Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 15. august 2017

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 15. august 2017
Mødetidspunkt: Kl. 09:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • Maria Durhuus (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kashif Ahmad (UP)

Bemærkninger

Borgmester Helle Adelborg, kommunaldirektør Nich Bendtsen og økonomichef Søren Lenau var til stede under punkt 3 af hensyn til sagens oplysning.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017

Administrationen orienterede udvalget om håndtering af en arbejdsmiljøsag.

Direktøren orienterede om, at der er kommet ny lovgivning på skoleområdet, og at der vil blive fremlagt en sag vedrørende lovændringerne på et kommende udvalgsmøde.


3. Budget 2018-2021 Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutningstema

Udvalget drøfter status for eget område af Budget 2018.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at drøfte budgetsituationen for udvalgets område set i lyset af basisbudgettet, økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, og kommunens økonomiske situation
 2. at drøfte Direktionens katalog for eget område
 3. at tage stilling til takster for 2018 på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017

Ad 1. Udvalget drøftede budgetsituationen for udvalgets område.

Ad 2. Udvalget drøftede Direktionens katalog for eget område med bemærkning om, at der ønskes et notat vedrørende det aktuelle antal børn set i forhold til prognoserne på almenskoleområdet og dagtilbudsområdet.

Ad 3. Udvalget oversendte taksterne til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Ad 4. Udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af den indgåede Økonomiaftale mellem Regeringen og KL har Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni udmeldt de enkelte kommuners indtægtsrammer.

Bundlinjen kan samlet set opgøres til et forventet kassetræk på 11,1 mio. kr. Udgangspunktet er basisbudgettet for 2018, som det så ud ved vedtagelsen af Budget 2017, og indregnet ny viden om tillægsbevillinger, indtægtsskøn, reguleringer som følge af tekniske korrektioner, konsekvenser af konjunkturnotatet og lov- og cirkulæreprogram, øget medfinansiering af sundhedsvæsenet, nyt pris- og lønskøn for 2018 samt justerede renter og lånoptag.

En opdateret finansieringsoversigt vedlægges.

Baggrunden for kassetrækket på 11,1 mio. kr. skal først og fremmest findes i, at væksten i befolkningstallet i 2016 har været lavere end forudsat. Det har stor negativ indflydelse på kommunens finansieringsside (både på skatter, tilskud og udligning).

Udligning og tilskud falder i alt med godt 42 mio. kr. i forhold til, hvad der tidligere var indregnet. Heraf modtager Hvidovre Kommune 21 mio. kr. mindre i landsudligning og 12 mio. kr. mindre i hovedstadsudligning end forudsat.

For skatteindtægterne gælder det, at personskatterne i 2018 giver 25,6 mio. kr. mere end forventet. Grundskyld og dækningsafgift giver i 2018 i alt knap 19 mio. kr. mindre end forventet. Det skyldes både den ekstraordinære nedskrivning af dækningsafgift som følge af den nye ejendomsvurdering af Hvidovre Hospital, men også en skæv kompensationstildeling for det fastfrosne niveau for grundskyld. Fastfrysningen har ligeledes konsekvens for budgetlægninger fremover.

Der er indregnet likviditetstilskud (Finansieringstilskud) som i 2018 vil udgøre 29,4 mio. kr. Der er endnu ikke indregnet eventuelt tilskud fra § 19-puljen og § 16-puljen, som er tilskud til kommuner med særlige økonomiske vanskeligheder. I 2017 modtog Hvidovre Kommune 12 mio. kr. fra § 19-puljen.

I driften er Hvidovre Kommune udfordret af strukturel ubalance på det voksenspecialiserede område, hvor de gennemsnitlige udgifter pr. borger er markant stigende. Dette er pt. ikke indregnet i budgettet.

Anlægsområdet i budgettet ligger på et meget lavt niveau. Således er der afsat knap 114 mio. kr. i budgettet for 2018. Tidligere års budgetterede anlægsniveau har typisk ligget på ca. 150 mio. kr. Hvidovre Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede anlægsramme i Økonomiaftalen for 2018 udgør ca. 167 mio. kr.

Ud over den nuværende bundlinje på -11,1 mio. kr. udestår der at blive udmøntet restbeløbet af 1 % besparelsen, som blev vedtaget i november 2016. For budget 2018 udgør de 1 % godt 6 mio. kr. Det bør her nævnes, at det opgjorte underskud på 11,1 mio. kr. vil bortfalde, hvis tilskuddet efter § 19 bliver på samme niveau som i 2017, og der ikke foretages andre ændringer til budgettet.

Med den vedhæftede finansieringsoversigt som udgangspunkt for budgettet vil kassebeholdningen vise et niveau svarende til sidste år. Dette er til gengæld lavere end tidligere år. Finansieringsoversigten viser altså, at kassebeholdningen ultimo 2018 vil udgøre ca. 100 mio. kr. -under forudsætning af gennemførelse af de planlagte anlægsprojekter og fratræk af hjemfaldsmidlerne.

Endelig er der den udmeldte serviceramme for Hvidovre Kommune, som udgør 2,63 mia. kr. Med udgangspunkt i de indarbejdede udgifter forventes servicerammeudgifterne at ligge tæt på denne udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vil på baggrund af den forventede ubalance drøfte rammerne for det videre arbejde med budget 2018. Det sker på mødet den 14. august 2017. Til brug for drøftelserne har Direktionen udarbejdet et budgetkatalog med forslag, der kan mindske underskuddet.

Direktionens katalog er opgjort i tabelform, og det er baseret på de afdækkende analyser, som centrene har udarbejdet i perioden februar til maj.

De afdækkende analyser er objektive beskrivelser af det enkelte område, de økonomiske rammer og sammenligninger i forhold til andre kommuner. Afdækningerne er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 26. juni.

Budgetkataloget er opbygget med en indledning, en tabeloversigt med de 21 forslag og bemærkninger til de enkelte forslag. Afdækkende analyser og budgetkatalog på udvalgets område vil blive gennemgået på mødet.

Materialet er tænkt som en ramme til brug for de fortsatte politiske drøftelser af budget 2018-2021.

Den økonomiske ramme for 2018 for Børne- og Undervisningsudvalget udgør 1.111,4 mio. kr. inden for servicerammen.

Som bilag er desuden vedhæftet et udkast til takster i forhold til budget 2018.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2018-2021 jf. beslutning i Økonomiudvalget 20. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

Bilag

 1. Finansieringsoversigt (pdf)
 2. Direktionens budgetkatalog (pdf)
 3. Afdækkende analyser - tidligere omdelt i dueslag (pdf)
 4. Budgetrapport 2018-2021 (pdf)
 5. Takster til fagudvalg (pdf)

4. Økonomirapportering pr. 30. juni 2017 - Børne- og Undervisningsudvalget

Beslutningstema

Administrationen har udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder de 6 første måneders forbrug foretaget en vurdering af budget 2017 på Børne- og Undervisningsudvalgets område.

Vurderingen indgår i udarbejdelsen af kommunens halvårsregnskab.

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage økonomirapportering pr. 30. juni 2017 til efterretning

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i de allerede kendte forudsætninger, herunder seks måneders forbrug, foretaget en vurdering af forventet regnskab 2017.

Vurderingen er foretaget uafhængigt af overførsel af budgetmidler fra år 2016.

På det specialiserede børneområde (børn og familier) har der gennem de senere år været en faldende tendens i forhold til anbringelser uden for hjemmet og dermed også faldende udgifter. Denne tendens har nu ændret sig således at antallet af anbringelser bl.a. af mindre og helt små børn er stigende med deraf følgende øgede udgifter. Hertil kommer en stigning i udgifter til dagbehandling for børn, som – af forskellige årsager – ikke går i almenskole, men hvor der må gives eksternt tilbud. Samlet set betyder det, at der på dette område er skærpet fokus på budgetoverholdelse.

Retsgrundlag

I medfør af Lov om Kommuners styrelse § 37, stk. 2, § 38, stk. 2, § 40, stk. 4, § 45, stk. 1, § 45 a, stk. 1, § 46 og § 57, stk. 1 og 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014, fastsættes:

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget eller magistraten til Kommunalbestyrelsen, inden Økonomiudvalget udarbejder forslag til næste års budget til kommunalbestyrelsen, jf. § 2, stk. 1.

Politiske beslutninger og aftaler

Afrapporteringen til udvalget indgår i Økonomiudvalgets samlede afrapportering af kommunens halvårsregnskab og forventede regnskab 2017 til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.


5. Godkendelse af navn til Dagplejens nye legestue

Beslutningstema

Dagplejens legestue flytter til nye lokaler og Børne- og Undervisningsudvalget skal godkende navn til Dagplejens nye legestue.

Center for Børn og Familier har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at Dagplejens nye legestue får navnet ”Spilloppen”.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dagplejen tager efter sommerferien 2017 nye lokaler til den ene af Dagplejens to legestuer i brug. Det sker efter endt renovering af lokalerne på Nestors Allé 1, der har tidligere har været anvendt til dagtilbud.

Center for Børn og Familier foreslår, at den nye legestue får navnet ”Spilloppen”.

Baggrunden for forslaget er, at den nye legestue har særligt fokus på børnenes motoriske udvikling.

Samtidigt er der generelt stor fokus på bevægelse og motorisk udvikling på dagtilbudsområdet, hvorfor navnet ”Spilloppen” også vil understøtte en branding af Dagplejen, som et dagtilbud af høj kvalitet.

Legestuens fokus på motorisk udvikling vil dels afspejle sig i den måde, der arbejdes på i legestuen, dels afspejle sig i legestuens indretning. Der er opnået tilskud fra kommunens sundhedspulje, der er udbudt af Social- og Sundhedsudvalget, til at indrette legestuen med diverse redskaber mv., der kan bidrage til at understøtte børnenes motoriske udvikling.

Forud for forslaget er gået en proces, hvor Dagplejens forældrebestyrelse, dagplejerne og dagplejepædagogerne har haft mulighed for at foreslå navne til Center for Børn og Familier.

Den nye legestue forventes officielt indviet august/september 2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 15-08-2017

Maria Durhuus (A) spurgte til håndteringen af en personsag på skoleområdet. Administrationen svarede på mødet.

Maria Durhuus (A) spurgte til organiseringen af dagplejen i forhold til garantipladser med udgangspunkt i den model som findes i Gladsaxe Kommune. Administrationen fremlægger sag herom på et kommende udvalgsmøde.