Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 18. juni 2020

Mødefakta

Dato: Torsdag den 18. juni 2020
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Mødelokalerne Sollentuna

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus (A)
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn (O)
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)
 • Marie-Louise Peschardt Jørgensen (F)

Bemærkninger

Mødet blev gennemført som videomøde ud fra en analog anvendelse af § 7 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19). Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige medlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter ud fra en analog anvendelse af § 5 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19). Et enigt udvalg fraveg dermed – henset til omstændighederne omkring håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) – forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage meddelelsespunkter til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2020

Meddelelser taget til efterretning.

 

Hvidovre Atletik og Motion inviteres til at foretræde for udvalget på næstkommende møde. Spørgsmål bliver sammenfattet og sendt til foreningen på forhånd.

Sagsfremstilling

 • Ajourføring på foreningsansøgninger og afslag
 • Notat om Copenhagen Crusaders
 • Notat om Hvidovre Atletik og Motion
 • Notat om status på COVID-19 for de folkeoplysende foreninger
 • Notat om ny digital ansøgnings- og regnskabsløsning for aftenskolerne

2. Beslutning - Fastholdelse af budgetterede tilskud til de frie folkeoplysende foreninger i 2020

Beslutningstema

I kølvandet på den aktuelle COVID 19-situation oplever flere folkeoplysende foreninger økonomiske udfordringer som følge af aflyste aktiviteter.

For at afbøde de økonomiske konsekvenser for området har Kulturministeren iværksat en midlertidig bekendtgørelse, der giver kommuner mulighed for at fravige de rammer i folkeoplysningsloven der ellers sættes for udbetaling af kommunale tilskud; herunder fastholdelse af de tilskud, som foreninger var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. Folkeoplysningsudvalget skal godkende, at Hvidovre Kommune følger Kulturministeriets anbefaling, så alle allerede budgetterede og udmeldte tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed i 2020 fastholdes, og at tilskud udbetalt a conto til planlagte aktiviteter, der grundet krisen må aflyses, ikke kræves tilbagebetalt.

 

På mødet den 23. april 2020 godkendte Folkeoplysningsudvalget, at alle allerede budgetterede og udmeldte tilskud til aftenskoler i 2020 fastholdes, og at tilskud til planlagte aktiviteter, der grundet krisen må aflyses, ikke kræves tilbagebetalt. Udvalget skal nu tage stilling til, hvorvidt disse forhold også skal gælde foreningsområdet ud over aftenskoleområdet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. atgodkende, at alle allerede budgetterede og udmeldte tilskud til foreninger i 2020 fastholdes, og at tilskud til planlagte aktiviteter, der grundet krisenmå aflyses, ikke kræves tilbagebetalt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for kultur- og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Nedlukningen som følge af COVID 19-situationen har medført, at flere folkeoplysende foreninger har måtte aflyse planlagte aktiviteter, stævner mv. med økonomiske konsekvenser til følge.

For at imødekomme problematikken har Kulturministeren iværksat 'Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19', der giver mulighed for midlertidigt at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger folkeoplysningsloven.

Kulturministeren og KL har som følge heraf udarbejdet en bekendtgørelse, som direkte opfordrer kommunerne til at udbetale de tilskud, som foreninger var stillet i udsigt forud for nedlukningerne.

På denne baggrund henstiller administrationen til Folkeoplysningsudvalget at følge regeringens opfordring til at udbetale de tilskud, som var stillet i udsigt forud for nedlukningerne. Folkeoplysningsudvalget skal som følge heraf godkende, at allerede budgetterede og udmeldte

tilskud til lokale foreninger i Hvidovre Kommune fastholdes, og at tilskud udbetalt a conto til planlagte aktiviteter, der grundet krisen må aflyses, ikke kræves tilbagebetalt.

 

På mødet den 23. april 2020 godkendte Folkeoplysningsudvalget, at alle allerede budgetterede og udmeldte tilskud til aftenskoler i 2020 fastholdes, og at tilskud til planlagte aktiviteter, der grundet krisen må aflyses, ikke kræves tilbagebetalt.

Politiske beslutninger og aftaler

På baggrund af Kulturministerens aktuelle bekendtgørelse om fravigelse af Folkeoplysningsloven, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 30. marts 2020, at administrationen bemyndigedes til at udbetale acontobeløb til ansøgende foreninger svarende til halvdelen af det beløb, som den enkelte forening modtog i aktivitetstilskud i 2019.

 

Tilsvarende godkendte Folkeoplysningsudvalget den 23. april 2020, at alle allerede budgetterede og udmeldte tilskud til aftenskoler i 2020 fastholdes, og at tilskud til planlagte aktiviteter, der grundet krisen må aflyses, ikke kræves tilbagebetalt. Det blev desuden godkendt, at aftenskoler i 2020 kan aflægge regnskab for aktiviteter, der har måttet aflyses som følge af COVID 19-situationen, og at den fremtidige tilskudsfordeling på aftenskoleområdet i 2022 udarbejdes på baggrund af regnskabet for 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

 

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.


3. Drøftelse - Forslag vedrørende Medlemstilskud 2021

Beslutningstema

I kølvandet på den aktuelle COVID 19 situation oplever flere foreninger økonomiske udfordringer som følge af nedlukningen.

 

Folkeoplysningsudvalget har modtaget en henvendelse fra Idrætsrådet, som foreslår at udbetaling af medlemstilskud i 2021 skal ske på baggrund af de ansøgende foreningers indberetninger for 2019, således at fordelingen af tilskud i 2021 vil følge fordelingen i 2020.

 

Folkeoplysningsudvalget skal på denne baggrund drøfte Idrætsrådets forslag.

Udvalget vil på et senere møde skulle tage stilling til, hvorvidt forslaget skal følges.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at drøfte Idrætsrådets forslag om, at den fremtidige fordeling af medlemstilskud i 2021 skal følge fordelingen af medlemstilskud i 2020, således at ansøgende foreninger bevilges samme tilskudsbeløb i 2021 som de fik bevilget i 2020

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2020

Drøftet.

Udvalget takker Idrætsrådet for deres henvendelse.

Udvalget foreslår at der gøres status primo 2021, hvorefter situationen vurderes på ny.

Udvalget opfordrer foreningslivet til at søge hjælpepakker i bagland og statslige puljer.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund

Medlemstilskud kan ansøges af folkeoplysende foreninger og fordeles på baggrund af foreningernes antal af medlemmer under 25 år samt handicappede medlemmer (med en maks. grænse på foreningernes egenbetaling i alt). Tilskuddet for 2020 baseres på de faktuelle medlemstal for 2019, som de enkelte foreninger har indgivet til CFR (Det Centrale Forenings Register). Frem til 2019 kunne folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune ansøge om aktivitetstilskud, men aktivitetstilskudsordningen blev i 2019 ændret til den nuværende medlemstilskudsordning.

 

Årets fordeling af medlemstilskud skulle planmæssigt behandles af Folkeoplysningsudvalget den 23. april 2020. For at imødekomme foreningslivets akutte behov for økonomisk hjælp som følge af COVID 19-situationen, godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 30. marts 2020 dog en delvis forudbetaling af årets medlemstilskud til ansøgende foreninger. Folkeoplysningsudvalget godkendte d. 23. april 2020 udbetalingen af den resterende del af årets medlemstilskud.

 

I alt modtog 49 foreninger ca. 5,4 mio. kr.

 

Henvendelse fra Idrætsrådet

Administrationen har den 28. april 2020 modtaget en henvendelse fra Idrætsrådet, der påpeger, at den aktuelle COVID 19-situation sandsynligvis vil resultere i medlemsfrafald hos de lokale foreninger grundet aflyste aktiviteter o.l.

 
Fordi medlemstilskud er baseret på foreningernes indberettede medlemstal fra året før (med en maksgrænse på foreningernes egenbetaling i alt), påpeger Idrætsrådet, at mange foreninger vil få økonomiske udfordringer i 2021, hvor medlemstilskuddet vil være mærkbart lavere end vanligt grundet det forventede medlemsfrafald i 2020, mens foreningerne i samme periode desuden har mistet indtægter fra kontingenter og aktiviteter.

 

På denne baggrund foreslår Idrætsrådet derfor, at den fremtidige fordeling af Medlemstilskud i 2021 skal følge fordelingen af Medlemstilskud i 2020, således foreningerne får samme tilskudsbeløb i 2021 som de fik bevilget i 2020.

 

Økonomiske udfordringer ved finansiering af eventuelt merforbrug

Såfremt Idrætsrådets forslag følges, vil foreninger, der søgte og modtog medlemstilskud i 2020, bevilges samme tilskudsbeløb i 2021. Som udgangspunkt vil dette medføre, at den afsatte pulje til medlemstilskud vil blive opbrugt. Forslaget kan derfor medføre en række økonomiske konsekvenser:

 

 • Der kan være folkeoplysende foreninger, der af den ene eller anden grund ikke modtog medlemstilskud i 2020, men som vil være berettiget til at modtage tilskud i 2021. Der kan desuden være nye foreninger, som godkendes i løbet af 2020, og som derfor har ret til at søge og modtage tilskud i 2021 (administrationen bemærker i denne forbindelse, at medlemstilskud er Hvidovre Kommunes fortolkning af den lovbestemte pulje, der er beskrevet i Folkeoplysningslovens § 15, og at det derfor ikke er tilladt at undlade at bevilge tilskud til tilskudsberettigede foreninger). Et sådant scenarie vil dermed medføre et merforbrug af puljen, som skal dækkes inden for folkeoplysningsudvalgets egen ramme.
 • Der kan være eksisterende folkeoplysende foreninger, som siden 2020 har fået flere ungdomsmedlemmer, og som derfor under normale omstændigheder ville være berettiget til yderligere medlemstilskud. Et sådant scenarie vil også medføre et merforbrug af puljen, som skal dækkes inden for folkeoplysningsudvalgets egen ramme. Såfremt det fastholdes, at foreninger, der modtog tilskud i 2020, skal modtage samme tilskud i 2021, vil disse foreninger modtage et lavere beløb end de under normale omstændigheder ville være berettiget til. 

 

 

Folkeoplysningsudvalgets økonomiske ramme

Såfremt fordelingen af Medlemstilskud i 2021 følger fordelingen i 2020, vil den afsatte pulje være opbrugt. 

 

Et potentielt merforbrug vil således skulle finansieres indenfor Folkeoplysningsudvalgets egen ramme for 2021 ved en eller flere af nedenstående puljer:

 

Puljen for tilskud til lederuddannelse: 426.040 kr.

Engangspuljen: 168.867kr.

Lokaletilskudspuljen: 1.279.853 kr.

Opstartspuljen: 20.000 kr.

Organisationstilskudspuljen: 85.426 kr.

 

De angivne tal viser budgettallene for 2020; de præcise beløb for 2021 kendes først ved budgetvedtagelsen i Kommunalbestyrelsen til oktober 2020.

 

Administrationen vurderer, at der først kan træffes endegyldig beslutning i sagen, når de eksakte budgetbeløb for 2021 kendes. Administrationen foreslår derfor, at sagen tages op til fornyet behandling og konkret beslutning på et senere udvalgsmøde.

 

Administrationen bemærker, at de konkrete konsekvenser og påvirkninger på foreningsområdet som følge at COVID 19 endnu ikke er målbare. Administrationen påpeger dog, at det må forventes, at flere foreninger har haft færre udgifter grundet et lavere aktivitetsniveau.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2019 arbejdsgruppens nye model for

beregning af Medlemstilskud til de folkeoplysende foreninger med en overgangsordning over 2

år, gældende fra 2020.

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 30. marts 2020 en delvis forudbetaling af årets

Medlemstilskud til ansøgende foreninger.

 

Folkeoplysningsudvalget godkendte d. 23. april 2020 udbetaling af den resterende del af Medlemstilskuddet.

Økonomiske konsekvenser

Der var i 2020 budgetteret med 5.430.400 kr. på folkeoplysningsudvalgets ramme til

Medlemstilskud.

Budgettallet for medlemstilskud 2021 kendes først efter budgetvedtagelsen, der forventeligt finder sted i oktober 2020.

Administrationen bemærker, at folkeoplysningsområdet er rammestyret. Godkendes forslaget kan det føre til et eventuelt merforbrug, som administrationen ikke kan oplyse størrelsen af.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 15 som beskriver kommunalbestyrelsens pligt til at yde tilskud til for

børn og unge under 25 år, jf. Folkeoplysningslovens §§ 1 og 14.

Høring

Administrationen har på baggrund af henvendelsen fra Idrætsrådet send forslaget i høring hos Samrådet. Samrådet har efter tidsfristen indgivet et høringssvar, der er vedlagt som bilag.


4. Beslutning - Ansøgning fra Roklubben Knørrur om godkendelse som folkeoplysende forening

Supplerende beslutningstema

Foreningen Roklubben Knørrur har på administrationens opfordring taget kontakt til eksisterende sejlsportsklubber i Hvidovre Havn med henblik på at undersøge mulighederne for at sammenlægge foreningsaktiviteter. Der foreligger pt. ingen planer om at sammenlægge flere af havnens foreningsaktiviteter under én forening, og Folkeoplysningsudvalget skal på den baggrund beslutte, om der kan dispenseres fra lokaltilknytningskriteriet, og om foreningen kan godkendes.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage Roklubben Knørrurs supplerende information til efterretning
 2. atdrøfte om der kan dispenseres fra kravet om lokaltilknytning
 3. at godkende Roklubben Knørrur som folkeoplysende forening iHvidovre Kommune til aktiviteten roning
 4. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (detfrivillige foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2020

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Folkeoplysningsudvalget drøftede kravet om lokaltilknytning og nåede ud fra en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger frem til, at foreningen er hjemmehørende i Hvidovre Kommune.

Ad 3. og 4. Godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen blev behandlet af Folkeoplysningsudvalget den 23. april 2020, men blev udsat til det efterfølgende møde. Administrationen har efterfølgende opfordret foreningen til at tage kontakt til eksisterende sejlsportsklubber i Hvidovre Havn med henblik på at undersøge mulighederne for at sammenlægge foreningsaktiviteter.

 

Foreningen har meldt tilbage, at der er en god dialog mellem havnens foreninger, men at der pt. ikke foreligger nogen planer om at sammenlægge flere af havnens foreningsaktiviteter under én forening.

 

På denne baggrund skal Folkeoplysningsudvalget beslutte, om der kan dispenseres fra lokaltilknytningskriteriet, og om foreningen kan godkendes.

Beslutningstema

Roklubben Knørrur har søgt om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Foreningen har eksisteret siden 2002 som en frivillig social forening. Knørrur har haft opmagasineret sine både i Hvidovre Havn mod betaling.

Foreningen har 25 betalende medlemmer, hvoraf 1 er Hvidovreborger.

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte om hvorvidt der kan dispenseres fra kriteriet for lokaltilknytning og på denne baggrund beslutte, om Roklubben Knørrur kan godkendes som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. atdrøfte om der kan dispenseres fra kravet om lokaltilknytning
 2. at godkende Roklubben Knørrur som folkeoplysende forening iHvidovre Kommune til aktiviteten roning
 3. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (detfrivillige foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 23-04-2020

Ad 1. Drøftet

 

Ad 2. og 3. Udsættes til næstkommende folkeoplysningsudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Roklubben Knørrur har fremsendt en ansøgning om at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 6. december 2018, at give administrationen kompetence til at håndtere foreningsgodkendelser.

Da foreningen dog ikke lever op til lokaltilknytningskriteriet, der af Folkeoplysningsudvalget tolkes som ’ at hovedparten af foreningens medlemmer skal være bosat i Hvidovre Kommune’, vurderer administrationen, at Folkeoplysningsudvalget bør behandle nærværende ansøgning, da en godkendelse kræver, at der ekstraordinært dispenseres fra kriteriet.

 

Foreningens formål:

 • at udbrede kendskab til og færdighed i kaproning i traditionelle færøske robåde
 • at viderebringe en oldnordisk kultur, som klubbens robåde repræsenterer, og give medlemmerne mulighed for at træne i traditionelle færøske robåde
 • at skabe et godt og sundt ro-miljø gennem fællesskab
 • at virke for sporten kapronings fremme

 

Foreningen begrunder ansøgningen således:
”Roklubben Knørrur har boet i Hvidovre Havn siden 2003. Roklubben Knørrur består, siden august 2019, af to robåde, hvor der er 6 roere og en styrmand i hver.  Som medlem af Hvidovre Sejlklub Suset lejer Roklubben Knørrur en jolleplads om sommeren. Dette giver vores medlemmer i Knørrur adgang til et opbevaringsskab, toiletter og omklædning i Suset.”

 

Foreningens vedtægter:

Foreningens vedtægter lever hovedsageligt op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3 på nær lokaltilknytningskriteriet.

 

Foreningens medlemmer:

Foreningen har 25 aktive medlemmer og 10 passive medlemmer. 6 medlemmer er under 25 år.

 

Administrationen bemærker, at Færøsk kaproning kan karakteriseres som en nichesportsgren, som der ikke er mange af i hovedstadsområdet.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet den 06. december 2018, at administrationen fremadrettet skulle håndtere foreningsgodkendelser og afslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 3.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2020

Finn Blohm foreslår fremtidigt temaaftens-emne, som besøg hos andre kommuners folkeoplysningsudvalg.

Finn Blohm er valgt ind i DGI-Storkøbenhavn og repræsenterer Hvidovre Kommune.

Udvalget drøftede fælles erfaringer med håndsprits-dispensere.


6. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til hvilke sager der skal være åbne for pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 18-06-2020

Alle.