Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Arbejdsmarkedsudvalget den 30. januar 2017

Mødefakta

Dato: Mandag den 30. januar 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Benthe Viola Holm (A)
 • Ivan Fogtmann (O)
 • Mikail Erman (A)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Ømer Kuscu (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Direktøren for Kultur, Miljø og Vækst orienterede om

 • at Jobcenterchef Casper Christensen ophører pr. 31. marts 2017. Udvalget takkede for det gode samarbejde
 • artikler om Odense Kommunes indsats overfor aktivitetsparate indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund, brev fra Beskæftigelsesministeren om sagen og at Jobcenter Hvidovre har igangsat en lignende gennemgang af sagerne 
 • udsættelse af sagen om flygtningeboliger

Arbejdsmarkedschefen orienterede om en kommende workshop i KL’s regi om effektivisering af den offentlige sektor.


3. Finanslovsaftale 2017

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om konsekvenserne af finansloven for 2017 på udvalgets område.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. At udvalget tager sagsfremstillingen til orientering.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Folkeparti indgik fredag den 18. november 2016 aftale om Finansloven for 2017.

Integrationsområdet

Finanslovsaftalen indeholder en række stramninger og nye tiltag, som har betydning for udgifterne på integrationsområdet. Bl.a. indføres et resultattilskud på 25.000 kr., som en kommune vil modtage for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer (frivilligt vender tilbage til hjemlandet) med støtte fra puljen til dette formål. Det skønnes på landsplan at medføre udgifter på i alt 10 mio. kr. i 2017. Kommunen kompenseres for merudgiften via budgetgarantien.

Udover Finanslovsaftalen er der i november 2016 også blevet indgået aftale om afskaffelse af PSO-afgiften. PSO-afgiften betales af forbrugerne via elregningen. Indtægterne fra afgiften går til at dække økonomisk støtte til produktion af vedvarende energi, støtte til drift af decentrale værker samt forskning i miljøvenlig energiproduktion. Som en del af finansieringen af afskaffelsen af PSO-afgiften er der vedtaget en omlægning af tilskuddet til danskuddannelsen til voksne udlændinge. Den statslige refusion af udgifter til undervisning af arbejdstagere, studerende m.fl. afskaffes og samtidig nedsættes refusionsloftet for udgifter til integrationsprogrammet fra 76.635 kr. til 36.035 kr. pr. helårsperson. De konkrete økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune af denne del af aftalen kendes endnu ikke.

Retten til at optjene feriedagpenge ophæves for forsikrede ledige, som modtager sygedagpenge

Som en del af Finanslovsaftalen, har Folketinget vedtaget, at reglerne for ret til feriedagpenge for sygedagpengemodtagere skal være ens for alle, så ingen sygedagpengemodtagere fremover kan optjene ret til feriedagpenge under et sygedagpengeforløb. Dette indebærer, at retten til at optjene feriedagpenge for forsikrede ledige, som modtager sygedagpenge, bliver ophævet. Der kan for Hvidovre Kommune fra 2018 forventes merudgifter, som følge af den nye lovgivning på 0,2 – 0,3 mio. kr. årligt. Kommunen kompenseres for denne merudgift via en tilsvarende forøgelse af Beskæftigelsestilskuddet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


4. Orientering om headspace

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hvidovre Kommune skal etablere en satellit af headspace-tilbuddet til unge 12-25-årige. Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om indholdet i tilbuddet.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune skal oprette en satellit af headspace i Rødovre.

headspace er:

 • er tilbud til 12-25 årige
 • et før-kommunalt tilbud, som giver anonym rådgivning om fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning eller ensomhed.
 • et supplement til de tilbud, som i forvejen findes til målgruppen

I headspace kan børn og unge i alderen 12-25 år komme direkte fra gaden og få en samtale med en ungerådgiver. Der er ingen ventetid, det er gratis og anonymt, og det foregår på de unges præmisser.

headspace har på landsplan mere end 400 frivillige, der sidder klar i de fysiske centre, på chatten, ved telefonen og på mail, men også ude på uddannelsesstederne og der, hvor unge kommer til dagligt. De frivilliges relation med de unge ophæver behandler-/patient-forholdet samtidig med, at mange af de unge finder det lettende at vide, at de frivillige er der udelukkende for de unges skyld.

Der findes i dag ti headspacecentre i landet. Hvert af landets headspace-centre har i dag tilknyttet en centerchef, to lønnede ungerådgivere samt gennemsnitligt 40 frivillige pr. center.

Hvidovre Kommune indgår kontrakt med headspace for en toårig periode fra 1. januar 2017 til 31. december 2018.

Projektdeltagelsen betyder, at Hvidovre Kommune skal bidrage med:

1.500.000 kr. pr. år finansieret af Arbejdsmarkedsafdelingen.

2.Lokaler inkl. Vand, lys og varme.

3.En medarbejder med socialfaglig baggrund, der har arbejdsplads og bidrager i rådgivningen i headspaces åbningstid, i mindst 10 timer ugentligt.

4.At organisere én indgang for headspace i kommunen, så de unge, som måtte vise sig at have problemer, der ligger ud over, hvad headspace kan håndtere, hurtigt kan hjælpes videre til den rigtige kommunale indsats.

5.At tage i mod alle unge – på tværs af kommunegrænserne – da alle unge har adgang til headspace Danmark.

6.En kontaktperson/koordinator for samarbejdet med headspace Danmark. Herigennem åbnes døre og kontakter til skoler, ungdomsinstitutioner, frivillighedscentre samt andre relevante aktiviteter og medarbejdere i kommunalt regi.

a.Koordinatoren skal stå for udveksling af informationer om kommunens erfaringsmæssigt bedste tilbud for målgruppen.         

b.Koordinatoren skal indhente relevante tilgængelige data om de unges brug af de kommunale tilbud og lignende. headspace samarbejder med kommunen omkring den løbende kvalitetsanalyse og rapportering for projektet.

headspace er forankret i Arbejdsmarkedsafdelingen, mens Børne- og Velfærdsforvaltningen leverer den kommunale medarbejder,  der skal sidde i headspace 10 timer ugentligt.

Politiske beslutninger og aftaler

Med budgetaftale for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune fra januar 2017 til 31. december 2018 skal oprette en satellit af headspace i Rødovre.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes satellitafdeling af headspace er del af budgetaftalen for 2017 og overslagsårene. Arbejdsmarkedsafdelingen finansierer bidraget til driften af headspace. Børne- og Velfærd og Arbejdsmarkedsafdelingen deler finansieringen af den kommunale medarbejder.


5. Orientering om Beskæftigelses Indikator Projektet

Beslutningstema

Jobcenter Hvidovre ønsker at implementere metoder fra det netop afsluttede Beskæftigelses Indikator Projekt (BIP), som er et omfattende projekt initieret af Væksthuset. Projektet har fokus på systematisk at skabe progression mod arbejdsmarkedet blandt udsatte ledige.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at drøfte Beskæftigelses Indikator Projektet.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Drøftet.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) er et projekt, der skaber evidensbaseret viden om beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige.

Projektet er ledet af Væksthuset, som sammen med 10 jobcentre, en ekspertgruppe sammensat af forskere fra Århus og Aalborg Universitet og praktikere har gennemført en omfattende undersøgelse af sammenhængen mellem udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed og sandsynligheden for, at den udsatte ledige kommer i arbejde.

Fra 2011 til 2016 har omkring 4.000 udsatte ledige og mere end 300 jobcentermedarbejdere deltaget i projektet.

Projektet omfatter:

 • Litteraturstudie, der danner grundlag for de udvalgte indikatorer for arbejdsmarkedsparathed.
 • Omfattende kvantitativ undersøgelse af effekter af indsatsen.
 • Udvikling af progressionsværktøj, der giver mulighed for at måle borgerens udviklingen nærmere arbejdsmarkedet på 11 udvalgte indikatorer.
 • Er du klar til at arbejde? Ph.d.-afhandling med kvartalsvise interview med 25 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere gennem to år. Der er fokus på konsekvenser af beskæftigelsesindsatsen set fra kontanthjælpsmodtagernes perspektiv - hvad der fremmer eller hæmmer udsatte lediges progression.
 • Fra udsat til ansat – set fra et arbejdsgiverperspektiv. En undersøgelse af, hvad der er afgørende for, at virksomheder ansætter udsatte ledige, og hvad der er afgørende for, at de bliver i jobbet. Undersøgelsen er baseret på interview med repræsentanter fra 66 virksomheder, som alle har ansat udsatte ledige i varige job.

BIP i Jobcenter Hvidovre

Jobcenter Hvidovre ønsker at basere jobcentrets indsatser for udsatte ledige på forskningsresultater, der viser, hvordan udsatte borgere kan rykkes nærmere eller ud på arbejdsmarkedet.

Derfor ønsker jobcentret at planlægge en proces, som understøtter, at de nye forskningsresultater bringes i spil.

Målgruppen for implementering af BIP i Hvidovre vil være:

 • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere,
 • aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere,
 • ressourceforløbsmodtagere.

Det forventes, at det vil involvere ca. 1.100 ledige borgere og omfatte mindst ca. 7.000 samtaler, ca. 560 aktiveringsforløb pr. år, og at ca. 25 sagsbehandlere vil blive involveret fordelt på 3 daglige ledere. Der blev i 2016 anvendt skønsmæssig kr. 197.400.000,- på indsatsen og forsørgelse til denne målgruppe i Hvidovre Kommune.

Jobcentrets medarbejdere laver allerede i dag en stor indsats for at hjælpe de udsatte borgere nærmere arbejdsmarkedet og selvforsørgelse. Kompleksiteten i sagerne og et ofte langt tidsperspektiv kan gøre det vanskeligt for medarbejderne at have overblik over, hvilken indsats der skal til hvornår for at skabe den ønskede progression hos borgeren.

Ved at indføre de nye metoder fra BIP-projektet bliver indsatsen systematiseret gennem progressionsmåling, hvor borgeren og medarbejderen måler på de indikatorer, som er fundet igennem BIP-projektet. Indikatorerne baserer sig på forhold, som kan påvirkes gennem aktiveringsindsatsen og gennem samtaler.

Borgeren vil til hver samtale blive bedt om at forholde sig til, hvordan de vurderer sig selv på følgende indikatorer:

 1. Ide om arbejde
 2. Tage kontakt
 3. Samarbejde
 4. Netværk
 5. Hverdagsmestring
 6. Helbred
 7. Kompetence
 8. Klare et arbejde
 9. Viden om muligheder
 10. Jobsøgning
 11. Reservationsløn

Formålet med progressionsmålingsværktøjet er at vurdere, på hvilke indikatorer der skal ske progression, for at den enkelte ledige borger bliver i stand til at få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet består således både af konkrete værktøjer og metoder men har også fokus på medarbejdernes tilgang til og tro på, at de udsatte ledige kan flyttes nærmere og ud på arbejdsmarkedet. Det vil derfor stille store krav til både ledelse og medarbejdere at skulle ændre både kulturen og arbejdsmetoderne.

Der vil skulle ske løbende kompetenceudvikling både i form af målrettede kurser men også igennem sidemandsoplæring og erfaringsudveksling.

Forvaltningen orienterer yderligere om projektet på mødet i Arbejdsmarkedsudvalget.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Beslutning om ansøgning til Arbejdsmarkedsudvalgets udviklingspulje

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget har som del af budgetaftalen for 2017 fået en pulje til disposition. Udvalget skal tage stilling til om, der skal bevilliges midler til den indkomne projektansøgning.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at beslutte, om udvalget ønsker at bevillige midler til projektansøgningen.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Gruppe Ø fremsatte følgende ændringsforslag:

Der oprettes et beskæftigelsesprojekt med base i Stevnsbogård, og jorderne omkring.

Der skal dyrkes grøntsager og frugt, med tiden måske mere?

Projektet skal udgøre begyndelsen til at kunne danne en socialøkonomisk virksomhed.

Til projekter skal skaffes:

 • 1 projektleder med forstand på friluft (økologisk) gartneri og administration.
 • Diverse redskaber, f.eks. jordfræser forskellige håndredskaber og bøtter mm.

Økonomi:

 • projektleder. 300.000,- kr.
 • redskaber 75.000,- kr.
 • istandsættelse af de dele af Stevnsbogård der skal bruges, kontor opbevaring af redskaber mm. 125.000,- kr.

Drift:

 • salg af grønsager til Hvidovres institutioner.
 • salg af pladser til beskæftigelsesområdet.

Projektet skal kunne bruges til:

I første omgang til afklaring af beskæftigelsespotentialet hos svage borgere, senere når der dannes en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, til beskæftigelse af svage borgere, handicappede mm.

Udvalget afslog forvaltningens ansøgningen med begrundelsen, at midlerne kunne søges i SMART-puljen og at udvalget har begrænset midler i puljen. 

Udvalget besluttede at udsætte behandlingen af ændringsforslaget til mødet i april 2017, med henblik at undersøge mulighederne i ændringsforslaget, samt om brug af ledige nyttehaver kunne indgå.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsudvalget har som del af budgetaftalen for 2017 fået en pulje på 500.000 kr. til disposition. Puljen er tiltænkt konkrete afgrænsede projekter, som har til formål at stimulere beskæftigelsesindsatsen.

Puljen kan anvendes til projekter, som Arbejdsmarkedsafdelingen søger om midler til eller til projekter, som Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at igangsætte.

Projekterne skal igangsættes og afsluttes i 2017.

Ansøgning til Arbejdsmarkedsudvalgets pulje er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. §5 stk. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Budgetaftale i Hvidovre Kommune for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Ansøgning til ARUs pulje - Beskæftigelses Indikator Projektet (pdf)

7. Fortsættelse af aftale om danskuddannelse med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Beslutningstema

Arbejdsmarkedsudvalget skal beslutte om aftalen med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter skal fortsætte, således at Hvidovre Kommune fortsat kan opfylde kravene om danskuddannelse til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, som modtager offentlige forsørgelsesydelser og derfor ikke frit kan vælge sprogcenter.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at godkende, at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter fortsætter med at varetage danskuddannelsen for kontanthjælpsmodtagere omfattet af Integrationsloven.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2010 blev det besluttet at give den daværende Arbejdsmarkedsforvaltning principiel tilslutning til at indgå i det fælles kommunale samarbejde om danskundervisning til kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, således at Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK) under Brøndby Kommune fremover varetager danskuddannelsesopgaven for denne målgruppe.

Efter kommunalvalget i 2013 overgik integrationsområdet fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget, og Arbejdsmarkedsudvalget afholdte deres udvalgsmøde på VSK den 27. november 2014. Her præsenterede VSK de danskuddannelser, de leverer til Hvidovre Kommune. Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegav tilslutning til VSK’s arbejde for målgruppen.

Hvidovre Kommune har anvendt VSK i de seneste 5 år. Hvidovre Kommune er associeret medlem af det fælles kommunale samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Albertslund og Brøndby.

Målgruppen er forpligtet til følge en 3-årig danskuddannelse, mens de er omfattet af integrationsprogrammet. Da målgruppen modtager offentlige ydelser, har de ikke frit valg til at vælge uddannelsessted, og kommunen skal enten selv tilbyde undervisning eller indgå en aftale med en udbyder af danskuddannelse. Målgruppen er meget begrænset. De øvrige personer har frit valg af sprogcenter og benytter både VSK og andre sprogcentre, som eksempelvis ligger tættere ved deres arbejde. 

Arbejdsmarkedsafdelingen har løbende fulgt de resultater, som VSK har præsteret. Det er Arbejdsmarkedsafdelingens vurdering, at VSK leverer et tilfredsstillende resultat, og at samarbejdet om denne målgruppe fungerer problemfrit og bør fortsætte.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. nr. 772 af 10.06.2015, § 11

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Underskrevet kontrakt - danskundervisning (pdf)

8. Decisionsskrivelser for det sociale regnskab 2015

Beslutningstema

Staten giver refusion til kommunerne på beskæftigelse- og integrationsområdet. Kommunen er kun berettiget til statsrefusion, hvis Jobcenter Hvidovre administrerer lovligt efter reglerne. Derfor sendes kommunens socialeregnskab med revisorbemærkninger til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Udlændinge- og Integrationsministeriet, som beslutter (decision), hvad kommunen skal foretage sig, alt efter hvad revisor peger på som udfordringer for kommunen. De politiske udvalg skal orienteres om decisionen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering vedrørende decisionsskrivelser tages til efterretning.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er modtaget decisionsskrivelser i forhold til de sociale regnskaber for 2015 på områder med statsrefusion til Hvidovre Kommune for de beskæftigelsesrettede områder og for integrationsområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisors bemærkninger og har noteret et tilfredsstillende resultat, idet alle personssagsområder på beskæftigelsesområdet generelt bliver administreret i overensstemmelse med reglerne.

Revisors gennemgang har alene konstateret få enkeltstående fejl.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ingen yderligere bemærkninger til det sociale regnskab for 2015, fordi revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i det sociale regnskab.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 552 af 28. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Undervisningsministeriets ressortområder.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

 1. Decisionsskrivelse fra STAR for 2015 - Hvidovre 2015 (pdf)
 2. Decisionsskrivelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (pdf)

9. Eventuelt

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 30-01-2017

Ømer Kuscu (A) ønsker, at udvalget tager på en studietur i 2017 – evt. til Berlin.