Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Børne- og Undervisningsudvalget den 9. marts 2017

Mødefakta

Dato: Torsdag den 9. marts 2017
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: Sollentuna II

Medlemmer

 • Annette Møller Sjøbeck (UP)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Kashif Ahmad (UP)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars Gundelack Jensen (A)
 • René Langhorn (O)

Fraværende med afbud

 • Maria Durhuus (A)

Bemærkninger

Benthe Viola Holm deltog for Maria Durhuus. René Langhorn forlod mødet under behandlingen af punkt 15.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Den konstituerede direktør for Børn og Velfærd orienterede om følgende:

 • Henvendelse fra en borger til udvalget.
 • Svar fra forvaltningen vedr. spørgsmål til arbejdsmiljø på Avedøre Skole.

3. For Fremtiden - kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet 2017-2020

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal tage stilling til forslag til ”For Fremtiden - kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet 2017-2020”.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at godkende ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet 2017-2020”

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Godkendt.

Sagsfremstilling

Familie- og Dagtilbudsafdelingen har udarbejdet forslag til en kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i samarbejde med dagtilbudslederne.

Forslaget til ”For Fremtiden – kvalitetsstrategi for 0-6 årsområdet i Hvidovre Kommune” er vedlagt som bilag.

Strategien skal udmønte den politiske vision fra kommunens børne- og ungepolitik om, at ”uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem”.

Med strategien er det ønsket at sætte yderligere fokus på, hvordan der fremadrettet arbejdes med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene i Hvidovre Kommune.

Strategien skal bidrage til at skabe en fælles forståelse af, hvad kvalitet i dagtilbud er i Hvidovre Kommune. Desuden skal den sætte en klar ramme og retning for kvalitetsudviklingen, så alle dagtilbud arbejder målrettet med at indfri de fælles ambitioner på området, og Familie- og Dagtilbudsafdelingen kan understøtte dagtilbuddene i det arbejde.

I strategien er der særligt fokus på at styrke evaluerings- og refleksionskulturen. Det gælder først og fremmest blandt dagtilbuddene, men også i dagtilbuddenes løbende samarbejde med Familie- og Dagtilbudsafdelingen.

Forslaget til strategi består af to dele:

 • En fælles kvalitetsforståelse i Hvidovre Kommune, der baserer sig på nyeste viden om kvalitet i dagtilbud
 • En plan for udviklingen af kvaliteten på fire udvalgte fokusområder; ledelse, læringsmiljøer, forældresamarbejde og sundhed

Inden for de fire fokusområder igangsættes der en række aktiviteter og projekter, der skal bidrage konkret til at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene med henblik på at understøtte børnenes trivsel, udvikling og læring.

Strategiens tilgang til kvalitet er i øvrigt i tråd med de udmeldinger om kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, der er kommet fra ministerielt niveau i forbindelse med de nye styrkede pædagogiske læreplaner.

Strategien vil være et af dagtilbudsledernes værktøjer til at udvikle kvaliteten, og derfor er den relativt fagligt tung, idet den er henvendt til dagtilbudsledere og pædagogisk uddannet personale. Der udarbejdes efterfølgende en ”pixiversion” af strategien, som er henvendt til bl.a. forældre.

Det foreslås, at strategien er gældende frem til udgangen af 2020. Familie- og Dagtilbudsafdelingen følger løbende op på strategien, og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres årligt om status.

Det bemærkes, at Familie- og Dagtilbudsafdelingen er omtalt som Center for Børn og Familier i strategien, idet Kommunalbestyrelsen den 28. februar godkendte justeringen af Hvidovre Kommunes administrative organisation, der dog først træder i kraft den 1. maj 2017.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kvalitetsstrategien understøtter udmøntningen af Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik og har en tæt sammenhæng til Hvidovre Kommunes vision om ”Hvidovre Kommune som Børnenes og Familiernes by – med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv”.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. For Fremtiden - kvalitetsstrategi 2017-2020 for 0-6 års området (pdf)

4. Med Målet for Øje

Beslutningstema

Økonomiudvalget har behandlet en efterretningssag vedr. projekt Med Målet for Øje den 20. februar 2017. Udvalget har bedt om, at sagen præsenteres for de relevante fagudvalg til orientering. Den oprindelige sagsfremstilling til Økonomiudvalget følger her.

Der vil på mødet desuden være et oplæg om projektet.

Det oprindelige beslutningstema lød: ”Økonomiudvalget skal tage afslutning af Fase 1 i projekt ”Med Målet for Øje” (tidligere ”30:1 Helhedsorienteret social indsats”) samt projektets videre forløb til efterretning. Projektet udsprang af et ønske om at afdække den socialøkonomiske fordeling af ydelser i kommunen med henblik på at vurdere potentialet i at arbejde mere helhedsorienteret med særligt udsatte borgere.”

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at orientering om sagen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Taget til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 01-03-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Direktionen tog i efteråret 2015 initiativ til projekt ”30:1 Helhedsorienteret social indsats” (nu ”Med Målet for Øje”). Ønsket var at afdække den socialøkonomiske fordeling af ydelser i kommunen samt vurdere mulighederne for at styrke den tværfaglige indsats over for særligt udsatte borgere, der har mange kontaktflader med det offentlige.

Størstedelen af landets kommuner er i gang med eller har lignende projekter på tegnebrættet. Mange af de kommuner, som har gennemført analyser, når frem til, at fordeling er således, at ca. 1 % af borgerne står for ca. 30 % af de samlede kommunale serviceudgifter.

Gennem det seneste års tid har økonomer, jurister og andre fagfolk på tværs af Hvidovre Kommune arbejdet med den analyse, som udgør projektets Fase 1. Arbejdet har helt naturligt givet anledning til justeringer i projektet, både hvad angår form og indhold. Disse justeringer vil blive præsenteret i det følgende.

Formål

Projektets formål var oprindeligt defineret som at styrke den helhedsorienterede indsats over for udsatte familier på tværs af afdelinger og forvaltninger. Det handler om at sikre, at de mange fagligheder og lovgivninger, som kan være involveret i sociale sager, spiller hensigtsmæssigt sammen.

Projektets kommissorium bygger på den antagelse, at udsøgning af de 100 dyreste husstande i kommunen er en oplagt indgang til at identificere udsatte familier med meget komplekse sager og deraf følgende mange indgange til kommunen. Hensigten var efterfølgende at kontakte familierne med henblik på at tilbyde dem at indgå i projektet og i arbejdet med at sikre velkoordinerede sagsforløb.

Justering af projektet

Oprindeligt var det tanken, at kommunen ville indhente samtykke fra familierne på listen over de 100 dyreste husstande med henblik på nærmere at kunne undersøge og styrke den helhedsorienterede indsats over for disse. Opgørelsen over de 100 dyreste husstande har imidlertid vist sig ikke at være den oplagte indgang til at identificere særligt komplicerede sagsforløb. Derfor blev formålet med fase 1 omdefineret til alene at handle om at generere statistisk viden, hvortil der i forvejen ligger en fællesanmeldelse til Datatilsynet, som kommunen er dækket ind af. I dén situation må det foreliggende datasæt ikke efterfølgende anvendes til at kontakte borgere sådan som oprindeligt forudsat.

Den oprindelige antagelse om, at vi kan vurdere potentialet i helhedsorienteret sagsbehandling ved at kigge på de dyreste sagsforløb kan med andre ord ikke underbygges. Derfor er fokus ændret, og interessen har efterfølgende drejet sig om den generelle viden, som datamaterialet har givet. Fx om kendetegn ved de grupper af borgere, som har eller har haft mange indgange til kommunen, og følgelig hvor skal vi rette fokus hen for at forebygge uhensigtsmæssigt komplicerede sagsforløb og sikre en helhedsorienteret indsats.

Netop fokus på forebyggelse har givet anledning til at brede projektets målgruppe ud, så målgruppen ikke er afgrænset til udsatte familier, der allerede har mange indgange og meget komplekse sagsforløb. Tanken er i stedet at arbejde på at organisere kommunen, så alle borgere møder en kommune, der arbejder tværgående og velkoordineret.

I arbejdet frem mod de optimale organisatoriske svar, henter Hvidovre Kommune i høj grad viden og erfaringer i andre kommuner. Hvidovre indgår sammen med 26 andre kommuner i det fælleskommunale Styrings- og Effektivisering Program (SEP) i KL regi. En stor del af kommunerne arbejder med - og er med til at underbygge potentialet i - at skabe en mere simpel og velkoordineret indgang for deres borgere.

Processen videre frem

Som beskrevet har den oprindelige plan for, hvordan vi bedst fik identificeret borgerforløb med behov for koordinering, ikke vist sig hensigtsmæssig. I stedet er strategien videre frem at involvere vores kyndige medarbejdere i:

1)at identificere borgerforløb med potentiale for koordinering, og

2)at konkretisere hvorledes koordineringen bedst foregår.

Ultimo 2016 er der nedsat en ny projektgruppe bestående af chefer på tværs af de tre forvaltninger. Deres beslutningskompetence og indsigt ind i de relevante fagområder skal danne fundamentet for en bred involvering af organisationen i projektet.

På Direktionens initiativ er der endvidere indgået et samarbejde med konsulentvirksomheden Villa Venire om en såkaldt ”simulering”; Over 2 dage vil medarbejdere og ledere i en ”Simulatorhal” generere konkrete erfaringer med helhedsorienteret samarbejde og koordinering på tværs.

Formålet med Simulatorhallen er at involvere bredt i en intensiv proces, der trækker mindst ressourcer i organisationen. Tanken er, at resultatet skal give den samlede ledelse indsigt i, hvor kommunen har behov for at justere på samarbejdet, og hvor der er gode erfaringer at bygge videre på.

Konkret er forventningen, at den planlagte afrapportering fra simuleringen vil give en pejling af behovet for at arbejde med bestemte kompetencer og koordinering af konkrete forløb.

Der er desuden fuld opmærksomhed på, at resultaterne fra Simulatorhallen skal kunne anvendes direkte ind i det forventede arbejde med organisationsjusteringen til en centerstruktur.

Projektets organisering

Projektet omfatter de afdelinger i Hvidovre Kommune, som arbejder direkte med borgere og deres sager og er således særdeles bredt funderet. Direktionen fungerer som projektets styregruppe. Der arbejdes med tidsbegrænsede projekt- og arbejdsgrupper. Ultimo 2016 er der som nævnt nedsat en ny projektgruppe til denne del af projektet.

Tidsramme

Projektet blev officiel igangsat medio februar 2016 og forventes afsluttet i 2018.

Retsgrundlag

Projektet tager udgangspunkt i, at kommunen skal overholde sine forpligtelser på det sociale område set i forhold til en helhedsorienteret indsats, jf. § 5 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23/11/2016).

Projektets fase 1 er udført med hjemmel i kapitel 4 i Lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31/05/2000) og Hvidovre Kommunes generelle anmeldelse til Datatilsynet vedrørende statistik. Den øvrige planlagte faseinddeling er ikke længere relevant, da strategien i projektet nu er ændret således som beskrevet i sagsfremstillingen.

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget tog igangsættelse af projektets 1 fase til efterretning d. 8. februar 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om medarbejderressourcer, som prioriteres fra de relevante afdelinger. Desuden er der prioriteret økonomi til afvikling af Simulatorhallen.


5. Orientering om udvikling i børnetal, belægning og kapacitet i dagtilbud

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om udvikling i forventet børnetal, belægning og kapacitet på 0-6 årsområdet.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orienteringen om udvikling i forventet børnetal, belægning og kapacitet på 0-6 årsområdet til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børnetallet og dermed behovet for pladser i dagtilbuddene har været stigende i Hvidovre Kommune siden 2013, og forventningen er, at børnetallet også vil stige i årene fremover.

Familie- og Dagtilbudsafdelingen følger udviklingen i de faktiske og forventede børnetal tæt med henblik på at styrke grundlaget for at styre og planlægge økonomien og kapaciteten på området.

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om udviklingen to gange årligt. Desuden modtager udvalget orientering om forventet børnetal, belægning og kapacitet i forbindelse med sagen om besluttede børnetal for det kommende år, som udvalget forelægges i november måned.

I denne sag gives en status på udviklingen bestående af:

 • En overordnet status på udviklingen i det forventede børnetal i forhold til budget 2017.
 • En status på den aktuelle kapacitet og belægning i dagtilbuddene.

Status er baseret på den aktuelle børnetalsprognose fra januar 2017. Den er udarbejdet af en ekstern leverandør, og bygger dels på kommunens interne befolkningsprognose fra 2016, dels på de faktiske fødselstal og til- og fraflytningsmønstre i 2016 og en række beregningsmodeller, som den eksterne leverandør lægger ned over prognosen.

Udviklingen i det forventede børnetal i forhold til budget 2017

Det forventede børnetal, der indgår i budget 2017, er baseret på forventningerne i børnetalsprognosen fra september 2016.

Her fremgår det, at Hvidovre Kommune i 2017 skal have plads til gennemsnitligt 1.208 børn i 0-2 årsalderen (vuggestuebørn) og 1.804 børn i 3-5 årsalderen (børnehavebørn). Bemærk, der er tale om et gennemsnitligt antal børn, der varierer over året. Det forventede børnetal i 2017 indebærer en stigning i forhold til året før, jf. tabel 1.

Tabel 1. Forventede børnetal 2016 og 2017

2016

2017

Ændring

0-2 års pladser

1.128

1.208

80

3-5 års pladser

1.802

1.804

2

I alt

2.930

3.012

82

Ifølge den aktuelle børnetalsprognose fra januar 2017 er børnetallet og dermed behovet for kapacitet fortsat stigende, men prognosen indikerer, at stigningen bliver mere moderat end forventet ved børnetalsprognosen i september 2016.

Baggrunden er et lavere fødselstal i oktober og november 2016 end forventet og en samlet nettotilflytning (tilflytning fratrukket fraflytning), der er lavere end forventet. Begge dele gør sig særligt gældende i pasningsdistrikt midt-nord, mens udviklingen i de øvrige pasningsdistrikter er som forventet tidligere.

Det betyder, at behovet for pladser på både 0-2 årsområdet og 3-5 årsområdet umiddelbart forventes at være lavere end forudsat i budget 2017.

Familie- og Dagtilbudsafdelingen følger udviklingen tæt. Når den næste børnetalsprognose modtages i foråret 2017 er der et mere validt grundlag for at vurdere ovenstående tendens og de evt. budgetmæssige konsekvenser af udviklingen.

Dels er de faktiske børnetal for flere måneder af 2017 end blot januar måned kendt, dels vil kommunens nye interne befolkningsprognose for 2017 også blive inddraget. De nye informationer vil indgå i den næste orientering til Børne- og Undervisningsudvalget om udviklingen i børnetallet, der forventes at ligge i juni 2017.

Aktuel kapacitet og belægning

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor råder Hvidovre Kommune pr. 1. januar 2017 over 1.195 pladser til børn i 0-2 årsalderen og 2.172 pladser til børn i 3-5 årsalderen. Den maximale kapacitet er et udtryk for det antal børn, som dagtilbuddene fysisk har plads til.

Samtidigt fremgår det, at kommunen i første kvartal 2017 har forventet at have plads til 1.190 børn i 0-2 årsalderen og 1.949 børn 3-5 årsalderen.

Tabel 2. Aktuel kapacitet og forventet behov for pladser i 1. kv. 2017

Maximal kapacitet

(antal børn)

Forventet behov, 1. kv.

(gns. antal børn)

0-2 år

3-5 år

0-2 år

3-5 år

Distrikt syd

371

577

Distrikt nord-midt

389

876

Distrikt vest

285

719

Dagplejen

150

-

I alt

1.195

2.172

1.190

1.949

Difference

+5

+ 223

I forhold til det gennemsnitlige antal børn med forventet behov for plads i første kvartal 2017 er udgangspunktet, at der samlet set er lidt mere end tilstrækkelig kapacitet på 0-2 års området og en overkapacitet på 3-5 årsområdet.

Kapacitetsbehovet varierer imidlertid henover året. Det gælder særligt på 3-5 års området, hvor behovet er størst i april måned lige før de kommende skolebørn pr. 1. maj overgår til SFO. På 0-2 års området er behovet mere stabilt henover året.

Samtidigt kan det være vanskeligt at udnytte kapaciteten fuldt ud.

I forhold til kommunens pasningsgaranti kan der anvises vuggestuepladser i hele kommunen, mens forældrene har garanti for at få en børnehaveplads i eget distrikt. Der kan derfor være ledige pladser i et distrikt og mangel på pladser i et andet. Ligesom forældre naturligvis kan takke nej til en tilbudt plads.

Der kan ligeledes være kombinerede dagtilbud med ledig kapacitet, der har mange børn på 0-2 år på venteliste, men hvor pusle-, toilet- og sovefaciliteter gør, at der ikke kan indskrives flere børn i 0-2 årsalderen.

Desuden vil der kunne opstå ”huller” i forbindelse med at et barn skifter fra et dagtilbud til et andet.

At kommunen aktuelt har en overkapacitet viser sig også i den aktuelle belægning pr. 1. januar 2017, der fremgår af tabel 3 nedenfor.

Der er generelt størst pres på 0-2 årspladserne og lidt mindre pres på 3-5 årspladserne. Familie- og Dagtilbudsafdelingen følger udviklingen. Som angivet ovenfor forventes det, at belægningsprocenten på 3-5 årspladserne stiger frem mod 1. maj, hvor kommende skolebørn overgår til SFO.

Tabel 3. Aktuel belægning

Belægning, 0-2 år (pct.)

Belægning, 3-5 år (pct.)

Vest

95

87

Nord-midt

97

86

Syd

107

88

Dagplejen

96

-

I alt

99

87

I tabel 3 ovenfor indgår 79 børn fra andre kommuner, der går i dagtilbud i Hvidovre Kommune; 35 på 0-2 årsområdet og 44 på 3-5 årsområdet.

Det bemærkes herudover, at 45 børn bosiddende i Hvidovre går i privat pasningsordning beliggende i Hvidovre og andre kommuner, mens 153 børn fra Hvidovre går i dagtilbud i andre kommuner; fortrinsvis Københavns Kommune (101 børn). Disse indgår ikke i opgørelsen i tabel 3.

Børne- og Undervisningsudvalget modtager ny orientering i juni måned.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


6. Tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner på børne- og familieområdet i 2016

Beslutningstema

Tilsynet med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge føres af Socialtilsyn Hovedstaden vedrørende Porten og af Socialtilsyn Syd vedrørende Behandlingshjemmet Hvidborg.

I denne sag orienteres om Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsrapporter om uanmeldt og anmeldt tilsyn på Porten og tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd om anmeldte og uanmeldte tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg. Desuden orienteres om magtanvendelser udført på Behandlingshjemmet Hvidborg.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage orientering om tilsyn med Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.
 2. at tage orientering om magtanvendelse på Hvidovre Kommunes døgninstitutioner for børn og unge til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2016 er der gennemført 1 uanmeldt og 1 anmeldt tilsyn på Porten og 4 uanmeldte og 2 anmeldte tilsyn på Behandlingshjemmet Hvidborg.

Porten

Det uanmeldte tilsyn på Porten fandt sted den 7. juni 2016 og det anmeldte tilsyn fandt sted den 15. november 2016.

Samlet vurdering af uanmeldt tilsyn

Af den samlede vurdering fremgår det, at Porten er godkendt.

Socialtilsynet vurderede efter det uanmeldte tilsyn og det tilsendte materiale, at Porten lever op til kvaliteten i kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynet havde fokus på den ny ledelse af Porten og vurderede, at det var godt, at den øverste leder af Hvidovre Ungecenter i implementering af den nye ledelsesstuktur var synlig og aktiv.

Socialtilsynet er opmærksom på, at Porten er i gang med en omstillingsproces med inddragelse af de unges familier og netværk i behandlingsarbejdet med henblik på at forkorte anbringelsesforløbene på institutionen.

Socialtilsynet anbefalede at afskærme indgangspartiet ved Familieafdelingen.

Porten oplyser, at indgangspartiet er afskærmet i september 2016, og der er opsat overvågningskamera. Siden har der været ro ved indgangen.

Opmærksomhedspunkter

Der er ikke nævnt opmærksomhedspunkter i rapporten.

Udviklingspunkter

Der er ikke nævnt udviklingspunkter i rapporten.

Høring

På grund af ledelsesskift på Porten vides ikke, om der er givet høringssvar til denne rapport.

Samlet vurdering af anmeldt tilsyn

Det fremgår af rapporten at Porten er godkendt.

Det er socialtilsynets vurdering, at Porten, herunder Familieafdelingen, har den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer.

Ved anmeldt tilsynsbesøg den 15. november 2016 var der kommet ny konstitueret leder af Hvidovre Ungecenter. Socialtilsynet var derfor særlig opmærksom på temaet ”organisation og ledelse”.

Socialtilsynet vurderede, at de ikke var bekymret for ledelsen af Porten, idet ledelsen har sikret, at medarbejderne har haft de rette kompetencer og ressourcer til at varetage de unges behov, selv om det har været en omskiftelig periode.

Socialtilsynet har også opfattet, at kommunen vil stille nødvendige administrative ressourcer til rådighed, således at ledelsen kan varetage den daglige drift af Porten.

Dette er også sket, idet Porten nu har en fuldtidsansat administrativ medarbejder.

Opmærksomhedspunkter

Tilsynet bemærker, at de ved næste tilsyn vil have særlig opmærksomhed på, om der er kommet stabilitet på Porten, og hvilken effekt dette har haft på de unge og på medarbejderne.

Desuden forventer tilsynet, at budget 2017 bliver udfærdiget efter ”Guide til budgetskema”.

Udviklingspunkter

Lønbudgettet på Tilbudsportalen skal været retvisende.

Takst for efterværn skal fremgå af Tilbudsportalen.

Udgifter og takstindtægter skal fremgå af budget 2017 ud fra et estimat.

Porten får nu hjælp til budgettet fra Økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen har fået retningslinjer fra socialtilsynet, så budgettet nu bør være retvisende.

Høring

Porten har udfærdiget et høringssvar til rapporten om, at de tilbyder lektiehjælp og skolefaglig opkvalificering til de unge ved en lærer ansat i Ungekontakten under Hvidovre Ungecenter.

Ovenstående er indskrevet i den endelige rapport fra tilsynet.

Behandlingshjemmet Hvidborg

De 2 anmeldte tilsyn på Hvidborg var den 14. marts 2016 og den 23. juni 2016. De 4 uanmeldte tilsyn var den 4. april 2016, den 2. juni 2016, den 3. juni 2016 og den 16. september 2016.

Socialtilsyn Syd har på baggrund af ovennævnte tilsyn udfærdiget 3 tilsynsrapporter.

Den første rapport på baggrund af besøgene den 3. marts 2016 og den 4. april 2016. Den anden rapport på baggrund af besøgene den 2., 3. og 23. juni 2016 og den seneste rapport på baggrund af tilsynet den 16. september 2016.

De tre rapporter

I alle tre rapporter er Hvidborg godkendt og tilsynet nævner, at Hvidborg har den fornødne kvalitet.

I den første rapport nævner tilsynet, at Hvidborg nu også er godkendt til at have Dagtilbuddet Børnehuset med 14 pladser for børn mellem 5-12 år, der er i mistrivsel i dagtilbud, skole eller i hjemmet i en sådan grad, at en anbringelse af barnet på sigt kan komme på tale.

I anden rapport havde tilsynet særlig fokus på Hvidborgs målgruppe og metoder samt normering. Desuden havde man fokus på ombygningen af Hvidborg.

I tredje rapport havde tilsynet igen fokus på normeringen, især i eftermiddags-og aftentimerne. Tilsynet vurderede, at Hvidborg skal være opmærksom på, at de indskrevne børns problematikker skal matche normeringen, således at de særligt belastede børn støttes tilstrækkeligt, og de øvrige børn skærmes mod uro og konflikter.

Udviklingspunkter i alle tre rapporter

Det skal først nævnes, at Hvidborg har haft anmeldt tilsyn i januar 2017. Rapporten er endnu ikke færdig, men forstanderen oplyser, at tilsynet havde en positiv karakter, hvor tilsynet udtrykte tilfredshed med de forandringer Hvidborg har været inde i det forløbne år.

I alle tre rapporter fra 2016 har tilsynet nævnt en del udviklingspunkter for Hvidborg:

 • Hvidborg bør udarbejde mål for børnenes skolegang og følge dem op.

Der er udarbejdet mål for børnenes skolegang, og disse følges op i tilsynet med skolen fra Skoleafdelingen.

 • Hvidborg skulle udfærdige ansøgning om godkendelse af en særlig ordning for 2 børn, som er tilknyttet Hvidborg i et dagtilbud.

Efter aftale med tilsynet er en godkendelse nu ikke nødvendig, idet særaftalen er tilknyttet skolen, og Skoleafdelingen fører tilsyn med ordningen.

 • Hvidborgs behandlingsplaner vedrørende børnene bør afspejle den daglige praksis.

Hvidborgs behandlingsplaner laves nu af pædagogerne i stedet for af psykologen, således at de er i overensstemmelse med det daglige arbejde, som pædagogerne udfører.

 • Hvidborgs vedtægter og driftsaftale skal  opdateres.

Dette er sket.

 • Oplysningerne på Tilbudsportalen skal være korrekte, og Hvidborg skal være opmærksom på ikke at indskrive børn, der ligger uden for deres målgruppe.

Oplysningerne på Tilbudsportalen er rettet, således at blandt andet den beskrevne målgrupper er korrekt.

 • De økonomiske oplysninger skal være i overensstemmelse med reglerne herfor.

Reglerne for udfærdigelse af budget og regnskab er ændret, og Livsværk udfærdiger nu en del af de økonomiske oplysninger.

 • Hvidborg skal have en forebyggelsesstrategi for magtanvendelser, og medarbejderne skal kende reglerne for magtanvendelse.

I forbindelse med den nye lov om voksenansvar for anbragte børn og unge har nogle af medarbejdere på Hvidborg været på kursus og videreformidlet det til de øvrige medarbejdere. Hvidborg har også planlagt et kursus for medarbejderne vedrørende de dilemmaer, man kan komme i, når man griber ind i børn og unges selvbestemmelsesret.

Hvidborg har også lavet en forebyggelsesstrategi.

 • Tilsynet mener, der bør være 5 medarbejdere på vagt i eftermiddags- og aftentimerne for at kunne imødekomme de eventuelle vanskeligheder, der kan opstå.

Hvidborg har udbetalt en del af medarbejdernes afspadseringstimer, således at der nu på denne måde er 5 medarbejdere på vagt.

 • Hvidborg bør have nedskrevne retningslinjer vedrørende overgreb mellem børnene.

Hvidborg har udfærdiget en skabelon med fokus på forebyggelse af overgreb mellem børnene.

 • Hvidborg skal sørge for sikkerhed for børnene i forbindelse med ombygningen.

Hvidborg udvidede sikkerheden for børnene, så længe ombygningen stod på.

 • Tilsynet mener, der er for lydt mellem etagerne på afdeling Kilden.

Hvidborg er enig i dette og har mindsket støjen ved at indsætte en ekstra dør.

 • Tilsynet er opmærksom på, at Hvidborg vil komme med en ansøgning om godkendelse af en udvidelse af institutionen.

Høring

Ledelsen på Hvidborg er kommet med høringssvar til socialtilsynet på alle tre rapporter. Af høringssvarene fremgår kommentarer til flere dele af alle tre rapporter.

Magtanvendelser

Indberetning om magtanvendelse skal ske til barnets eller den unges handlekommune, der derved kan vurdere, om barnet eller den unge er velplaceret i tilbuddet, og om tilbuddet levere den ønskede og relevante ydelse.

Herudover skal indberetningerne sendes til socialtilsynet og driftsherren.

Socialtilsynet giver ikke tilbagemelding til tilbuddet om den enkelte magtanvendelse, men ser på det samlede magtanvendelsesmønster.

Hvis socialtilsynet finder, at der er grund til bekymring og kritik af magtanvendelsesområdet, vil de rette henvendelse til tilbuddet og sædvanligvis også til driftsherren.

Socialtilsynet kan give påbud til tilbuddet om at rette på bekymrende forhold.

Porten

Porten har ingen magtanvendelser haft i 2016.

Behandlingshjemmet Hvidborg

Hvidborg har haft 27 magtanvendelser og 2 magtanvendelser (nødværge) i børnehuset i 2016.

I 2015 havde Hvidborg 19 magtanvendelser og 1 i Børnehuset og i 2014 havde Hvidborg 36 magtanvendelser.

Forvaltningen har tidligere vejledt Børnehuset i, at der ikke må ske magtanvendelse i en forebyggende foranstaltning, men at der i visse situationer må handles i nødværge.

Som tidligere nævnt har socialtilsynet talt med Hvidborg om magtanvendelserne.

Ny lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge er trådt i kraft den 1. januar 2017.

Lovens formål fremgår af § 1, som siger, at loven fastsætter rammer for plejefamiliers og personalets adgang til, som led i den daglige omsorg, at anvende magt og andre indgreb i anbragte børns og unges selvbestemmelsesret og samtidig sikre børnenes og de unges retssikkerhed.

Nye bestemmelser i loven i forhold til magtanvendelsesbekendtgørelsen

 • Nogle plejefamilier, nemlig kommunale plejefamilier med en generel plejetilladelse, har fået mulighed for visse former for magtanvendelse og andre indgreb i børns og unges selvbestemmelsesret.
 • Fysisk guidning fremgår af lovens § 6 og må også udføres af kommunale plejefamilier. Fysisk guidning må finde sted, når barnet eller den unge genere eller udøver chikane over for de øvrige anbragte børn og unge, personalet, den kommunale plejefamilie eller andre, der opholder sig på anbringelsesstedet.

Fysisk guidning skal ikke indberettes.

 • Regler om husorden på opholdssteder og døgninstitutioner er nu reguleret i lovens § 4.
 • I § 5 er indført hjemmel til at udføre rusmiddeltest på opholdssteder og døgninstitutioner, hvis barnet eller den unge giver generelt samtykke hertil. For børn under 12 år skal forældremyndighedsindehaverne også give generelt samtykke. I den enkelte testsituation skal barnet eller den unge medvirke frivilligt og manglende medvirken må ikke sanktioneres.
 • § 8 omhandler afværgehjælp og må også udøves af kommunale plejeforældre. Afværgehjælp betyder, at barnet eller den unge kortvarigt må fastholdes eller føres væk fra en situation, når det er nødvendigt at afværge, at barnet eller den unge ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang.

Afværgehjælp skal indberettes.

 • Opholdssteder og døgninstitutioner kan tilbageføre børn og unge ved rømning som led i omsorgspligten. Barnet eller den unge skal i disse situationer udvise en adfærd, der medføre risiko for skade på barnet eller den unge selv eller på andre.

Tilbageførsel skal indberettes.

Social- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med loven lavet en række initiativer, som kan medvirke til at implementere loven i praksis. Det drejer sig om undervisningsmateriale til relevante fagpersoner om, hvordan børns og unges rettigheder sikres, og hvordan magtanvendelser forebygges og håndteres. Desuden er der udarbejdet informationsmateriale til anbragte børn og unge om deres rettigheder.

Retsgrundlag

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapital 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Ifølge samme lovs § 2 har Socialtilsyn Hovedstaden ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbud i Region Hovedstaden undtagen med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune, da Socialtilsyn Hovedstaden er beliggende her. Det er Socialtilsyn Syd, der godkender og føre tilsyn med tilbud beliggende i Frederiksberg Kommune.

Magtanvendelse

Reglerne om magtanvendelse, der er gældende i 2016, fremgår af bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet nr. 186 af 20. februar 2015.

Magtanvendelsesskemaerne, som beskriver magtanvendelserne, skal i henhold til bekendtgørelsens § 42, indberettes til anbringende kommune, socialtilsynet og den kommunale eller regionale driftsherre.

Straffeloven

Af bekendtgørelse af straffeloven nr. 1052 af 4. juli 2016, § 13 fremgår det, at handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person eller det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig.

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge

Lov nr. 619 af 8. juni 2016 om voksenansvar for anbragte børn og unge er trådt i kraft den 1. januar 2017 og gennemgået i sagsfremstillingen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Høringssvar fra Hvidborg af 13. oktober 2016 (pdf)
 2. Tilsynsrapport fra tilsynsbesøg den 16. september 2016 på Behandlingshjemmet Hvidborg (pdf)
 3. Høringssvar fra Hvidborg af 11. juli 2016 (pdf)
 4. Tilsynsrapport fra tilsynsbesøg den 2., 3. og 23. juni 2016 på Behandlingshjemmet Hvidborg (pdf)
 5. Høringssvar fra Hvidborg af 16. maj 2016 (pdf)
 6. Tilsynsrapport fra tilsyn den 14. marts og 4. april 2016 på Behandlingshjemmet Hvidborg (pdf)
 7. Høringssvar til Socaltilsynet fra Porten (pdf)
 8. Tilsynsrapport fra tilsyn den 15. november 2016 på Porten (pdf)
 9. Tilsynsrapport fra tilsyn den 7.juni 2016 på Porten (pdf)

7. Orientering om Lige Muligheder

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om status og de foreløbige resultater i partnerskabsprojektet Lige Muligheder. Hvidovre Kommune har fra 2015 til og med 2017 indgået partnerskab med Socialstyrelsen og to andre kommuner (Herning og Haderslev), med det formål i fællesskab at udarbejde et koncept for en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune gennemfører, som en del af partnerskabet med Socialstyrelsen, et udviklingsarbejde lokalt. Det lokale udviklingsarbejde kaldes Lige Muligheder og har til formål at sikre en mere forebyggende og effektiv indsats for børn og unge i Hvidovre Kommune.

I det følgende præsenteres status og de foreløbige resultater for projekt Lige Muligheder.

En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats er karakteriseret ved, at socialt udsatte børn og unge støttes tæt på hverdagslivets arenaer. Det handler om at iværksætte en indsats tidligt og rettidigt, og det handler om at sætte ind med en indsats, der matcher barnets eller den unges problemudvikling. Samtidig handler det om at bringe barnet eller den unge ned ad indsatstrappen og tættere på hverdagslivet.

At være tættere på hverdagslivet betyder for eksempel, at barnet så vidt muligt skal anbringes i plejefamilie frem for på døgninstitution, at barnet skal være så tæt på sit netværk og sin skole som muligt, og at barnet skal anbringes i netværkspleje, hvis det kan lade sig gøre.

Udviklingen på anbringelsesområdet

Det samlede anbringelsesmønster skal gerne bevæge sig i retning af en faldende andel af anbringelser på døgninstitution og socialpædagogiske opholdssteder og en øget andel af anbringelser i familie- og især netværkspleje.

Tal fra afdelingens kvartalsvise oversigter over anbringelser giver en pejling på, om udviklingen i Hvidovre Kommune bevæger sig i den ønskede retning. Tallene er opgjort på baggrund af de fire anbringelsestyper; institution (socialpædagogiske opholdssteder + døgninstitutioner), netværksanbringelser og anbringelser i plejefamilier. Tallene indikerer, at Hvidovre Kommunes anbringelsesmønster i perioden 2015-2016 har ændret sig i retning af en faldende andel institutionsanbringelser, mens der opleves en stigning i andelen af både netværksanbringelser samt anbringelser i plejefamilier.

Udviklingen i Hvidovre Kommunes anbringelsesmønster fra december 2014 og til december 2016 viser, at andelen af netværksanbringelser er steget fra 6 pct. i 2014 til 7 pct. i 2016.

Ligeledes er andelen af anbringelser i plejefamilie steget fra 49 pct. til 58 pct. i samme periode, mens andelen af institutionsanbringelser er faldet fra 45 pct. til 35 pct.

Fokusområder

I omlægningen mod en tidligere forebyggende indsats, er der tre fokusområder:

 • Tidlig indsats, herunder koblingen og samarbejdet mellem det specialiserede børneområde og almenområdet (skoler, dagtilbud, sundhedspleje osv.)
 • Styrket myndighedsarbejde
 • Tilbudsviften.

Tidlig indsats - koblingen og samarbejdet mellem det specialiserede og almene børne- og familieområde

Hvidovre Kommune ønsker, at flere børn og unge tilbydes forebyggende indsatser på et tidligt tidspunkt i problemudviklingen. Der implementeres en model for tidlig opsporing på 0-6 års området TOPI (Tidlig Opsporing og Indsats). Modellen medfører, at alle børns trivsel vurderes to gange årligt, samt at der udvikles handleveje der sikrer, at der handles relevant i forhold til de børn, som vurderes ikke at være i trivsel eller i begyndende mistrivsel. Et eksempel på en handlevej kan være, at hvis et barn viser tegn på mistrivsel, inviteres familie og relevante fagprofessionelle ind til drøftelse af en konkret indsats.

Uddannelsesaktiviteter

TOPI-uddannelsen startede i december 2016 og er i fuld gang. De første uddannelsesdage er afviklet, for de medarbejdergrupper, der skal gennemføre trivselsundersøgelser i januar-februar 2017.

Trivselsundersøgelser i dagtilbud i januar/februar 2017

Dagtilbuddene foretager første runde af trivselsundersøgelser fra midten af januar og februar måned ud. Sundhedsplejen starter med at gennemføre trivselsundersøgelser pr. 1. marts 2017, når de første børn født i 2017 fylder 2 mdr. Både i dagtilbud og i Sundhedsplejen arbejdes der løbende med at forberede sig på opgaven.

SFO og 0. klasse

På skoleområdet, hvor det i første omgang er SFO og 0. klasse, der skal implementere TOPI, er der etableret en arbejdsgruppe, der skal forberede implementeringen, herunder tilpasse TOPI til skoleområdet.

Styrket myndighedsarbejde

For at sikre en sagsbehandling, som er på forkant og som har fokus på at sikre helhedsorienteredeog forebyggende løsninger for børnene og familierne, er der sat ind i forhold til to områder; de børnefaglige undersøgelser samt hyppigere opfølgning i alle foranstaltninger.

Børnefaglige undersøgelser

Der er implementeret nye retningslinjer for de børnefaglige undersøgelser, der er med til at sikre, at der højest går to måneder fra undersøgelsen påbegyndes, til den er afsluttet. Retningslinjerne indeholder et orienteringsbrev, der anskueliggør for familierne, hvornår de kan forvente at undersøgelsen starter og slutter, hvornår møderne ligger og hvem der vil blive inviteret. Derudover har familierådgiverne gennemgået et uddannelsesforløb i efteråret 2016, med formålet at styrke systematikken i sagsarbejdet.

Hyppigere opfølgning på alle foranstaltninger

For at sikre at de iværksatte foranstaltninger har den ønskede effekt, og at barnet udvikler sig i en positiv retning, skal der følges hyppigere op. Det betyder, at der skal afholdes hyppige opfølgningsmøder med barn, familie og netværk. Herunder både det private og det professionelle netværk. Ved anbringelse på en døgninstitution skal der følges op hver 6. uge frem for to gange årligt, som Serviceloven kræver. Ved mindre indgribende foranstaltninger skal der følges op hver 3. måned. Familierådgiverne er begyndt at følge hyppigt op, og der er positiv tilbagemelding fra familierne.

Den kommunale tilbudsvifte

For at indfri ambitionen om en sammenhængende og målgruppefokuseret tilbudsvifte, som arbejder forebyggende og med barnets og familiens progression, er der arbejdet med følgende områder; afdækning af den eksisterende tilbudsvifte, fokus på brug af tidsbegrænsede anbringelser og et øget brug af plejefamilier.

Afdækning af den eksisterende tilbudsvifte

Der er lavet en samlet oversigt over Hvidovre Kommunes interne tilbud til udsatte børn, unge og deres familier. Indsatstrappen, som den er kaldt, er lavet til Familie- og Dagtilbudsafdelingen, der arbejder med udsatte med børn og unge i Hvidovre Kommune.

Indsatstrappen viser de forskellige indsatstrin fra den helt tidlige indsats i almenområdet til de indgribende foranstaltninger. Den overordnede retning i arbejdet med indsatsen er ’ned ad indsatstrappen’.

Arbejdet ned ad trappen indebærer, at:

 • Indsatser anvendes tidligt og rettidigt, så det enkelte barn i videst muligt omfang fastholdes i det almene miljø.
 • Der sættes ind med indsats på det trappetrin, der matcher problemudviklingen.
 • Forløbet, uanset hvor på indsatstrappen forløbet begynder, tilrettelægges med fokus på at bringe det enkelte barn ned af trappen.
 • Kvaliteten af den indsats, der gives, understøtter, at det enkelte barn på sigt kan mestre eget liv ved at sikre trivsel såvel som læring.

Omlægning til korte og intensive anbringelser

Projektet har et centralt fokus på, at varigheden af døgninstitutions-anbringelser skal nedsættes. Målet er, at døgninstitutionerne Porten og Hvidborg fra januar 2018 kan tilbyde korte og intensive anbringelser, som gør at barn og familie er klar til at flytte i et mindre indgribende tilbud allerede efter 6-9 mdr.

Omlægningen af døgninstitutionerne Porten og Hvidborg er i gang. Både medarbejdere og ledere gennemfører et kompetenceudviklingsforløb, med fokus på familiearbejde, som strækker sig over 2017.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Der er bevilget penge fra Socialstyrelsen til projekt Lige Muligheder. Sagen blev godkendt i Børne- og Undervisningsudvalget den 13. april 2015, pkt. 5.

Økonomiske konsekvenser

Socialstyrelsen under Børne- socialministeriet har bevilget i alt 3,4 mio. kr. Partnerskabsprojektet løber i perioden 2014-2017.

Udgifter forbundet med projektet i form af løn til projektleder, kompetenceudvikling af medarbejdere, implementering af model for tidlig opsporing, aktiviteter og transport dækkes af midlerne fra Socialstyrelsen under Børne- og socialministeriet.


8. Tilsyn med Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud Pulsen 2016

Beslutningstema

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, tilbyder misbrugsbehandling til børn og unge mellem 12 og 25 år. Pulsen er godkendt til 24 pladser.

Hvidovre Kommune har bedt Socialtilsyn Hovedstaden om regodkendelse til, at Pulsen også udfører alkoholbehandling for samme målgruppe.

Børne- og Undervisningsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om Socialtilsyn Hovedstadens regodkendelse og regodkendelsesrapport.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget og til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tage orientering om regodkendelse og tilsyn af Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, til efterretning.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes misbrugsbehandlingstilbud, Pulsen, er oprettet i henhold til servicelovens §101, som omfatter behandling af stofmisbrug og sundhedslovens § 141, som omfatter behandling af alkoholmisbrug.

I december 2015 vedtog Folketinget en ændring af sundhedsloven og socialtilsynsloven, som medførte, at socialtilsynene skulle regodkende og føre tilsyn med alkoholbehandlingssteder, som var optaget på Tilbudsportalen.

På den baggrund søgte Hvidovre Kommune om regodkendelse af Pulsen vedrørende alkoholbehandling.

Socialtilsyn Hovedstaden var på regodkendelsesbesøg vedrørende alkoholbehandlingsdelen af Pulsen og på tilsynsbesøg vedrørende stofmisbrugsbehandlingsdelen den 10. august 2016.

Regodkendelsen af Pulsen, jf. brev om afgørelse om regodkendelse af tilbuddet, Pulsen, af 4. november 2016, er sket på baggrund af ovenstående anmeldte tilsynsbesøg.

Samlet vurdering af Pulsen

Af den samlede vurdering fremgår, at Pulsen er godkendt.

Det er socialtilsynets opfattelse, at både Pulsens faglige tilgange og deres metoder, som er beskrevet på Tilbudsportalen, er i overensstemmelse med den praksis Pulsen udøver.

Pulsen har en faglig tilgang, som er narrativ, systemisk, løsningsfokuseret, kognitiv og anderkendende. Pulsens metoder er defineret som motiverende samtale, og jeg-støttende samtale.

Opmærksomhedspunkter

Der er ingen opmærksomhedspunkter til rapporten.

Udviklingspunkter

Tilsynet gør opmærksom på, at Tilbudsportalen skal være opdateret.

Pulsen skal udarbejde et retvisende budget.

Pulsen får nu hjælp af Økonomiafdelingen til at udfærdige budgettet. Økonomiafdelingen har fået retningslinjer fra socialtilsynet, således at budgettet nu bør være retvisende.

Høring

Pulsen har ikke udfærdiget høringssvar til rapporten.

Retsgrundlag

Serviceloven

Af bekendtgørelse af lov om social service nr. 1270 af 24. oktober 2016, § 101, stk. 1 og 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

Sundhedsloven

Af bekendtgørelse af sundhedsloven nr. 1188 af 24. september 2016, § 141, stk. 1 og 2 fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, og at behandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen.

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 18. januar 2017, § 1 er at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapital 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

Af lovens § 4 fremgår det, at socialtilsynet skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med stofmisbrugsbehandlingstilbud efter servicelovens § 101 og alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.

Politiske beslutninger og aftaler

Social- og Sundhedsudvalget vedtog i januar 2009 en rusmiddelhandleplan.

Kommunalbestyrelsen besluttede at etablere et rusmiddeltilbud til unge i forbindelse med budget 2014.

Den 4. september 2014 godkendte Børne- og Undervisningsudvalget den reviderende rusmiddelhandleplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Brev vedr. regodkendelse 2016 (pdf)
 2. Tilsynsrapport for Pulsen 2016 (pdf)

9. Femagervejens Fritidscenter - Ansøgning om kommunalisering og sammenlægning med Byggeren i Hvidovregade

Beslutningstema

Børne– og Undervisningsudvalget skal drøfte, om den selvejende institution Femagervejens Fritidscenter fremover skal drives som kommunal institution, samt om den skal sammenlægges med den kommunale institution Byggeren i Hvidovregade. Sammenlægningen ønskes fra den 1. august 2017.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at tage ansøgningen fra Femagervejens Fritidscenter om kommunalisering og sammenlægning med Byggeren i Hvidovregade til efterretning
 2. at drøfte den økonomiske plan for kommunaliseringen og sammenlægningen
 3. at godkende, at sagen sendes til udtalelse på Byggeren.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet.

Ad 3. Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har den 24. januar 2017 modtaget en ansøgning fra bestyrelsen (bilag) for den selvejende institution Femagervejens Fritidscenter, Femagervej 37. I ansøgningen søger de om en snarlig kommunalisering af klubben, samtidig med at der ansøges om sammenlægning med den kommunale institution Byggeren i Hvidovregade.

Ejendommen Femagervej 37 ejes af Hvidovre Kommune.

Begrundelse for ansøgningen

Institutionens leder gennem flere år er stoppet 1. august 2015, og souschefen i klubben har siden lederens ophør været konstitueret leder.

Institutionen kom ud af 2015 med et merforbrug på ca. 542.000 kr. Institutionen har, i samarbejde med forvaltningen, nedbragt merforbruget, således at institutionen kom ud af 2016 med et merforbrug på ca. 168.000 kr. 

Det forventes, at underskuddet stort set er nedbragt pr. 1. august 2017, hvor en eventuel sammenlægning kan finde sted.

Forudsætninger

Bestyrelsen på Femagervejens Fritidscenter opstiller en række forudsætninger for en kommunalisering. Disse er:

 • at Femagervejens Fritidscenter sammenlægges med Byggeren
 • at alt personale sikres deres stillinger i en ny klubsammensætning
 • at personalets løn og anciennitet følger med i deres nye stillinger.

Sammenlægning med Byggeren er en forudsætning for, at Femagervejens Fritidscenter finder det relevant at skifte fra selvejende til kommunal, da de ønsker at være en del af en større organisation med den robusthed og de pædagogiske muligheder, dette giver.

Sikring af personalet ligger i reglerne for virksomhedsoverdragelse. Det samme gør sig gældende for løn og anciennitet. Garantien på ansættelse mv. gælder dog alene ved overgangen. Efterfølgende er personalet sidestillet med det øvrige personale i institutionen i forbindelse med eventuelle ændringer og tilpasninger i forhold til budget mv.

Muligheder / udfordringer

En sammenlægning betyder bl.a., at tilbuddet om ungdomsklub på det nuværende Femagervej fremadrettet vil omfatte de nuværende medlemmer på Byggeren, hvor klubben kun går til 8. klasse. Der vil derfor kunne forventes en stigning af unge, der benytter ungdomsklub, da det bliver en del af det samlede tilbud.

Muligheder:

 • der skabes en stor klub med mulighed for et mere varieret og attraktivt aktivitetsudbud til alle medlemmer
 • der skabes rum for en bedre og mere rationel udnyttelse af den samlede fysiske ramme
 • et større antal børn oplever at få opfyldt deres 1. prioritetsønske, når de vælger klub, da det er klubbens samlede kapacitet, der bliver afgørende
 • klubben som en del af en større organisation bliver mindre sårbar over for udsving i medlemstallet
 • bedre fastholdelse af medlemmer i juniorklub
 • flere medlemmer får automatisk tilbud om ungdomsklub
 • større sammenhæng for pædagogerne mellem skole og klub.

Udfordringer:

 • at skabeén klub på to matrikler
 • at skabe én fælles forældrebestyrelse
 • at få skabt én fælles kultur og fælles værdier
 • at skabe fælles pædagogisk forståelse
 • at tilvænne brugere og ansatte til én klub på to matrikler
 • at få skabt et aktivitetsflow på to matrikler.

Kapacitet

Den samlede kapacitet i Hvidovre Nord vil herefter se ud som i nedenstående tabel.

Max. kapacitet

Fritidsklub/juni-orklub (dagklub)

Indskrevet 1/5 2016 Fritidsklub/juniorklub (dagklub)

Indskrevet 1/5 2016 Ungdomsklub

(kun aften)

Femagervejens Fritidscenter/Byggeren

320

326

11

SFO2 Præstemosen

180

104*

*Alene FK 4. – 5. klasse. Det forventes, at der ved indskrivningen 1. maj 2017 sker en forøgelse af dette tal.

Retsgrundlag

Driften af klubben sker efter dagtilbudslovens § 66. Institutionens personale overgår til kommunal ansættelse efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. september 2016 at udvide SFO2 på Præstemosen til at kunne rumme 180 medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Overgang til kommunal drift ved en sammenlægning

Børn og Velfærd har ved tidligere sammenlægninger og kommunaliseringer sikret, at et eventuelt merforbrug fra den institution, der skulle kommunaliseres, ikke blev overført til den nye sammenlagte institution. Ved kommunaliseringen og sammenlægningen mellem Fritidshjemmet Tusindfryd og Egevoldens Fritidshjem blev budgettet nulstillet. Her var underskuddet ca. 600.000 kr., som blev nulstillet for Egevoldens Fritidshjem.

Kommunen dækker i dag alle udgifter for den selvejende institution. Der er derfor som udgangspunkt ingen direkte merudgifter forbundet med en eventuel kommunalisering, medmindre den selvejende institution har et underskud, som dækkes af rammen for klubber. Der vil i så fald være tale om en engangsudgift.

Administrationsbidrag

Femagervejens Fritidscenter har indgået en samarbejdsaftale med Landsorganisationen Danske Daginstitutioner omkring udførelsen af en række opgaver i forbindelse med institutionens administration. Denne aftale kan opsiges med 6 mdr. til udgangen af 2017.

En kommunalisering af Femagervejens Fritidscenter medfører en besparelse fra 2018 og i overslagsårene i forhold til administrationsbidrag til Danske Daginstitutioner på ca. 75.000 kr.

Grundbeløb

Økonomimodellen for klubber bygger på et grundbeløb, der er afhængigt af klubbens struktur, samt et normbeløb pr. barn. Ved en sammenlægning udregnes det nye grundbeløb efter den fremtidige struktur. Såfremt Femagervej og Byggeren sammenlægges, vil det være grundbeløbet på Byggeren, der bortfalder. Institutionen vil fremadrettet have fritids-, junior- og ungdomsklub. Besparelsen på grundbeløbet udgør brutto 440.000. kr. / netto (efter forældrebetaling) 352.000 kr. pr. år.

Der er i budgettet til klubber ikke afsat særlig økonomi til lederløn, da denne ligger i økonomien for institutionen. Dette gør sig gældende, uanset om der er tale om en selvejende eller kommunal institution.  

Personalefastholdelse

Børn og Velfærd anbefaler, at besparelsen på grundbeløbet, som udgør 5/12 i 2017, svarende til ca. 146.000 kr., bevares i den sammenlagte institution. Dette for at sikre økonomi til fastholdelse af personalet i forbindelse med overgangen. Foruden sikring og fastholdelse af personalet vil disse midler også dække et eventuelt underskud, hvis Femagervejen mod forventning ikke har reduceret deres underskud fuldt ud pr. 1. august 2017.

Udvikling af personale

I 2018 anbefales det, at der afsættes 100.000 kr. til udvikling af den samlede institution. Dette kan være personaleudviklingsforløb, lederudviklingsforløb, udvikling af de pædagogiske tilbud i en klub med to matrikler, forældrearrangementer mv., der skal til for at skabe en samlet institution. Økonomien hertil findes inden for rammen af SFO og klubber.

Forslag til plan for økonomi

Elementer i forhold til budget

2017

2018

2019 og i overslagsårene

Administrations-bidrag

Ingen besparelse, da klubben har indgået aftale for hele 2017

Besparelsen på 75.000 kr. anvendes i beslutning i budget 2017

Besparelsen på 75.000 kr. anvendes i beslutning i budget 2017

Grundbeløb netto

-146.000 kr.

(5/12)

-352.000 kr.

 -352.000 kr.

Fastholdelse af personale

+146.000 kr.

0 kr.

0 kr.

Udvikling af personale og pædagogik

0 kr.

+100.000 kr.

0 kr.

Samlet besparelse netto.

0 kr.

-252.000 kr.

-352.000 kr.

Anden økonomi

I forhold til husleje, vedligeholdelse, kurser og uddannelse samt rengøring, så vil dette ved en kommunalisering blive på lige fod med de øvrige kommunale klubber. Det vil ikke få nogle økonomiske konsekvenser for klubben Femagervej eller for Hvidovre Kommune.

Personalemæssige konsekvenser

En overgang til kommunal drift betyder, at det ikke længere er bestyrelsen, som er arbejdsgiver, men Hvidovre Kommune.

Institutionens personale overgår til kommunal ansættelse efter reglerne i Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Bilag

 1. Bilag - Ansøgning om kommunalisering og sammenlægning (pdf)

10. Endelig godkendelse af ny timefordelingsplan for folkeskolerne

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget blev i januar 2017 præsenteret for et udkast til en ny timefordelingsplan for folkeskolerne i Hvidovre Kommune. Udkastet blev efterfølgende sendt i høring.

På baggrund af de indgåede høringssvar skal Kommunalbestyrelsen nu godkende den nye timefordelingsplan.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at høringssvarene tages til efterretning
 2. at forvaltningens forslag til en ny timefordelingsplan godkendes.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen vedtog Kommunalbestyrelsen i sommeren 2014 en toårig overgangsordning for timefordelingsplanen. Overgangsordningen var gældende for skoleårene 2015/16 og 2016/17.

Børn og Velfærd har udarbejdet et forslag til en ny timefordelingsplan. I overensstemmelse med anbefalingerne fra Undervisningsministeriet består den nye timefordelingsplan nu af både minimumstimetal og vejledende timetal.

Børne- og Undervisningsudvalget blev præsenteret for forslaget i januar 2017 og besluttede herefter at sende det i høring.

Høringssvar

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra Hvidovre Lærerforening, BUPL samt fra otte af skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt som bilag 1.

I alle ti høringssvar gives der udtryk for opbakning til den nye timefordelingsplan, bl.a. fordi skolerne nu får større fleksibilitet til at tilrettelægge undervisningsforløb på tværs af årgangene. Derudover fremhæves muligheden for at give flere timer i de prøveaktuelle fag i 9. klasse. 

Hvidovre Lærerforening bakker ligeledes op om den nye timefordelingsplan, men påpeger ved samme lejlighed, at skolerne skal være opmærksomme på skoledagens længde i 9. klasse, hvis der tilføjes ekstra timer i alle afgangsprøvefag.

Bestyrelsen på Engstrandskolen ønsker, at linjen med årligt minimumstimetal fjernes fra timefordelingsplanen, således at det er muligt at opnå en endnu højere grad af fleksibilitet. Det er dog ikke muligt at fjerne denne linje, da bilaget i folkeskolelovens § 16 angiver et samlet antal årlige undervisningstimer.  

Derudover ønsker bestyrelsen at få føjet 0. og 10. klasse til oversigten samt en angivelse af, hvornår timefordelingsplanen er gældende fra. Forvaltningen har på den baggrund revideret timefordelingsplanen.

Den reviderede timefordelingsplan er vedlagt som bilag 2. 

Placering af kristendomsundervisning

Børn og Velfærd er blevet opmærksom på en problematik vedrørende kristendomsundervisningen på 7. / 8. klassetrin. 

Det fremgår af folkeskoleloven, at der ikke gives kristendomsundervisning på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted. Da konfirmationsforberedelse finder sted på 8. klassetrin i Hvidovre Kommune, har det vejledende timetal til kristendomsundervisning hidtil været placeret på 7. klassetrin i stedet for på 8. klassetrin.

Folkeskoleloven angiver dog samtidig, at der skal udarbejdes elevplaner i kristendom på 3., 6. og 8. klassetrin.

Forvaltningen foreslår, at kristendomsundervisningen fortsat placeres på 7. klassetrin, og at der i elevplanen under kristendomsundervisningen på 8. klassetrin tillige bliver noteret, at undervisningen har været foretaget i 7. klasse på grund af konfirmationsforberedelse.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 14b, stk. 1, at undervisningstiden skal tilrettelægges på en måde, så den i et skoleår har en samlet varighed af

1)mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin

2)mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin

3)1.400 timer på 7.-9. klassetrin

Derudover foreskriver folkeskolelovens § 16 nedenstående:

Stk. 2: Alle skoler skal mindst gennemføre et samlet antal årlige undervisningstimer i hvert af fagene dansk og matematik på hvert af klassetrinnene 1.-9. og i faget historie på hvert af klassetrinnene 3.-9. (minimumstimetal).

Stk. 3: Inden for de rammer og principper, der er fastsat i henhold til § 40, stk. 2, nr. 5, og § 44, stk. 2, nr. 1, gennemfører hver skole et antal årlige undervisningstimer i hvert enkelt obligatorisk fag på hvert af klassetrinnene 1.-9. og i valgfag på hvert af klassetrinnene 7.-9., hvorved de i lovens bilag 1, jf. stk. 1 og 2, fastsatte timetal som minimum gives.

Der er i lovens bilag 1 fastsat årlige vejledende timetal for de fag, der ikke efter stk. 2 er fastsat årlige minimumstimetal for.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeskolereformen medførte et behov for at ændre den timefordelingsplan, der tidligere havde dannet ramme for skolernes planlægning. Børn og Velfærd udarbejdede på den baggrund et udkast til en ny timefordelingsplan, der indeholdt en overgangsordning for skoleårene frem til 2016/2017. Kommunalbestyrelsen godkendte timefordelingsplanen den 26. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag 1 - Høringssvar (pdf)
 2. Bilag 2 - Timefordelingsplan (pdf)

11. Godkendelse af gennemført indskrivning til skoleåret 2017/2018

Beslutningstema

Børne- og Undervisningsudvalget skal godkende den gennemførte indskrivning til de kommende 0.klasser for skoleåret 2017/2018.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at udvalget godkender indskrivningen.

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Udvalget stillede følgende ændringsforslag:

-at indskrivningen godkendes og at udviklingen i elevtallet følges nøje.

For ændringsforslaget: Gruppe A, O, Kashif Ahmad (UP) og Annette Møller Sjøbeck (UP).

Ændringsforslaget blev godkendt.

Ad 1. Ikke godkendt med henvisning til det vedtagne ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd har i uge 48 2016 gennemført indskrivningen af elever til det kommende skoleårs 0. klasser.

Børnene er blevet fordelt i prioriteret rækkefølge efter nedenstående procedure:

 1. Distriktsbørn optages først
 2. Søskendebørn optages derefter
 3. Tilflyttere optages efterfølgende
 4. Børn fra andre distrikter og kommuner optages til sidst.

Derudover er børnene indskrevet på baggrund af en beslutning fra 2014, hvor Kommunalbestyrelsen vedtog en grænse på 24 elever for optag efter frit skolevalg. Herefter lukkes klassen for yderligere optag fra andre distrikter eller kommuner.

Potentielle skolestartere

Der har ved dette års indskrivning været 741 potentielle skolestartere inkl. 5 ansøgere fra andre kommuner og herud over forventede 35 omgængere.

Ud af de 741 potentielle elever har:

 • 58 elever søgt privatskole eller skole i anden kommune
 • 5 elever fra andre kommuner søgt skoler i Hvidovre Kommune
 • 26 elever søgt om udsat skolestart

Antallet af elever kan stige eller falde frem til skolestart, afhængigt af børnenes udvikling samt eventuelle til- og fraflyttere.

Derudover kan antallet af omgængere frem til skolestarten ændre sig.

Fordeling og imødekomne ansøgninger om frit skolevalg

Der er i forbindelse med indskrivningen indkommet 87 ansøgninger om frit skolevalg. 82 ansøgninger er fra Hvidovre borgere og 5 ansøgninger fra elever i andre kommuner.

Til sammenligning var der ved sidste års indskrivning 81 ansøgninger om frit skolevalg.

Af disse har:

 • 38 elever fået opfyldt deres 1. skoleønske efter frit valg
 • 1 fra anden kommune fået opfyldt sit 1. skoleønske
 • 24 elever fået afslag på 1. og godkendt 2. skoleønske
 • 20 elever fået afslag på 1. og 2. skoleønske her ud over 4 elever fra andre kommuner, som er henvist til egen hjemkommune

Børn og Velfærd skal bemærke, at de ansøgere, der får opfyldt deres 2. skoleønske, er berettiget til at klage over afgørelsen, da den kun delvist imødekommer forældrenes ansøgning.

Resultatet af indskrivningen

Nedenstående skema viser, hvordan eleverne er fordelt og det forventede resultat efter fuldendt indskrivning:

Tallene i skemaet er opgjort pr. 19. januar 2017.

Skole

Antal elever i alt

Klasser

Kl.kv.u/

omgæn.

Forv.

Omg.

i alt m/ omgæn.

Kl.kv.m/

omgæn.

Avedøre

73

3

24,3

4

77

25,6

Dansborg

81

3

27

4

85

28,3

Engstrand

51

2

25,5

0

51

25,5

Frydenhøj

84

3

28

5

89

29,6

Gungehus

50

2

25

5

55

27,5

Holmegård

71

3

23,6

3

74

24,6

Langhøj

74

3

24,6

7

81

27

Præstemosen

59

  3*

19,6

4

63

21

Risbjerg

83

3

27,6

3

86

28,6

I alt

626

24

26,0

35

661

27,54

KL.kv.u/omgæn. = klassekvotient uden omgængere.

Forv.Omg= forventede omgængere

Kl.kv.m/omgæn. = klassekvotient med omgængere

*Det forventes, at der ansøges om dispensation til to klasser i stedet for tre klasser.

Der er i ovenstående skema ikke taget højde for de børn, som er blevet tilmeldt distriktsskolen, og som skal visiteres til andre skoletilbud uden for normalområdet, hvilket vil ændre på det samlede resultat.

Det betyder, at der kan ske ændringer i klassekvotienter frem til skolestart i lighed med tidligere år.

Der medbringes dagsaktuelle tal til udvalgsmødet.

Børn og Velfærd indstiller på baggrund af ovenstående, at indskrivningen godkendes.

Status på digital selvbetjening

Børn og Velfærd har gennemført indskrivningen ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning ”Webindskrivning”.

664 ansøgninger er indskrevet via ”Webindskrivning” ud af 707 mulige i løbet af indskrivningen.

Det betyder, at 93,9% af ansøgningerne er modtaget elektronisk.

Tidlige startere og ansøgere fra andre kommuner har ved henvendelse til forvaltningen fået adgang til at benytte den digitale løsning.

Udviklingen i digital selvbetjening via Webindskrivning er som følger:

2012/2013 – 66,8%

2013/2014 – 82,4%

2014/2015 – 86,3%

2015/2016 – 90,8%

2016/2017 – 94,3%

2017/2018 – 93,9%

Retsgrundlag

I henhold til folkeskolelovens § 36, stk.3, har forældre krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk.2. Hvis det ikke er muligt at imødekomme alle ønsker om optagelse i en anden skole end distriktsskolen, sker optagelse efter retningslinjer fastsat af kommunalbestyrelsen i skolekommunen for, hvilke børn der skal optages først.

Politiske beslutninger og aftaler

Det frie skolevalg (som beskrevet i folkeskolelovens § 36, stk. 3) blev indført i 2005. Det frie skolevalg betyder, at forældre frit kan vælge en folkeskole til deres barn, uanset i hvilken kommune eller hvor i kommunen skolen ligger. Den eneste betingelse for at få en plads på en ønsket skole er, at der er plads.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. november 2014 en grænse på 24 elever pr. klasse. Når der er 24 elever i en klasse, kan der ikke optages børn fra andre distrikter eller kommuner via det frie skolevalg.

På møde i juni 2008 vedtog Kommunalbestyrelsen, at børnene optages på skolerne i denne rækkefølge:

 1. Distriktsbørn

Jf. folkelovens § 36, stk. 2, skal børnene optages på den skole, der hører til det distrikt, de er bosiddende i

 1. Søskendebørn optages jf. bilaget til styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommunes skolevæsen. Søskende har krav på optagelse på den skole, hvor deres søskende går.

Dette omfatter ikke søskende til elever i specialklasse, læseklasser og andre specialpædagogiske tilbud som fx Ungdomsskolen.

Søskendekriteriet i Hvidovre Kommunes folkeskoler gælder ikke for børn bosat i andre kommuner, selvom deres søskende går på en Hvidovre skole

Børn i plejefamilier eller sammenbragte familier med ophold på samme adresse har status af søskendebørn og kan blive indskrevet på samme skole som ældre søskende efter forældrenes ønsker

 1. Tilflyttere

Jf. folkeskoleloven skal en tilflyttende familie kunne få optaget deres barn/børn på distriktsskolen. Gennem friholdelse af plads på den enkelte skole, skal denne forpligtelse sikres

 1. Optag af børn fra andre distrikter og kommuner – frit skolevalg

Efter optag på skolerne efter de første principper, kan der ske optagelse af børn fra andre distrikter i Hvidovre eller andre kommuner.

Børn fra Hvidovre Kommune prioriteres i denne sammenhæng før børn fra andre kommuner. Optagelse efter dette kriterium sker efter et ”først-til-mølle” princip.

Økonomiske konsekvenser

Skolerne tildeles midler på baggrund af antallet af elever, som opgøres den 5.september hvert år.


12. Ændring af søskendekriteriet i Hvidovre Kommune

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende en straksjustering af søskendekriteriet i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at en ændring af søskendekriteriet godkendes

Børn og Velfærd indstiller til Børne- og Undervisningsudvalget

 1. at bede Børn og Velfærd om at udarbejde en svarskrivelse til skolebestyrelsen på Præstemoseskolen på vegne af udvalget

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Børn og Velfærd har efter indskrivningen til skolestart 2017 modtaget en række klager over afslag på frit skolevalg. I to af disse klager har forældrene udtrykt utilfredshed over, at de som familier ikke har kunnet drage fordel af søskendekriteriet på lige fod med andre familier, fordi den ældre søskende går i et specialtilbud.

På baggrund af de nævnte klager har Børn og Velfærd foranlediget en undersøgelse af, om søskendekriteriet i sin nuværende form er i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Rammer for optag på skolerne

I henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, fastlægger Kommunalbestyrelsen skolestrukturen og retningslinerne for optag på kommunens folkeskoler.

De nærmere retningslinjer for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser, skal bygge på objektive kriterier. Det kan fx være reservation af enkelte pladser til tilflyttere til skoledistrikter. 

I Hvidovre Kommune er det politisk vedtaget, at børnene optages på skolerne på baggrund af nedenstående retningslinjer:

 1. Distriktsbørn optages først
 2. Søskendebørn optages dernæst
 3. Tilflyttere
 4. Optag af børn fra andre distrikter og kommuner

Der er dog nogle undtagelser til søskendekriteriet, bl.a. idet søskende til elever i specialklasser, læseklasser og andre specialpædagogiske tilbud ikke er omfattet.

Undtagelsen af søskende til elever i specialklasser blev oprindeligt tilføjet i 1999 på baggrund af et høringssvar fra en af kommunens skolebestyrelser. Man vurderede på daværende tidspunkt, at børnene skulle indskrives på den skole, som de naturligt tilhører, således at de kunne blive i deres nærmiljø.

Saglige hensyn

Når det omhandler børn med ældre søskende i specialklasser, så må lovligheden af kommunens egne retningslinjer bero på, om disse anses for objektive og ikke er udtryk for såkaldt usaglige hensyn.

Folketingets Ombudsmand har i sagen FOU 2011.2009, som angik en kommunes retningslinjer og praksis vedrørende tildeling af dagtilbudspladser, skitseret gældende ret således:

[…] Dansk forvaltningsret indeholder et krav om at myndighederne ikke må lægge vægt på usaglige hensyn (ulovlige kriterier) når de træffer afgørelser. Når myndighederne skal afgøre hvilke kriterier de kan (og eventuelt skal) inddrage

ved afgørelsen af en sag, skal de se på bl.a. lovens ordlyd og formål, forarbejderne til loven, administrative forskrifter og praksis. Derudover kan (og efter omstændighederne skal) også forskellige hensyn af mere almindelig karakter inddrages, f.eks. lighedsbetragtninger, menneskerettighederne og hensynet

til borgerens retssikkerhed og til at forvaltningen kan udføre sine opgaver på en hensigtsmæssig måde (administrativ konveniens). […] Interne regler om at bestemte oplysninger ikke må inddrages i afvejningen (afskæringsregler), anses som udgangspunkt for ulovlige medmindre retsgrundlaget giver holdepunkter for andet. […]

I forhold til søskendekriteriet i Hvidovre Kommune synes det ikke sagligt begrundet, når retningslinjerne konsekvent afskærer søskende til de elever, som går i special- eller læseklasse på en anden skole end distriktsskolen, fra at blive optaget på samme skole, hvis forældrene ønsker det.

Retningslinjerne indebærer i praksis, at familier, som har et barn med særlige behov, men dog kan rummes i et specialtilbud på en almindelig folkeskole, stilles ringere end andre familier i forhold til søskendekriteriet.

Retningslinjerne synes på dette punkt alene sagligt begrundet set i forhold til særlige specialpædagogiske tilbud som Sporet og Ungdomsskolen, hvor undervisningen er forbeholdt unge, som ikke kan rummes af folkeskolen.

Børn og Velfærd indstiller på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen reviderer søskendekriteriet.

Konsekvenser ved en ændring af søskendekriteriet

Den nuværende bestemmelse vedrørende søskendekriteriet har som nævnt medført, at forvaltningen har modtaget to klagesager fra forældre med børn gående i specialtilbud. Det drejer sig om plads på henholdsvis Avedøre Skole og Præstemoseskolen. Forvaltningen har håndteret de to klagesager ved at give plads på de respektive skoler, da forvaltningen nu er blevet opmærksom på, at de nuværende retningslinjer ikke synes sagligt begrundet.

Dette har betydning for den kommende 0. klasse i skoleåret 2017/2018. Avedøre Skole vil potentielt komme op på 72 elever fordelt på tre spor, og dermed en klassekvotient på 24 elever. Præstemoseskolen kommer potentielt op på 57 elever. Hertil er der to mulige omgængere samt en mulig fraflytter, hvilket giver et potentielt elevtal på 58 elever fordelt på to spor, og dermed en klassekvotient på 29 elever.

Der står i folkeskolelovens §17, at ”elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30”. Således har Præstemoseskolen i det potentielle scenarie ringe mulighed for at rumme eventuelle tilflyttere i 0. klasse, da dette vil betyde en udvidelse med et ekstra spor. Præstemoseskolen er trængt på de fysiske rammer, og vil umiddelbart ikke kunne udbygges til at blive en 3-sporet skole med den nuværende kapacitet.

Skolebestyrelsen på Præstemoseskolen har i et åbent brev til Kommunalbestyrelsen af den 22. februar 2017 beskrevet deres bekymring for manglende kapacitet på Præstemoseskolen, og efterlyst politisk bevågenhed på netop denne problematik. Da det drejer sig om en henvendelse på skoleområdet, er det forvaltningens vurdering, at det er Børne- og Undervisningsudvalget, der skal besvare henvendelsen.

Retsgrundlag

Det fremgår af folkeskolelovens § 36, stk. 3, at forældrene har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune, under forudsætning af, at det kan ske inden for de rammer, kommunalbestyrelsen i skolekommunen har fastsat i henhold til § 40, stk. 2.

§ 40, stk. 2, angiver, at kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. I bemærkningen til lovteksten står der desuden, at afgørelsen om optagelse af elever uden for skoledistriktet skal være begrundet i saglige kriterier fastlagt af kommunalbestyrelsen, herunder optagelse af børn med ældre søskende.

Derudover er det beskrevet i folkeskolelovens § 17, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30.

Politiske beslutninger og aftaler

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Hvidovre Kommune blev politisk behandlet den 5. maj 1999. Som en del af denne behandling indgik også søskendekriteriet. Der blev ved denne lejlighed tilføjet en passus om, at søskende kriteriet ikke omfatter søskende til elever i specialtilbud:

Elever med søskende på en anden skole end distriktsskolen optages på samme skole, hvis forældrene ønsker det. Dette omfatter ikke søskende til elever i specialklasser, læseklasser og andre specialpædagogiske tilbud som f.eks. Ungdomsskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Bilag - Åbent brev til Kommunalbestyrelsen fra Præstemoseskolens bestyrelse (pdf)

13. Eventuelt

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Kashif Ahmad (UP) spurgte til følgende:

-Hvor mange sager kommer der omkring tabt arbejdsfortjeneste (§42) om året (0 – 18 års området) i 2015/2016?

-Hvor mange sager kommer der omkring merudgifter (§41) om året (0 – 18 års området) i 2015/2016?

-Hvor mange af disse sager får medhold og hvor mange procent medgives?

-Hvor mange får afslag?

-Hvor mange klager over deres afgørelser?

-Hvor mange får medhold i deres klager hos kommunen/Ankestyrelsen?

Forvaltningen udarbejder notat herom.


14. Ansøgning om dispensation fra reglerne om det frie skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Godkendt.


15. Ansøgning om dispensation fra reglerne om frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Der gives afslag på ansøgningen om dispensation.


16. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Der gives afslag på ansøgningen. Udvalget tilbyder eleven plads på Engstrandskolen.


17. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Godkendt.


18. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Godkendt.


19. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Der gives afslag på ansøgningen om dispensation.


20. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Godkendt.


21. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Godkendt.


22. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Der gives afslag på ansøgningen om dispensation.


23. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Der gives afslag på ansøgningen om dispensation.


24. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Der gives afslag på ansøgningen om dispensation.


25. Klage over afslag på frit skolevalg

Lukket sag

Beslutning i Børne- og Undervisningsudvalget den 09-03-2017

Godkendt.