Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 13. august 2020

Mødefakta

Dato: Torsdag den 13. august 2020
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Sollentuna I

Medlemmer

 • Arne Bech (H)
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus (A)
 • Marie-Louise Peschardt Jørgensen (F)
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn (O)
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Kim Helmersen ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()

Bemærkninger

Punkterne 3, 4 og 5 er lukkede, da de angår forhold af væsentlig økonomisk betydning for de omhandlede aftenskolekor, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2. Oplysninger om disse sager må derfor ikke videregives. Det bemærkes i denne forbindelse også, at Folkeoplysningsudvalgets møder holdes for lukkede døre, jf. forretningsordenens § 8. Der serveres mad mellem kl. 18.30-19.00. Hvidovre Atletik og Motion vil foretræde for udvalget mellem kl. 19.00-19.30. Det formelle møde starter herefter. Tina Nordahl Jensen deltog i stedet for Kim Helmersen. Hanne Fejerskov Sørensen deltog i stedet for Lise Fejerskov Sørensen. Mødet blev gennemført som videomøde ud fra en analog anvendelse af § 7 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19). Protokollen blev læst op ved mødets slutning og samtlige medlemmer tilsluttede sig dens ordlyd. Underskrift af beslutningsprotokollen undlades herefter ud fra en analog anvendelse af § 5 i Bekendtgørelse nr. 254 af 22. marts 2020 om mulighed for midlertidig fravigelse af regler om møder i kommunalbestyrelser og regionsråd og i disses udvalg som led i håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19). Et enigt udvalg fraveg dermed – henset til omstændighederne omkring håndtering af Coronavirus-sygdom (COVID-19) – forretningsordenen for Folkeoplysningsudvalget.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage meddelelsespunkter til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-08-2020

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ajourføring på foreningsansøgninger og afslag
 • Referat fra brugerrådsmøde Hvidovre Stadion
 • Oversigt over tilskud til permanente lejemål

2. Drøftelse - Budget 2021-2024 Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Med henvisning til det udsendte budgetmateriale skal Folkeoplysningsudvalget drøfte budget 2021-2024. Udvalget skal udtale sig i forhold til det folkeoplysende område.

Udvalgets udtalelser vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser d. 17. august 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. atdrøfte Direktionens forslag til budget 2021-2024 på udvalgets området
 2. at drøfte forslag til investeringsoversigten på udvalgets område
 3. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling efter Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser d. 17. august 2020

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-08-2020

Ad 1. og 2. drøftet.

 

Aftenskolerådets bemærkninger oversendes, som del af Folkeoplysningsudvalgets høringssvar, til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sag.

 

Med henvisning til det udsendte budgetmateriale skal Folkeoplysningsudvalget drøfte budget 2021. Udvalget skal med udgangspunkt i direktionens forslag udtale sig i forhold til det folkeoplysende område.

 

Udvalget anmodes om at komme med bemærkninger til investeringsoversigten.

 

Folkeoplysningsudvalgets udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling efter Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser d. 17. august 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som led i budgetprocessen for 2021-24.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse § 37 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019) skal Økonomiudvalget udarbejde budgetforslag for det kommende regnskabsår, samt budgetoverslag for en flerårig periode til Kommunalbestyrelsen. Budgetforslaget skal jf. § 38 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

 

Det følger af bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. § 2, stk. 1 (bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019), at forslag til kommunernes årsbudget og flerårige budgetoverslag udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Det følger af bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag foretages senest den 15. oktober.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2021. Høringssvarene vil indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


3. Beslutning – Revision af tilskudsregnskab for 2019 for aftenskolekoret Joyful Nation

Lukket sag

4. Beslutning – Revision af tilskudsregnskab for 2019 for aftenskolekoret Hvidovre Gospel

Lukket sag

5. Beslutning – Revision af tilskudsregnskab for 2019 for aftenskolekoret SAFOLI

Lukket sag

6. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-08-2020

Intet.


7. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til hvilke sager der skal være åbne for pressen

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 13-08-2020

Punkt 1, 2 og 6 gøres åben for pressen.