Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 27. februar 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 27. februar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Fraværende med afbud

 • Benthe Viola Holm (A)

Bemærkninger

Maria Staghøj Durhuus deltog for Benthe Viola Holm

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-02-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-02-2017

Arbejdsmarkedsudvalgsformanden orienterede om BDO’s revisionsrapport.

Arbejdsmarkedschefen orienterede om unge uden ydelse og om åbning af headspace på Hvidovrevej 253.


3. Beskæftigelsesplan 2018 - Pejlemærker

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte, hvilke pejlemærker der skal være styrende for målene i Beskæftigelsesplan 2018 og dermed for jobcentrets indsats i 2018.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte hvilke pejlemærker, der skal indgå i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2018

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-02-2017

Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at arbejde videre med følgende nye pejlemærker for 2018:

 • Brancheskift, ”det gode match”, samt opkvalificering
 • Integration
 • Virksomhedsindsats

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune skal ligesom resten af landets kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Planen skal indeholde mål for det kommende års beskæftigelsesindsats og tage udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der udmeldes af beskæftigelsesministeren. Arbejdsmarkedsudvalget bliver informeret om ministerens udmelding for 2018, når den er tilgængelig.

Planen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen senest den 31. december.

Hvidovre Kommune har fra 2015 indført en styringsmodel, der skal fungere som et værktøj til at udstikke den politiske kurs for Hvidovre Kommune. På arbejdsmarkedsområdet bliver kommunens strategi og politik samlet i beskæftigelsesplanen.

Styringsmodellen består af fire elementer:

1.Udarbejdelse af politiske pejlemærker

2.Dialogmøder mellem politikere og de ledere og chefer, som er tæt på kommunens borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver

3.Udarbejdelse af mål for den enkelte institution/afdeling

4.Opfølgning på målene: Dokumentation af effekt.

Arbejdsmarkedsudvalget skal på mødet beslutte hvilke pejlemærker, der skal indgå i Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2018 og være retningsgivende for indsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2018.

Pejlemærkerne i Beskæftigelsesplan 2017 er:

•Sort arbejde

•Unge

•Virksomhedsindsats

•Langtidsforsørgede

•Integration

Pejlemærkerne i beskæftigelsesplanen er toårige. Forvaltningen foreslår, at Arbejdsmarkedsudvalget arbejder videre med pejlemærkerne Stort arbejde og Langtidsforsørgede, da Sort arbejde og målsætningerne under Langtidsforsørgede om socialøkonomisk virksomhed er nye i 2016.

Forvaltningen foreslår, at pejlemærkerne suppleres med yderligere to  eller tre pejlemærker. Det kan eventuelt være et pejlemærke, der omfatter gruppen af ledige eller sygemeldte, der har været tilknyttet jobcentret i mindre end et år.

Arbejdsmarkedsafdelingen har den 24. november 2016 afholdt en temadag, hvor medarbejderne fik mulighed for at komme med inspiration til Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelser af pejlemærkerne for 2018.

Medarbejdernes kom med følgende forslag til pejlemærker:

1.Arbejdsmarkedsfokus i sygedagpengesager

2.Fokus på at sætte borger/individet i centrum

3.Indsats for brancheskift, det gode match samt opkvalificering af ledige (til virksomheders behov)

4.Integration & Flygtninge

5.Konsekvenser af kontanthjælpsloftet

6.Svage ledige og langtidsledige

7.Psykisk sårbare

8.(Svage) unge

9.Virksomhedsindsats

10.Handicapområdet

11.Mulighed for metodeudvikling, sparring, opkvalificering, It-kompetencer samt fokus på metoder til at skabe progression

12.Tværfaglig indsats & samarbejde – særligt i forhold til svage borgere og i overgangen, når en ung fylder 18 år

På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april vil forvaltningen informere udvalget om hvilke udfordringer mv., der er gældende for de enkelte pejlemærker. Uddybningen af pejlemærkerne vil fungere som forberedelse til dialogmødet i maj, hvor Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte målsætninger inden for hvert pejlemærke.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Udvælgelse af politiske pejlemærker er første skridt i udarbejdelse af Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2018, som ligger i forlængelse af Hvidovre Kommunes tidligere beskæftigelsesplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Undersøgelse af Rehabiliteringsteam

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsafdelingens administration har i efteråret 2016 foretaget en undersøgelse af borgeres oplevelser omkring mødet med rehabiliteringsteamet.

Resultaterne fra undersøgelsen er vedlagt i bilag til orientering til medlemmerne af Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-02-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Siden oprettelsen af Rehabiliteringsteamet 1. januar 2013 har borgere været til møder med teamet for at få deres sag om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension behandlet tværfagligt af repræsentanter fra relevante dele af kommunen (herunder beskæftigelsesområdet, socialområdet, sundhedsområdet) og en sundhedskoordinator fra regionen.

I september 2016 igangsatte Arbejdsmarkedsafdelingen en spørgeskemaundersøgelse med det formål at afdække borgernes oplevelser omkring mødet med Rehabiliteringsteamet.

 • Alle borgere, der deltager i møde i rehabiliteringsteamet i perioden den 5. september 2016 til den 30. november 2016, får efter mødet spørgeskemaet udleveret. Der er udleveret i alt 91 spørgeskemaer.
 • 43 borgere har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 47.

I spørgeskemaet blev der spurgt til den samlede oplevelse af mødet, viden om mødet før det fandt sted, tilpashed under mødet og om borgeren følte sig ordentligt informeret om det videre forløb.
Samme undersøgelse blev foretaget i februar 2015, og arbejdsmarkedsudvalget ønskede dengang, at undersøgelsen blev gentaget efter 1½ år.

Kort om undersøgelsens metode

Tilfredshedsundersøgelsen er gennemført via en spørgeskemaundersøgelse. Hver borger, der har været til møde med Rehabiliteringsteamet, har fået tilsendt et spørgeskema umiddelbart efter mødet. De borgere, der ønskede at deltage i undersøgelsen, udfyldte skemaet og sendte det retur til rådhuset i den svarkuvert, der var vedlagt spørgeskemaet.

Spørgeskemaet bestod af syv spørgsmål:

 1. Hvordan var din samlede oplevelse af mødet?
 2. Vidste du, hvad der skulle foregå på mødet?
 3. Foregik mødet, som du havde forventet?
 4. Følte du dig som en del af samtalen?
 5. Følte du dig tilpas i samtalen?
 6. Følte du dig informeret om det videre forløb, da du forlod mødet?
 7. Hvad indstillede Rehabiliteringsteamet til?

Ved hvert spørgsmål var der mulighed for at uddybe svaret skriftligt.

Spørgsmål 1 til 6 havde hver fem svarmuligheder: et meget positivt svar, et positivt svar, et neutralt svar, et negativt svar og til et meget negativt svar. I præsentationen af resultaterne er henholdsvis de to positive og de to negative svar lagt sammen.

Overordnet om resultaterne

Overvejende har tilbagemeldingerne været positive på alle spørgsmålene. Ved hvert af de seks spørgsmål, hvor respondenterne kunne svare mere eller mindre positivt/negativt, har besvarelserne været overvejende positive.

Der har været flere positive tilbagemeldinger i denne undersøgelse end i undersøgelsen i 2015.

Oversigt over besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen

Spørgsmål

God / meget god

Både og

Dårlig / meget dårlig

Ved ikke / ikke svaret

1.

Hvordan var din samlede oplevelse af mødet med Rehabiliteringsteamet?

70 pct.

5 pct.

18 pct.

7 pct.

2.

Vidste du, hvad der skulle foregå på mødet?

Ja, der var ingen overraskelser / vidste det meste

Både og

Nej, ikke det hele / ingen anelse

Ved ikke / ikke svaret

67 pct.

12 pct.

21 pct.

0 pct.

3.

Foregik mødet, som du havde forventet?

Ja, der var ingen overraskelser / vidste det meste

Både og

Nej, ikke helt / overhovedet ikke

Ved ikke / ikke svaret.

54 pct.

16 pct.

28 pct.

2 pct.

4.

Følte du dig som en del af samtalen?

Ja, i høj grad / meget høj grad

Både og

I lav grad / meget lav grad

Ved ikke / ikke svaret.

75 pct.

16 pct.

7 pct.

2 pct.

5.

Følte du dig tilpas i samtalen?

61 pct.

21 pct.

16 pct.

2 pct.

6.

Følte du dig informeret om det videre forløb, da du forlod mødet?

Ja, i høj grad / meget høj grad

Både og

Nej, ikke nok / slet ikke

Ved ikke / ikke svaret

63 pct.

18 pct.

14 pct.

5 pct.

7.

Hvad indstillede Rehabiliteringsteamet?

Retur til Jobcenteret

Fleks-job

Ressource-forløb

Førtids-pension

Ved ikke / ikke svaret

5 pct.

28 pct.

46 pct.

14 pct.

7 pct.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Undersøgelse af rehabiliteringsteam (pdf)

5. Orientering om flygtninge

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om kommunens indsatsen på flygtningeområdet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-02-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune modtager hvert år en række udenlandske borgere, herunder flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, som jobcentret forsøger at hjælpe nærmere job eller uddannelse.

Retsgrundlag

Der er ikke noget restgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Flygtninge i Hvidovre (pdf)

6. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 27-02-2017

Ømer Kuscu (A) spurgte til samarbejde med Vej og Park i forhold til flygtninge.

Maria Staghøj Durhuus (A) spurgte til brug af motionscentre i forbindelse med aktivering.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til, om personer på tålt ophold kan komme i en aktiv beskæftigelsesindsats.