Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Folkeoplysningsudvalget den 12. oktober 2017

Mødefakta

Dato: Torsdag den 12. oktober 2017
Mødetidspunkt: Kl. 19:00
Særlige forhold: Der er spisning for udvalgets medlemmer fra kl. 18.30.
Mødested: Multicaféen, Høvedstensvej 45

Medlemmer

 • Connie Wilhjelm ()
 • Erik Petersen ()
 • Finn Blohm ()
 • Gerhard Grubb Waaentz ()
 • Hanne Fejerskov Sørensen ()
 • Inger Lise Jansson ()
 • John Berling ()
 • Laila Munk ()
 • Maria Durhuus ()
 • Niels Ulsing ()
 • Ole Bested ()
 • Rene Langhorn ()

Fraværende med afbud

 • Ane Skjødsholm ()
 • Arne Bech ()
 • Kenneth F. Christensen ()
 • Peter Lougart ()

Indholdsfortegnelse


1. Meddelelser

Beslutningstema

Meddelelser fra Center for Kultur og Fritid og formanden.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12-10-2017

Taget til efterretning. Aftenskolerådet afleverede spørgsmål/kommentar til meddelelsen vedr. afregningen for 2016.

Sagsfremstilling

 1. Brugerrådsmøde Avedøre Idrætscenter (bilag 1.)
 2. Fritidsmessen i Avedøre
 3. Afregning for aftenskoler 2016
 4. Valg til folkeoplysningsudvalget for perioden 2018-2021

2. Forløb med fordeling til Friheden Linedance

Beslutningstema

Friheden Linedance har henvendt sig til Center for Kultur og Fritid og til kommunalbestyrelsen for at få omgjort fordelingen for 2017/18. Folkeoplysningsudvalget skal tage endeligt stilling til foreningens henvendelse.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at fordelingen, som foreslået af det Centrale Fordelingsudvalg og ændret administrativt i forhold til ledig tid, fastholdes
 2. at der tages stilling til hvorvidt brugen af Teatersalen i Frihedens Idrætscenter er reserveret til særlige arrangementer og maks. 4 pr. forening pr. år.
 3. at folkeoplysningsudvalget med den årlige fordeling definerer hvad et egnet lokale er
 4. at uenigheder om samarbejde mellem foreninger og ansatte på kommunens fritidscentre skal adresseres i brugerrådene.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12-10-2017

1.Godkendt.

2.Udvalget beslutter, at Teatersalen i Frihedens Idrætscenter fortrinsvis kan reserveres til enkeltstående særlige arrangementer, som ikke er ugentligt tilbagevende. 

3.Godkendt.

4.Godkendt. Alternativ med centrets leder.

Den nuværende fordeling fastholdes. Foreningen og Center For Kultur og Fritid forsøger at finde egnede erstatningslokaler for de resterende aflyste gange på Risbjerggård.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet 17. september, at Friheden Linedance henvendelse i kommunalbestyrelsens spørgetid skal behandles på Folkeoplysningsudvalgsmødet i oktober. Efterfølgende har Center for Kultur og Fritid fået videresendt foreningens henvendelse til politikkere fra Kommunalbestyrelsen. Denne sagsfremstilling bygger på sagsforløbet og den nye henvendelse.

Baggrund

Friheden Linedance er utilfreds med fordelingen for sæson 2017/18, hvor foreningen er flyttet fra Teatersalen i Frihedens Idrætscenter til Finger D på Engstrandskolen.

Foreningen har dog ikke reageret inden indsigelsesfristen, hvorfor Det Centrale Fordelingsudvalgs indstilling om at flytte foreningen til Finger D stod uudfordret i indstillingen til Folkeoplysningsudvalget. Grunden til at foreningen blev foreslået flyttet var, at Center for Kultur og Fritid oplever en stigende efterspørgsel på lokaler til særlige arrangementer, som kan bookes med forholdsvis kort frist. Teatersalen er meget velegnet til dette formål, hvorfor Center for Kultur og Fritid har ønsket salen fri for gentagende foreningsbookninger.

Foreningen har efterfølgende henvendt sig til Center for Kultur og Fritid og har fået tilbudt ledig tid i en sal på Avedøre Skole, foyeren på Enghøjhuset og Risbjerggård. Foreningen har valgt at danse på Risbjerggård. Risbjerggård er som Teatersalen, en populær facilitet til særlige arrangementer, hvorfor der er hele 14 aflysninger i sæsonen. Foreningen har selv foreslået, at de bruger Teatersalen de gange, hvor der er aflysninger på Risbjergård. Men foreningen har i forlængelse af tankerne bag flytningen fået fire bookninger i Teatersalen, hvorfor de ikke har lokale til de resterende 10 aflysninger. Foreningen fastholder at de ville anvende Teatersalen.

Den konkrete henvendelse fra Friheden Linedance

Center for Kultur og Fritid har tidligere orienteret om henvendelsen fra Friheden Linedance, både omkring spørgsmål i Kommunalbestyrelsens spørgetid og de drøftelser som Center for Kultur og Fritid har haft med foreningen. Efter seneste møde har Center for Kultur og Fritid fået videresendt foreningens henvendelse til Arne Bech og Niels Ulsing (bilag 1.) som danner baggrund for denne sagsfremstilling. Henvendelsen indeholder en sagsoprulning samt en gengivelse af de oplevede problemer både i Finger D og Risbjerggård. Center for Kultur og Fritid er i udgangspunktet enig i sagsoprulningen.

Derudover indeholder henvendelsen en række påstande om tingenes tilstand i Frihedens Idrætscenter. For det første en undren over hvorfor foreningen kun kan få fire dage i Teatersalen, når andre foreninger har faste tider. Center for Kultur og Fritid har gennemgået bookningerne i salen, og ingen foreninger har faste tider i salen, ligesom ingen bruger udover Restaurant Halvleg har mere end fire bookninger i salen.

For det andet en påstand om at medarbejderne i Friheden Idrætscenter bevidst modarbejder at foreningen kan være i centret.

Center for Kultur og Fritid foreslår i den forbindelse at uoverensstemmelser omkring dagligdagen på Frihedens Idrætscenter i første omgang adresseres i brugerrådet. Derudover kan Center for Kultur og Fritid oplyse at forslaget om at Teatersalen ikke skal være til rådighed for faste bookninger ikke er et forslag fra Frihedens Idrætscenter, men er en helhedsvurdering ud fra kommunens samlede behov for lokaler til særlige arrangementer, som er forelagt Det Centrale Fordelingsudvalg.

Endelig anfører foreningen at lokalet alligevel står ledigt i den ansøgte tid. Det er selvfølgeligt rigtigt, men samtidig er det jo netop meningen med at der ikke skal være faste brugere, at salen står ledig til særlig brug. Center for Kultur og Fritid vil evaluere på den konkrete anvendelse af salen i forbindelse med fordelingen af sæson 18/19. Der er indtil videre i gennemsnit mere end tre ugentlige aktiviteter i salen i perioden august-oktober i overensstemmelse med den foreslåede anvendelse.        

Beslutningspunkter

Sagsforløbet omkring Friheden Linedance rejser en række principielle spørgsmål.

For det første hvorvidt Hvidovre Kommunes fordelingsproces kan gøres om på baggrund af for sent indgivet indsigelse. Fordelingsprocessen fordeler tider og faciliteter til over 300 foreninger i mere end 100 forskellige lokaler. Hvidovre Kommune har en klar og tydelig proces med et velfungerende indsigelsessystem, hvor alle indsigelser loyalt fremlægges for Folkeoplysningsudvalget. Det betyder at alle foreninger har mulighed for at komme med deres begrundede indsigelse til den foreslåede fordeling.

Dette til trods oplever Center for Kultur og Fritid hvert år, at en eller flere foreninger ikke er tilfredse med fordelingen. Centret forsøger altid at løse eventuelle problemer ved at tilbyde ledig tid i andre faciliteter, ligesom der er gjort i denne sag.  

Derudover rejser sagsforløbet også spørgsmålet om hvorvidt en beslutning om en bestemt brug af et lokale, i dette tilfælde Teatersalen, hvor nye principper om at det skal stå til rådighed for særlige arrangementer, kan omgøres efter en for sent indgivet klage. Den foreslåede brug af Teatersalen er ikke foreslået for at genere nogen, men for at give mulighed for at kommunens foreninger, grundejerforeninger, boligforeninger og kommunale afdelinger, skoler og institutioner har mulighed for at få et lokale til særlige arrangementer.

Sagen rejser endvidere spørgsmålet om hvad et egnet lokale er. Folkeoplysningsudvalget beslutter i forbindelse med fordelingen, hvilke lokaler der er egnede til hvilke aktiviteter. I denne sag er Friheden Linedance blevet tilbudt tre egnede lokaler udover Finger D, som foreningen først havde fået tilbudt.

Endelig nævner Friheden Linedance i deres seneste henvendelse en række samarbejdsproblemer og har tillige nogle beskydninger mod de ansatte i Frihedens Idrætscenter. Friheden Idrætscenter har et brugerråd, som mødes og drøfter dagligdagen på idrætscentret. Center for Kultur og Fritid foreslår, at konkrete problemstillinger bør søges løst i brugerrådene inden de behandles i Folkeoplysningsudvalget.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


3. Fordeling af græs, grus og kunstgræsbanetider for sæson 2017/2018

Beslutningstema

Folkeoplysningsudvalget skal tage stilling til fordelingen af træningstider for udendørssæsonen 2017/2018.

Sagen er udarbejdet af Center for Kultur og Fritid.

Indstilling

Direktøren indstiller til Folkeoplysningsudvalget

 1. at tage stilling til fordelingen af græs-, grus- og kunstgræsbanerne for sæson 2017/2018.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12-10-2017

1.Godkendt.

Sagsfremstilling

Mandag d. 4. september 2017 holdt forvaltningen det årlige møde vedr. fordeling af græs-, grus- og kunstgræsbaner sammen med repræsentanter fra Idrætsrådet, Hvidovre Stadion og brugerne af banerne.

Træningstider til græs- og grusbaner blev fordelt af forvaltningen på baggrund af foreningernes ansøgninger.

Træningstider til kunstgræsbaner blev fordelt af styregruppen for kunstgræsbanerne på baggrund af foreningernes ansøgninger. Styregruppen fordelte træningstiderne på de tre kunstgræsbaner ud fra en beregningsmodel vedtaget i styregruppen.

Samtlige fordelinger blev diskuteret på mødet, og er vedlagt som bilag.

Kommunens foreninger havde 14-dages indsigelsesfrist efter modtagelse af referatet fra fordelingsmødet. Der er ingen indsigelser modtaget.

Retsgrundlag

Lokale fordelingsprincipper på baggrund af Folkeoplysningsloven.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


4. Eventuelt

Beslutningstema

Punkter til eventuelt.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12-10-2017

Udvalget fik af Connie Wilhjelm uddelt folderen Aftenskolen, En sund samfundsøkonomisk investering.

Connie Wilhjelm problematiserede at dagsorden til Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. oktober 2017, ligger åbent tilgængeligt på Hvidovre Kommunes hjemmeside.


5. Sager til pressen

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte hvilke sager, der skal åbnes for pressen.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 12-10-2017

Alle.