Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 20. juni 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 20. juni 2017
Mødetidspunkt: Kl. 15:00
Særlige forhold: Ekstraordinært møde
Mødested: Ny Kaffestue

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • René Langhorn (O)

Bemærkninger

Fraværende: Kenneth F. Christensen og Kashif Ahmad Charlotte H. Larsen forestod - i egenskab af næstformand - mødeledelsen i formandens fravær

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-06-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-06-2017

Intet at bemærke.


3. Ansøgning fra Risbjergskolen om dispensation fra folkeskolelovens § 17 - til 3. klassetrin

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Børne- og Undervisningsudvalget skal behandle en ansøgning fra Risbjergskolen om dispensation fra folkeskolelovens § 17. Ansøgningen omhandler den kommende 3. årgang.

Imødekommes ansøgningen, får skolen mulighed for at have en klassekvotient på mere end 28 elever i de kommende 3. klasser ved næste skoleårs start.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen om dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan imødekommes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-06-2017

Udvalget imødekom dispensationsansøgningen.

Skolebestyrelsens udtalelse indgik ved sagens behandling.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-06-2017

Skolernes dispensationsansøgninger, jf. dagsordenens punkt 11, 12 og 13, blev behandlet under ét.

Dispensationsansøgningen fra Præstemoseskolen (dagsordenens punkt 12):

For stemte: A, O og Annette Møller Sjøbeck (UP)

Imod stemte: Kashif Ahmad (UP)

Dispensationsansøgningen fra Præstemoseskolen blev således imødekommet.

Dispensationsansøgningerne fra Risbjergskolen (dagsordenens punkt 11 og 13):

Udvalget udsatte beslutningen om Risbjergskolens dispensationsansøgninger vedrørende 0. og 3. klassetrin, indtil der foreligger supplerende oplysninger i sagerne i form af en udtalelse fra skolebestyrelsen. Når skolebestyrelsens udtalelse foreligger, behandles sagerne på et ekstraordinært udvalgsmøde af hensyn til afklaring inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i folkeskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse.

Overstiges det tilladte elevtal på en af kommunens skoler, er skolen forpligtet til at oprette endnu en klasse, således at eleverne fordeles på flere klasser. Efter ansøgning fra skolen kan Børne- og Undervisningsudvalget imidlertid tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

For at sikre, at eleverne får så tryg og vellykket en start på det nye skoleår som muligt, er det vigtigt, at der allerede inden skolernes sommerferie er truffet politisk beslutning om, hvorvidt man ønsker at imødekomme skolernes ansøgninger om dispensation eller ej.

Ansøgning fra Risbjergskolen

Administrationen har modtaget en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17. Dispensationen vedrører 3. klasserne på Risbjergskolen for skoleåret 2017/18.

På nuværende tidspunkt er der på Risbjergskolen 84 2. klasses elever. Eleverne er fordelt på tre klasser med 28 elever i hver.

Risbjergskolen har netop fået en henvendelse vedrørende en 2. klasses elev, der flytter ind i skoledistriktet pr. 1. juli 2017. Med indskrivningen af denne elev stiger elevtallet til 85, således at der efter sommerferien bliver tre 3. klasser med 28, 28 og 29 elever.

Risbjergskolen søger på den baggrund dispensation fra folkeskolelovens § 17, så de får mulighed for at lade klassekvotienten overstige 28.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at elevtallet på den enkelte årgang kan både stige og falde frem mod skoleårets start, da det bl.a. påvirkes af antallet af til- og fraflyttere.

Scenarie ved et afslag 

Afvises skolens ansøgning om dispensation, vil skolen være nødt til at oprette en ekstra klasse. Dermed bliver der fire spor på Risbjergskolens kommende 3. klassetrin.

Oprettelse af en ny klasse på årgangen vil betyde, at eleverne skal omfordeles. Det fremgår af skolens ansøgning, at de tre nuværende klasser på årgangen er velfungerende, og at børnenes indbyrdes relationer samt personalets kendskab til børnenes sociale og faglige kompetencer vil skulle opbygges på ny.

Ved oprettelse af endnu en klasse vil skolen desuden skulle aflønne yderligere pædagogisk personale. Den årlige udgift hertil vil være ca. 650.000 kr.

Etablering og indretning af et nyt klasselokale medfører en merudgift på ca. 50.000 kr.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at oprettelse af et fjerde spor på Risbjergskolen vil åbne op for optag af elever fra andre distrikter, og at dette kan påvirke klassekvotienten i de kommende 3. klasser på nærliggende skoler i kommunen.

Scenarie ved en imødekommelse

Risbjergskolen er opmærksom på de udfordringer, de store klasser kan medføre. Imødekommes ansøgningen, vil skolens ledelse derfor have et øget fokus på klasserne, og der vil bl.a. blive afsat ekstraordinære ressourcer til tolærerfunktion og holddeling på årgangen.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskoleloven:

§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

§ 14 a. Skoleåret begynder den 1. august.

Stk. 2. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2012, at kompetencen til at træffe beslutning om højere elevtal end 28 blev placeret hos det daværende Skoleudvalg.

Tidligere ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 21. juni 2016 en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 fra Risbjergskolen.

Da ansøgningen blev godkendt, var der tre kommende 0. klasser med henholdsvis 29, 29 og 28 elever. Elevtallet på klassetrinnet er i løbet af indeværende skoleår faldet med én elev. 

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen overordnede konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, vil det påføre Risbjergskolen en udgift til tilpasning af de fysiske rammer på ca. 50.000 kr.

Derudover forventes der en årlig udgift til aflønning af personale på ca. 650.000 kr. Disse udgifter skal afholdes inden for det udmeldte budget til skolen.

Bilag

 1. Bilag - Ansøgning om dispensation (pdf)
 2. Udtalelse fra Risbjergskolens skolebestyrelse (pdf)

4. Ansøgning fra Risbjergskolen om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Beslutningstema

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet sagsfremstillingen

Børne- og Undervisningsudvalget skal behandle en ansøgning fra Risbjergskolen om dispensation fra folkeskolelovens § 17.

Imødekommes ansøgningen, får skolen mulighed for at have en klassekvotient på mere end 28 elever i de kommende 0. klasser ved næste skoleårs start.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at træffe beslutning om, hvorvidt ansøgningen om dispensation fra folkeskolelovens § 17 kan imødekommes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-06-2017

Udvalget imødekom dispensationsansøgningen.

Skolebestyrelsens udtalelse indgik ved sagens behandling.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 08-06-2017

Skolernes dispensationsansøgninger, jf. dagsordenens punkt 11, 12 og 13, blev behandlet under ét.

Dispensationsansøgningen fra Præstemoseskolen (dagsordenens punkt 12):

For stemte: A, O og Annette Møller Sjøbeck (UP)

Imod stemte: Kashif Ahmad (UP)

Dispensationsansøgningen fra Præstemoseskolen blev således imødekommet.

Dispensationsansøgningerne fra Risbjergskolen (dagsordenens punkt 11 og 13):

Udvalget udsatte beslutningen om Risbjergskolens dispensationsansøgninger vedrørende 0. og 3. klassetrin, indtil der foreligger supplerende oplysninger i sagerne i form af en udtalelse fra skolebestyrelsen. Når skolebestyrelsens udtalelse foreligger, behandles sagerne på et ekstraordinært udvalgsmøde af hensyn til afklaring inden sommerferien.

Sagsfremstilling

Ifølge folkeskolelovens § 17 må elevtallet i folkeskolens klasser normalt ikke overstige 28 ved skoleårets begyndelse.

Overstiges det tilladte elevtal på en af kommunens skoler, er skolen forpligtet til at oprette endnu en klasse, således at eleverne fordeles på flere klasser. Efter ansøgning fra skolen kan Børne- og Undervisningsudvalget imidlertid tillade et højere elevtal end 28, dog ikke over 30.

For at sikre, at de kommende 0. klasses elever får så tryg og vellykket en skolestart som muligt, er det vigtigt, at der allerede inden skolernes sommerferie er truffet politisk beslutning om, hvorvidt man ønsker at imødekomme skolernes ansøgninger om dispensation eller ej.

Ansøgning fra Risbjergskolen

Administrationen har modtaget en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17. Dispensationen vedrører 0. klasserne på Risbjergskolen for skoleåret 2017/18.

Indskrivningen til skolestart i august 2017 fandt sted i november 2016. Indskrivningen resulterede i, at 83 kommende 0. klasses elever blev indskrevet på Risbjergskolen. Eleverne blev fordelt på tre klasser med henholdsvis 27, 28 og 28 elever.

Administrationen skal dog gøre opmærksom på, at elevtallet på den enkelte årgang kan både stige og falde frem mod skoleårets start, da det bl.a. påvirkes af antallet af til- og fraflyttere.

Elevtallet i Risbjergskolens kommende 0. klasser er steget efter indskrivningen, primært grundet tilflyttere til distriktet. Primo maj 2017 er der således udsigt til 87 kommende 0. klasses elever fordelt på tre klasser med 29 elever i hver.

Risbjergskolen søger på den baggrund dispensation fra folkeskolelovens § 17, så de får mulighed for at lade klassekvotienten overstige 28.

Scenarie ved et afslag 

Afvises skolens ansøgning om dispensation, vil skolen være nødt til at oprette en ekstra klasse, således at der på Risbjergskolen bliver fire spor på det kommende 0. klassetrin.

Dette giver først og fremmest udfordringer i forhold til de fysiske rammer, da indskolingsgangen kun rummer tre klasselokaler, og en eventuel fjerde klasse vil blive placeret et andet sted på skolen uden sammenhæng til de øvrige 0. klasser.

Etablering og indretning af et nyt klasselokale medfører en merudgift på ca. 50.000 kr.

Ved oprettelse af endnu en klasse vil skolen desuden skulle aflønne yderligere pædagogisk personale (en børnehaveklasseleder og en pædagog). Udgiften hertil vil være ca. 850.000 kr., fordelt med ca. 450.000 kr. til en børnehaveklasseleder og ca. 400.000 kr. til en pædagog.

Fremadrettet vil udgiften til lærerløn og pædagoger i undervisningen ligeledes udgøre ca. 850.000 kr., dog med en større andel af udgiften til lærerløn.

En praktisk udfordring er endvidere, at skolen ikke kan nå at ansætte nyt personale til at varetage et ansættelsesforhold på Risbjergskolen fra 1. august 2017. Dermed vil en ekstra 0. klasse blive dækket af ikke-fastansat personale, indtil en ansættelsesprocedure er afsluttet.

Administrationen skal gøre opmærksom på, at oprettelse af et fjerde spor på Risbjergskolen vil åbne op for optag af elever fra andre distrikter, og at dette kan påvirke klassekvotienten i 0. klasserne på nærliggende skoler i kommunen.

Scenarie ved en imødekommelse

Risbjergskolen er opmærksom på de udfordringer, de store 0. klasser kan medføre. Imødekommes ansøgningen, vil skolens ledelse derfor have et øget fokus på klasserne.

Det er dog skolens erfaring, at elevtallene i 0. klasserne oftest falder i løbet af det første skoleår, da enkelte elever må gå 0. klasse om og dermed ikke fortsætter i klassen.

Retsgrundlag

Afgørelsen træffes efter folkeskoleloven:

§ 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

§ 14 a. Skoleåret begynder den 1. august.

Stk. 2. Elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. december 2012, at kompetencen til at træffe beslutning om højere elevtal end 28 blev placeret hos det daværende Skoleudvalg.

Tidligere ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17

Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 21. juni 2016 en ansøgning om dispensation fra folkeskolelovens § 17 fra Risbjergskolen.

Da ansøgningen blev godkendt, var der tre kommende 0. klasser med henholdsvis 29, 29 og 28 elever. Elevtallet på klassetrinnet er i løbet af indeværende skoleår faldet med én elev. 

Klager over afslag på frit skolevalg

Børne- og Undervisningsudvalget behandlede den 9. marts 2017 klagerne over afslag på frit skolevalg i forbindelse med skolestart august 2017. Ingen klager over afslag på optag på Risbjergskolen blev imødekommet.

Økonomiske konsekvenser

Indstillingen har ingen overordnede konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Såfremt ansøgningen ikke imødekommes, vil det påføre Risbjergskolen en udgift til tilpasning af de fysiske rammer på ca. 50.000 kr.

Derudover forventes der en årlig udgift til aflønning af personale på ca. 850.000 kr. Disse udgifter skal afholdes inden for det udmeldte budget til skolen.

Bilag

 1. Bilag - Ansøgning om dispensation (pdf)
 2. Udtalelse fra Risbjergskolens skolebestyrelse (pdf)

5. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 20-06-2017

Intet at bemærke.