Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 16. august 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 16. august 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Særlige forhold: Avedøre Idrætscenter Spisning foregår i mødelokalet oppe af trapperne til højre for indgangen. Udvalgsmødet foregår samme sted kl. 19.00
Mødested: Avedøre Idrætscenter

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fejerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Sara Benzon ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Fraværende med afbud

 • John Berling ()

Bemærkninger

Birgit Riedel deltog for John Berling

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser - August 2018

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage meddelelser til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018

Meddelelser taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 • Ajourført oversigt af afviste foreningsansøgninger
 • Referat af brugerrådsmøde på Avedøre Stadion
 • Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje - Flygtningebørn i foreningslivet
 • Oversigt over ubetalte tilskud til permanente lejemål.
 • Orientering om temamøde d. 20/09-18
 • Orientering om møde med lederen af ungdomsskolen d. 30/08-18 m. henblik på at drøfte samarbejde og repræsentation.
 • Orientering om møde i aktivitetstilskudsgruppen d. 24/09-18

2. Drøftelse af regler og procedure for godkendelse af nye folkeoplysende foreninger

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal drøfte proceduren for godkendelse af nye folkeoplysende foreninger, med udgangspunkt i vedlagte juridiske notat.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage de generelle juridiske retningslinjer om foreningsgodkendelser til efterretning og med udgangspunkt i disse drøfte godkendelsesproceduren.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018

Drøftes og genoptages på næste møde i oktober.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sag.

Folkeoplysningsudvalget har efterspurgt nye retningslinjer og skærpede krav for godkendelse af nye folkeoplysende foreninger. I denne forbindelse har Center for Kultur og Fritid fået udarbejdet et notat, ved kommunens jurister. Notatet beskriver hvilke principper udvalget skal handle efter i foreningsgodkendelser.

Efter udvalgets ønske var det også et tema der blev debatteret til udvalgets første temamøde d. 06. juni 2018.

Med udgangspunkt i notatet, og uddrag fra oplægget fra Folkeoplysningsudvalgets temamøde skal udvalget drøfte den gældende godkendelsesprocedure.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 1-2, §§ 3-5 og §§ 7 og 14

Politiske beslutninger og aftaler

De gældende krav blev vedtaget på Folkeoplysningsudvalgsmødet den 8. november 2010.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


3. Budget 2019-2022 Folkeoplysningsudvalget

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte status for budget 2019, herunder de budgetforslag der er fremsat for udvalgets eget område. Udvalget skal desuden også forholde sig til, om de kan finde yderligere effektiviseringsforslag.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at udtale sig i forhold til direktionens effektiviseringsforslag på udvalgets område
 2. at drøfte om yderligere forslag til besparelser kan findes på folkeoplysningsområdet
 3. at drøfte forslag til investeringsoversigten på udvalgets område
 4. at udvalgets bemærkninger oversendes til Økonomiudvalgets 1. behandling

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018

Ad 1.

Aftenskolerådet, Samrådet, Idrætsrådet og Hvidovre Kajakklub har udsendt høringssvar den 16. august 2018 (vedlagt). Disse er omdelt på mødet og sendt til medlemmer og suppleanter. De indkommende høringssvar besluttes oversendt til Kultur- og Fritidsudvalget til videre budgetbehandling.

Ad 2. Drøftet. Ingen yderligere forslag.

Ad 3. Drøftet. Ingen bemærkninger.

Ad. 4. Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet denne sag.

Med henvisning til det udsendte budgetmateriale skal Folkeoplysningsudvalget drøfte budget 2019. Udvalget skal med udgangspunkt i direktionens effektiviseringskatalog udtale sig i forhold til det folkeoplysende område. Effektiviseringerne dækker ikke de økonomiske udfordringer der er i budget 2019.

Der opfordres endvidere til, at udvalget drøfter, om udvalget kan byde ind med yderligere effektiviseringsforslag/besparelser på det folkeoplysende område.

Udvalget anmodes om at komme med bemærkninger til investeringsoversigten.

Folkeoplysningsudvalgets udtalelser vil indgå i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetdrøftelser på udvalgets budgetmøde d. 21. august 2018.

Politiske beslutninger og aftaler

Indstillingen skal ses som et led i budgetprocessen for 2019-2022 jf. beslutning i Økonomiudvalget 16. april 2018 pkt. 7.

Der skal hvert år udarbejdes forslag til budgetproces jf. Hvidovre Kommunes ”Regulativ for Økonomistyring” pkt. 3.2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse §37, jf. Lovbekendtgørelse nr. 2 af 4 januar 2017.

Hvidovre Kommunes Styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2018 §10, stk. 4.

Høring

Der er udsendt høringsmateriale i forbindelse med budget 2019. Høringssvarene vil indgå i Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


4. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018

Intet.


5. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til, hvilke sager der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 16-08-2018

Alle.