Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 11. december 2014

Mødefakta

Dato: Torsdag den 11. december 2014
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Særlige forhold: Spisning kl. 19.30
Mødested: Fællesklublokalet, Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Peter Lougart ()
 • Rene Langhorn ()
 • Ulla Thorup ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Kashif Ahmad ()
 • Thomas Silkjær Nielsen ()

Bemærkninger

Maria Durhuus deltog i behandlingen af punkt 10 og 11.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Indstilling

KTMA indstiller til FOU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning

Sagsfremstilling

 • Referat af brugerrådsmøde – Avedøre Idrætscenter – 26. november 2014
 • Lukning af Hvidovrekoret
 • Foreningen Copenhagen City skifter navn til New City/Hvidovre
 • Uddeling af tidsskriftet ’Kultur og Fritid’
 • Opfølgning på ansøgning fra foreningen Vi Strikker Med Hjertet
 • Evaluering af Kultur- og Fritidsmessen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Taget til efterretning.


2. Mødeplan 2015 - Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte dage og tidspunkter for udvalgets møder i 2015.

Indstilling

KTMA indstiller til FOU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at fastsætte dage og tidspunkter for udvalgets møder i 2015

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte den kommende mødeplan for 2015.

Det foreslås, at møderne i 2015 afholdes på torsdage og påbegyndes kl. 19.00. Der vil være spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30. Decembermødet påbegyndes kl. 18.30, hvorefter der vil være spisning kl. 19.30.

Forslag til mødedatoer:

26. februar (det foreslås, at mødet afholdes på Aftenskolecentret)

23. april

18. juni

6. august

3. oktober

3. december

Foruden de ovenstående mødedatoer skal udvalget tage stilling til afholdelse af to temamøder, og diskutere hvilke temaer møderne evt. skal omhandle.

Retsgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden og vedtægter § 8 stk. 2 skal udvalget afholde møde mindst 1 gang i kvartalet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Forslaget godkendes med den ændring, at mødet i oktober afholdes torsdag d. 8.


3. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2015 - Tilskud til lærer- og lederløn

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller til Folkeoplysningsudvalget:

 1. at godkende forvaltningens forslag om fordeling af tilskud til lærer- og lederløn til voksenundervisning 2015 som beregnet via fordelingsnøglen.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra 9 foreninger om tilskud til lærer- og lederløn til folkeoplysende voksenundervisning i 2015, jf. vedhæftede bilag.

Forvaltningens forslag til fordeling af tilskud er beregnet vha. fordelingsnøglen, og er en procentvis fordeling af de årlige foreningstilskud.

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkelte aftenskoles udbetalte tilskud i 2013 (a) i forhold til den samlede udbetaling på området i 2013 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2014.

Retsgrundlag

Ifølge Folkeoplysningslovens § 8 ydes der tilskud til foreninger til aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning, jf. §§ 1 og 7.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015 er der afsat 2.914.800 kr. Beløbet er procentvist fordelt til de godkendte foreninger via beregninger baseret på fordelingsnøglen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Forslaget godkendes.


4. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2015 - Lokaletilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2015, samt tage stilling til AOF Hvidovres ansøgning om øget lokaletilskud.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1)at godkende forvaltningens fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2015.

2)at beslutte, om der skal ydes øget lokaletilskud til AOF Hvidovre på baggrund af foreningens ønske om at øge antallet af undervisningstimer i Hvidovre Hospitals varmtvandsbassin.

Sagsfremstilling

Forslag til fordeling af lokaletilskud

Der er modtaget ansøgninger fra 4 foreninger om lokaletilskud ift. folkeoplysende voksenundervisning 2015, jf. vedhæftede bilag. Der kan maksimalt ydes støtte svarende til 75% af foreningernes lejeudgifter.

Ansøgning om øget lokaletilskud
AOF Hvidovre har en stående aftale med Hvidovre Hospital om leje af hospitalets varmtvandsbassin til brug for vandbaserede motionsaktiviteter.

Aktiviteterne har lange ventelister grundet stigende efterspørgsel fra især ældre borgere med særlige behov, hvorfor foreningen nu ønsker at udvide antallet af timer i varmtvandsbassinet fra 326 timer i 2014 til 608 undervisningstimer i 2015.

Hvidovre Hospital har bekræftet, at AOF Hvidovre kan udvide sin leje af varmtvandsbassinet.

Retsgrundlag

Jf. Folkeoplysningsloven, §§ 23+24+27+28.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2015 til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning udgør i alt 176.500 kr. ekskl. moms.

Der kan maksimalt ydes støtte svarende til 75% af foreningernes lejeudgifter.

Ansøgningerne udgør et samlet beløb på 202.839 kr. ekskl. Moms, og der søges dermed for 26.339 kr. ud over budgetrammen.

Jf. vedlagte oversigt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Ad 1. Forslaget godkendes.

Ad 2. Ansøgningen imødekommes.


5. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2015 - Uddannelse og undervisningsmidler

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenundervisningsområdet 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til uddannelse og undervisningsmidler på voksenundervisningsområdet for 2015 som beregnet via fordelingsnøglen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra 9 foreninger.

Forvaltningen foreslår, at budgetbeløbet for tilskud til uddannelse og undervisningsmidler fordeles forholdsmæssigt mellem de 9 foreninger på grundlag af de faktisk afregnede undervisningstimer for foreningerne.

Tilskud fordeles ikke til regionalskoler.

Forvaltningens forslag til fordeling af tilskud er beregnet vha. fordelingsnøglen, og er en procentvis fordeling af de årlige foreningstilskud.

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkelte aftenskoles samlede undervisningstimer i 2013 (a) i forhold til det samlede antal undervisningstimer på området i 2013 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2014.

Retsgrundlag

Intet lovgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015 er der afsat 99.300 kr. til tilskud til uddannelse og undervisningsmidler.

Budgettet fordeles forholdsmæssigt på grundlag de faktiske afregnede undervisningstimer til den enkelte forening (dog ikke regionalskoler).

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Forslaget godkendes.


6. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2015 - PEA- og SU-tilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage godkende forvaltningens fordeling af PEA- og SU-tilskud for 2015.

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra 12 foreninger til PEA- og SU-tilskud (tilskud til nedsat deltagerbetaling til pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige og studerende), jf. vedhæftede bilag.

3 af ansøgningerne kommer fra regionalskoler, der tilbyder handicapundervisning. Disse skoler søger kun om PEA-tilskud.

Forvaltningens fordelingsforslag er beregnet på baggrund af de enkelte foreningers afholde PEA-deltagertimer i 2013, eller ansøgning for 2015.

Retsgrundlag

Jf. Folkeoplysningslovens § 8a kan der ydes særlige tilskud til følgende formål jf. § 6, stk. 2:

1)Nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper.

2)Undervisning m.v., der forudsætter små hold.

3)Indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015 er der afsat 1.291.800 kr. til PEA- og SU-tilskud.

Fordelingen af det afsatte beløb beregnes på grundlag af foreningens faktisk afholdte deltagertimer i 2013 til henholdsvis undervisning, handicap- og instrumentalundervisning samt til antal deltagere ved foredrag.

SU-tilskud ydes ikke til regionalskoler.

Forvaltningen foreslår, at satserne for 2014 bibeholdes i 2015.

Satserne for 2014:

Almen undervisning

12,75 kr. pr. PEA- og SU-deltagertime.

Handicapundervisning

12,75 kr. pr. PEA- og SU-deltagertime.

Instrumentalundervisning

16,00 kr. pr. PEA- og SU-deltagertime.

Foredrag

30,00 kr. pr. PEA- og SU-deltager/foredrag.

Forbruget baseret på regnskabsår 2013 udgør 1.264.274 kr.

Dette medfører et forventet mindreforbrug på 27.526 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Forslaget godkendes.


7. Ansøgning om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2015 - Kulturelle arrangementer

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til Kulturelle arrangementer 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende, at de økonomiske midler afsat til Kulturelle arrangementer fordeles til 4 foreninger som beregnet via fordelingsnøglen.

Sagsfremstilling

4 foreninger har søgt om tilskud til afvikling af Kulturelle arrangementer, jf. vedhæftede bilag.

Tilskud fordeles efter fordelingsnøglen som besluttet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 21. oktober 1999, pkt. 5.

Ifølge fordelingsnøglens beregningsmodel sættes den enkelte aftenskoles samlede undervisningstimer i 2013 (a) i forhold til det samlede antal undervisningstimer på området i 2013 (b) x 100, hvilket giver fordelingsprocenten i forhold til nyt tilskud.

a/b x 100 = fordelingsprocenten

Den procentvise fordelingsnøgle blev ligeledes anvendt som model for fordeling af tilskud i 2014.

Der aflægges særskilt regnskab og rapport om tilskuddets anvendelse.

Forvaltningen bemærker, at Folkeoplysningsudvalget på møde den 3. november 2005 (jf. pkt. 6) vil ”opfordre ansøgerne til - ved fremtidige ansøgninger – at uddybe og kvalificere ansøgningerne”.

AOF

3- 4 kulturelle arrangementer:

1 julekoncert

1 jubilæumsarrangement 23. januar 2015 i Medborgersalen med adgang for alle

1 jazzgallaarrangement

Mulighed for viseaftener, kulturmøde, film- og cirkusarrangementer samt kunstforedrag og udstilling i samarbejde med lokale foreninger og institutioner – alt afhængig af tilskuddets størrelse.

Ansøgt beløb: 60.000 kr.

FOF

Indhold endnu ikke fastlagt.

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

NETOP

4 kulturelle arrangementer:

Guidede ture til kulturelle/arkitektoniske/historiske steder

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

SAFOLI

6 koncert-arrangementer:

Egne sommer- og julekoncerter

Kortræf

Koncerter for Ældresagen og på plejehjem

Ansøgt beløb: 24.000 kr.

Retsgrundlag

Intet lovgrundlag.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningerne udgør et samlet beløb på 124.000 kr. Der er for 2015 afsat 55.200 kr. til Kulturelle arrangementer. Midlerne fordeles efter fordelingsnøglen, jf. vedlagte oversigt.

For at opnå en jævn fordeling anbefaler Forvaltningen, at SAFOLI tildeles 3.000 kr. Det samme var tilfældet for Hvidovrekoret i perioden 2012-2014.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Forslaget godkendes.


8. Ansøgning om tilskud til det Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde 2015 - Korte og permanente lejemål

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal godkende forvaltningens forslag til tilskud til korte og permanente lejemål 2015 samt tage stilling til Foreningen Dialogs ansøgning om lokaletilskud til nyt permanent lejemål 2015.

Indstilling

Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

1)At godkende forvaltningens forslag til fordeling af tilskud til korte og permanente lejemål 2015.

2)At tage stilling til Foreningen Dialog´s ansøgning om lokaletilskud til nyt permanent lejemål i 2015.

Sagsfremstilling

Forslag til fordeling af lokaletilskud til korte og permanente lejemål

Der er modtaget 16 ansøgninger om støtte til permanente lejemål og 15 ansøgninger om støtte til korte lejemål, jf. vedhæftede bilag.

Der kan maksimalt ydes støtte svarende til 72% af foreningernes lejeudgifter.

Ansøgning om nyt permanent lejemål

Foreningen Dialog har fremsendt ansøgning om lokaletilskud til nyt permanent lejemål i Bymuren 11, 1. tv/th.

Lokalet skal bruges til klubaftener, hvor medlemmerne kan komme og hygge sig og snakke sammen. Der vil være mulighed for at se fodbold, og børn/unge kan desuden spille bordfodbold og brætspil.

Lokalet skal også bruges til bestyrelsesmøder, informationsmøder og festaftener, samt planlægning af hytteture, turneringer og ekskursioner til udlandet.

Antallet af aktivitetstimer i lokalet i 2015 er angivet til 260 timer, hvilket gennemsnitligt svarer til 5 timer ugentligt.

Foreningen Dialogs vedtægter er vedhæftet som bilag. Foreningens hovedformål er at ”bruge fodbolden til at samle unge under samme tag, herunder etniske unge. Fodbolden er det redskab foreningen Dialog vil bruge for at få de unge væk fra det dårlige miljø og få dem til at komme integrationen et skridt nærmere”.

Lejemålet er gennem KAB, hvor Avedøre BK og Modeljernbaneklubben har lignende godkendte lejemål, som foreningerne modtager lokaletilskud til.

Forvaltningen bemærker, at Folkeoplysningsudvalget - ifølge Folkeoplysningslovens §25, stk. 2 - kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet lokale andetsteds. Det bemærkes endvidere, at lokalets størrelse og standard skal svare til aktivitetens indhold.

Retsgrundlag

Jfr. Folkeoplysningslovens §§ 25-28.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015 er der afsat 1.135.900 kr. til støtte til korte og permanente lejemål. Der kan maksimalt ydes støtte svarende til 72% af foreningernes lejeudgifter.

Der er modtaget ansøgninger for i alt 1.125.983,82 kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug på i alt 9.916,18 kr.

Foreningen Dialog

Driftsudgifterne til Foreningen Dialogs lejemål udgør 78.992 kr.

Lokaletilskuddet fraregnet reduktion grundet deltagere over 25 år udgør 39.440,98 kr., hvilket vil give en forventet merudgift på 29.525 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Ad 1 . Forslaget godkendes.

Ad 2. Sagen udsættes. Forvaltningen tager kontakt til udlejeren med henblik på bedre lokaleudnyttelse.


9. Høring af Kultur- og Fritidspolitik

Beslutningstema

Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet oplæg til ny Kultur- og Fritidspolitik. Folkeoplysningsudvalget er høringsberettiget.

Indstilling

KTMA indstiller til FOU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage den ny Kultur- og Fritidspolitik i høring

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i løbet af det sidste halve år arbejdet på en ny Kultur- og Fritidspolitik.

Oplægget til den ny politik tager udgangspunkt i tre hovedtemaer:

-    Idræt

-    Det aktive fritidsliv

-    Kulturoplevelser

Samtidig tager oplægget udgangspunkt i fire overordnede tematiske overskrifter:

-Vi vil bruge det vi allerede har – og bruge det bedre og mere

-Vi vil udvikle talenter

-Vi vil udvise mod og gå nye veje

-Vi vil understøtte begejstring

Udover de fire overskrifter er begreberne Folkeoplysning og Det aktive medborgerskab gennemgående temaer i den nye Kultur- og Fritidspolitik. Baggrunden for dette har været at skrive folkeoplysningspolitikken ind i den nye kultur- og fritidspolitik, så disse fremover vil være samlet i ét enkelt dokument.

I arbejdet med den nye kultur- og fritidspolitik er der taget udgangspunkt i Hvidovre Kommunes vision, hvor det fremhæves, at Hvidovre skal være ’Børnenes og familiernes by med udfordrende tilbud om læring og fritidsliv.

Høring

Oplægget sendes til høring i Idrætsrådet, Aftenskolerådet, Samrådet, Folkeoplysningsudvalget, Musikrådet, Kulturrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Ældrerådet, Ungdomsrådet, Kunstrådet, Teater Vestvoldens bestyrelse, Musikskolens bestyrelse, brugerråd på stadions, idrætscentre og biblioteker, kommunens kulturinstitutioner og idrætscentre, øvrige forvaltninger samt på kommunens hjemmeside.

Der vil være frist for indlevering af høringssvar mandag den 12. januar 2015.

Kultur- og fritidsafdelingen vil på baggrund af de indkomne høringssvar udarbejde en 2. udgave af Kultur- og Fritidspolitikken. Denne vil blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 3. februar 2015.

Det forventes at Kommunalbestyrelsen kan godkende den endelige udgave af politikken på bestyrelsesmøde den 24. marts 2015.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Kultur- og Fritidspolitikken tages i høring, og de relevante råd bliver høringsberettigede.


10. Eventuelt

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Rene Langhorn spurgte ind til muligheden for at få oplyst netværkskoder forud for fremtidige møder.

Niels Ulsing spurgte ind til haltider til Ungdomsskolen i Avedøre Idrætscenter.


11. Sager til pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 11-12-2014

Alle.