Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 7. februar 2019

Mødefakta

Dato: Torsdag den 7. februar 2019
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Sara Benzon ()

Fraværende med afbud

 • Arne Bech ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Bemærkninger

Niels Ulsing deltager i stedet for Arne Bech. Flemming Hersig deltager i stedet for Gerhard Grubb Waaentz. Flemming Thøgersen deltog i stedet for Susanne Wad Leth. Mødet starter kl. 19.00. Spisning fra kl. 18.30-19.00.

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at meddelelserne tages til efterretning

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-02-2019

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Referat af brugerrådsmøde på Hvidovre Stadion.
 2. Orientering om aktuelle ansøgninger på foreningsområdet.
 3. Orientering om ’Foreningsaften’ d. 17/01/19.
 4. Orientering om støtte via Sundhedspuljen til deltagelse i Den Fælleskommunale Idrætspulje for 2019-2020.
 5. Orientering om støtte til Attack Floorball gennemDen Fælleskommunale Idrætspulje.
 6. Orientering om udbetalte tilskud for korte lejemål 2018.

3. Drøftelse af status på arbejdsgruppens arbejde vedrørende aktivitetstilskud

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget har i 2015 og i 2018 drøftet muligheden for at ændre den eksisterende model for tildeling af aktivitetstilskud.

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe til formålet, som siden april 2018 har afholdt tre møder, hvor muligheder og ændringsforslag til en ny og ændret model for tildeling af aktivitetstilskud er blevet drøftet.

 

Udvalget skal drøfte status på dentilknyttede arbejdsgruppes arbejde med en eventuel ny model.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at drøfte status på arbejdsgruppens arbejde med en eventuel ny model

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-02-2019

Drøftet. Der stilles forslag om at Folkeoplysningsudvalget på et senere tidspunkt vil supplere arbejdsgruppen med input.

 

Folkeoplysningsudvalget anerkender den store indsat arbejdsgruppen har lagt i arbejdet med ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. juni 2015 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til det formål at udarbejde en ny model for aktivitetstilskud/medlemstilskud. Arbejdsgruppen består af to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, en repræsentant fra Idrætsrådet og en repræsentant fra Samrådet. Arbejdsgruppen har siden april 2018 afholdt tre møder, hvor muligheder og ændringsforslag til en ny og ændret model for tildeling af aktivitetstilskud er blevet drøftet.

 

Arbejdsgruppen vil med nærværende dagsordenspunkt oplyse Folkeoplysningsudvalget om de idéer og ændringsforslag, der er blevet diskuteret på møderne i gruppen.

 

Kompleksiteten af sammensætningen af en ny model kræver dog, at flere møder afholdes, før arbejdsgruppen vil kunne nå til enighed om en endelig fordelingsnøgle.

 

Det bemærkes, at alle foreninger, der modtager aktivitetstilskud gennem den nuværende model, vil blive berørt af de ændringer, som arbejdsgruppen vedtager.

 

Arbejdsgruppen drøfter aktuelt mulige scenarier og udfordringer ved at ændre på gældende kriterier; herunder kan nævnes følgende:

 • Drøftelser om, hvorvidt tilskud overordnet set skal tage form som aktivitetstilskud eller medlemstilskud
 • Drøftelser om, hvorvidt længden af medlemskab i foreninger skal være betydende for eventuelle tilskud
 • Ændrede aldersmæssige grupperinger
 • Multiplikation af tilskud for bestemte grupper

Det bemærkes, at listen ovenfor ikke er udtømmende.

 

Arbejdsgruppen vil med udgangspunkt i, og i forlængelse af, dette dagsordenspunkt præsentere sine tanker om en ny model for aktivitetstilskud.

Politiske beslutninger og aftaler

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 29. juni 2015 (punkt 2) blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet.Arbejdsgruppen skulle se på en evt. ny model for aktivitetstilskud/medlemstilskud, men nåede dog ikke til enighed inden kommunalvalget i 2017 (og dermed dannelsen af et nyt Folkeoplysningsudvalg).

 

På Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. april 2018 (punkt 3) blev den nuværende arbejdsgruppe nedsat. Her skulle der vælges tre repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget, én repræsentant fra Idrætsrådet og én repræsentant fra Samrådet, som skulle se på evt. ny model for aktivitetstilskud/medlemstilskud.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt en ny model for tildeling af aktivitetstilskud vedtages i Folkeoplysningsudvalget, vil det ikke medføre nogen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune. En ny model vil dog potentielt kunne medføre økonomiske konsekvenser for fremtidige modtagere af aktivitetstilskud.

Der er afsat ca. 5.3 mio. kr. i aktivitetstilskud til foreninger i 2019

Retsgrundlag

Efter Folkeoplysningslovens §§ 15 og 16 kan der hhv. ydes tilskud til folkeoplysende aktiviteter inden for idræt og idebestemt arbejde for personer under 25 år, samt ligeledes for personer over 25 år. Kommunalbestyrelsen (Folkeoplysningsudvalget) fastsætter selv rammerne herfor.

Efter Folkeoplysningslovens §19, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen (Folkeoplysningsudvalget) yde tilskud efter lokale forhold og efter en række betingelser som kan aftales lokalt. Administrationen har i samarbejde med arbejdsgruppen gennemgået disse muligheder med henblik på ændringer.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


4. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-02-2019

Intet.


4. Beslutning om fordeling af Engangspuljen for 2019

Supplerende beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til den, på sidste udvalgsmødes, nedsatte arbejdsgruppes oplæg til fordeling af Engangspuljen. Udvalget skal endvidere beslutte om de kan godkende arbejdsgruppens oplæg til justeringer af ansøgningskriterierne for Engangspuljen.

Supplerende indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at godkende arbejdsgruppens forslag til fordeling af Engangspuljen blandt de ansøgende foreninger
 2. at beslutte om arbejdsgruppens forslag til justeringer af kriterierne for Engangspuljen kan følges, og om de fremadrettet skal være gældende
 3. at beslutte om administrationens forslag, om der årligt skal nedsættes en arbejdsgruppe til indstilling af fordeling af puljemidlerne

Supplerende sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede på deres møde den 7. februar 2019, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af formanden og næstformanden for Folkeoplysningsudvalget samt et medlem af udvalget. Administrationen har bistået arbejdsgruppen i behandlingen af ansøgningerne, og har på denne baggrund indstillet forslag til fordeling af Engangspuljen for 2019. Arbejdsgruppemødet fandt sted den 28. februar 2019 og gruppens forslag er vedlagt som supplerende bilag.

 

Arbejdsgruppens bemærkninger i forhold til fremtidige ansøgninger til Engangspuljen, som Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til:

 • Prioritering af det ansøgte i ansøgningen skal udgå som bedømmelsesfaktor.
 • Fokus på foreninger med medlemmer under 25 år.
 • Fokus på hovedaktiviteten i foreningen.
 • Indretningsmæssige ændringer eller anskaffelser skal specificeres. Inventar skal beskrives nærmere og ikke være byggetekniske forbedringer.
 • Der gives kun tilskud til elektronisk udstyr og hårde hvidevarer hvis udstyret relaterer sig til foreningens formål.

 

Administrationens forslag til fremtidige ansøgninger til engangspuljen:

 • Der nedsættes, på årlig basis, en arbejdsgruppe bestående af formand, næstformand samt et bestyrelsesmedlem fra Folkeoplysningsudvalget, som kan bistå administrationen i fordelingen af Engangspuljen.

Supplerende økonomiske konsekvenser

Ingen supplerende økonomiske konsekvenser.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskud fra Engangspuljen 2019, hvorfra godkendte foreninger bl.a. kan ansøge om tilskud til aktivitetsudstyr eller

indretningsmæssige ændringer. Puljens budget er på 165.297 kr., og der er i alt indkommet 20 ansøgninger for sammenlagt 794.744 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at beslutte hvordan midlerne fra Engangspuljen 2019 skal fordeles blandt de ansøgende foreninger

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-02-2019

Der afholdes et formøde forud for fordelingen af engangspuljen med udgangspunkt i administrationens forbehandling af ansøgningerne. 

 

Der bør drøftes opbevaringsløsninger, prioriteringer, beløbsstørrelser og kriterier i en arbejdsgruppe nedsat af udvalget.

 

Det besluttes at der nedsættes en arbejdsgruppe til fordeling af engangspuljen for 2019 bestående af:

 

Martin Lewinsky

Erik Petersen

Ole Bested

 

Arbejdsgruppen vil komme med et oplæg til fordeling af puljen op næst indkommende Folkeoplysningsudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

De tidligere puljer ’Indretning af kommunale lokaler (foreninger)’ og ’Engangspuljen’ er blevet slået sammen i den nye og større ’Engangspuljen’, som Folkeoplysningsudvalget har fået kompetence til at forvalte. Foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven, kan søge om tilskud frapuljen til følgende formål:

 

 • Aktivitetsudstyr eller til opbevaring af aktivitetsudstyr i foreningernes lokaler.
 • Indretningsmæssige ændringer (f.eks. borde, stole, lamper o.l.)

 

Hvidovre Kommune yder tilskud med maks. 2/3 af det ansøgte beløb, og foreningen skal som

minimum selv finansiere den sidste 1/3.

 

Administrationen har i alt modtaget 20 ansøgninger fra foreninger via Foreningsportalen. Samtlige ansøgninger er vedlagt som bilag i form af oversigtsark. Der kan maksimalt ydes tilskud svarende til 2/3 af det ansøgte beløb. Der er indkommet 20 ansøgninger til puljen for i alt 794.744 kr. Visse ansøgninger er fratrukket grundet uoverensstemmelser med puljekriterier e.l., hvorfor der reelt foreligger ansøgninger for 423.868 kr., hvoraf 2/3 af dette beløb svarer til 282.579 kr.

 

Forslag til fordeling
Administrationen har i dialog med Folkeoplysningsudvalgets formand og næstformand udarbejdet et oplæg, som kan danne grundlag for fordelingen af midlerne fra Engangspuljen 2019. I oplægget er de ansøgende foreningers højest prioriterede ønsker blevet udvalgt til fordeling. Oplægget er vedlagt sagen som bilag.

 

Administrationen bemærker, at de respektive ansøgningers beløbsstørrelse varierer betydeligt. Administrationen bemærker desuden, at fordelingen i oplægget svarer til en samlet tilskudsbevilling på 188.053 kr. Der er i 2019 afsat 165.297 kr. til Engangspuljen, hvilket svarer til en difference på 22.756 kr.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 27. november 2018 at sammenlægge de to tidligere puljer ”Indretning af kommunale lokaler (foreninger)” og ”Engangspuljen”. Den nye pulje fik tildelt navnet ”Engangspuljen”. Kompetencen til at forvalte puljen blev tildelt Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2019 afsat 165.297 kr. på Folkeoplysningsudvalgets ramme til

Engangspuljen 2019.

Der kan maksimalt ydes tilskud svarende til 2/3 af det ansøgte beløb. Der er indkommet 20 ansøgninger til puljen for i alt 794.744 kr. Visse ansøgninger er fratrukket grundet uoverensstemmelser med puljekriterier e.l., hvorfor der reelt foreligger ansøgninger for 423.868 kr., hvoraf 2/3 af dette beløb svarer til 282.579 kr.

Retsgrundlag

Der er intet retsgrundlag bag dette dagsordenspunkt, da kriterierne bag puljeoprettelsen er lokalt forankrede og godkendte i Kommunalbestyrelsen.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


5. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 

 1. at tage stilling til, hvilke sager der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 07-02-2019

Alle.