, som desuden kan være til inspiration for alle kommuner.

På direktionsmødet d. 7. marts 2017 har Direktionen besluttet, at det vil være en god ide, at jobcentret ansøger om at være med i partnerskab om regelforenkling.

Jobcenter Hvidovre ønsker at deltage i Økonomi- og Indenrigsministeriets partnerskab med ansøgningen ”Kan vi bruge vores tid bedre?”:

Kan vi bruge vores tid bedre?

I forhold til målgrupperne forsikrede ledige, jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelseshjælpsmodtagere vil det være interessant, at udvikle en metode, som kan øge mulighederne for, at de ledige får den bedste vejledning og hjælp.

Hvordan kan vi som jobcenter begrænse spild af ressourcer på enten at forberede os til møder, som aldrig bliver afholdt eller administrative processer, som kunne gøres nemmere?

Kan borgersamtaler differentieres i forhold til hvilken samtale, der er behov for på det tidspunkt?

Kan der differentieres i forhold til hvilke grupper af borgere, der har samtaler på hvilke tidspunkter, vil det kunne føre til flere fremmødte?

Kan øget selvbooking give flere muligheder for, at sagsbehandlerne kan bruges deres tid til at arbejde med borgerne?

Kan der ved at afklare behovet hos borgerne på en anden måde arbejdes mere konkret med den udfordring, den enkelte borger har?

Det er vores oplevelse, at der er flere udeblivelser ved de svagere målgrupper, kan vi identificere dem på en anden måde, og strukturere samtaleforløbene på en anden måde, så der kommer mere effekt ud af det, både for jobcenter og borger?

Er kommunikationskanalerne mellem borger og jobcenter udnyttet godt nok? Kunne der være fordele at hente ved at øge muligheden for andre henvendelsesformer?

Vi håber, at en analyse vil kunne pege på forslag, som kan give jobcentret mulighed for at yde en mere målrette service over for borgerne, og at det vil kunne give en bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer, således at de bruger deres tid og ressourcer hvor deres kompetencer ligger.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Henvendelse om Partnerskab om regelforenkling (pdf)

6. Beslutning om hjemtagelse af indsatsen for akademikere fra anden aktør

Beslutningstema

Jobcenter Hvidovre ønsker at hjemtage indsatsen over for akademikerne.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende, at indsatsen for akademikere hjemtages.
 2. at godkende, at jobcentret opnormerer med en medarbejder, så indsatsen for akademikere kan løftes i jobcentret.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Jobcenter Hvidovre ønsker at hjemtage indsatsen over for akademikerne.

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 19. april 2012 at udlægge indsatsen for akademikerne til anden aktør.

Hvidovre Kommune har fra 2012, hvor det ikke længere var lovpligtigt at udlægge akademikerne til anden aktør, været del af udbud fra Københavns Kommune. Da Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen, vurderer Jobcenter Hvidovre, at jobcentret med fordel kan hjemtage opgaven, da det forventes, at Jobcentret kan opnå en bedre effekt af indsatsen.

Der er i øjeblikket 91 akademikere fra Hvidovre Kommune, der er udlagt til anden aktør. Der anvendes cirka 800.000 kr. på opgaven årligt.

Fremover ønsker Jobcentret at hjemtage opgaven, og der opnormeres med en medarbejder, så opgaven kan løses, og udgiften finansieres af det afsatte budgetbeløb på 800.000 kr.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Arbejdsmarkedsudvalget har den 19. april 2012 besluttet at udlægge indsatsen for akademikere til anden aktør.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommune anvender cirka 800.000 kr. til indsatsen for akademikere hos anden aktør. Disse midler vil fremover blive anvendt til aflønning af medarbejder og indsatser for de ledige akademikere. Ændringen er således omkostningsneutral.

Personalemæssige konsekvenser

Jobcentret ønsker at opnormere med en medarbejder til at løfte indsatsen, som følge af at indsatsen hjemtages.


7. Evaluering af Uddannelsesvisitationsnævnet

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte Uddannelsesvisitationsnævnet, som kan bevillige uddannelse til unge 15 til 17 årige, som har forladt grundskolen uden at have afsluttet denne med prøve i enkelte eller alle fag eller uden mulighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse. Uddannelsesvisitationsnævnet har fungeret i et år og er blevet evalueret. Evaluering viser bl.a., at der er færre unge end forventet i målgruppen, derfor skal det besluttes, om den afsatte pulje skal reduceres.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at evalueringen tages til efterretning.
 2. at den afsatte samlede pulje under Arbejdsmarkedsudvalget på 2,5 mio. kr. årligt halveres.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Ad 1. Anbefales.

Ad 2. Anbefales.

Sagsfremstilling

Der blev oprettet et Uddannelsesvisitationsnævn, som forsat består af i alt tre personer fra henholdsvis

·      Kultur, Miljø og Vækst – Arbejdsmarkedsafdelingen – Jobcentret

·      Børn og velfærd – Skole- og Klubafdelingen

·      Børn og Velfærd – Familie- og Dagtilbudsafdelingen

Der blev afsat en samlet pulje på 2,5 mio. kr. til dækning af udgifter til de unges uddannelse og erhvervsafklaring. Puljen blev afsat under Arbejdsmarkedsudvalget. Finansieringen af puljen sker forsat ligeligt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Den administrative organisering blev forankret i Kultur, Miljø og Vækst i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Evalueringens konklusion er, at Uddannelsesvisitationsnævnet fungerer i den tværfaglige ramme, som var forudsat og at Ungdommens Uddannelsesvejledning er tilfredse med samarbejdet. Dog har Uddannelsesnævnet alene behandlet 5 sager, hvor forventning var omkring 25 sager om året.

Arbejdsmarkedsafdelingen foreslår en halvering af rammen til 1,25 mio. kr. Beløbet baserer sig på en forsat forventning om, at der er færre unge i målgruppen, fordi der er etableret nye uddannelsestilbud, som kan understøtte, at målgruppen kan opkvalificere sig til uddannelse eller kommer ind på en uddannelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. nr. 1051 af 01/07/2016, § 2 a

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog at nedsætte Uddannelsesvisitationsnævnet den 29. marts 2016 som punkt 27.

Bilag

 1. Evaluering - Uddannelsesvisitationsnævnet. (pdf)

8. Orientering om Bedre veje til ungdomsuddannelse

Beslutningstema

I starten af 2016 blev en ekspertgruppe nedsat af regeringen. Regeringen ønskede, at ekspertgruppen skulle komme med anbefalinger til, hvordan flere unge kan få en ungdomsuddannelse, og hvordan de unge, der har vanskeligt ved at finde vej gennem det nuværende uddannelsessystem, kan få bedre hjælp til at få en uddannelse. Ekspertudvalget har netop offentliggjort deres anbefalinger.

På mødet orienterer forvaltningen om ekspertudvalgets anbefalinger.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Mange unge kommer ikke i gang med eller gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. Hver femte ung er ikke kommet videre i uddannelsessystemet syv år efter, de går ud af 9. klasse.

Et ekspertudvalg har netop offentliggjort deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt igennem uddannelsessystemet.

Deres hovedkonklusioner er:

 1. Alle skal være med

Målsætningen om, at 95 procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, kan med fordel ændres, så man fremover arbejder med, at ingen skal ”tabes på gulvet” og dermed indfører en målsætning om, at 100 procent skal have en uddannelse.

Fremover skal 90 procent af en ungdomsårgang mindst gennemføre en ungdomsuddannelse, og 10 procent skal opnå en erhvervskompetence bl.a. via beskæftigelse.

 1. Styrk den tidlige indsats i udskolingen

Vejledning skal være en del af den faglige undervisning i 9. og 10. klasse. Erhvervspraktik og inddragelse af virksomheder skal bruges mere.

 1. Samlet kommunal ungeindsats

Skab en sammenhængende kommunal ungeindsats, så de unge ikke skal søge hjælp flere steder.

 1. Tildel én kontaktperson

Sårbare unge skal have en kontaktperson, som skal være tilknyttet fra grundskolen til gennemført uddannelse, eller til den unge får fast arbejde.

 1. Klart ansvar i overgangene mellem uddannelser

Der skal sikres et kædeansvar, så der følges op på, at en ung, der er droppet ud af skolen, er på vej mod en ny uddannelse eller et job. Desuden skal de forskellige myndigheder og institutioner være bedre til at dele data om de unge.

 1. En ny Forberedende Uddannelse (FU)

Flere af de uddannelsestilbud, der findes for særligt udsatte unge, skal samles i ét nyt tilbud, den Forberedende Uddannelse, med tre spor: En almenlinje, en produktionsskolelinje og en erhvervslinje. Den Forberedende Uddannelse henvender sig til unge under 30 år.

 1. Entydigt myndighedsansvar

Fremover placeres myndighedsansvaret for de unge hos kommunerne, som skal hjælp de unge, indtil de har gennemført en uddannelse eller har fast arbejde.

 1. Enstrenget styrings- og finansieringsmodel

Det anbefales, at der laves en enstrenget styrings- og finansieringsmodel, hvor staten får det styringsmæssige ansvar for det forberedende område, og hvor finansieringen deles mellem stat og kommune med en væsentlig kommunal medfinansiering.

 1. En ny selvstændig institutionsform for den Forberedende Uddannelse (FU)

Fra centralt hold skal man skabe strategien for den Forberedende Uddannelse, der blandt andet skal indeholde: statslig selveje, bæredygtige miljøer, geografisk spredning, integrering af eksisterende aktiviteter, bygninger, værksteder mm.

 1. Kapacitetsopbygning, opfølgning og implementering

Understøt kapacitetsopbygning, etabler opfølgningsværktøjer og inddrag eksisterende god praksis i implementeringsstrategien for den Forberedende Uddannelse.

Regeringen vil i løbet af foråret begynde forhandlinger med partierne i Folketinget og fremsætte et lovforslag på området.

Direktionen har i forbindelse med etableringen af centerstruktur pr. den 1. maj 2017 besluttet, at der skal iværksættes en særlig indsats over for de unge, som har svært ved at få fodfæste enten i uddannelses- eller beskæftigelsessystemet. Den konkrete udmøntning vil ske i et tæt samarbejde med de centre, som har berøringsflader til den omtalte ungegruppe.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ekspertgruppens anbefalinger "bedre veje til en uddannelse" - 170228 Bedre veje til en ungdomsuddannelse Pixie.pdf (pdf)

9. Orientering om indstilling af sager uden om Rehabiliteringsteamet direkte til Pensionsnævnet

Beslutningstema

Som der blev orienteret om på Arbejdsmarkedsudvalgets mødet 29. august 2016, så er der mulighed for at undtage to sagstyper på førtidspensionsområdet fra behandling i rehabiliteringsteamet. Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret, fordi denne type sager og selve behandlingen i rehabiliteringsteamet fik stor medieopmærksomhed. Dette er en orientering om brugen, hvor mange og hvilke sager, der er ført uden om Rehabiliteringsteamet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

1.       at tage orienteringen til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden oprettelsen af rehabiliteringsteamet pr. den 1. januar 2013 har kommunen ikke kunnet træffe afgørelse om ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob eller førtidspension, uden at sagen har været forelagt rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteamet er et tværfagligt dialogforum med repræsentanter fra det kommunale beskæftigelsesområde, socialområde, sundhedsområde, samt en sundhedskoordinator (læge) fra Regionen H.

Rehabiliteringsteamet har afgivet deres indstilling, hvorefter kommunen efterfølgende har truffet en afgørelse. I næsten alle 1.248 sager over de sidste godt 4 år har kommunen fulgt rehabiliteringsteamets indstilling.

Det er vurderingen at følgende to sagstyper ikke behøver at blive forelagt og loven er nu også ændret til, at kommunerne kan vælge at undlade at forelægge de nedenstående sager for rehabiliteringsteamet. Det drejer sig om:

 • Sager om tilkendelse af førtidspension, når kommune vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Disse sager kan opdeles i teminalsager, seniorførtidspension og andre som er åbenbart formålsløse.
 • Ansøgningssager på det foreliggende grundlag, når kommunen vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension.

Ansøgningssager på det foreliggende grundlag er sager, hvor Jobcentret slet ikke mener, at borgeren er berettiget til førtidspension, men hvor borgeren, uanset Jobcentrets vurdering, ønsker sin sag forelagt, så der bliver truffet en afgørelse.

Der er siden oktober måned afgjort følgende sager som er gået direkte i Pensionsnævnet:

Antal

Tilkendt

Afslag

Teminalsager

2

2

Seniorførtidspension

1

1

Åbenbart formålsløs

2

2

Foreliggende grundlag

7

7

Retsgrundlag

Lov om social pension nr. 1239 af 13/10/2016 §17-19

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune


10. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-03-2017

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden ønsker, at Arbejdsmarkedsudvalget afholder et fællesmøde med Idrætsrådet om muligheden for, at klubber og foreninger inddrages i indsatsen for de ledige. Forvaltningen arbejder videre med forslaget.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte om mulighederne for en studietur i indeværende valgperiode.

Jobcenterchefen takkede for samarbejdet med udvalget, og udvalget kvitterede for Jobcenterchefens store indsats gennem årene.