Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 20. februar 2020

Mødefakta

Dato: Torsdag den 20. februar 2020
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus (A)
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn (O)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Arne Bech (H)
 • Marie-Louise Peschardt Jørgensen (F)
 • Susanne Wad Leth ()

Bemærkninger

Mødet starter kl. 19.00. Der vil blive serveret mad mellem kl. 18.30 og 19.00. Flemming Thøgersen deltog for Susanne Wad Leth. Niels Ulsing deltog for Arne Bech.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage meddelelsespunkter til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-02-2020

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ajourføring på foreningsansøgninger og afslag
 • Lokalesituation Hvidovrevej 438

2. Beslutning om fordeling af Engangspuljen 2020

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordeling af midler fra Engangspuljen 2020.

Udvalget har haft nedsat en arbejdsgruppe der har indstillet til fordeling af midlerne.

 

Engangspuljen kan søges til aktivitetsudstyr eller opbevaring heraf, samt indretningsmæssige ændringer.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende arbejdsgruppens indstilling til fordeling af midler fra Engangspuljen 2020

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-02-2020

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud fra Engangspuljen til følgende formål:

 

 • Aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr i foreningernes lokaler.
 • Indretningsmæssige ændringer (borde, stole, lamper o.l.)

 

En arbejdsgruppe bestående af folkeoplysningsudvalgets formandskab og et øvrigt udvalgsmedlem, har behandlet ansøgningerne og har indstillet til fordeling.

 

Administrationen har modtaget ansøgningerne via Foreningsportalen.

Der kan maksimalt ydes tilskud svarende til 2/3 af det ansøgte beløb. Den sidste 1/3 skal de ansøgende foreninger selv finansiere.

 

Der er indkommet 24 ansøgninger til puljen for i alt 553.897 kr., hvoraf 2/3 af dette beløb svarer til 369.265 kr.

Alle ansøgninger er kort opsummeret på et oversigtsark hvorpå arbejdsgruppens indstilling er anført. Oversigtsarket er vedlagt nærværende dagsordenspunkt som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

De gældende kriterier for engangspuljen blev senest justeret i forbindelse med en revision af puljen d. 25 april 2019. Ved samme anledning blev det vedtaget at en indstillende arbejdsgruppe årligt nedsættes forud for fordelingen.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2020 er der afsat 168.867 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets ramme til

Engangspuljen 2020.

Arbejdsgruppen indstiller en fordeling af alle budgetterede midler.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


3. Beslutning om evaluering af Opstartspuljen

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget besluttede i forbindelse med deres møde den 06. december 2018, at oprette en opstartspulje til nye folkeoplysende foreninger og aftenskoler, og at denne ordning skulle evalueres efter et år.

 

Folkeoplysningsudvalget skal tage evalueringen til efterretning samt drøfte, om der skal foretages tilpasninger af puljekriterierne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage evalueringen af opstartspuljen til efterretning
 2. at drøfte om puljen skal tilpasses yderligere

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-02-2020

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Drøftet. Puljen fortsætter uændret det næste år hvorefter den evalueres igen.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund:

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede den 11. oktober 2018, at der skulle udarbejdes et forslag til en Opstartspulje til nye folkeoplysende foreninger og aftenskoler, der ikke havde mulighed for at søge de eksisterende puljer rettidigt.
 

På dette grundlag udarbejdede Center for Kultur og Fritid et udkast til en Opstartspulje.I forslaget lagde administrationen vægt på at puljen skulle styres administrativt, såledesat nye foreninger og aftenskoler hurtigere og nemmere kunne hjælpes i gang økonomisk.

 

Folkeoplysningsudvalget godkendte, d. 06. december 2018, administrationens indstilling til puljekriterier og administration. Udvalget besluttede ligeledes at ordningen skulle evalueres efter ét år.

 

De gældende kriterier for puljen er formuleret således:

 

 • Der kan søges om et opstartstilskud til indkøb af nødvendige aktivitetsmaterialer for foreningen til brug af medlemmerne.
 • Opstartstilskud bevilges kun, hvis foreningen ikke selv har midler nok til anskaffelsen af det/de ønskede aktivitetsmaterialer.
 • Ved nye foreningsansøgninger kan administrationen yde tilskud på op til 2.000 kr. pr. forening og ml. 5.000-10.000 kr. pr. ny aftenskole.

 

Evaluering af opstartspuljen:
 

I 2019 har administrationen godkendt to nye folkeoplysende foreninger. Begge foreninger har vist interesse for puljen, men har endnu ikke ansøgt.
Det relativt lave antal foreningsgodkendelser i 2019 kan således have påvirket at puljen ikke er opbrugt.

Administrationen forventer atantallet af tilskudsmodtagere i 2020 vil være højere end i 2019.

 

 • I 2018 godkendte Folkeoplysningsudvalget 1 aftenskole og 2 foreninger.
 • I 2017 godkendte Folkeoplysningsudvalget 8 foreninger.

 

Administrationen vurderer, i lyset af godkendelserne fra 2017-18, at ordningen har sin berettigelse: at give økonomisk tiltrængte foreninger og aftenskoler muligheden for at søge startkapital.

Administrationen informerer om ordningen i Tilskuds og Regnskabsfolderen, samt på kommunens hjemmeside.

Politiske beslutninger og aftaler

Folkeoplysningsudvalget besluttede i december 2018 at nedsætte Opstartspuljen og evaluere denne efter 1 år.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsættes årligt 20.000 kr. til Opstartspuljen hvoraf 10.000 kr. kommer fra foreningsområdet og 10.000 kr. kommer fra aftenskoleområdet.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 3 og 4.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Orientering om teknisk korrektion af Regnskabs- og Revisionsbestemmelserne

Beslutningstema

Administrationen orienterer om teknisk korrektion af Regnskabs- og Revisionsbestemmelserne.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage de tekniske korrektioner af Regnskabs- og Revisionsbestemmelserne til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-02-2020

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har foretaget en teknisk korrektion af Regnskabs- og Revisionsbestemmelserne.

 

Følgende er rettet:

 

 • Bagatelgrænsen for tilbagebetaling af restmidler er hævet fra 200 kr. til 500 kr.
 • Afsnit om aktivitetstilskud ændres til medlemstilskud

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte Regnskabs- og Revisionsbestemmelserne d. 25 februar 2014.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag for orienteringen.


5. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-02-2020

Brandalarmfolder ’På Skolen om aftenen’ og information fra bookingbeskederne ensrettes.

 

Kommunespørgsmål om bopælskommune fra Det Centrale Foreningsregister udgår.


6. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til hvilke sager der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-02-2020

Alle.