Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 1. marts 2018

Mødefakta

Dato: Torsdag den 1. marts 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:30
Mødested: Frihedens Idrætscenter

Medlemmer

 • Arne Bech ()
 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • John Berling ()
 • Kim Helmersen ()
 • Laila Munk ()
 • Lise Fjerskov Sørensen ()
 • Maria Durhuus ()
 • Martin Lewinsky ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()
 • Sara Benzon ()
 • Susanne Wad Leth ()
 • Yasir Iqbal ()

Fraværende med afbud

 • Gerhard Grubb Waaentz ()

Bemærkninger

Flemming Hersig mødte som suppleant for Gerhard Grubb Waaentz

Indholdsfortegnelse


1. Valg af formand og næstformand for perioden 2018-2021

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal på mødet konstitueres med valg af formand og næstformand.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at der vælges en formand og en næstformand for perioden 2018-2021.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Ole Bested valgt som formand, Erik Petersen valgt som næstformand.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal på mødet konstitueres med valg af formand og næstformand.


2. Folkeoplysningsudvalgets mødeplan 2018

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til placeringen af møder i 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende mødedage og tidspunkt for udvalgets møder i 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Godkendt idet mødet den 14. juni flyttes til den 21. juni.

Temamødet den 24. maj flyttes til den 6. juni. Udover folkeoplysningsudvalgets medlemmer og suppleanterne inviteres også aftenskolerådet, samrådet, idrætsrådet og handicaprådet.

Formen og emnet til temamødet den 20. september aftales på et senere tidspunkt.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal fastsætte mødeplanen for 2018.

Det forslås, at møderne i 2018 afholdes på torsdage og påbegyndes kl. 19:00. Der vil være spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18:30. Mødet i december påbegyndes kl. 18:30, hvorefter der vil være spisning kl. 19:30.

Forslag til mødedatoer i 2018:

1. marts

19. april

14. juni (Der er folkemøde) Evt. 7. juni eller 21. juni.

16. august

11. oktober

6. december

Foruden de ovenstående mødedatoer skal udvalget tage stilling til afholdelse af to temamøder, og diskutere hvilke temaer møderne evt. skal omhandle.

Der foreslås afholdt temamøde om folkeoplysningsudvalgets arbejde og introduktion til området den 24. maj. Til dette møde inviteres udvalgets medlemmer og suppleanterne.

Der foreslås endvidere, at der afholdes temamøde den 20. september om kassererrollen i foreningerne. Til dette møde inviteres udvalgets medlemmer og alle de folkeoplysende foreninger.

Retsgrundlag

I henhold til Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden og vedtægter § 8 stk. 2 skal udvalget afholde møde mindst 1 gang i kvartalet.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


3. Meddelsespunkter - februar 2018

Beslutningstema

Meddelelsespunkter.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Meddelelser taget til efterretning.

René Langhorn gjorde opmærksom på, at der mangler bilagsnumre på selve bilagene til meddelsespunktet.

Invitation til ”Kysten er klar” – Nordea Fondens uddeling af 50 mio. til projekter som kan søges af foreninger eftersendes.

Finn Blohm gjorde opmærksom på, at der mangler et referat fra brugermødet på Sønderkær fra efteråret. Det vil blive eftersendt.

Connie Wilhjelm gjorde opmærksom på Fritid og Samfunds invitation til kurset ”Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og andre § 35, stk. 2-udvalg?” Invitationen eftersendes.

Sagsfremstilling

 1. Sundhedspuljen 2018 – Bilag 1
 2. Oversigt over udbetalte tilskud til korte lejemål 2017 – Bilag 2.
 3. Referat fra Brugermøde på Holmegårdsskolen – Bilag 3.

4. Valg af tilforordnet og suppleant til Ungdomsskolens bestyrlese

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal på mødet vælge en tilforordnet og en suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at der vælges en tilforordnet og en suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Martin Lewinsky valgt som tilforordnet, Finn Blohm valgt som suppleant.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget er repræsenteret med én repræsentant i Ungdomsskolens bestyrelse, hvorfor udvalget skal vælge en tilforordnet og en suppleant.


5. Fordeling af puljen "Indretning af kommunale lokaler, foreninger" 2018.

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordeling af puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger” for 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at fordele puljen ”indretning af kommunale lokaler, foreninger” for 2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Hvidovre Amatørscene tildeles 1.182 til det ansøgte.

Hvidovre Volleyball Klub tildeles 3.999 kr. til 1 stk. vaskemaskine/tørretumbler.

Boldklubben Friheden tildeles 8.129 kr. til det ansøgte.

Hvidovre Cykel Klub tildeles 3.032 kr. til 1 stk. printer/scanner/kopimaskine.

Hvidovre Petanque tildeles 13.328 kr. til det ansøgte.

Hvidovre Idrætsforening, Håndbold tildeles 3.564 kr. til det ansøgte.

Avedøre Idrætsforening, Fodbold tildeles 5.403 kr. til det ansøgte.

Hvidovre Tennisklub tildeles 8.286 kr. til det ansøgte.

FC Hvidovre tildeles 7.928 kr. til det ansøgte.

Hvidovre Idrætsforening, Fodbold tildeles 12.353 kr. til det ansøgte.

Hvidovrespejderne tildeles 5.439 til det ansøgte.

DUI Leg og Virke, Hvidovre tildeles 2.238 kr. til det ansøgte.

Hvidovre Badminton 2000 tildeles 1.912 til 2 stk. kontorstole.

Hvidovre Curling Club tildeles 10.090 kr. til det ansøgte.

Shinson Hapkido Hvidovre tildeles 1.608 kr. til det ansøgte.

DDS 1. Avedøre tildeles 1.100 kr. til det ansøgte.

Hvidovre Badminton Club tildeles 5.628 kr. til det ansøgte.

Center for Kultur og Fritid skal se på sammenspillet og regelsættet mellem puljerne Indretning af kommunale lokaler og Engangspuljen.

Sagsfremstilling

Foreninger der anvender kommunalt lejede eller ejede lokaler, og som ønsker indretningsmæssige ændringer, kan søge om tilskud hertil via puljen ”Indretning af kommunale lokaler, foreninger”.

Tilskud dækker kun nye indretningsmæssige forbedringer, der ikke er foretaget eller indkøbt ved ansøgningstidspunktet.

Tilskuddet kan dække f.eks.: nyt inventar (borde, stole, lamper m.m.), persienner/gardiner, hårde hvidevarer, kopimaskine/printer, køkken mm.

Ansøgningsfristen var den 1. februar 2018, og forvaltningen har modtaget 19 ansøgninger, som i alt udgør 477.195 kr. ekskl. moms.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en oversigt over de ansøgende foreninger; oplysning om medlemstal under/over 25 år, hvilke materialer foreningerne søger om tilskud til samt priser på det ansøgte (omregnet til beløb ekskl. moms).

Oversigten er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 96.717 kr. ekskl. moms. på Folkeoplysningsudvalgets ramme til puljen for tilskud til indretning af kommunale lokaler, foreninger 2018.

Der er indkommet 19 ansøgninger, som udgør i alt 477.195 kr. ekskl. moms.

Der kan være ting i ansøgningerne, som kan være omfattet af Hvidovre Kommunens indkøbsaftale.


6. Valg af medlemmer til fordelingsudvalget

Beslutningstema

Folkeoplysningsvalget skal udpege 2 medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at udpege 2 medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Finn Blohm og Gerhard Grubb Waaentz valgt som medlemmer til det centrale fordelingsudvalg.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 18. december 2012 de gældende fordelingsregler vedr. træningstid i kommunens indendørs idrætsfaciliteter.

Af fordelingsreglerne fremgår det, at der skal udpeges et centralt fordelingsudvalg bestående af 5 medlemmer, 2 medlemmer udpeges fra folkeoplysningsudvalget, 1 medlem fra idrætsrådet og 2 personer fra forvaltningen.

Center for Kultur og Fritid foreslår desuden, at fordelingsmødet afholdes den 6. marts 2018.

Center for Kultur og Fritid bruger i år Hvidovreforeningsportal (kommunens bookingsystem) til at håndtere ansøgningsprocessen omkring tildeling af timer.

Alle foreninger bliver inviteret til elektronisk at søge træningstiderne.

Det Centrale Fordelingsudvalg behandler herefter alle de indkomne ønsker.

Det endelige forslag til fordeling fremsendes som hidtil til høring i foreningerne. Og godkendes herefter af Folkeoplysningsudvalget.


7. Ansøgning om goodkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune - Hvidovres Nerfkrige

Beslutningstema

Foreningen ”Hvidovres Nerfkrige” har rettet henvendelse til Center for Kultur og Fritid med henblik på at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra foreningen ”Hvidovres Nerfkrige” som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten Nerf blaster, som er et alternativ til paintball og airsoft.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Foreningen ”Hvidovres Nerfkrige” har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at give børn og unge et alternativ til paintball og airsoft, der er billigere og mere velegnet til yngre deltagere. Derudover at lære børn samarbejde, samt at motion kan være sjovt.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har 61 medlemmer, hvoraf 52 med bopæl i Hvidovre kommune. Foreningen har 55 medlem under 25 år og 6 over 25 år.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer, heraf 2 med bopæl i Hvidovre kommune.

Begrundelse for ansøgning:

Center for Kultur og Fritid har været i dialog med foreningen omkring en godkendelse. Foreningen ønsker at blive godkendt, således at de kan få adgang til gymnastiksale til afholdelse af deres aktivitet Nerf blaster. Dette er et ønske fra foreningen i tilfælde af dårlige vejrforhold.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget er Folkeoplysningsloven kap. 2.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


8. Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening - MKA Cricket Klub

Beslutningstema

MKA Cricket Klub har søgt om godkendelse om folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at godkende ansøgningen fra MKA Cricket Klub som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune til aktiviteten cricket.
 2. at placere foreningens aktiviteter som hørende under folkeoplysningslovens kap. 5. (det frivillige foreningsarbejde)

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Ad 1. René Langhorn stiller forslag om at give afslag med den begrundelse, at de kan søge ind i den eksisterende cricket forening i Hvidovre.

For stemmer Rene Langhorn, Maria Durhuus og Yasir Iqbal.

Imod stemmer Finn Blohm, Arne Bech, Kim Helmersen, Susanne Wad Leth, Ole Bested og Martin Lewinsky.

Undlader Flemming Hersig, John Berling og Laila Munk.

Forslaget er faldet.

Laila Munk stiller forslag om, at Center for Kultur og Fritid tager kontakt til foreningen med henblik på, at de skal søge om optagelse i den eksisterende Cricket forening i Hvidovre.

For stemmer Flemming Hersig, Finn Blohm, John Berling, Arne Bech, Kim Helmersen, Susanne Wad Leth, Ole Bested, Laila Munk, Martin Lewinsky og Erik Petersen.

Imod stemmer René Langhorn, Yasir Iqbal og Maria Durhuus.

Forslaget vedtaget.

Ad 2. Bortfalder.

Center for Kultur og Fritid arbejder på et oplæg omkring godkendelse af nye foreninger.

Sagsfremstilling

MKA Cricket Klub har fremsendt ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Hvidovre Kommune.

Formål:

Foreningens formål er at dyrke cricket på motionsplan samt dygtiggøre sig, så de kan deltage aktivt i cricket turneringer.

Derudover er det foreningens formål at udvikle fællesskabet og det sociale liv i klub og lokalområdet.

Vedtægter:

Foreningens vedtægter lever op til de krav, som er beskrevet i folkeoplysningslovens § 4. stk. 3.

Medlemmer:

Foreningen har i alt 30 medlemmer. 10 medlemmer under 25 år. 20 over 25 år. 10 af medlemmer bor i Hvidovre.

Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 personer.

Begrundelse for ansøgning:

Foreningen vil gerne kunne benytte indendørs og udendørs cricket baner i Hvidovre Kommune for at træne, dygtiggøre sig samt øge samværet i cricket klubben.

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens § 3.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


9. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Hvidovre Gymnastik afholder deres årlige forårsopvisning i Avedøre Idrætscenter den 18. marts 2018 kl. 10:00.


10. Sager til pressen

Beslutningstema

Sager til pressen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til, hvilke sager der skal være åbne for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 01-03-2018

Alle.