Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 29. juni 2015

Mødefakta

Dato: Mandag den 29. juni 2015
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Niels Ulsing ()

Bemærkninger

Der var temadrøftelse omkring tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning kl. 18.00 med deltagelse af repræsentanter fra Aftenskolerådet. Wifi-kode: "friheden"

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage meddelelser til efterretning

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Orientering om Ole Hølbing Larsens udtrædelse af AOFs bestyrelse – Aftenskolerådet udpeger Kim Helmersen som ny suppleant for Ole Bested
 • Orientering om kursustilbud til medlemmer af Folkeoplysningsudvalget
 • Referat fra brugerrådsmøde, Hvidovre Stadion, 5. maj 2015
 • Referat fra brugerrådsmøde, Avedøre Stadion, 21. april 2015
 • Referat fra brugerrådsmøde, Dansborghallen, 29. april 2015
 • Referat fra brugerrådsmøde, Sønderkær/Holmegårdshallen, 11. maj 2015
 • Referat fra brugerrådsmøde, Strandmarkens Fritidscenter, 21. maj 2015
 • Uddeling af tidsskriftet Folkeoplysning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 29-06-2015

Meddelelser taget til efterretning.


2. Valg af repræsentanter til arbejdsgruppe for aktivitetstilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal udpege repræsentanter til ny arbejdsgruppe for aktivitetstilskud. Arbejdsgruppen skal finde frem til en ny fordelingsmodel ift. aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

Derudover skal udvalget beslutte hvilken dato den nye fordelingsmodel skal træde i kraft.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at beslutte hvilke repræsentanter som skal være i arbejdsgruppen der skal beslutte nye retningslinjer for fordeling af aktivitetstilskud
 2. at beslutte hvilken dato den nye fordelingsmodel skal gælde fra

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 23. april 2015, at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at se nærmere på retningslinjerne for fordeling af aktivitetstilskud.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet nedenstående forslag til arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsgrundlag:

Forvaltningen foreslår, at der skal vælges repræsentanter fra følgende:

-1 repræsentant fra Idrætsrådet

-1 repræsentant fra Samrådet

-2 repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget

Arbejdsgruppen skal kigge nærmere på en ny fordelingsmodel vedr. aktivitetstilskud til de folkeoplysende foreninger.

Modellen har først og fremmest til hensigt at synliggøre det kommende års aktivitetstilskud overfor foreningerne, således at disse kan indsætte beløbet i deres budget. Modellen skal samtidig gøre administrationsbyrden mindre tung for forvaltningen.

Forvaltningen har som oplæg til arbejdsgruppen indhentet information fra andre omkringliggende kommuners fordeling af aktivitetstilskud/medlemstilskud. Informationen er kort sammenskrevet og div. regelsæt er vedlagt som bilag.

For at give et sammenligningsgrundlag med andre nævnte kommuner, har forvaltningen ligeledes udarbejdet en oversigt, som afklarer, hvor stort et gennemsnitstilskud (pr. medlem under 25 år) der ville opnås, hvis årets budgettal divideres med antallet af tilskudsberettigede medlemmer (år 2015=560 kr.). Oversigten afklarer desuden, hvilke foreninger, der er berettiget til mere eller mindre dette beløb.

Arbejdsgruppen skal endeligt beslutte hvilken dato de nye retningslinjer skal gælde fra. Forvaltningen foreslår at det skal gælde fra 1. januar 2017, idet foreningerne derved får mulighed for at indregne det i deres budgetter. 

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 23. april 2015, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe som skulle se nærmere på fordelingsmodellen vedr. aktivitetstilskud.

Økonomiske konsekvenser

Der var i 2015 afsat 4.963.200 kr. i budgettet til aktivitetstilskud.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 29-06-2015

Ad 1. Niels Ulsing og John Berling udpeges fra Folkeoplysningsudvalget

Ad 2. Den nye fordelingsmodel skal gælde fra 1. januar 2017


3. Regnskabsaflæggelse 2014 - Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning m.v.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2014, udregnet på baggrund af fordelingsnøglen.

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget:

1)at godkende regnskaberne for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2014, udregnet på baggrund af fordelingsnøglen.

Sagsfremstilling

I 2014 har 10 foreninger modtaget tilskud til henholdsvis:

 • Undervisning (herunder 10%-puljen (tilskud til debatskabende aktiviteter)
 • Pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (PEA)
 • Nedsat deltagerbetaling for studerende på SU (Statens Uddannelsesstøtte), der deltager i aftenskoleundervisning i Hvidovre (SU-tilskud)
 • Uddannelse og undervisningsmidler

3 regionalskoler har modtaget PEA-tilskud.

Ved ikke forbrugte 10%-pulje tilskud kan der i henhold til de gældende regler max. overføres 5.000,- kr. til næste års pulje.

FOF, SAFOLI og Strandmark Kirkens Gospelkor (Joyful Nation) ønsker at overføre ikke forbrugte 10%-pulje-tilskud fra regnskabsår 2014 til regnskabsår 2015 med henholdsvis 5.000,- kr.,  79,- kr. og 2.835,- kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 84.125,41 kr. for regnskabsår 2014. Kultur- og Fritidsafdelingen anbefaler, at restmidlerne fordeles efter fordelingsnøglen som tilskud til undervisning.

Uddybet regnskab samt oversigt over fordelingsnøglen er vedhæftet sagen som bilag.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for 2014 viser et mindreforbrug på 84.125,41 kr.

Hvis de uforbrugte 10%-pulje midler fra 2014 overføres til 2015, udgør restbeløbet:

84.125,41 kr. – 7.914,- kr. (5.000,- kr. + 79,- kr. + 2.835,- kr.) = 76.211,41 kr.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 29-06-2015

Godkendt. Restbeløbet fordeles ud fra fordelingsnøglen.


4. Forslag til nye retningslinjer for udbetaling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til Aftenskolerådets forslag til nye retningslinjer for udbetaling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Indstilling

Kultur, Miljø og Vækst indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til Aftenskolerådets forslag til nye retningslinjer for udbetaling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

Sagsfremstilling

Aftenskolerådet har udarbejdet følgende forslag til nye retningslinjer for udbetaling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

Der er hidtil ydet tilskud på baggrund af en fordelingsnøgle udregnet ud fra det afholdte antal undervisningstimer i det senest afsluttede regnskabsår. Regnskabsaflæggelser sker i marts-april måned for de fleste skolers vedkommende, mens tilskuddet fastsættes i slutningen af året efter vedtagelsen af kommunens budget. Det medfører, at tilskuddet for f.eks. 2015 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2013, altså med en tidsmæssig forskydning på to år. For skoler i fremgang betyder det, at de i en periode selv skal dække meromkostningen. De resterende, ubrugte midler er efterfølgende fordelt efter samme fordelingsnøgle.

For i højere grad at kunne fordele tilskuddet ud fra de faktiske behov, og for at undgå at der resterer væsentlige uforbrugte midler, foreslås det, at tilskuddene i fremtiden fordeles på baggrund af det foregående regnskabsår.

Da regnskaberne ikke foreligger på fordelingstidspunktet, foreslås det, at der i stedet i det første halvår udbetales et a conto tilskud svarende til halvdelen af forrige års tilskud, og at der efter regnskabsaflæggelsen udarbejdes en ny fordelingsnøgle på baggrund af afholdte undervisningstimer. Det tilskud, som aftenskolerne er berettigede til at modtage efter den nye fordelingsnøgle, udbetales i andet halvår med fradrag af det a conto udbetalte beløb. Tilskuddene fordeles fortsat ud fra ansøgninger, således at kun skoler med fortsat virksomhed kan modtage tilskud.

Den nye fordelingsnøgle vil kunne meldes ud medio maj måned, således at aftenskolerne ved planlægningen af efterårssæsonen kender det endelige budget.

Andre tilskud som fordeles efter fordelingsnøglen, udbetales efter tilsvarende retningslinjer.

Det må formodes, at der også i fremtiden vil være forskel på omfanget af skolernes virksomhed fra år til år, og at der derfor stadig kan forekomme uforbrugte midler – men i mindre omfang end hidtil. Disse foreslås afsat til en pulje til brug for aftenskolernes udvikling med henblik på bedre at kunne leve op til målsætningerne i kommunens kultur- og fritidspolitik.

Økonomiske konsekvenser

Aftenskolerådet forventer, at de foreslåede retningslinjer bedre vil dække skolernes reelle behov, og dermed sikre, at der ikke resterer væsentlige, uforbrugte midler på skolernes budgetter efter aktiviteternes afholdelse.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 29-06-2015

Godkendt.


5. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 29-06-2015

Arne Bech spurgte ind til medlemsoversigten på dagsordenen.

Forvaltningen orienterede om, at kommunens revision leverer et udkast til definering af lederbegrebet.


6. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 29-06-2015

Alle.