Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2020

Mødefakta

Dato: Onsdag den 24. juni 2020
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (UP)
 • Maria Durhuus (A)
 • Marianne Rosenkvist (Ø)
 • Marie-Louise Jørgensen (F)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Steen Ørskov Larsen (UP)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Borgmesteren orienterede om Danmarkskortet over antal omgørelsessager på det sociale område, samt om kiosk i Præstemosebadet.


3. Medlemsforslag fra Gruppe O - Droneoverflyvning af alle skoler i morgentrafikken

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen besluttede, at forslaget sendes til behandling i Børne- og Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

I mange år har der været usikre skoleveje og utrygge skolebørn i morgentrafikken på Hvidovres folkeskoler. Vi anerkender der har været lavet et stort stykke arbejde igennem tiden både fra kommunens side og fra skolebestyrelsernes side.

 

Vi ønsker en gang for alle at få kortlagt problemerne og de farlige situationer i morgentrafikken.

Vi ønsker derfor en droneoverflyvning af alle skoler i morgentrafikken, og herefter en kortlægning af de farlige situationer der desværre opstår ved skolevejene om morgenen.

 

Vi ønsker at det her skal ende med et projekt hvor alle børn kan komme trygt i skole. Vi bør ikke længere tage hensyn til forældrene i bilerne, det her handler om tryghed for Hvidovres skolebørn.


4. Medlemsforslag fra Gruppe F - Vild med vilje og øget biodiversitet i Hvidovre

Indstilling

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Borgmesteren stillede forslag om, at forslaget sendes til behandling i Det Grønne Råd.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at forslaget sendes til behandling i Det Grønne Råd.

Sagsfremstilling

Gruppe F foreslår:

 

At Hvidovre Kommune tilmelder sig og samarbejder med foreningen “Vild Med Vilje”.

At der udpeges kommunale “Vild Med Vilje” arealer.

 

 

Baggrund

"Vild Med Vilje" er en dansk forening, der blev grundlagt i 2011.

 

”Vild Med Vilje” er en succesrig kampagne, der har to hovedformål:  

 

1. At skabe konkrete og lokale projekter, der fremmer en vild, rig og mangfoldig natur.

 

2. At udbrede et natursyn, der giver plads til en mere vild, rig og mangfoldig natur.

 

Formålet med forslaget er at øge biodiversiteten på kommunale arealer samt at inspirere flere private mv. til at gøre det samme på deres arealer.

Som medlem af ”Vild Med Vilje” får man mulighed for at promovere relevante projekter på foreningens hjemmeside, samt købe og opsætte foreningens skilte ved de kommunale arealer man har, og hvor der foregår en drift, der fremmer en mere ”vild” natur. ”Vild Med Vilje” er en forening for alle – såvel virksomheder som institutioner og der gælder en gratis ordning for private, der ønsker at skilte med deres vilde haver.

 

At kommunen tilmelder sig og skilter på de arealer, der er vilde med vilje, skal inspirere både virksomheder og private til også at lave mere “vild” drift af deres arealer. Dette skal øge biodiversiteten i hele kommunen. 

 

Udover at tilmelde kommunen, så foreslås det, at forvaltningen tager kontakt til foreningen, “Vild Med Vilje”, for at undersøge mulighederne i et samarbejde. Det kunne f.eks. være oplæg, events eller andet, der kan inspirere og motivere så mange som muligt til at være med. 

 

Derudover skal der udpeges kommunale arealer, der bliver ”Vild Med Vilje”. I de udvalgte områder arbejdes der med forskellige driftsformer (eksempelvis omlægning af græsslåning, mindre græs og flere blomster, udsåning af blomsterfrø). Der skal opsættes “Vild Med Vilje”-skilte på områderne. Vi skal vise, at vi går forrest i kampen for bedre biodiversitet i kommunen. 

 

Økonomiske konsekvenser

5000 kr. til opstart af samarbejdet (rådgivning, hjemmeside og adgang til konceptet).

 

5000 kr. til træskilte til de kommunale “Vild Med Vilje” arealer. (10 træskilte á 500 kr.)

 

1200 kr. i årligt medlemskab. 


5. Beslutning - Midlertidig dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Simonshøj til opstilling af pavilloner

Beslutningstema

Hvidovre Privatskole ønsker mulighed for at opstille pavilloner til undervisningsbrug på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter. Opstillingen af pavillonerne forudsætter, at der forinden meddeles dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.

 

Udvalget skal tage stilling til, om man vil godkende, at administrationen meddeler midlertidig dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen indtil udgangen af 2020 under forudsætning af, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget

 

 1. at godkende, at administrationen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, til at etablere pavilloner til undervisningsbrug inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Simonshøj indtil udgangen af 2020, under forudsætning af, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-06-2020

Ad 1.

 

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe V.

Imod: Gruppe A.

 

Godkendt.

 

Gruppe A gør brug af standsningsretten og begærer sagen i kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

For: Gruppe A, O, Liste H, Gruppe V, Ø, Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP).
Imod: Gruppe F.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, til at etablere pavilloner til undervisningsbrug inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Simonshøj indtil udgangen af 2020, under forudsætning af, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Privatskole skal fraflytte den tidligere Sønderkærskole den 30. juni 2020. Imidlertid kan man ikke have de kommende skolebygninger på Gungevej 1 og 2 klar til brug før en gang i efteråret. Derfor ønsker privatskolen mulighed for at opstille midlertidige pavilloner til undervisningsbrug på et af kommunens arealer, mens ombygningsarbejderne på Gungevej foregår.

 

Privatskolen ønsker at råde over et areal på ca. 3.000 m2, hvorpå man vil opstille 18 moduler med klasseværelser mv. i en etage.

 

Administrationen har peget på den nordlige ende af grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, matr.nr. 25b Hvidovre By, Strandmark, idet der forventes meget begrænset brug af arealet i den kommende periode. Grusbanen ligger ud til Hvidovrevej bag klubhuset på Hvidovre Enghavevej 6.

 

Arealet er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. I Kommuneplan 2016 ligger arealet inden for rammeområde 3D13. Området er planlagt anvendt til offentlige formål. Plangrundlaget forhindrer således ikke at arealet anvendes til opstilling af pavilloner til undervisning.

 

Imidlertid ligger hovedparten af grusbanen inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring Simonshøj. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder.

 

Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet mod at ændre tilstanden inden for beskyttelseslinjen. Bestemmelsen i loven bør derfor forvaltes restriktivt. Det forudsætter desuden, at Slots- og Kulturstyrelsen forinden har haft mulighed for at komme med udtalelser til et konkret projekt.

 

Formålet med beskyttelseslinjerne er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, samt indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med beskyttelseslinjerne. Det fremgår også, at beskyttelsen skal sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved beskyttede fortidsminder.

 

I fuldt udbyggede byområder skal fortidsmindebeskyttelseslinjerne sikre en kontrol med byggeri op til det pågældende fortidsminde, så den etablerede sammenhæng mellem bebyggelsesstrukturen og fortidsmindet, samt fortidsmindets synlighed og betydning i forhold til det omgivende ofte historiske bylandskab, kan fastholdes.

 

Gravhøjen Simonshøj er fra oldtiden. Den måler ca. 1,40 x 16-18 m med flad top. Skov – og Naturstyrelsen beskrev i 1988 den som værende bevokset med velplejet, tætklippet græs. Beliggende i velplejet græsplæne, omgivet af trådhegn til alle sider, mod vest, nord og øst suppleret af levende hegn. Afgrænser anlægget mod varmecentral (V), boligkompleks (N), plæne (Ø) og sportsplads ved skole (S). Ikke synderligt seværdig, men offentligt tilgængelig.

 

I denne sag er der ikke tale om at ændre på terrænet, så eventuelle kulturhistoriske levn vil ikke lide overlast. Grusbanen er i dag omgivet af et højt trådhegn, og langs banens øst- og vestlige langsider er arealet desuden afskærmet med trærækker. Der er desuden tale om en kortvarig, midlertidig opstilling af pavilloner i en etage på arealet. Ud fra dette er det administrationens vurdering, at der bør meddeles en dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune i denne sag. Udlejningen af den kommunale ejendom behandles i en anden sag.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, samt § 65, stk. 2, lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018.

Høring

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen. En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Bilag

 1. Hvidovre Privatskole pavilloner tegningsbilag (pdf)
 2. Dispensationsansøgning af 10. juni 2020 - fortidsmindebeskyttelseslinjen (pdf)

6. Beslutning – Midlertidig udlejning af kommunale arealer til Hvidovre Privatskole til opstilling af pavilloner

Beslutningstema

Hvidovre Privatskole ønsker mulighed for at opstille pavilloner til undervisningsbrug på kommunalt areal indtil udgangen af 2020, mens skolens egne lokaler på Gungevej 1 og 2 istandsættes. Administrationen peger på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter som passende lokation.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil godkende, at Hvidovre Privatskole mod betaling af leje samt løbende driftsudgifter til el, vand og varme får råderet over en afgrænset del af grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter frem til udgangen af 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at Hvidovre Privatskole mod betaling af leje samt løbende driftsudgifter til el, vand og varme får råderet over en afgrænset del af grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter til brug for etablering af pavilloner til undervisningsbrug i perioden fra Slots- og Kulturstyrelsen har bekræftet, at der kan gives dispensation til brug af arealet og frem til udgangen af 2020.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Udvalget bad om, inden Kommunalbestyrelsesmødet at få nærmere oplysninger om, hvordan Hvidovre Privatskole vil løse de trafikale forhold, samt om pavillonerne kan godkendes som midlertidig skole.

 

For: Gruppe A, Gruppe O, Gruppe V, Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Imod: Gruppe F og Gruppe Ø. Gruppe F er imod, da de ikke finder, at der er en realistisk plan for projektets realisering hverken på grusbanen eller byggeriet på Gungevej. Desuden ser der ikke ud til at være tilfredsstillende udearealer til rådighed for børnene på grusbanen ligesom der ikke ligger en plan for de trafikale forhold ved grusbanen. 

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

For: Helle Adelborg (A), Kenneth F. Christensen (A), Maria Durhuus (A), Benthe Viola Holm (A), Yasir Iqbal (A), Lars G. Jensen (A), Anders Liltorp (A), Gruppe O, Liste H, GruppeV, Ø,Lisa Skov (UP) ogSteen Ørskov (UP).

Imod: Gruppe F og Finn Gerdes (A).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Privatskole mod betaling af leje, samt løbende driftsudgifter til el, vand og varme, får råderet over en afgrænset del af grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter til brug for etablering af pavilloner til undervisningsbrug i perioden fra Slots- og Kulturstyrelsen har bekræftet, at der kan gives dispensation til brug af arealet, og frem til udgangen af 2020.

Supplerende sagsfremstilling

Hvidovre Privatskole har henvendt sig og oplyst, at de ikke har til hensigt at blive ved med at være ejer af Gungevej 1/Høvedstensvej 39 og ej heller kommer til at eje Gungevej 2/Høvedstensvej 43, men vil leje bygningerne (vedlagt som lukket bilag ”supplerende oplysninger fra Hvidovre Privatskole.”).

 

Administrationen oplyser, at skolelovgivningen ikke regulerer tilladelse til brug af bestemte bygninger til skole. Det er byggelovgivningen, der regulerer dette spørgsmål. Om Hvidovre Privatskoles eventuelt kommende pavilloner kan godkendes, beror på en konkret vurdering. Administrationen oplyser, at det er sædvanligt, at der i forbindelse med ombygning af skoler etableres midlertidige pavilloner til undervisningsbrug ex. som på Holmegårdsskolen.

 

Hvidovre Privatskole har også udarbejdet en redegørelse om de trafikaleforhold (vedlagt som bilag ”Redegørelse om trafikale forhold”).

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Hvidovre Privatskole skal fraflytte lejemålet i kommunale lokaler i den tidligere Sønderkærskole den 30. juni 2020. Imidlertid kan privatskolens nye skolebygninger på Gungevej 1 og 2 ikke stå klar til brug før efteråret 2020. Derfor ønsker privatskolen mulighed for at opstille midlertidige pavilloner til undervisningsbrug på et af kommunens arealer, mens ombygningsarbejderne på Gungevej foregår.

 

Privatskolen ønsker at råde over et areal på ca. 3.000 m2, hvorpå man vil opstille 18 moduler med klasseværelser mv. i én etage. Pavillonerne skal rumme ca. 360 elever samt personale.

Administrationen peger i den forbindelse på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter, matr.nr. 25b Hvidovre By, Strandmark, idet der her forventes meget begrænset brug af arealet i den kommende periode. Grusbanen ligger ud til Hvidovrevej bag klubhuset på Hvidovre Enghavevej 6. Arealet er ikke omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Området er planlagt anvendt til offentlige formål, og plangrundlaget forhindrer således ikke at arealet anvendes til opstilling af pavilloner til undervisning.

 

Administrationen foreslår, at Hvidovre Privatskole mod betaling af leje samt løbende driftsudgifter til el, vand og varme tildeles råderet over den nordligste del af arealet, således at skolens ønskede pavilloner kan opsættes som vist på vedhæftede oversigtstegning.

 

Fastsættelse af leje
Administrationen foreslår, at Hvidovre Privatskole opkræves leje for brug af areal på ca. 3000 m2 beliggende på grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter; herudover opkræves løbende driftsudgifter til el, vand og varme efter forbrug.

Ifølge Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv. kan kommuner yde tilskud til privat- og friskolers anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter, som jf. lovforarbejderne kan have karakter af tilskud til bygningsforbedringer. Privatskolens behov for opstilling af pavilloner udspringer som en direkte konsekvens af skolens bygningsforbedringsprojekt på Gungevej 1 og 2, og dermed vurderer administrationen, at lovgivningen giver mulighed for at yde støtte i form af, at der kan opkræves lavere leje end markedslejen for grusbanearealerne ved Strandmarkens Fritidscenter, se bilag vedrørende markedslejevurdering (eftersendes eller omdeles på mødet).

 

Betingelser for brug af det kommunale areal
Administrationen bemærker, at hovedparten af grusbanen ved Strandmarkens fritidscenter er placeret inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring oldtidsmindet Simonshøj, og en ændring i tilstanden af arealet kræver således en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Bemyndigelsen til dette er henlagt lokalt til kommunalbestyrelsen, hvorfor kommunens Bygge- og Planudvalg på mødet den 15. juni 2020 planmæssigt skal tage stilling til tildeling af midlertidig dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen. En potentiel meddelelse om dispensation vil desuden blive sendt til udtalelse hos Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Administrationen understreger, at Hvidovre Privatskole udelukkende tildeles råderet over grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter under forudsætning af, at der gives dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen, samt under forudsætning af, at Slots- og Kulturstyrelsen ikke har indvendinger mod projektet.

 

Administrationen bemærker ydermere, at Hvidovre Privatskole udelukkende kan opsætte de planlagte pavilloner til undervisningsbrug, såfremt der ansøges om og gives relevante byggetilladelser mv.

 

Sambrug med Hvidovre Atletik & Motion
Pt. anvendes grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter af foreningen Hvidovre Atletik & Motion til bl.a. hammerkast, og der er således placeret et kastebur i den sydøstligste del af grusbanen. Det foreslås derfor, at Hvidovre Privatskole tildeles råderet over et ca. 3000 m2 stort areal i den nordligste del af grusbanen (ca. 70 m i bredden og 45 m i længden), således at Hvidovre Atletik & Motion uhindret kan bruge den sydlige del af grusbanen til træning og sportsaktiviteter, mens Hvidovre Privatskole anvender den nordlige del af arealet.

 

Administrationen har været i dialog med Hvidovre Atletik & Motion, der anerkender ovenstående løsningsforslag. Dog understreges det, at foreningen vanskeligt vil kunne udøve deres vante træningsaktiviteter, såfremt Hvidovre Privatskole tildeles et større areal.     

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2019, pkt. 20, at lejemålet vedr. Sønderkærskolen forlænges til den 30. juni 2020. Herefter ophører lejemålet, da Hvidovre Kommune selv skal bruge Sønderkærskolen, og det vil være op til Hvidovre Privatskole selv at finde andre alternative placeringer, såfremt byggeprojektet ikke er klar til ibrugtagning den 30.juni 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes lejeindtægter samt driftsindtægter ved udlejning af en afgrænset del af grusbanen ved Strandmarkens Fritidscenter til Hvidovre Privatskole frem til udgangen af 2020. 

Supplerende retsgrundlag

Da Hvidovre Privatskole som anført i den supplerende sagsfremstilling ikke forventer at eje bygningerne på Gungevej fremover, kan Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 23, stk. 1, nr. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 14. august 2019 ikke længere finde anvendelse, da støtte til bygningsforbedringer gives til ejere af bygninger. Hvidovre Privatskole vil derfor skulle betale markedslejen for grusbanearealerne ved Strandmarkens Fritidscenter.

 

Efter § 18, stk. 7 i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., kan en skole ”… kun anvende bygninger til skolens skole- og undervisningsformål, når bygningerne er godkendt hertil af de stedlige bygnings- og brandmyndigheder”.

 

Bygningsreglementet (BR18) indeholder bestemmelser, nærmere bestemt §§ 228-231, om indretning af normalklasserum som tilsiger at arealet og rumindhold af normalklasserum i skoler skal være passende i forhold til antallet af børn og ansatte i institutionen. Der skal være et rumindhold på mindst 6 m3 pr. person i normalklasserum. 

 

Efter Bygningsreglementet (BR18) § 287 er midlertidige, flytbare pavilloner ”…konstruktioner, der opstilles i 0-5 år og typisk opbygges af flere pavillonmoduler, der opstilles f.eks. som led i renovering af en skole, en børneinstitution eller en kontorbygning eller for at løse et akut pladsbehov, herunder genhusning.” Pavilloner er således i bygningsreglementet forudsat at kunne anvendes til sådanne formål.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. § 23, stk. 1, nr. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 14. august 2019, efter hvilken kommuner kan yde tilskud til privat- og friskolers anlægsudgifter eller lignende investeringsudgifter. Dette kan jf. lovforarbejderne have karakter af tilskud til bygningsforbedringer. Lovgivningen giver mulighed for at støtte anlægsudgifter for eksempel i form af, at der kan opkræves lavere leje end markedslejen, da denne støtte skal ses i sammenhæng med privatskolens bygningsforbedringsprojekt.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Oversigt over areal og foreslået opstilling af pavilloner (pdf)
 2. Ansøgning fra Hvidovre Privatskole om opstilling af pavilloner på kommunens grund (pdf)
 3. Markedslejevurdering - Hvidovre Enghavevej 2 (pdf)
 4. Redegørelse om trafikale forhold (pdf)

7. Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 238 for en skole på Gungevej 1 og 2

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har fremlagt et forslag til Lokalplan 238 for en skole på Gungevej 1 og 2. De to ejendomme er i dag omfattet af Lokalplan 232 og i Kommuneplan 2016 udlagt til erhverv.

 

I tilknytning til lokalplansforslaget er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2016.

Lokalplan 238 og Tillæg nr. 10 til Kommuneplan skal gøre det muligt at ændre anvendelsen fra erhverv til offentligt formål som skole. Kommuneplantillægget behandles som en særskilt sag.

 

Lokalplansforslaget har været fremlagt i otte ugers offentlig høring i perioden 3. april – 31. maj 2020. I denne periode er der indkommet tre høringssvar.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om lokalplanen kan vedtages endeligt, og om der skal foretages ændringer i planen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at Lokalplan 238 for en skole på Gungevej 1 og 2 vedtages endeligt.
 2. at godkende, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen tilføjes en ny § 5.5 med følgende ordlyd: ”Bebyggelse må ikke placeres nærmere naboskel end 1 m. Inden for en afstand af 5 m fra naboskel må bebyggelsens højde over terræn ikke overstige 3,5 m.” §§ 5.5 og 5.6 ændres derved til §§ 5.6 og 5.7.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-06-2020

Ad 1.
 

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe V.
 

Gruppe A afventer kommunalbestyrelsen.
 

Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1.
Udbygningsaftalen jfr. bilag 4 til dagsordenspunktet udgår af sagen, og behandles på et senere kommunalbestyrelsesmøde.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Lokalplan 238 for en skole på Gungevej 1 og 2 vedtages endeligt.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at der i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen tilføjes en ny § 5.5. med følgende ordlyd: ”Bebyggelse må ikke placeres nærmere naboskel end 1 m. Inden for en afstand af 5 m fra naboskel må bebyggelsens højde over terræn ikke overstige 3,5 m.”. §§ 5.5 og 5.6 ændres derved til §§ 5.6 og 5.7.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.
 

Hvidovre Privatskole ønsker at renovere og ombygge de eksisterende erhvervsbygninger på Gungevej 1 og 2 til skole. Til brug for dette er der udarbejdet et forslag til Lokalplan 238, der vedlægges som bilag ”Forslag til Lokalplan 238”.

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at ejendommene kan anvendes til skole ved at ændre anvendelsen fra erhvervsområde til offentligt formål som skole.

 

Et andet formål med lokalplanen er at sikre den ydre fremtræden, der ønskes fremadrettet, og som skal præge udtrykket for den videre udvikling af nærområdet.

 

Endelig sikres et grønt udtryk langs Høvedstensvej ved at stille krav om levende hegn langs ejendommenes skel mod vej.

 

Som led i planlægningsarbejdet er der udarbejdet en trafikanalyse, der både vurderer de eksisterende trafikale forhold og beskriver, hvordan der skabes trygge forhold for børnene som skal færdes omkring den nye skole.

 

Trafikanalysen anbefaler, bl.a. for at øge trafiksikkerheden og reducere konflikter mellem de krydsende fodgængere, cyklister og bilister, at der etableres en hastighedsdæmpende hævet flade i krydsområdet. Dette signalerer, at bilisterne kører i et område hvor skolebørn færdes, og at de skal være særligt opmærksomme. Den hastighedsdæmpende hævede flade foreslås at omfatte vejarealet mellem de to skolebygninger.

 

Hvidovre Kommune har modtaget en anmodning fra Hvidovre Privatskole om at indgå en frivillig udbygningsaftale, og parternes dialog har udmøntet sig i et udkast til en aftale om infrastrukturanlæg. Aftalen indeholder trafiksanering/fartdæmpning på Høvedstensvej og Gungevej langs lokalplanområdet, som udgangspunkt ved forlængelse af eksisterende 30 km/t zone med ekstra fartdæmpere i form af f.eks. asfaltbump, vejindsnævring og hævet flade i T-krydset mellem Høvedstensvej og Gungevej. Udbygningsaftalen vedlægges som bilag til sagen ”udbygningsaftale”.

 

Indkomne høringssvar

Der er indkommet tre høringssvar i perioden. Der er kommet høringssvar fra Bestyrelsen for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre (Risbjerg Kirkegård), Hvidovreforeningernes Genbrugshal og Skolebestyrelsen på Gungehusskolen. Høringssvarene er vedlagt som bilag ”Høringssvar fra høring af Lokalplan 238”.

 

Risbjerg Kirkegård er bekymret for antallet af parkeringspladser inden for lokalplanområdet, da de mener der i forvejen er en udfordring især ved Gungehusskolen, hvor besøgende til skolen bruger kirkegårdens parkeringspladser.

 

Hvidovreforeningernes Genbrugshal er bekymret for, om driften af genbrugshallen kan fortsætte uhindret. Der peges i denne forbindelse på flere udfordringer ved at der etableres en skole, derudover foreslår man at Hvidovre Kommune finder en ny placering til en genbrugshal.

 

Skolebestyrelsen på Gungehusskolen er bekymret for den trafikale situation ved at to skoler bliver placeret ved siden af hinanden. Man peger på, at der allerede i dag er store trafikale udfordringer, særligt om morgenen. Der efterlyses derfor en faglig vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at placere to skoler lige ved siden af hinanden.

 

Administrationens anbefalinger

Administrationen har udarbejdet et notat der gennemgår høringssvarene i vedlagte bilag ” Gennemgang af bemærkninger til høring af Lokalplan 238 for Gungevej 1 og 2”.

 

Administrationen anbefaler at vedtage lokalplanen endeligt med en enkelt tilføjelse vedrørende bebyggelsens afstand og højde i forhold til naboskel.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. marts 2020, punkt 8, at fremlægge forslag til Lokalplan 238 i offentlig høring i otte uger

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere ændringer, og offentliggørelse og vedtagelse af planer sker efter §§ 24-27.

Høring

Lokalplansforslaget har været i offentlig høring i perioden 3. april til 31. maj 2020.

I denne periode er der indkommet tre høringssvar.

Bilag

 1. Høringssvar til Lokalplan 238 (pdf)
 2. Gennemgang af bemærkninger til høring af lokalplan 238 for en skole på Gungevej 1 og 2 (docx)
 3. Forslag til Lokalplan 238 (pdf)
 4. Udbygningsaftale (pdf)

8. Beslutning - Vedtagelse af Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016, nyt rammeområde for Gungevej 1 og 2

Beslutningstema

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 238 for en skole på Gungevej 1 og 2 er det en forudsætning, at anvendelsen af de pågældende ejendomme ændres til offentlige formål som skole, mv. i Kommuneplan 2016.

 

Forslaget til kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 3. april til den 31. maj 2020. Der er indkommet et høringssvar.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at vedtage Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 for et nyt rammeområde for Gungevej 1 og 2 endeligt uden ændringer.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt, og uden ændringer, Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 for et nyt rammeområde for Gungevej 1 og ”.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Ejendommene Gungevej 1 og 2 anvendes i dag til erhvervsformål, men Hvidovre Privatskole ønsker at ombygge de eksisterende bygninger på grunden, så de kan anvendes som skole. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til Lokalplan 238 med mulighed for at ombygge den nuværende bebyggelse til skoleformål med tilhørende friarealer.

 

Gungevej 1 og 2 udgør sammen med ejendommene Gungevej 1-15 et mindre erhvervsområde, rammeområde 2E4, der grænser op til Gungehusskolen mod øst, en fodboldbane og et blandet byområde mod syd og vest samt Høvedstensvej og haveforeningen Svarø mod nord.

 

Kommuneplan 2016 fastsætter anvendelsen til erhvervsområde med mulighed for at planlægge for håndværksvirksomhed, engros- og lagervirksomhed, mindre   fremstillingsvirksomhed, kontor- og serviceerhverv og administration.

 

En lokalplan må ikke være i strid med kommuneplanlægningen. En ny lokalplan, der giver mulighed for anvendelse af Gungevej 1 og 2 som skole, vil forudsætte, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, der ændrer arealanvendelsen.

 

Der er foretaget en forudgående høring af ændringen i kommuneplanen efter planlovens § 23 c, stk. 1.

 

På baggrund af den forudgående høring besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, hvori ejendommene Gungevej 1 og 2 udskilles som et nyt rammeområde med en anvendelse som offentligt formål som skole med videre. Samtidig besluttede man at fastholde de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det nye rammeområde med en maksimal bebyggelsesprocent på 60, et maksimalt etageantal på 3 og en maksimal højde på 11 m.

 

Forslaget til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016”.

 

Der er indkommet et høringssvar til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg. Høringssvaret er vedlagt som bilag ”Høringssvar til forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016”.

 

Høringssvaret er fremsendt af Miljøstyrelsen og indeholder en konstatering af, at det ikke fremgår af kommuneplantillægget, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Der henvises til pkt. 2.1.5 i ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen”.

 

Det er administrationens vurdering, at påvirkningen af bilag IV-arters yngle- og rasteområder ikke er relevant ved den aktuelle ændring af anvendelsen for Gungevej 1 og 2 på grund af ejendommenes beliggenhed og eksisterende bymæssige anvendelse.

 

Der henvises i øvrigt til, at det fremgår af forslag til Lokalplan 238, at dens indhold ikke vurderes at påvirke bilag IV-arter.

 

På baggrund af ovenstående giver den fremsendte bemærkning ikke anledning til at foreslå ændringer i kommuneplantillæggets indhold.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. marts 2020, pkt. 9, at vedtage forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 og sende det i offentlig høring i otte uger, samt at der ikke ville blive afholdt et borgermøde i høringsperioden.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen kan efter planlovens § 23 c, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, uanset at der ikke er truffet beslutning om disse i en planstrategi.

Høring

Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 har været fremlagt i offentlig høring i otte uger fra den 3. april til den 31. maj 2020, jf. planlovens § 24.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Høringssvar til forslag til Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2016 (pdf)

9. Beslutning - Igangsættelse af nyt plangrundlag for by- og naturområde øst for Byvej

Beslutningstema

Fingerplan 2019 indeholder en mulighed for, at Hvidovre Kommune kan udvikle et område i Den Grønne Kile øst for Byvej og nord for Brostykkevej til et nyt bolig- og naturområde.

 

En gruppe udviklere har efter dialog med administrationen udarbejdet en helhedsplan for et nyt bolig- og naturområde på tre tidligere gartneri- og landbrugsejendomme øst for Byvej.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om man vil igangsætte udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2016, der kan indfri de i Fingerplan 2019 beskrevne muligheder, om man vil igangsætte lokalplanlægningen for området, og om lokalplanen skal basere sig på helhedsplanen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der igangsættes en lokalplan for et nyt bolig- og naturområde øst for Byvej.
 2. at godkende, at lokalplanen baseres på de grundlæggende principper i den fremsendte helhedsplan.
 3. at godkende, at lokalplanen afgrænses som vist på bilag 2.

 

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at godkende, at der igangsættes et tillæg til Kommuneplan 2016, der muliggør den i Fingerplan 2019 indeholdte mulighed for udvikling af området til by- og naturområde.
 2. at godkende, at tillæg til Kommuneplan 2016 afgrænses som vist på bilag 2.
 3. at kommuneplantillægget kommer til at indeholde to nye rammeområder for boligformål med tilhørende kollektive anlæg, hvor det nordlige rammeområde gives en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for området under ét og mulighed for bebyggelse i højst 2 etager og en bygningshøjde på 8,5 m, og hvor det sydlige rammeområde gives en maksimal bebyggelsesprocent på 60 for området under ét og mulighed for bebyggelse i højst 4 etager og en bygningshøjde på 15 m.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 4. Anbefales godkendt.

 

Ad 5. Anbefales godkendt.

 

Ad 6. Borgmesteren stillede ændringsforslag om, at der på det sydlige rammeområde gives mulighed for bebyggelse i højst 3 etager. Bygningshøjden konsekvensrettes i forhold til dette.

 

Ændringsforslaget godkendt.

 

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

 

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 15-06-2020

Ad 1.-3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1.Kommunalbestyrelsen godkendte, at der igangsættes en lokalplan for et nyt bolig- og naturområde øst for Byvej.

Ad 2.Kommunalbestyrelsen godkendte, at lokalplanen baseres på de grundlæggende principper i den fremsendte helhedsplan.

Ad 3.Kommunalbestyrelsen godkendte, at lokalplanen afgrænses som vist på bilag 2.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der igangsættes et tillæg til Kommuneplan 2016, der muliggør den i Fingerplan 2019 indeholdte mulighed for udvikling af området til by- og naturområde.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tillæg til Kommuneplan 2016 afgrænses som vist på bilag 2.

Ad 6.
Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommuneplantillægget kommer til at indeholde to nye rammeområder for boligformål med tilhørende kollektive anlæg, hvor det nordlige rammeområde gives en maksimal bebyggelsesprocent på 40 for området under ét og mulighed for bebyggelse i højst 2 etager og en bygningshøjde på 8,5 m.

Det sydlige rammeområde gives en maksimal bebyggelsesprocent på 60 for området under ét og mulighed for bebyggelse i højst 3 etager. Bygningshøjden konsekvensrettes i forhold til dette.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Landsplandirektivet Fingerplan 2019 giver mulighed for, at tre nedlagte gartneri- og landbrugsejendomme i Den Grønne Kile øst for Byvej kan inddrages til byudvikling og naturgenopretning. Planlægningen skal være gennemført inden fire år fra ikrafttrædelsen af Fingerplanen, den 29. marts 2019.

 

Området omfatter ejendommene matr.nr. 8b, 8z, 8dc og 8dd, Avedøre By, Avedøre.

 

Omkring 100.700 m2 grundareal kan udvikles til boligområder i tæt samspil og kontakt med et helt nyt offentligt naturområde på ca. 261.000 m2, der også skal forbinde de eksisterende byområder i Hvidovre med de rekreative områder ved Vestvolden.

 

Årstiderne Arkitekter har for ejendomsudviklerne CASA og Stender udarbejdet en helhedsplan til belysning af, hvordan området øst for Byvej kan udvikles med boliger og naturområde. Der er efter deadline fremsendt den seneste reviderede helhedsplan og denne er vedlagt som bilag ”Helhedsplan Gartnerhaven”. Der gøres opmærksom på, at helhedsplanen indeholder mindre justeringer i forhold til det i sagsfremstillingen beskrevne.

 

I overensstemmelse med Fingerplanen er bebyggelsen placeret i to områder; et nordligt område ved Byvej 83E og et sydligt ved Brostykkevej 190 og 212. Imellem de to områder omdannes landbrugsjorden til natur, der også slynger sig ind mellem de nye bebyggelser. Boligerne får derved optimal kontakt til det store rekreative landskab. Til gengæld er de private haver minimerede. Bygningerne er tænkt i 1-4 etager, hvor de højeste placeres i kanten af området og gøres lavere ind mod naturområdet. Naturområdet skal være varieret med forskellige naturtyper. Håndteringen af regnvandet på terræn skal bidrage til biodiversitet og oplevelser.

 

I det nordlige delområde arbejdes der med en bebyggelsesprocent på 40, svarende til et bruttoetageareal på ca. 8.800 m², og i det sydlige delområde en bebyggelsesprocent på 57, svarende til omtrent 44.200 m² i bruttoetageareal.

 

Udviklerne foreslår, at der gives mulighed for at opføre ca. 605 nye boliger i hele området, fordelt på 85 tæt-lave boliger og 520 etageboliger. Den gennemsnitlige boligstørrelse vil i så fald blive ca. 88 m².

 

Det foreslås, at de grundlæggende principper i helhedsplanen danner udgangspunktet for udarbejdelsen af en lokalplan. Det konkrete indhold i lokalplanen vil kunne fastlægges efterfølgende på baggrund af dialog mellem udviklerne og Hvidovre Kommune, samt input fra den borgerinddragelsesproces, som blev besluttet i Økonomiudvalgets den 2. marts 2020.

 

Tillæg til Kommuneplan 2016

Arealerne der jævnfør Fingerplan 2019 udtages af de indre grønne kiler og overføres til henholdsvis byområde og grønt område til almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse er i dag omfattet af kommuneplanens rammeområde 4F9 og en del af 4D17. Det foreslås, at området udskilles i nye rammeområder, og at den resterende del af rammeområde 4D17 nedlægges, så de berørte arealer i stedet omfattes af rammeområde 4F9.

 

Rammernes nuværende indhold er beskrevet herunder:

 

 • Område nr.  4F9
 • Område navn  Byvej Øst
 • Generel anvendelse Rekreativt område
 • Specifik anvendelse Rekreativt grønt område, nyttehaver, fritidsanlæg
 • Max. Bebyggelsesprocent -
 • Max. antal etager  1
 • Max. bygningshøjde (m) 6
 • Bemærkninger  Kun bebyggelse til områdets brug og drift

 

 • Område nr.   4D17
 • Område navn   Byvej Øst
 • Generel anvendelse Offentligt område
 • Specifik anvendelse Idrætsanlæg, fritidsformål med tilhørende bygninger
 • Max. Bebyggelsesprocent -
 • Max. antal etager  1½
 • Max. bygningshøjde (m) 8,5
 • Bemærkninger  Kun bebyggelse til områdets brug og drift

 

 

Planlovens § 13 bestemmer, at en lokalplan ikke må stride mod den gældende kommuneplan, hvorfor det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2016.

 

Lokalplan og kommuneplantillæg foreslås givet samme afgrænsning, svarende til de områder, der har fået nye udviklingsmuligheder i Fingerplanen. Kommuneplantillægget vil dermed opdele området i tre nye rammeområder – to til bebyggelse og et til naturområde. Den foreslåede afgrænsning er vist på bilag ”Forslag til afgrænsning af ny lokalplan og tillæg til kommuneplan”.

 

Som ved lokalplanlægningen vil rammernes indhold i princippet tage udgangspunkt i den fremsendte helhedsplan, hvorved konkret anvendelse og bebyggelsesregulerende bestemmelser herefter vil udformes i dialog med udviklerne og borgerne.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 28. maj 2019, punkt 16, at planlægningen af et nyt natur- og boligområde øst for Byvej skulle indarbejdes i Planstrategi 2019 med henblik på efterfølgende indarbejdelse i den kommende Kommuneplan 2020.

 

Økonomiudvalget godkendte, den 2. marts 2020, pkt. 6, at administrationen iværksætter en proces for inddragelse af borgere og interessenter forud for den formelle planlægning af det fremtidige by- og naturområde øst for Byvej.

Økonomiske konsekvenser

På grundlag af helhedsplanens indhold har administrationen foretaget et estimat over den forventede tilflytning til det nye byområde og fremskrevet befolkningsprognosen for Hvidovre Kommune på denne baggrund. I forlængelse heraf er det vurderet hvilke direkte konsekvenser de nye boliger vil få for forskellige kommunale serviceområder og om det ændrer deres økonomiske forudsætninger. Vurderingen er vedhæftet som bilag ”Notat om kommunaløkonomiske konsekvenser af helhedsplanen for by- og naturområde øst for Byvej”.

 

Det rekreative areal på 261.000 m2 etableres på baggrund af et projekt, som udarbejdes af kommunen i samarbejde med borgere og politikere. Etableringsudgifterne til arealet betales af de tre lodsejere. Den fremtidige drift af området anbefales betalt af kommunen. Den endelige stillingtagen til etablering af det rekreative areal, udgifter mv. fremstilles i en kommende sag.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter §§ 13-16 i planloven, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. Tillæg til kommuneplanen udarbejdes efter § 23c i samme lov.

Høring

Forslag til lokalplaner og tillæg til kommuneplan skal fremlægges i offentlig høring efter planlovens §§ 24-26.

Bilag

 1. Bilag 2 - Forslag til afgrænsning af ny lokalplan og tillæg til kommuneplan (pdf)
 2. Helhedsplan Gartnerhaven (pdf)
 3. Vurdering af kommunale effekter af nyt boligområde i den grønne kile (pdf)

10. Beslutning - Forslag til lokalplan 471 for Knud Larsen Byggecenter på Gammel Køge landevej 515-531

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til Lokalplan 471, der omfatter Knud Larsen Byggecenter på Gammel Køge Landevej 515-531 samt Søvangsvej 4.

 

Lokalplanen sikrer at der i fremtiden kan drives byggecenter i området, ved at øge bebyggelsesprocenten og regulerer bebyggelsens placering ved hjælp af byggelinjer langs veje og naboskel. Derudover reguleres virksomhedens ydre fremtræden, så der opnås et mere afdæmpet visuelt udtryk, blandt andet ved at fastholde eksisterende beplantningsbælter og regulere skiltning.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om, man vil godkende forslaget til Lokalplan 471.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge-og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til Lokalplan 471 for et byggecenter på Gammel Køge Landevej 515-531 samt Søvangsvej 4
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger
 3. at godkende, at der ikke skal afholdes borgermøde i forbindelse med planens offentlige fremlæggelse
 4. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 08-06-2020

Ad 1-4.Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Det bemærkes, at høringsperioden er fra den 31. juli og fire uger frem.

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Lokalplan 471 for et byggecenter på Gammel Køge Landevej 515-531 samt Søvangsvej 4.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal afholdes borgermøde i forbindelse med planens offentlige fremlæggelse.

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Baggrund og formål med Lokalplan 471

Knud Larsen Byggecenter har tidligere opført bebyggelse, der kan lovliggøres gennem vedtagelse af en ny lokalplan for ejendommen. Ejer ønsker følgende nye muligheder: En forhøjet bebyggelsesprocent, mulighed for at bygge i 2 etager, et forhøjet bruttoetageareal for detailhandel med særlig pladskrævende varer og et større byggefelt end i den hidtil gældende lokalplan. For at imødekomme dette er der udarbejdet et forslag til Lokalplan 471, der vedlægges som bilag ”Forslag til Lokalplan 471”.

 

Formålet med lokalplanen er at sikre:

 

 • at området kan anvendes til detailhandel med særligt pladskrævende varer i form af byggemarked/ tømmerhandel

 

 • at der gives mulighed for opførelse af ny bebyggelse inden for lokalplanens område

 

 • at virksomhedens ydre fremtræden mod de omgivende veje gives et visuelt mere afdæmpet og attraktivt udtryk

 

 • at sikre den eksisterende beplantning i området fasthol­des som skærm mellem erhvervsområdet og naboejen­dommene.

 

Der muliggøres en bebyggelsesprocent på maksimalt 40, for lokalplanens område, og det tilladte etageantal øges fra 1½ til 2 etager.

 

Med et samlet grundareal på 14.700 m2 kan der med en bebyggelsesprocent på 40 opføres op til 5.880 m2 etageareal på ejendommene. Lokalplanen giver mulighed for at udnytte hele denne rummelighed til detailhandel for særligt pladskrævende varer. Brutto­etagearealet er i dag 4.931 m2, og dermed er der en ud­bygningsramme på 949 m2 etageareal.

 

For at sikre en sammenhæng mellem de forskellige bygninger, inden for lokalplanens område, fastsættes en række bestem­melser for bebyggelsens udseende. For hovedbygningen, som huser selve byggemarkedet fastlægges det, at facaden skal være beklædt med træ mens facaden på de øvrige bygninger på ejendommen skal fremstå i ens materialer og farver.

 

Bebyggelsens placering reguleres ved hjælp af byggelinjer fra vej- og naboskel fremfor ved at udlægge byggefelter. For at forenkle bestemmelsen er byggelinjerne målsat fra vejskel i stedet for vejmidte.

 

Det eksisterende beplantningsbælte fastholdes med opdaterede bestemmel­ser. Derudover udvides det, for at opnå yderligere afskærm­ning og for at skabe et mere afdæmpet og grønt udtryk set fra Gammel Køge Landevej.

 

Kommuneplan 2016

Lokalplanens område er omfattet af rammerne 4E5 og 4E4 I Kommuneplan 2016.

Der er i forbindelse forslag til Lokalplan 471 udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2016.Kommuneplantillægget udvider rammeområde 4E5 til også at om­fatte Søvangsvej 4, desuden hæves bebyggelsesprocenten til 40, bruttoetagearealet for butikker med særlig pladskræven­de varer hæves fra 5.000 m2 til 5.880 m2 og det maksimale antal etager hæves fra 1½ til 2.

 

Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016 behandles som en særskilt sag.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. september 2019, punkt 18, at der udarbejdes et forslag til Lokalplan 471 med følgende principielle indhold:

 

 • Lokalplanen skal omfatte ejendommene på Gammel Køge Landevej 515-537 samt Søvangsvej 4, matr.nr. 6g og 6m Avedøre By, Avedøre.
 • Lokalplanen skal fastsætte områdets anvendelse til tømmerhandel med tilhørende oplags- og handelsvirksomhed.
 • Bebyggelsesprocenten hæves til 40 for at imødekomme ejers anmodning. Den maksimale bygningshøjde fastholdes til 8,5 m.
 • Bebyggelsens placering skal reguleres med byggelinjer langs veje og naboskel i stedet for byggefelter.
 • Den eksisterende lokalplans bestemmelser om beplantningsbælter fastholdes.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte ligeledes at påbegynde arbejdet med et tillæg til Kommuneplan 2016, der øger den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent fra 30 til 40, samt øger butikkens maksimalt tilladte størrelse fra 5.000 m2 til 5.600 m2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Administrationen anbefaler, at lokalplansforslaget fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger.

 

Lokalplansforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 31. juni til den 28. august 2020.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i vissetilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.
 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening afplanens miljøpåvirkning. Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, atder ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikkemuliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller

karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikkevil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdesen miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer ogprogrammer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober2018).

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 471 (pdf)
 2. Screening efter Miljøvurderingsloven (doc)

11. Beslutning - Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016, ændrede rammer og retningslinjer for byggemarked i område 4E5

Beslutningstema

Som forudsætning for Lokalplan 471 for Knud Larsen Byggecenter på Gammel Køge Landevej 515-531 er der udarbejdet et Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016. Kommuneplantillægget øger den maksimale bebyggelsesprocent, det maksimale etageantal og den maksimale butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varer inden for kommuneplanens område 4E5.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man kan godkende forslaget til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016, og om man kan godkende, at kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring, og at der ikke gennemføres en miljøvurdering af planforslaget.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslaget til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016
 2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i fire uger
 3. at godkende, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte forslaget til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i fire uger.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke gennemføres en miljøvurdering af kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016 omfatter dels en ændring af rammebestemmelserne og udstrækningen af rammeområde 4E5, Gammel Køge Landevej 515-531, og dels en ændring af kommuneplanens retningslinjer 3.3.7. og 3.7.4. Forslaget til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016”.

 

I rammerne for område 4E5 øges de bebyggelsesregulerende bestemmelser, så Lokalplan 471 kan vedtages med det foreslåede indhold. Således øges den maksimale bebyggelsesprocent fra 30 til 40, det maksimale etageantal øges fra 1½ til 2 og bruttoetagearealet for butikker med særligt pladskrævende varer hæves til 5.880 m2. Derudover udvides rammeområdet til at omfatte Søvangsvej 4.

 

Erhvervsområdet Gammel Køge Landevej 515-531 er omfattet af rammeområde 4E5. Bruttoetagearealet er fastsat til max 5.000 m2, hvor butiksstørrelsen for det særlige afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer, ikke må overstige 2.000 m2.

 

Kommuneplantillægget indeholder en ændring af retningslinje 3.3.7., 3.7.4. og rammebestemmelserne for område 4E5, der øger rummeligheden for nyt butiksareal i erhvervsområdet til 5.880 m2, så der i alt må planlægges for yderligere 949 m2 butiksareal for særligt pladskrævende varer. Derudover fjernes bestemmelsen omkring at butiksstørrelsen for det særlige afsnit med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer, ikke må overstige 2.000 m2.

 

Den foreslåede ændring i kommuneplanrammen og retningslinjerne 3.3.7 og 3.7.4. betyder, at der kan planlægges for yderligere butiksarealer inden for rammeområde 4E5.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommuneplan 2016 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016, punkt 5.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte, den 24. september 2019, punkt 18, at der skulle udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2016 for rammeområde 4E5, hvor den maksimale bebyggelsesprocent øges fra 30 til 40 og hvor butikkens maksimalt tilladte størrelse øges.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Retsgrundlag

Lov om planlægning § 11, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. Samt § 24, stk. 4, hvorefter kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist på ned til 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper.

 

Høring

For ændringer i kommuneplanen gælder en generel frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget.

 

Men ved fremlæggelse af et forslag til kommuneplantillæg kan kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 4 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod planforslaget, hvis der alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

 

Det er administrationens vurdering, at det aktuelle forslag til kommuneplantillæg kun indeholder mindre justeringer af rammerne for område 4E5 og de tilhørende retningslinjer for butikker med særligt pladskrævende varer inden for rammeområdet. Derfor anbefales det, at kommuneplantillægget fremlægges i mindst 4 uger.

 

Den foreslåede fire ugers høring af planforslaget forventes at ske i perioden fra den 31. juli til 28. august 2020.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

 

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

 

Kommuneplantillægget fastlægger rammer og retningslinjer for planlægningen af et mindre område på lokalt plan. Tillægget vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

På baggrund af screeningen har administrationen vurderet, at tillæggets gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § lovens 10.

 

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2016 (pdf)
 2. Skema fra screening efter miljøvurderingsloven (pdf)

12. Beslutning - Vedtagelse af Planstrategi 2019

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af valgperioden offentliggøre en planstrategi for kommuneplanlægningen.

 

Planstrategien udgør desuden kommunalbestyrelsens Lokal Agenda 21-strategi, der er kommunens strategi for den lokale, bæredygtige udvikling.

 

Efter at planstrategien har været i offentlig høring skal kommunalbestyrelsen beslutte, om forslag til ”Planstrategi 2019 – udvikling, ansvar og fællesskab” kan vedtages endeligt, og om der i den forbindelse skal foretages de ændringer, der foreslås i sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor kommunalbestyrelsen,

 

 1. at Planstrategi 2019 vedtages med de ændringer, der foreslås i sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

Anders Wolf Andresen stillede ændringsforslag om, at der i planstrategien på side 10 under Klimaet tilføjes et afsnit om en målsætning på 70% reduktion i 2030.

For:  Gruppe F, V og Ø.
Imod: Gruppe O og Steen Ørskov (UP)

Gruppe A afventer Kommunalbestyrelsen.

Ændringsforslaget anbefales godkendt.

Anbefales godkendt med det stillede ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at sætningen ”Avedøre Green City, et netværk i Avedøre Stationsby med fjernvarmeselskabet, boligselskabet og borgerne” i sagsfremstillingens tilføjelse nr.9 på side 10 ”Klimaet” ændres til: ”Avedøre Green City, som er et visionært samarbejde i Avedøreområdet mellem borgere, virksomheder, organisationer og institutioner, der ønsker, at området skal være bæredygtigt”.

Ændringsforslaget vedtaget.

Gruppe A og F stillede ændringsforslag om, at der i Planstrategien under overskriften ”Klimaet” 3. afsnit efter: ”fossilfri i 2050.” indsættes følgende: ”Hvidovre Kommune vil arbejde for at indfri den nationale målsætning om at sænke CO2-udledningen med 70 % i forhold til 1990 og vil selv tage initiativer til at bidrage forholdsmæssigt til at det nationale mål nås”.

For: Gruppe A,F,Liste H,Gruppe V og Ø.

Imod: Gruppe O, Lisa Skov (UP) ogSteen Ørskov (UP).

Ændringsforslaget vedtaget.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Planstrategi 2019 vedtages med de ændringer, der foreslås i sagsfremstillingen, samt at ”Avedøre Green City, et netværk i Avedøre Stationsby med fjernvarmeselskabet, boligselskabet og borgerne” i sagsfremstillingens tilføjelse nr.9 på side 10 ”Klimaet” ændres til: ”Avedøre Green City, som er et visionært samarbejde i Avedøreområdet mellem borgere, virksomheder, organisationer og institutioner, der ønsker, at området skal være bæredygtigt” og at der i Planstrategien under overskriften ”Klimaet” 3. afsnit efter: ”fossilfri i 2050.” indsættes følgende: ”Hvidovre Kommune vil arbejde for at indfri den nationale målsætning om at sænke CO2-udledningen med 70 % i forhold til 1990 og vil selv tage initiativer til at bidrage forholdsmæssigt til at det nationale mål nås”.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en planstrategi for kommuneplanlægningen. Planstrategien skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen i kommunen, oplysninger om planlægningen siden seneste kommuneplan samt en beslutning om, i hvilket omfang den gældende kommuneplan skal revideres.

 

Derudover skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (Lokal Agenda 21 strategi). Denne del er inkorporeret i forslaget til Planstrategi 2019.

 

Forslag til Planstrategi 2019 har været i offentlig høring i perioden 20. december 2019 – 1. marts 2020.

 

Indkomne høringssvar

Der er indkommet 20 høringssvar i perioden, hvor forslaget har været offentlig fremlagt. Høringssvarene kommer fra en bred vifte af borgere, foreninger, politiske partier og andre aktører i kommunen.

 

Administrationen har behandlet høringssvarene i det vedlagte bilag ”Hvidbog over Planstrategi 2019”. Høringssvarene er blevet gennemgået og behandlet i forhold til de temaer, som planstrategien er inddelt i. Efter hvert høringssvar følger administrationens bemærkninger.

 

Høringssvarene kan findes i deres helhed i det vedlagte bilag: ”Samlede høringssvar for Planstrategi 2019”. 

 

Høringssvarene spænder bredt og berører samtlige temaer i planstrategien. Emner som bæredygtighed, klima og klimatilpasning går igennem høringssvarene. Flere høringssvar efterspørger et fokus på andre bofællesskabsformer end seniorbofællesskaber, samt et bedre udbud af boliger. Aktører fra idrætslivet problematiserer, at der ikke er mere fokus på idrætten planstrategien, herunder den store mangel på idrætsfaciliteter. Der sættes ligeledes spørgsmål ved, hvorfor Hvidovre Havn ikke er nævnt i planstrategien. Flere høringssvar peger desuden på udfordringerne med støj fra veje og jernbane, og efterlyser en større indsats for at afhjælpe støjbelastningen.

 

Planstrategien er en langsigtet og overordnet plan. Den skal sætte retningen for kommunens udvikling. Ud fra planstrategien formuleres efterfølgende de konkrete planer og politiske initiativer. Det sker både i kommuneplanen og i de konkrete politikker.

 

De indkomne høringssvar efterlyser generelt mere konkrete visioner og tiltag inden for de forskellige temaer i planstrategien. Mange af høringssvarene indeholder derfor meget konkrete og detaljerede forslag eller ønsker, som ligger uden for rammerne af en planstrategi.

 

Der er tale om mange gode og brugbare ideer. Derfor vil de indgå i administrationens arbejde på de pågældende områder, herunder i den kommende revision af Kommuneplan 2016. Kommuneplan 2021 forventes at blive et betydeligt mere konkret og detaljeret plandokument i lighed med den gældende kommuneplan, og her vil kommunalbestyrelsen bedre kunne indarbejde borgernes ideer og forslag.

 

Det bemærkes derfor til mange af høringssvarene, at de vurderes at være for konkrete til at indarbejde i planstrategien.

 

Forslag til ændringer i Planstrategi 2019

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår administrationen følgende ændringer i Planstrategi 2019:

 

 1. at de afsluttende sætninger i forordet på side 3 ændres til: ”Strategien vil ligge til grund for en fuld revision af kommuneplanen, som forventes vedtaget primo 2021. Planstrategien udgør desuden kommunalbestyrelsens Lokal Agenda 21-strategi.”

 

 1. at der på side 8 ændres i første del af afsnittet ”Fællesskab”, så sidste sætning lyder: ”Desuden skal etableringen af forskellige former for bofællesskaber understøttes, herunder særligt seniorbofællesskaber.”

 

 1. at der på side 9 tilføjes et afsnit med overskriften ”Idræt og foreningsliv”, hvori der skrives: ”Der er efterspørgsel på flere idrætsfaciliteter i Hvidovre Kommune, og ved en øget befolkningstilvækst forventes efterspørgslen at stige. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at understøtte idræts- og foreningslivet ved at undersøge muligheden for bedre udnyttelse og etablering af idrætsfaciliteter på tværs af kommunen.”

 

 1. at det i forlængelse af ovenstående tekst tilføjes: ”Hvidovre Havn har desuden stor betydning for byens borgere og foreningslivet. Derfor vil kommunalbestyrelsen i samarbejde med borgere og brugere understøtte udviklingen af Hvidovre Havn.”

 

 1. at der på side 9 under afsnittet ”Grønne områder” tilføjes: ”Hvidovre Kommune arbejder derfor med at udvikle Køge Bugt Strandpark, med særlig fokus på at skabe en ny grøn forbindelse mellem Strandparken og Vestamager via Holmene.”

 

 1. at der i tekstboksen på side 9 ændres en sætning, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen vil ”Understøtte etableringen af forskellige former for bofællesskaber, herunder særligt seniorbofællesskaber.”

 

 1. at der i tekstboksen på side 9 tilføjes en sætning, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen vil ”Undersøge muligheden for etablering af flere idrætsfaciliteter i kommunen.”

 

 1. at der i tekstboksen på side 9 tilføjes en sætning, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen vil ”Understøtte udviklingen af Hvidovre Havn i samarbejde med borgere og brugere”.

 

 1. at den sidste del af afsnittet ”Klimaet” på side 10 ændres til: ”Hvidovre arbejder strategisk med tiltag der reducerer klimabelastningen i forhold til forsyningssektoren særligt for varme og energi. Et af de projekter kommunen har engageret sig i, er Avedøre Green City, et netværk i Avedøre Stationsby med fjernvarmeselskabet, boligselskabet og borgerne. Formålet med projektet er at være et udstillingsvindue for klimavenlige og bæredygtige løsninger indenfor bygningsrenovering, energioptimering, fokus på sociale relationer, vidensdeling om energi og miljø og andre relevante forhold.

 

Kommunen vil desuden fremme elbiler ved at forberede infrastrukturen til ladestandere og selv benytte grønne køretøjer i arbejdstiden.”

 

På baggrund af det igangsatte planlægningsarbejde siden udarbejdelsen af forslag til Planstrategi 2019, foreslår administrationen desuden følgende ændringer i Planstrategi 2019:

 

 1. at afsnittet ”Nye boligområder” på side 15 ændres, så det lyder: ”Hvidovre er færdigudbygget, men ikke færdigudviklet. Derfor har kommunalbestyrelsen udpeget 17 områder i Hvidovre med mulighed for boligudvikling. Områdernes potentialer bliver undersøgt nærmere og prioriteres i forhold til blandt andet den kommunale økonomi og velfærd. Ud af de 17 områder er 6 allerede under udvikling. I området øst for Byvej, nord for Brostykkevej, skal der planlægges for et større naturområde og opføres etageboliger og tæt-lave boliger inden for afgrænsningerne i Fingerplan 2019. Ved Hvidovrevej/Kløverprisvej/jernbanen skal der planlægges for stationsnære rækkehuse og etageboliger i 3-15 etager samt tilhørende butiksareal. Sideløbende arbejdes der med den eksisterende boligmasse, så den imødekommer fremtidens behov bedst muligt.”

 

 1. at fjerde afsnit under ”Avedøre Holme og Holmene” på side 16 ændres til: ”Kommunalbestyrelsen har igangsat processen for en opdatering af plangrundlaget for det eksisterende erhvervsområde, for at sikre de bedst mulige rammer for virksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Den nye lokalplan skal bidrage til visionen om, at Avedøre Holme skal være Hovedstadsregionens mest attraktive erhvervsområde for produktionsvirksomheder og være omdrejningspunkt for hele det nordlige Europa i sammenhæng med Københavns Lufthavn og de øvrige hovedfærdselsårer til norden og kontinentet.”

Politiske beslutninger og aftaler

Synopsis for planstrategien blev godkendt i Økonomiudvalget, den 18. marts 2019, punkt 6.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2019 under punkt 10 at sende forslag til ”Planstrategi 2019 – udvikling, ansvar og fællesskab” i offentlig høring i perioden 20. december 2019 – 1. marts 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Planlovens § 23 a samt 33 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der blev den 16. januar 2020 kl. 18-20 i Lille Friheden afholdt borgermøde om forslag til Planstrategi 2019. Forslaget har været i offentlig høring fra 20. december 2019 til 1. marts.

 

I høringsperioden har offentligheden haft mulighed for at sende bemærkninger til forslag til Planstrategi 2019.

Bilag

 1. Samlede høringssvar for Planstrategi 2019 (pdf)
 2. Forslag til Planstrategi 2019 (pdf)
 3. Hvidbog over Planstrategi 2019 (pdf)

13. Beslutning - Kulturgårdens kunstspor

Beslutningstema

Etablering af Kulturcenter Risbjerggård er nu så langt i processen, at hovedentreprisen er sendt i EU-udbud og det endelige licitationsresultat forventes at være klar til politisk godkendelse i perioden september - november. 


Udbudskriterierne økonomi, kvalitet af materialer og komponenter, proces og tilgang til opgaven samt organisation og bemanding er i overensstemmelse med gængs praksis.

 

Kunstprojektet Sweeper

Èt af kunstsporets projekter ”Sweeper” af Thomas Poulsen, med opsætning af figurer på facade og vægge, viser sig at medføre behov for en forstærkning af vægge. Forstærkningerne betyder en udgift på 800.000 kr. Skal kunstprojektet realiseres forudsættes derfor en merøkonomi på op til 800.000 kr. Alternativt kan udgiften reduceres med 300.000 kr., hvis projektet minimeres med 2 ud af de i alt 8 planlagte figurer.


Administrationen vil søge fondsmidler til dækning af udgiften.

 

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til håndteringen af økonomien på kunstprojektet Sweeper.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om status på etableringen af Kulturcenter Risbjerggård til efterretning
 2. a. at godkende en tillægsbevilling på op til 800.000 kr. finansieret af kassen for at realisere det planlagte kunstprojekt ”Sweeper”
  eller
  b. at værket ”Sweeper” reduceres med to figurer og hermed godkende en reduceret tillægsbevilling på op til 500.000 kr.
 3. at godkende, at der søges fondsmidler til de påkrævende forstærkninger af vægge, hvorved tillægsbevilling på op til 800.000 kr. reduceres tilsvarende

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe V, Gruppe Ø

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP).

 

Indstilling 2a) anbefales godkendt

 

Ad 3.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe V, Gruppe Ø

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP).

 

Anbefales godkendt.

 

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status på etableringen af Kulturcenter Risbjerggård til efterretning.

Ad 2.
For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte a): en tillægsbevilling på op til 800.000 kr. finansieret af kassen for at realisere det planlagte kunstprojekt ”Sweeper”.

Ad 3.
For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Lisa Skov (UP) ogSteen Ørskov (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der søges fondsmidler til de påkrævende forstærkninger af vægge, hvorved tillægsbevilling på op til 800.000 kr. reduceres tilsvarende.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hovedentreprisen på ombygningen af Kulturcenter Risbjerggård er sendt i EU-udbud. Prækvalificeringsperioden er berammet fra den 18. maj til den 19. juni med forventet licitationsresultat i august. Herefter følger evaluering af licitationsresultatet og den endelige politiske godkendelse af resultatet i september - november måned.

 

De valgte udbudskriterier har følgende vægtning:


1. Pris (45 %)

2. Kvalitet af materialer og komponenter (15 %)

3. Proces og tilgang til opgaven (20 %)

4. Organisation og bemanding (20 %)

 

Kunstspor
Projektet ”Sweeper” som udgør ét af de to valgte projekter i kunstsporet til den kommende kulturgård består af markante, skulpturelle værker, der både opsættes på facaden og på overraskende steder indenfor.

Bygningens lette trækonstruktion vil ikke kunne bære figurerne, hvorfor det er nødvendigt at foretage en forstærkning af væggene. Forstærkningen af væggene beløber sig til 800.000 kr.

 

Skal projektet igangsættes – og en kontrakt med kunstneren underskrives – forudsættes således en merøkonomi på 800.000 kr. En tillægsbevilling med en rammeøkonomi på 800.000 vil derfor sikre projektets gennemførsel.

 

Alternativt vil det være muligt minimere antallet af figurer. Hvis projektet reduceres med to figurer, udgør det manglende beløb til forstærkning af væggene 500.000 kr.

 

For at reducere merudgiften vil Administrationen søge fondsmidler. Administrationen er pt. ved at afdække de relevante fondsmuligheder. Såfremt projektet opnår fondsstøtte, vil rammebeløbet kunne reduceres tilsvarende.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. april 2017, punkt 12, anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt 0240 Bymidten

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 24. april 2018, punkt 25, anlægsbevilling på udgifter 1,0 mio. kr. samt 1. mio. kr. til afholdelse af arkitektkonkurrence.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 24. april 2018, punkt 24, indtægter på 0,7 mio. kr. fra Statens Kunstfond kr. til projekt 0240 Bymidten.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 9. oktober 2018, punkt 2, anlægsbevilling på 6 mio. kr. til projekt 0240 Bymidten.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 2,2 mio. kr. til udgifter og 0,9 mio. kr. til indtægter på projekt på projekt 0240/02 Bymidten Kunst. Projektet er en del af det samlede projekt 0240 Bymidten.

 

Der søges om en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til forventede merudgifter, som søges finansieret af fondsmidler.

 

Projekt Bymidten Kunst, rådighedsbeløb:

 

Tidligere års forbrug

Korrigeret budget 2020

Ansøgning om tillægs-bevilling

I alt

Anlægsudgifter

0,2

2,2

0,8

3,2

Anlægsindtægter

-0,1

-0,9

-0,8

-1,8

Anlægssum i alt mio. kr.

0,1

1,3

0,0

1,4

 

Projektet Bymidten, samlet anlægsbevilling

 

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

Anlægsudgifter

16,1

0,8

16,9

Anlægsindtægter

-1,0

-0,8

-1,8

Anlægsbevilling i mio. kr.

15,1

0,0

15,1

 

Retsgrundlag

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen give støtte til kulturelle formål.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.


14. Beslutning - om huslejestigning på mere end 10% for Lejerbo, Hvidovre, afd. Rosenhøj

Beslutningstema

Den almene boligorganisation Lejerbo, Hvidovre, afd. 082-0 Rosenhøj (afdelingen) har besluttet at renovere køkkener ved den kollektive råderet.

 

For at finansiere renoveringen skal afdelingen optage et realkreditlån. Når lånet skal betales tilbage, så stiger huslejen. Huslejestigningen vil være mellem 14,32 til 31,76 %.

 

Godkendelsen skal ske for at sikre at formålet i almenboligloven iagttages, når ustøttede renoveringer medfører huslejestigninger på mere end 5 %.

 

Det følger af Delegationsplanen for Hvidovre Kommune, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling, når lånoptagelse medfører huslejestigninger på mere end 10 %

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende den afledte huslejestigning på mellem 14,32 til 31,76 %

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

For:  Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Gruppe V, Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte den afledte huslejestigning på mellem 14,32 til 31,76 %.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Lejerbo, Hvidovre har på vegne af afdeling 082-0, Rosenhøj (afdelingen) søgt om godkendelse af lånoptagelse og deraf følgende huslejestigning til renovering af køkkener ved kollektiv rådetret (se vedlagte bilag ”Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre, afd. 082-0”). Renoveringens samlede ramme er på 3.866.000 kr.

 

Beboerne i afdelingen har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. november 2019 godkendt renovering og huslejestigningen. Organisationsbestyrelsesmøde den 21. oktober 2019, pkt. 5 godkendt af fortsætte ordningen, låneoptagelsen og huslejestigningen.

 

Finansiering sker ved optagelse af et 10-årigt variabelt realkreditlån på 3.866.000 kr. (pt. p.a. 0,64 %). Nykredit Realkredit, som har afgivet et lånetilbud, har ikke stillet krav om kommunal garanti. Det nye lån skal respektere alle foranstående lån, derfor vil der ikke være lån, der skal indfries eller rykke for det nye lån.

 

Betydning for beboerne

Den nødvendige lejestigning til dækning af lånets ydelser udgør mellem 14,32% til 31,76% eller 968 kr. pr. kvm. årligt.

 

I absolutte tal betyder det, at den månedlige husleje for en 2-rums lejlighed på 49,85 m2 stiger fra 3.048 kr. til 4.016 kr. For en 4-rums lejlighed på 110 m2 stiger den månedlige husleje fra 6.759 kr. til 7.727 kr.

 

Det er administrationens vurdering, at der tale om rimelige moderniseringsarbejder, da ejendommen er opført i 1964. Boligerne vil trods stigningen fortsat kunne anvendes til boligsociale formål og udlejes til grupper, som har vanskeligt ved at skaffe sig en passende bolig på almindelige vilkår.

 

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Retsgrundlag

Almenlejelovens § 10, jf. Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019.

 

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

 

Bilag

 1. Ansøgning fra Lejerbo, Hvidovre, afd. 082-0 (pdf)

15. Beslutning - Grænse på 22 elever for frit skolevalg i Risbjergskolens kommende 0. klasser frem til 2022/23

Beslutningstema

Risbjergskolen har i en årrække oplevet stor søgning af elever fra andre skoledistrikter i forbindelse med indskrivningen.

 

For nogle skoler har den store søgning ført til en mærkbar nedgang i elever, der indskrives til skolestart. Særligt Gungehusskolen har haft denne udfordring.

 

For at begrænse optaget af elever fra andre distrikter blev grænsen for det frie skolevalg sat ned fra 24 til 22 elever i Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20.

 

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om grænsen på 22 elever også skal gælde for Risbjergskolens kommende 0. klasser frem til og med skoleåret 2022/23.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at beslutte, om grænsen på 22 elever også skal gælde for Risbjergskolens kommende 0. klasser frem til og med skoleåret 2022/23.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Gruppe F stillede ændringsforslag om, at der også sættes en grænse på 22 elever for frit skolevalg i Risbjergskolens kommende 1. klasser frem til 2022/23, således, at de nuværende 0. klasser der i kommende skoleår deles fra tre 0. klasser til fire 1. klasser, ikke bliver overfyldt, når de bliver 1. klasser.

For: Gruppe F og Ø.
Imod: Gruppe A, O,Liste H, Gruppe V,Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP) stemmer imod med den bemærkning, at konsekvenserne skal belyses.

Ændringsforslaget bortfaldet.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at grænsen på 22 elever også skal gælde for Risbjergskolens kommende 0. klasse frem til og med skoleåret 2022/23.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen fremlagde i sommeren 2018 en række forslag til, hvordan kapacitetsudfordringer på skolerne kunne løses i årene 2019 – 2023.

 

I den forbindelse blev det foreslået, at der skulle fastsættes en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20.

 

Formål med den differentierede grænse

Risbjergskolen havde gennem nogle år oplevet et stigende elevtal i forbindelse med indskrivningen til 0. klasserne, og skoleprognosen viste, at denne tendens ville fortsætte frem til og med skoleåret 2022/23.

 

Med det stigende elevtal var der også en øget sandsynlighed for, at der skulle oprettes fire 0. klasser. Men ved fire 0. klasser ville den gennemsnitlige klassekvotient givetvis falde til under 24, og der ville blive åbnet op for optag af elever fra andre skoledistrikter.

 

For at styrke naboskolernes mulighed for at fastholde deres distriktselever, blev der fastsat en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever for Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20.

 

Evaluering af den differentierede grænse

Efter ønske fra bestyrelsen på Risbjergskolen evalueres grænsen på 22 i slutningen af skoleåret 2019/20, så der kan tages stilling til, om den gennemsnitlige grænse på 22 elever også skal gælde for de kommende 0. klassetrin på Risbjergskolen til og med 2022/23.

 

Bestyrelserne på Gungehusskolen og Risbjergskolen har i den forbindelse fremsendt udtalelser med deres vurderinger af, om aftalen skal forlænges.

 

”Udtalelse fra Gungehusskolen”, Udtalelse fra Risbjergskolen” og ”Aktuelle oplysninger om klasse-/elevtal” er vedlagt som bilag.

 

Udtalelse fra bestyrelsen på Gungehusskolen

Skolebestyrelsen på Gungehusskolen ser meget gerne, at aftalen om et maks. for det frie skolevalg på 22 elever forlænges til og med skoleåret 2022/23, da det har stor betydning for skolens mulighed for at fastholde sine distriktselever.

 

Bestyrelsen vurderer, at de mange planlagte tiltag med ændrede distrikter, profilskoler og skolens egen indsats i forhold til at sprede et positivt budskab om Gungehusskolen vil hjælpe på sigt. Men de vurderer samtidig, at også mindre tiltag som denne særlige grænse vil give skolen et skub i den rigtige retning.

 

Derudover tilføjer bestyrelsen, at aftalen harmonerer med strategien om, at alle skoler skal være 3-sporede, da det kan medvirke til, at man undgår kapacitetsudfordringer på én skole og uholdbare budgetter på en anden med kun to spor eller tre spor med meget små klasser.

 

Udtalelse fra bestyrelsen på Risbjergskolen

Bestyrelsen på Risbjergskolen bakker ligeledes op om, at grænsen på 22 elever i 0. klasserne forlænges.

 

Bestyrelsen skriver, at en grænse på 24 elever udvider skoledistriktet, og at skoledistriktet i forvejen er for stort i forhold til skolens fysiske rammer.

 

Bestyrelsen frygter samtidig, at et stigende elevtal kan få indflydelse på kvaliteten af den undervisning og det undervisningsmiljø, som skolen kan tilbyde. Det samme gælder SFO’en, hvor det høje elevtal presser ressourcerne, og det forringer både kvaliteten og trivslen.

 

På den baggrund opfordrer skolebestyrelsen til, at Hvidovre Kommune fastsætter elevtallet for det frie skolevalg til 22 for de kommende 0. klasser, da der ellers kan være behov for ændringer i søskendegarantien for elever uden for Risbjergskolens distrikt eller ændring af Risbjergskolens distrikt, så elevtallet kommer til svare til en tresporet skole.

 

Skolebestyrelsen er dog samtidig bekymret over skolens økonomi ved et loft på 22 elever, da dette ikke udløser økonomi nok til, at skolen kan opretholde lærere, materialer og udflugter på det ønskede niveau. Skolebestyrelsen mener derfor, at der må følge økonomi med dette valg.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. marts 2018, punkt 12, en justering af grænsen for optag af elever fra andre distrikter og kommuner, således at grænsen fastsættes pr. årgang til

 

1 spor: 24 elever

2 spor: 48 elever

3 spor: 72 elever

4 spor: 96 elever

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2018, punkt 12, at fastsætte en maksimal grænse for frit skolevalg på 22 elever i Risbjergskolens 0. klasser i skoleåret 2019/20.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at evaluere den maksimale grænse for frit skolevalg i slutningen af skoleåret 2019/20 med henblik på, om der skulle vedtages en gennemsnitlig grænse på 22 elever for hvert af de kommende 0. klassetrin frem til 2022/23.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Det frie skolevalg er beskrevet i folkeskolelovens § 36, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 med senere ændringer). Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for klassedannelse i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5.

Høring

De berørte skoler er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 10, 2. pkt.

Bilag

 1. Udtalelse fra Gungehusskolen (pdf)
 2. Udtalelse fra Risbjergskolen (pdf)
 3. Aktuelle oplysninger om klasse-/elevtal (pdf)

16. Beslutning - Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 2020-2025

Beslutningstema

I Hvidovre Kommune drives både SFO og klub på baggrund af en kommunalt vedtaget mål- og indholdsbeskrivelse.

 

Administrationen har udarbejdet et forslag til en ny mål- og indholdsbeskrivelse, da den gældende udløber den 31. juli 2020.

 

Kommunalbestyrelsen skal godkende Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 2020-2025.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 2020-2025.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2020

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at klubberne skal have særlig fokus på fastholdelse af børn, hvor der består bekymringer omkring ensomhed og mistrivsel.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Mål- og indholdsbeskrivelsen for SFO og klub 2020-2025 med bemærkning om, at SFO og klubberne skal have særlig fokus på fastholdelse af børn, hvor der består bekymringer omkring ensomhed og mistrivsel.

Sagsfremstilling

Center for Skole og Uddannelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt. 

 

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

I Hvidovre Kommune er der SFO for alle børn fra 0.- 3. klasse samt SFO og klub for børn og unge fra 4. klasse til det 18. år.

 

SFO drives efter folkeskoleloven, mens klubberne drives efter dagtilbudsloven. Indholdsmæssigt er lovgivningen ens for de to institutionstyper, men folkeskoleloven og den tilhørende vejledning har en stram ramme for indholdet af en mål- og indholdsbeskrivelse.

 

Da vi i Hvidovre driver klublignende tilbud fra 4. klasse og opefter både efter folkeskoleloven og dagtilbudsloven, er det politisk besluttet, at den lovpligtige mål- og indholdsbeskrivelse for SFO også gælder for klubberne.

 

Elementer i mål- og indholdsbeskrivelsen

Den nye mål- og indholdsbeskrivelse har hentet sine væsentligste elementer fra den gældende mål- og indholdsbeskrivelse samt fra gældende lovgivning, politikker og målsætninger på området. Det drejer sig fx om Hvidovre Kommunes børne- og ungepolitik og rammerne for overgange. Den nye mål- og indholdsbeskrivelse skal derfor ses som en opdatering samt en sproglig tilpasning, også i forhold til den faglige strategi i Center for Skole og Uddannelse.

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen:

 

 • er en overordnet ramme for institutionerne. Den enkelte SFO eller klub laver en skriftlig udmøntning af denne lokalt inden den 1. juli 2021
 • er udarbejdet i samarbejde med SFO- og klubledere
 • revideres til skoleåret 2025/26.

 

Mål- og indholdsbeskrivelsen er vedlagt som ”Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 2020-2025”.

 

Høring

Mål- og indholdsbeskrivelsen har været i høring hos skolebestyrelser, SFO-forældreråd og bestyrelser i klubberne.

 

Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som ”Høringssvar fra Gungehusskolen” og ”Høringssvar fra Risbjergskolen”.

 

Begge høringssvar er generelt positive; bestyrelsen på Risbjergskolen har ingen kommentarer, mens bestyrelsen på Gungehusskolen primært har sproglige kommentarer. Disse er så vidt muligt indarbejdet i mål- og indholdsbeskrivelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den gældende mål- og indholdsbeskrivelse blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2015, punkt 11. Børne- og Undervisningsudvalget godkendte den 8. juni 2017, punkt 7, en forlængelse af mål- og indholdsbeskrivelsen frem til den 31. juli 2020. 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Mål- og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet med udgangspunkt i folkeskolelovens § 40, stk. 4 (lovbekendtgørelse nr. 823 af 15. august 2019 medsenere ændringer), Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger (bekendtgørelse nr. 699 af 23. juni 2014) samt dagtilbudslovens § 65 (lovbekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 2020).

Høring

Skolebestyrelserne er blevet hørt i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 4, 1. pkt. SFO-forældreråd og bestyrelser i klubberne har ved samme lejlighed fået mulighed for at udtale sig.

Bilag

 1. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 2020-2025 (pdf)
 2. Høringssvar fra Gungehusskolen (pdf)
 3. Høringssvar fra Risbjergskolen (pdf)

17. Beslutning - Indgå i den tværkommunale indsats "Klar livet - uden røg og rusmidler" 2020-2030

Beslutningstema

I februar 2020 godkendte Kommune Kontakt Rådet (KKR) Hovedstaden en fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed. Formålet med strategien er, at kommuner i hovedstaden skal gå sammen om at yde en indsats i forhold til unges fysiske og mentale sundhed. Indsatsen skal på sigt styrke unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og leve det liv, de gerne vil.

 

Ni kommuner på Vestegnen og Sydamager har siden 2015 samarbejdet om at hjælpe rygere til røgfrihed og en røgfri generation 2030. Direktørkredsen for de ni kommuner samt Rødovre Kommune har været i dialog om en fælles udmøntning af KKR-strategien. Med indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler”, kan kommunerne udvide det eksisterende samarbejde til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed og fortsætte samarbejdet om målet om en røgfri generation 2030.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende at Hvidovre Kommune deltager i indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler”
 2. at godkende økonomi for Hvidovre Kommunes deltagelse i indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler”

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-06-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 08-06-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1. – 2.Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets, Ældre- og Sundhedsudvalgets og Børne- og Uddannelsesudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune deltager i indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler”.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte økonomien for Hvidovre Kommunes deltagelse i indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler”.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Unges fysiske og mentale sundhed

Unges sundhedsadfærd ændrer sig typisk i skiftet fra grundskole til en ungdomsuddannelse.

Mange unge er sunde, trives godt og udvikler sig, som de skal. Men der er også unge, som begynder at eksperimentere og få en risikabel sundhedsadfærd hvad angår tobak, alkohol og stoffer. F.eks. topper den eksperimentelle brug af stoffer i 16-19-årsalderen og 80 % af de, der ryger, starter før de fylder 20 år.

Herudover er en af de største udfordringer blandt unge den mentale sundhed. Hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed. Det kan f.eks. være, at de er kede af det, nervøse eller føler sig pressede af skolearbejde. Unge med dårlig mental sundhed har oftere indlæringsvanskeligheder og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Mentale helbredsproblemer er årsagen til over halvdelen af frafald på ungdomsuddannelserne.

 

Vision og strategi

For at styrke unges fysiske og mentale sundhed samt hjælpe dem godt på vej i uddannelseslivet, har kommunerne, der er en del af KKR Hovedstaden, formuleret en vision om at styrke de unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og leve det liv, de gerne vil. Læs mere i bilaget ”KKR Hovedstaden – fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed”.

 

Unge bevæger sig på tværs af kommunegrænser. Samtidig er unge en af de borgergrupper, som er i mindst kontakt med kommunen, når de forlader grundskolen. Derfor lægger KKR-samarbejdet op til, at kommunerne samarbejder og at der indgås partnerskaber med ungdomsuddannelserne, når visionen skal indfris. Det anbefales endvidere, at der arbejdes med rammer og strukturer for at skabe større lighed i unges sundhed.

 

”Klar livet – uden røg og rusmidler”

Kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk har siden 2015 med stor succes samarbejdet om at hjælpe rygere til røgfrihed og en røgfri generation 2030. Samarbejdet kan nu udvides (evt. også med Rødovre Kommune) til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed gennem indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler”. Indsatsen er en udmøntning af KKR-strategien om unges fysiske og mentale sundhed samt en fortsættelse af målet om en røgfri generation 2030.

 

Den fælleskommunale indsats skal ruste unge til at blive gode aktører i eget liv, så de bedre kan håndtere de udfordringer, de uvægerligt vil møde i ungdomslivet. Indsatsen skal føre til, at unge træffer gode valg, som understøtter dem i deres ønsker for livet.

 

De langsigtede mål for den fælles indsats er:

 • at indsatsen fører til en forbedret Ungeprofilundersøgelse inden for en 10-årig periode – særligt i forhold til brug af tobak og rusmidler samt mental sundhed
 • at indsatsen fører til, at mindst 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelsen i 2030.

 

Læs mere om indsatsen i bilaget ”Klar livet – uden røg og rusmidler”.

 

Vi løfter i flok

”Klar livet – uden røg og rusmidler” er en ambitiøs satsning, som bygger på, at vi står stærkt sammen og at vi løfter i flok. Indsatsen har et 10-årigt perspektiv, som kræver en tydelig opbakning fra alle deltagende kommuner over hele den 10-årige periode for at kunne lykkes. Partnerskaber med ungdomsuddannelserne, eksterne aktører (fx Alkohol & Samfund, Kræftens Bekæmpelse, KABS og andre) samt fonde er centralt for indsatsen.

En fælles vision med politisk opbakning i hele perioden sender et signal om en seriøs indsat, når der skal søges fondsmidler og indgås partnerskaber.

 

Tidsperspektiv

Indsatsen starter 1. juli 2020 og løber til og med udgangen af 2030.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 29. oktober 2019, punkt 7, godkendte Kommunalbestyrelsen udkast til Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden.

 

Den 18. december 2018, punkt 20, godkendte Kommunalbestyrelsen ny Sundheds- og Forebyggelsespolitik 2019-2022. I Sundhedspolitikken er bl.a. mål om at ”Samarbejde om rammer og kulturer, som handler om forebyggelse af tobak, alkohol og stoffer på lokale ungdomsuddannelser”.

 

Den 19. december 2017, punkt 8, godkendte Kommunalbestyrelsen rygestopindsatsen ”Bliv en vinder uden tobak” (en røgfri generation 2030).

Økonomiske konsekvenser

I 2020 er der disponeret 188.000 kr. til den nuværende aftale om ”Bliv en vinder uden tobak” (En røgfri generation 2030). Aftalen blev indgået i januar 2018 og udløber med udgangen af 2020.

 

Fra 2021 indgår alle kommuner en ny forpligtende aftale om basisøkonomi i den fælles indsats. Basisøkonomien dækker bl.a. udgifter til fælles projektledelse, kommunikationsaktiviteter, konferencer og kompetenceudvikling, aktiviteter målrettet unge, opfølgning fra Stoplinien, ungeprofilundersøgelse og rygestopmedicin. Udgifterne mellem de samarbejdende kommuner fordeles efter en fordelingsnøgle. Fra 2021 er Hvidovre Kommunes andel 235.677 kr.

 

Det vil derved betyde en merudgift pr. år for Hvidovre Kommune på ca. 50.000 kr. at være en del af indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler” med forbehold for eventuelle fremskrivningsfaktorer.

 

Merudgiften på 50.000 kr. pr. år foreslås ligeligt fordelt mellem de fire deltagende fagcentre: Center for Sundhed og Ældre, Center for Børn og Familier, Center for Skole og Uddannelse samt Center for Beskæftigelse. Merudgiften afholdes inden for fagcentrenes nuværende rammer.

Retsgrundlag

Det følger af sundhedslovens § 119, stk. 2, jf. Lovbekendtgørelse nr. 903 af 16. august 2019 med senere ændringer, at Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler” er et ambitiøst, målrettet arbejde på at skabe sunde rammer for alle og ikke kun for de få. Resultater og gevinster ved strukturelt og forebyggende sundhedsarbejde tager tid. Derfor er der lagt op til en strategi, der forløber over 10 år. En lang projektperiode giver mulighed for at undersøge, indsamle viden, afprøve og slutteligt finde de bedste løsninger, som skal sættes i spil for at forbedre den fysiske og mentale sundhed for unge samt øge målet om at unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Bilag

 1. Klar Livet - uden røg og rusmidler (pdf)
 2. KKR strategi - Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed (pdf)

18. Beslutning - Indtægt fra Sundhedsstyrelsen til Daghøjskolen for yngre med demens 2020-2023

Beslutningstema

Center for Sundhed og Ældre har ansøgt om og fået bevilget midler fra Sundhedsstyrelsen til forsat at forankre videreførelsen af Daghøjskolen for yngre med demens i perioden 2020 til 2023.

Udgifts- og indtægtsbevillingen skal godkendes.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler på i alt 2.296.326 kr. til Daghøjskolen for yngre med demens på baggrund af ansøgningen Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 08-06-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte Sundhedsstyrelsens bevilling af puljemidler på i alt 2.296.326 kr. til Daghøjskolen for yngre med demens på baggrund af ansøgningen Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har siden 2017 indgået i Satspuljeprojektet Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens - i daglig tale kaldet Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens. Daghøjskolen har været finansieret af satspuljemidler indtil udgangen af 2019.

 

På Finansloven 2020 blev der afsat midler til videreførelse af eksisterende rådgivnings- og aktivitetscentre inden for den oprindelige Satspuljes kriterier for tildeling af midler. Midlerne er til rådighed fra januar 2020. Hvidovre Kommune har ansøgt om at forlænge det eksisterende og veletablerede tilbud, der på kort tid er blevet integreret i Hvidovre Kommunes arbejde med demens. På denne måde kan Daghøjskolen fortsat være med til at løfte og styrke arbejdet med Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

 

Daghøjskolen giver brugerne meningsfulde aktiviteter og fællesskaber samtidig med, at familierne får god støtte og rådgivning til at klare de udfordringer, der kommer med en demenssygdom. Derudover er aktiviteterne i Daghøjskolen med til at rådgive, aflaste og skabe tryghed for de pårørende. Det er således lykkedes Hvidovre Kommune at udvikle og implementere en helhedsorienteret indsats for både borgerne og deres pårørende.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 31. maj 2017, punkt 5, godkendte Social- og Sundhedsudvalget Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

 

Den 27. februar 2018, punkt 15, besluttede Kommunalbestyrelsen at indtægtsgodkende satspuljemidler til et rådgivnings- og aktivitetscenter for yngre med demens og deres pårørende frem til udgangen af 2019.

 

Den 8. april 2019, punkt 6, tog Ældre- og Sundhedsudvalget orienteringen om status for Daghøjskolen for yngre med demens til efterretning.

 

Den 2. december 2019, punkt 3, godkendte Ældre- og Sundhedsudvalget drift af Daghøjskolen.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede bevilling indtægts- og udgiftsføres i kommunen.

 

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn til 2.296.326 kr. til Daghøjskolen for yngre med demens. Bevillingen skal dække løn til ansættelse af en aktivitetsmedarbejder, løn til projektleder, transportudgifter samt honorar til konsulenter og psykolog mm.

 

I det første år af projektet vil de to medarbejdere være fuldt finansieret af midlerne fra puljen.

 

I årene 2021-2023 medfinansierer Hvidovre Kommune de to medarbejderes løn. På denne måde vil medfinansieringen af medarbejderne gradvis stige i takt med, at puljemidlerne falder for til sidst at være fuldt finansieret af Hvidovre Kommune i den fremtidige drift, når projektperioden er udløbet.

 

Den samlede bevilling fra Sundhedsstyrelsen i årene 2020-2023 fordeler sig således:

 

År

Bevilling i kr.

2020

883.202

2021

750.722

2022

441.601

2023

220.801

Samlet bevilling

2.296.326

 

Den 2. december 2019 under punkt 3 besluttede Ældre- og Sundhedsudvalget, at 252.000 kr. fra restbudgettet af Klippekortsordningen til beboere på plejecentre skulle indgå i medfinansieringen af Daghøjskolen fra 2020.

Retsgrundlag

Efter Sundhedsloven §119, jf. Lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

 

Fra stk. 2 følger det at, Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Dette kan blandt andet omfatte tilbud for borgere med en kronisk sygdom og deres pårørende.

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag.

Sundhedsmæssige konsekvenser

Ensomhed kan have store konsekvenser for trivsel, livskvalitet og helbred. Flere end hver femte, som er ramt af en demenssygdom og næsten hver fjerde pårørende til en person med demenssygdom er ensomme. Det er langt flere end resten af befolkningen og flere end andre sygdomsramte.

Det demensfællesskab, der er blevet opbygget i Daghøjskolen i Hvidovre, har stor betydning for både borgerne med demens og deres pårørende. Daghøjskolens organisering, hvor borgere og pårørende kan blive inddraget og få selvbestemmelse sikrer, at tilbuddene tilrettelægges ud fra en vurdering, der understøtter borgere med demens og deres pårørende i et værdigt liv med udfoldelsesmuligheder og aktiviteter. Aktiviteter der giver mulighed for at etablere meningsfulde fællesskaber.


19. Orientering, ankestatistik på social- og beskæftigelsesområdet i Hvidovre Kommune 2019

Beslutningstema

Ankestyrelsen har opgjort statistikken for de afgørelser, som den i løbet af 2019 har truffet

inden for social- og beskæftigelsesområdet for Hvidovre Kommune og landet som helhed.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om udfaldet af de klagesager vedrørende Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, som Ankestyrelsen har modtaget og behandlet i løbet af 2019. Ankestatistikken kan illustrere, hvorvidt kommunens sagsbehandling er i overensstemmelse med de love, der gælder for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage orienteringen til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage orienteringen vedrørende Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2019 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen vedrørende Ankestyrelsens statistik over behandlingen af Hvidovre Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet i 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Borgerservice, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Beskæftigelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

I maj måned 2020 offentliggjorde Ankestyrelsen sine årsdata for behandlingen af klagesager relateret til Hvidovre Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i løbet af 2019. Opgørelsen illustrerer, i hvilket omfang kommunens administration af social- og beskæftigelsesområdet korresponderer med den gældende lovgivnings forskrifter.

 

De af Ankestyrelsen behandlede klagesager oprinder fra tre centre, der hver især har truffet deres afgørelser efter flere forskellige lovgrundlag. Nedenfor følger en redegørelse fra hvert center, som gennemgår tallene fra opgørelsen over Ankestyrelsens behandling af klager indenfor de respektive centres sektorområder.

 

Hvordan læses Ankestyrelsens opgørelse?

 

De afgjorte klagesager opdeles i fire kategorier: Afvisning, hjemvisning, ændring og stadfæstelse.

 

Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvilket fx kan dække over tilfælde, hvor der er klaget for sent eller Ankestyrelsen ikke er den rigtige at klage til. Det kan også skyldes, at klageren beslutter sig for at opgive klagen, eller klagen af anden grund bortfalder.

 

Hjemvist: Sagen bliver sendt tilbage til kommunen, der skal genbehandle sagen og træffe en afgørelse igen. Sagen kan hjemvises, hvis Ankestyrelsen mener, at der er tale om alvorlige sagsbehandlingsfejl eller hvis Ankestyrelsen mener, at der er behov for nye oplysninger. En sag kan desuden delvis hjemvises, hvis et af flere klagepunkter hjemvises. Den samlede sag vil i så fald fremgå som hjemvist i statistikken, hvorfor de stadfæstede punkter i afgørelsen ikke vil kunne aflæses direkte.

 

Ændring: Ankestyrelsen er uenig i kommunens afgørelse og ændrer den som følge heraf.

 

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.

 

Center for Handicap og Psykiatri

 

Ankestyrelsen har i 2019 behandlet 13 klagesager fra Center for Handicap og Psykiatri.

Af disse er:

 

-         8 klagesager stadfæstet

-         2 klagesager ændret

-         2 klagesager hjemvist

-         1 klagesager afvist

 

De 13 klagesager i Ankestyrelsen er en markant nedgang i forhold til 2018 og skal ses i lyset af, at behandlingen af sager vedrørende Pensionsloven og Aktivloven i 2019 er flyttet til Center for Borgerservice.

 

En anden årsag til nedgangen i klagesager er, at en stor del af § 100- sagerne, som blev behandlet i 2019 har været løbende opfølgningssager, som ikke genererer så mange klager, idet udfaldet er kendt af borgeren i forvejen. Derudover har Voksenrådgivningen gjort en aktiv indsats for at inddrage borgeren bedre i processen undervejs, hvilket også har haft positiv indflydelse på antallet af klagesager.

 

I april 2019 blev § 100-teamet opnormeret. Dette har sammen med yderligere midlertidig opnormering i november 2019 medført at efterslæbet af opfølgningssager er indhentet og sagsbehandlingstiden nedbragt. De mange afgørelser, som følger deraf, forventes at medføre en stigning i klagesagerne i 2020.

I 2019 blev der behandlet 7 klagesager i Ankestyrelsen vedrørende § 100 imod 28 sager året før.

 

Serviceloven (SEL): Formålet med loven er at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

Af ankestatistikken fremgår det, at der i 2019 har været behandlet 1 sag efter § 97 ledsagelse, som er stadfæstet.

 

Det fremgår desuden, at der i 2019 er behandlet 7 sager i Ankestyrelsen for § 100 merudgifter. Heraf er de 3 sager er stadfæstet, 1 sag er ændret, 2 hjemvist til yderligere behandling og 1 sag er afvist.

 

For §§ 101-102 misbrugsbehandling gælder det, at der i 2019 er behandlet 3 sager i Ankestyrelsen, hvoraf 2 er stadfæstet, 1 er ændret.

 

Ankestyrelsen har i 2019 haft 2 sager vedrørende §§ 107-110 botilbud til behandling. Begge blev stadfæstet.

 

Center for Beskæftigelse

 

Ankestyrelsens har i 2019 behandlet 31 klagesager fra Center for Beskæftigelse. Af disse er:

 

-         24 klagesager stadfæstet

-         4 klagesager omgjort

-         1 klagesag hjemvist

-         2 klagesager afvist

 

De 31 klagesager i Ankestyrelsen er en nedgang på ni i forhold til 2018, hvor der blev behandlet 40 klagesager i styrelsen. De ovenstående tal skal desuden ses i lyset af, at der i 2019 var mellem 6048 (jan. 19) og 5044 (dec. 19) registrerede borgerforløb i Jobcenter Hvidovre. I løbet af 2019 var 12.411 borgere samlet set i kontakt med jobcentret.

 

Klagesagerne i Ankestyrelsen fordeler sig over flere lovområder, der hører under forskellige afdelinger i jobcentret. Ankestyrelsen har således både behandlet klagesager vedrørende Hvidovres kommunale beskæftigelsesindsats, samt klagesager omhandlende sygedagpenge og førtidspension. Nedenstående inddeling viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til jobcentrets forskellige sagsområder.

 

Loven om aktiv beskæftigelsespolitik (LAB): Lovens formål er at fremme et velfungerende arbejdsmarked ved at bistå ledige med at finde arbejde, servicere virksomheder i forhold til rekruttering og fastholde personer med nedsat arbejdsevne i beskæftigelse.

 

Af opgørelsen fremgår det, at der i 2019 har været behandlet otte klagesager inden for LAB loven, hvoraf de fem sager er blevet stadfæstet. Én sag er blevet hjemvist og to sager er blevet omgjort.

 

Loven om social pension (PL): Lovens formål er at sikre, at personer uden arbejdsevne - og uden mulighed for at udvikle den – tilkendes førtidspension.

 

Af statistikken fremgår det, at der indenfor Pensionslovens område har været behandlet seks klagesager i 2019, hvoraf alle seks er blevet stadfæstet.

 

Sygedagpenge (SDP): Formålet med loven er at sikre, at sygemeldte med eller uden arbejde hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Dagpenge efter sygedagpengeloven ydes på grund af sygdom - herunder tilskadekomst - eller ved barsel og adoption.

 

Af statistikken fremgår det, at der inden for sygedagpengeområdet har været behandlet 16 klagesager i 2019, hvoraf de 12 er blevet stadfæstet. To klagesager er blevet omgjort og to klagesager er blevet afvist.

 

Aktivloven (LAS): Formålet med loven er blandt andet at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

 

Af statistikken fremgår det, at Center for Beskæftigelse har haft én klagesag inden for aktivloven, som er blevet stadfæstet.

 

Center for Borgerservice

 

 Ankestyrelsens har i 2019 behandlet 36 klagesager fra Center for Borgerservice. Af disse er:

- 21 klagesager stadfæstet

- 3 klagesager omgjort

- 6 klagesager hjemvist

- 6 klagesager afvist

 

Af statistikken fremgår det, at der inden for sygedagpengeområdet har været behandlet ni klagesager i 2019, hvoraf de otte er blevet stadfæstet. Én sag er hjemvist til fornyet behandling og tre klagesager er blevet afvist.

Af statistikken fremgår det, at Centret har haft 24 klagesager inden for aktivloven, af de, er 13 blevet stadfæstet, tre sager er omgjort, fem er hjemvist til fornyet behandling og tre sager er afvist.

 

I forhold til 2018 er der tale om en stigning på syv sager, i 2018 fik Centret behandlet 29 klagesager i styrelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, nr. 1064 af den 21. august 2018, kap 10 og 11.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


20. Orientering - Integrationsrådets beretning for 2019

Beslutningstema

Ifølge integrationsloven kan kommunalbestyrelsen oprette et integrationsråd. Det har kommunalbestyrelsen i Hvidovre Kommune valgt at gøre. Et integrationsråd kan bl.a. rådgive kommunalbestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats. Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

 

Integrationsrådet har udarbejdet en skriftlig beretning om rådets virksomhed for 2019.

Integrationsrådet er bl.a. blevet høringsberettiget og har revideret sin forretningsorden i 2019.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage Integrationsrådets beretning for 2019 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage Integrationsrådets beretning for 2019 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen tog Integrationsrådets beretning for 2019 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Integrationsrådet er nedsat af kommunalbestyrelsen og har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling.

 

Integrationsrådet skal hvert år udarbejde en skriftlig beretning om rådets virksomhed, samt afgive en vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

 

Integrationsrådet er som det væsentligste i 2019 blevet høringsberettiget og har revideret sin forretningsorden.

 

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet for denne valgperiode blev først nedsat i efteråret 2018. Rådet har derfor ikke udarbejdet en beretning for 2018.

 

Integrationsrådets beretning er vedlagt som bilag: ”Integrationsrådets beretning for 2019”.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Integrationslovens 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1 af 1. januar 2020.

 

Forretningsordenen for Integrationsrådet § 16, der fastslår, at der hvert år skal udarbejdes en skriftlig beretning.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Integrationsrådet beretning for 2019.docx (pdf)

21. Beslutning - Fordeling af Sponsorpuljen 2020-2022

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til fordeling af toårige bevillinger fra den kommunale Sponsorpulje gældende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022. 9 lokale foreninger har ansøgt om tilskud fra puljen.

 

Kommunalbestyrelsen skal desuden tage evalueringer af tidligere projektbevillinger vedrørende perioden 2018-2020 til efterretning.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage evalueringer af tidligere projektbevillinger fra Sponsorpuljen vedrørende perioden 2018-2020 til efterretning
 2. at foretage en fordeling af Sponsorpuljen blandt de 9 ansøgende foreninger vedrørende perioden 2020-2022

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2020

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.
Ad 2. Puljen anbefales fordelt ud fra administrationens fordelingsforslag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Gruppe V, Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen

 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Gruppe V, Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen

 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1.
Kommunalbestyrelsen tog evalueringer af tidligere projektbevillinger fra Sponsorpuljen vedrørende perioden 2018-2020 til efterretning.

Ad 2.
Kommunalbestyrelsen fordelte Sponsorpuljen for perioden 2020-2022 efter administrationens fordelingsforslag.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til fordeling af toårige bevillinger fra den kommunale sponsorpulje for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2022. Der er afsat ca. 1,4 mio. kr. i perioden, og der kan således fordeles 717.300 kr. pr. år.

 

Godkendte folkeoplysende foreninger i Hvidovre Kommune kan søge sponsorpuljen. For at komme i betragtning til et kommunalt sponsorat, skal foreningen yde en målrettet indsats for kommunens børn og unge igennem foreningens almindelige aktiviteter. Samtidig skal foreningen tydeligt kunne beskrive et betydeligt udviklingsprojekt for de kommende to år, som kommunens sponsorat kan bidrage til at realisere.

 

Projekter, der direkte adresserer følgende udfordringer/tematikker vil blive prioriteret:

 • Foreningsløse børn og unge
 • Ungdomsfrafald
 • Aktiviteter i forbindelse med åben skole

 

Til gengæld for sponsoratet skal foreningen levere en række modydelser til Hvidovre Kommune i form af reklamer for kommunen (Hvidovre Kommunes logo på spillertøj, hjemmesider, div. informationsmateriale m.m.).

 

Evalueringer af projektbevillinger fra Sponsorpuljen vedrørende perioden 2018-2020

Administrationen har indhentet evalueringer fra de foreninger, som modtog

sponsorstøtte i perioden 1. juli 2018 til 30. juni2020. det er administrationens vurdering, at alle foreninger har gennemført de udviklingsprojekter, der lå til grund for de bevilgede sponsorater,samt afholdt de aftalte modydelser.

 

Sammenfatning af evalueringerne er vedlagt som bilag.

 

Fordeling af sponsorpuljen 2020-2022

Der er i 2020 indkommet ansøgninger fra 9 lokale foreninger. Samtlige ansøgninger er vedlagt som bilag sammen med en sammenfattet oversigt.

 

Administrationen udarbejder enkeltstående aftaler med de foreninger, som tildeles tilskud, med udspecificerede kriterier og vilkår for de respektive tilskudsbevillinger.

 

Da tilskud fra sponsorpuljen uddeles for en 2-årig periode, vil kommunalbestyrelsen blive forelagt midtvejsevalueringer af de støttede projekter efter ét år og endelige evalueringer efter to år.

 

Sponsoraterne træder i kraft den 1. juli 2020 og er gældende til og med den 30. juni 2022.

 

Bemærkninger vedrørende de aktuelle ansøgninger

Administrationen bemærker, at flere foreninger har ansøgt om støtte på baggrund af projekter, der også opnåede støtte i den forgangne sponsorperiode 2018-2020. Dette skyldes bl.a., at projekterne har vist sig succesfulde, og at de involverede foreninger ønsker at udvide og videreudvikle projekterne, så endnu flere borgere kan få gavn af dem, og foreningerne potentielt kan opnå flere medlemmer. 

Politiske beslutninger og aftaler

De gældende retningslinjer for sponsorpuljen blev behandlet af Kultur- og Fritidsudvalget 7. marts 2016 og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen 29. marts 2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 659.932 kr. ekskl. moms til sponsorpuljen i perioden 2020-2022. Grundet den såkaldte positivliste (en særlig momsrefusionsordning vedrørende tilskud på bestemte områder) kan der dog reelt bevilges støtte for 717.300 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne, efter hvilke kommuner kan yde økonomisk støtte til kulturelle og idrætslige formål.

Høring

De er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Atletik & Motion. (pdf)
 2. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Volleyball Klub (pdf)
 3. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Badminton Club. (pdf)
 4. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Ishockey Klub. (pdf)
 5. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Attack Floorball Club. (pdf)
 6. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Bordtennis. (pdf)
 7. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Kajak Klub. (pdf)
 8. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafd. (pdf)
 9. Ansøgning om tilskud fra Sponsorpuljen 2020-2022 - Hvidovre Gymnastik (pdf)
 10. Oversigt over evalueringer af projekter vedr. sponsorpuljen 2018-2020 (pdf)
 11. Oversigt over ansøgninger til sponsorpuljen for perioden 2020-2022 (pdf)
 12. Administrationens forslag til fordeling af Sponsorpuljen 2020-2022 (pdf)

22. Orientering - Status for lovliggørelse af kolonihaver i Præstemosen

Beslutningstema

Administrationen giver med dette dagsordenspunkt en halvårlig orientering om status for lovliggørelsen af bebyggelsen i kolonihaverne i Præstemosen. Punktet giver desuden en generel orientering om arbejdet omkring lovliggørelsesindsatsen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 08-06-2020

Orienteringen anbefales taget til efterretning.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Bygge- og Planudvalgets indstilling anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Covid-19 har påvirket fremdriften af lovliggørelsen

Indsatsen for at lovliggøre bebyggelsen i Præstemosen er blevet bremset grundet virussen Covid-19. For at undgå smittespredning af Covid-19 er der ikke blevet gennemført tilsyn siden den 12. marts 2020. Dato for genopstart af tilsyn er pt. uafklaret. Det har betydet, at administrationen har været forhindret i opstarte nye lovliggørelsessager og følge op på igangværende.

 

Konkrete og aktuelle tilsyn er afgørende ved lovliggørelsessager. Derfor bliver der ført tilsyn for hvert trin i sagsbehandlingen. En lovliggørelsessag starter typisk med et tilsyn, hvor ejendommens bygninger og andre forhold bliver vurderet i henhold til lokalplanens bestemmelser. Hvis der vurderes at være forhold i strid med lokalplanen, varsler administrationen påbud om at lovliggøre forholdet. Der bliver også ført tilsyn inden et eventuelt påbud bliver sendt, og når fristen for påbuddet er udløbet. I flere af sagerne ønsker ejer desuden at mødes en eller flere gange med en medarbejder for at drøfte mulige løsninger og sikre sig, at den fysiske lovliggørelse sker korrekt. 

 

Lovliggørelse af kolonihavehuse i Præstemosen

Der er i alt 294 ejendomme i Kolonihaveområdet Præstemosen. Heraf er der 186 ejendomme med lovlig eller lovliggjort bebyggelse.

 

Der er i alt 108 ejendomme i Præstemosen, hvor der enten er konkret viden om ulovlig bebyggelse eller hvor en fysisk opmåling skal afklare om bebyggelsen er ulovlig. Det samlede antal aktive sager er pt. 37 sager. Antallet af ejendomme med ulovligt fast hegn mod vej indgår ikke i opgørelsen.

 

Status og antal sager

Pr. 20.11.2018

Pr. 08.05.2019

Pr. 01.11.2019

Pr. 01.05.2020

Afventer igangsættelse

30

56

71

71

Varsel om tilsyn sendt

10

5

4

0

Varsel om påbud under udarbejdelse

9

17

15

22

Varsel om påbud sendt

4

4

3

4

Påbud under udarbejdelse

-

5

6

5

Påbud sendt

2

3

11

5

Passive sager 1)

5

2

0

1

Afsluttede sager 2)

27

47

57

59

1) Sager der er påklaget til Planklagenævnet og sager der er overdraget til politiet.

2) Summeret antal. Sager afsluttet ved påbud, opmåling eller anden sagsbehandling.

 

Efter den 12. marts 2020 har sagsområdet været hæmmet af den manglende mulighed for at gennemføre tilsyn og dermed skabe fremdrift i sagsbehandlingen grundet den aktuelle coronakrise. Det betyder, de medarbejder ressourcer, der har været på opgaven, midlertidigt er allokeret til andre byggesagsopgaver. Når forholdene normaliseres, vil ressourcerne atter i fuldt omfang blive dedikeret lovliggørelsessagerne.

 

Den tabte tid forventes indhentet fra sommeren 2020 ved tildeling af ekstra ressourcer til tilsyn og opstart af lovliggørelsessager. 

 

Planklagenævnets afgørelse om Lokalplan 139 for Kolonihaveområdet Præstemosen

Grundejerforeningen i kolonihaveområdet Præstemosen og en grundejer klagede henholdsvis den 10. marts og den 18. april 2017 til Planklagenævnet over kommunens endelige vedtagelse af Lokalplan 139 på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2017.

 

Planklagenævnet har den 20. januar 2020 truffet afgørelse i de to klager over kommunens vedtagelse af Lokalplan 139. Planklagenævnet gav ikke medhold i klagerne. Det betyder, at lokalplanen fortsat gælder.

 

Bygge- og Planudvalget blev på mødet den 3. februar 2020 orienteret om afgørelsen.

 

Droneopmåling

Administrationen har siden 2016 årligt overfløjet Kolonihaveområdet Præstemosen med drone for at opmåle bygningernes størrelse og afstand til skel. Droneopmålingen, der foretages af Niras, blev i 2020 gennemført den 20. marts. Administrationen forventer at modtage opmålingsresultatet i slutningen af maj 2020, hvorefter data kvalitetssikres inden, de kan anvendes i sagsbehandlingen.

 

Overflyvningen kan ikke erstatte de fysiske tilsyn med opmåling, men bruges som en screening af områdets bebyggelse og som grundlag for en målrettet tilsynsindsats.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2014, punkt 8, at gennemgå lovligheden af samtlige kolonihaver i Hvidovre Kommune med henblik på at afdække ulovligt byggeri og ulovlig beboelse.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. februar 2016, punkt 32, at lovliggøre ulovligt opført byggeri i Præstemosen retligt, når byggeriet er opført før vedtagelsen af Lokalplan 129 i 2007, og at søge fysisk lovliggørelse af ulovligt byggeri i Præstemosen, der er opført efter vedtagelsen af lokalplanen på baggrund af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2016 en tillægsbevilling på 1 million kr. til dækning af omkostningerne til advokatbistand, droneflyvning m.m., samt at forlænge den midlertidige bevilling, således at den midlertidige bevilling forlænges for 2017 og 2018, svarende til en samlet udgift på kr. 600.000 kr. pr. år.

 

Administrationen har afgivet halvårlige status til Kommunalbestyrelsen for lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne. Seneste status blev givet på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2019, punkt 23.

Økonomiske konsekvenser

Af den givne bevilling på 1 mio. kr. til juridisk bistand vedrørende lovliggørelse af bebyggelse er der i alt afholdt 285.000 kr. Der resterer således 715.000 kr.

 

Der er pt. afsat 1 årsværk til lovliggørelse af bygninger i kolonihaveområderne. Disse midler tages af Center for Plan og Miljøs lønbudget.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen påser overholdelse af bestemmelser i lokalplaner, samt påser, at påbud og forbud efter planloven efterkommes. Det sker i henhold til planlovens § 51, jf. lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


23. Beslutning - Ventilation på Gungehusskolen

Beslutningstema

Der er afsat anlægsmidler til ventilation på skolerne. Gungehusskolen stod til etablering af ventilation i 2021-22, men dette projekt fremrykkes nu til 2020, blandt andet begrundet i regeringens henstillinger til kommunerne om at fremrykke anlægsprojekter, som kan færdiggøres i indeværende år. Herudover har Arbejdstilsynet den 23. marts 2020 givet et påbud om at sikre tilførsel af tilstrækkelig frisk luft uden generende træk og nedbringe varmebelastningen i en række lokaler.

 

På ovennævnte baggrund anbefaler administrationen, at der installeres ventilationssystem og monteres solafskærmning i relevante sydvendte lokaler. Ventilation og solafskærmning vil sammenlagt koste 17,9 mio. kr. Heraf er 10 mio. kr. afsat på investeringsoversigten i 2022, herudover søges der tilslutning til, at der anvendes 7,9 mio. kr. af det afsatte beløb til ventilation på Holmegårdsskolen i 2020. 

 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om installation af ventilationssystem samt solafskærmning på Gungehusskolen skal fremrykkes til 2020 og om det resterende finansieringsbehov tages af rådighedsbeløbet fra ventilation på Holmegårdsskolen på investeringsoversigten 2020.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at anlægssummen til etablering af ventilationsløsning på Gungehusskolen er 17,9 mio. kr., hvortil 10 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten i 2022. Restbeløbet på 7,9 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende ventilation på Holmegårdsskolen på investeringsoversigten i 2020

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte, at anlægssummen til etablering af ventilationsløsning på Gungehusskolen er 17,9 mio. kr., hvortil 10 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten i 2022. Restbeløbet på 7,9 mio. kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb vedrørende ventilation på Holmegårdsskolen på investeringsoversigten i 2020.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Der er afsat anlægsmidler til ventilation på skolerne. Gungehusskolen stod til etablering af ventilation i 2021-22, men dette projekt fremrykkes nu til 2020, muliggjort af regeringens henstillinger til kommunerne om at fremrykke anlægsprojekter, og fordi skolen den 23. marts 2020 har fået påbud fra Arbejdstilsynet.

 

Arbejdstilsynet har ved besøg på Gungehusskolen konstateret mangler ved ventilationen samt varmebelastning, og har på den baggrund udstedt følgende påbud:

”Virksomheden påbydes at sikre tilførsel af tilstrækkelig frisk luft uden generende træk, samt at nedbringe varmebelastningen i klasselokalerne på Gungehusskolen således at klasselokalerne er indrettet sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. ”

 

På baggrund af tilsynets påbud, anbefaler administrationen, at der installeres ventilationsanlæg samt solafskærmning i de anførte klasselokaler.

 

Anbefalet løsning

Der monteres et ventilationsanlæg for at øge luftskifte og nedbringe CO2 %.

Anlægget kan placeres over loftet i bygningens stueplan, som rummer et loft med relativt god plads til føring af nye kanaler samt etablering af 3 nye teknikum på taget. Desuden etableres partiel solafskærmning udvendigt på bygningen ved de relevante lokaler. 

 

Det skal bemærkes at bygningen, jf. Kulturministeriets SAVE-model, er bevaringsværdig.

Gungehusskolen er vurderet bevaringsværdig i *SAVE kategori 4. Det vurderes, at det skitserede projekt til forbedring af indeklimaet på Gungehusskolen ligger inden for principperne og formålet med Lokalplan 232 og at tiltag ikke er af principiel karakter.

Tiltag er projekteret i respekt for - og i harmoni med skolens arkitektur.

 

Tidsplan
Forudsat politisk godkendelse kan ventilationsdelen udføres i skolens sommerferie.  Derudover vil der være aktiviteter, der skal udføres efterfølgende, hvilket vil ske i tæt koordination med skolen under hensyntagen til undervisningen.

 

Til orientering bliver ventilationsprojekt på Holmegårdsskolen projekteret i år og skal udføres i 2021, fordi det praktisk skal koordineres med det større byggeprojekt omkring udvidelsen af skolen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2018, punkt 3, anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til projektering af ventilation på skoler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 9,9 mio. kr. i 2020 samt 10 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til projekt 3456 Ventilation på skolerne.

 

Der søges om en tillægsbevilling på 10 mio. kr. og en samlet anlægsbevilling på 17,6 mio. kr. kr. til projekt Ventilation på Gungehusskolen. Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved fremrykning af afsat rådighedsbeløb i 2022 til ventilation på skoler til udvidelse af kommunens anlægsramme i 2020, idet anlægsloftet er fjernet i år. Fremrykningen medfører et kassetræk på 10 mio. kr. i 2020.

 

Administrationens forslag til anlægssum i 2019 og 2020 kan opgøres således i mio. kr.:

 

Forbrug 2019

Afsat i investerings-oversigten 2020

Fremrykning fra 2022

I alt

Anlægssum i mio. kr.

0,1

9,9

10,0

20,0

 

Administrationens forslag til projektets anlægsbevilling i mio. kr.:

 

Nuværende anlægsbevilling

Ansøgning om anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling i mio. kr.

0,3

17,6

17,9

 

Retsgrundlag

Ifølge arbejdsmiljølovens § 42, stk. 1 skal arbejdssteder indrettes således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt, lovbekendtgørelse nr. 375 af 31. marts 2020.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag


24. Beslutning - Godkendelse og prioritering af Trafikstrategi

Beslutningstema

Den 28. februar 2020 afholdte Kommunalbestyrelsen temamøde med henblik på at drøfte oplæg til Trafikstrategi samt prioritere forslag fra Handlingskataloget til udmøntning af strategien. På mødet blev 9 forslag fra Handlingskatalogets 57 forslag prioriteret.

 

Udvalget bedes godkende Trafikstrategien samt prioritere forslag fra Handlingskataloget til videre behandling.

Indstilling

Direktøren indstiller til Trafik-og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende den fremlagte Trafikstrategi

 

 1. at drøfte og prioritere blandt de ni valgte forslag fra Trafikstrategiens Handlingskatalog

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at den endelige prioritering i det samlede handlingskatalog i stedet indgår i den kommende budgetproces.
 

For: Gruppe A, F, O, Liste H og Steen Ørskov Larsen (UP).

Imod: Gruppe V.
 

Ændringsforslag anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1.

 

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Gruppe V, Steen Ørskov Larsen (UP)

 

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2.

 

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe O, Steen Ørskov Larsen (UP).

Imod: Gruppe V

 

Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling med det stillede ændringsforslag anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte den fremlagte Trafikstrategi.

Ad 2.
For: Gruppe A, F, O, Liste H, Lisa Skov (UP) ogSteen Ørskov (UP).

Imod: Gruppe V og Ø.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at den endelige prioritering i det samlede handlingskatalog indgår i den kommende budgetproces.

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 28. februar 2020 blev oplæg til Trafikstrategien samt Handlingskatalog drøftet.

Sigtet med Trafikstrategien er at sikre effektiv trafik for både bilister, fodgængere samt cyklister og derved understøtte gode rammer for borgere og erhvervsliv. Ligeledes er klimavenlighed samt bæredygtighed central i strategien og sammentænkes med den effektive trafik. Se bilag ”Trafikstrategi”

 

I Handlingskataloget beskrives forslag til udmøntningen af strategien. Handlingskataloget har afsæt i fem overordnede indsatsområder; transport til skoler og daginstitutioner, transport til arbejde og uddannelse, korte lokale ture, strategiske samarbejder samt biltrafik. Se bilag ”Handlingskatalog”.

 

På baggrund af drøftelsen blev i alt 9 ud af Handlingskatalogets 57 forslag prioriteret, hvori alle indsatsområder med undtagelse af korte, lokale ture er repræsenteret.

 

De ni valgte forslag

Indsatsområde/Valgt forslag

Indsatsområde: Transport til daginstitution og skole

Forslag: Etablering af 30 km/t på alle skoleveje

Kommentar: Hastighedsbegrænsning øger trafiksikkerheden og bidrager til at skabe sikre og trygge skoleveje

Forslag: Trafik-politik på alle Hvidovres skoler

Kommentar: Støtter eleverne i at blive sikre trafikanter

Indsatsområde: Transport til arbejde og uddannelse

Forslag: Intelligente signalanlæg der målretter trafikregulering
Kommentar: Minimerer spildtiden i trafikken og sikrer en mere glidende trafik

Forslag: Nedsættelse af hastighed på Gl. Køge Landevej
Kommentar: Øger trafiksikkerheden

Indsatsområde: Korte ture i fritiden

Ingen forslag valgt under dette tema

Indsatsområde: Strategiske samarbejder

Forslag: Nedsættelse af udvalg inspireret af Bymidteudvalget – mhp. strategi for en ”el-dreven” kommune
Kommentar: Sikre Hvidovres omstilling til at være eldrevet og sikre en inddragende proces og ejerskab til den nye energiform

Forslag: Etablering af el-ladestandere ved 10 større, offentlige institutioner

Gode faciliteter for brugere af el-biler

Forslag: Nye stiforbindelser til skoler, daginstitutioner og stoppesteder i samarbejde med boligforeninger
Kommentar: Øge andelen af fodgængere

Indsatsområde: Vilkår for biltrafikken

Forslag: Indføre parkeringslicenser for borgere i Hvidovre
Kommentar: Forbedrede parkeringsvilkår for borgere i Hvidovre

Forslag: Parkeringsnormen øges i de private byggerier

Kommentar: Øge parkeringsmulighederne i kommunen

 

Videre proces

På baggrund af den godkendte Trafikstrategi og den politisk prioritering af forslagene i Handlingskataloget, vil administrationen efterfølgende fremlægge en plan for det videre forløb.

 

Trafikstrategiens øvrige fokusområder

Trafikstrategien indeholder foruden de valgte forslag en række øvrige tiltag, som allerede er igangsat eller som vil blive igangsat i forbindelse med budgetaftale 2020.

 

Følgende tiltag er vedtaget som led i budgetaftale 2020:

Forskønnelse af Avedøre Holme med mulighed for etablering af cykelstier på Avedøre Holme

Trafiksanering og forskønnelse af Hvidovrevej fra Brostykke Vej til Sollentuna Alle

Samarbejde med selskaber om etablering af delebilsordninger.


Hertil kommer følgende tiltag, der allerede er igangsat:

Forskønnelse af Gl. Køge Landevej fra Strandmarksvej til Åmarken Station

Opstartet i 2017

Øget kapacitet på Amagermortorvejen med ny til-og frakørselsrampe til Avedøre Holme
Led i Finansloven 2019

Tværgående samarbejder om infrastrukturprojekter, støjbekæmpelse og bæredygtig teknologi i Hovedstadsregionen
Pågår i bl.a. Gate 21 regi

Iværksætte yderligere forundersøgelser af metrostrækning Ny Ellebjerg St. – Hvidovre Hospital i samarbejde med Rødovre Kommune
Der pågår drøftelser

Indledende forundersøgelser af BRT (højklasse kollektiv trafik) med Movia.
Der pågår drøftelser

Indkøb af el-biler.
Arbejde henimod en udskiftning af vores bilpark til elbiler startende med hjemmeplejens biler.

 

 

Politiske beslutninger og aftaler

Økonomiudvalget besluttede den 19. december 2019, punkt 18, at udskyde godkendelse af Trafikstrategi til KB temamøde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

De økonomiske konsekvenser for de prioriterede forslag fra handlingskataloget vil efterfølgende blive belyst i selvstændige sagsfremstillinger.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje mv. nr. 1520 af 27. december 2014 §1 og § 7-8 samt blandt andet Kommunalfuldmagten.

Høring

Der er ikke høringspligt i sagen.

Bilag

 1. Handlingskatalog (pdf)
 2. Trafikstrategi (pdf)

25. Beslutning - Godkendelse af låneoptagning vedrørende Dragør genbrugsplads

Beslutningstema

Hvidovre Kommunalbestyrelse skal godkende I/S Amager Ressourcecenters (ARCs) låneoptagelse til udvidelse af Dragør Genbrugsplads.

 

Ifølge ARCs vedtægt kræver al låneoptagelse og anden gældsstiftelse i ARC forudgående vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende låneoptagelse til udvidelse af Dragørs genbrugsplads.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte låneoptagelse til udvidelse af Dragør genbrugsplads.

Sagsfremstilling

Center for plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har 20. april 2020 modtaget en anmodning fra ARC om godkendelse af låneoptagelse til udvidelse af Dragør genbrugsplads. Anmodningen er vedlagt som bilag ”Anmodning om godkendelse af låneoptagelse til udvidelse af Dragør genbrugsplads”.

 

ARC redegør for at Dragør genbrugsplads grundet øget besøgstal og øget antal fraktioner har brug for en fysisk udvidelse for at forbedre forholdende for borgerne, for at opretholde et sikkert og godt arbejdsmiljø for de ansatte og for at fremtidssikre genbrugspladsen i forhold til nye fraktioner og ordninger.

 

Ifølge ARCs vedtægt § 11, stk. 5 kræver beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse forudgående vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

 

ARC anmoder på den baggrund om godkendelse af låneramme på i alt 14 mio. kr. til finansiering af investeringer i en udvidelse af Dragørs genbrugsplads.

 

ARCs interessentkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet det år, forpligtelsen forfalder til betaling. Hvidovre Kommunes andel af lånegarantien udgør dermed 8,3% svarende til 1,2 mio. kr. vurderet ud fra antallet af indbyggere pr. 1. januar 2020.

 

På det foreliggende grundlag indstiller administrationen, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende låneoptagelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelsen sker i henhold til § 11, stk. 5. vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelsen af låneoptagelsen vil øge Hvidovre Kommunes lånegaranti for ARC med 1,2 mio. kr. Der er ikke udgifter på kommunens budget i den anledning.

Retsgrundlag

Godkendelsen sker i henhold til § 11, stk. 5. vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter, der er underlagt styrelseslovens bestemmelser om §60-selskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne type sager.

Bilag

 1. Anmodning om godkendelse af låneoptagelse til udvidelse af Dragør genbrugsplads. ARC 20. april 2020 (pdf)

26. Beslutning - Godkendelse af låneoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur

Beslutningstema

Hvidovre Kommunalbestyrelse skal godkende I/S Amager Ressourcecenters (ARCs) låneoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien i Valby samt lade-infrastruktur.

 

Ifølge ARCs vedtægt kræver al låneoptagelse og anden gældsstiftelse i ARC forudgående vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende låneoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt lade-infrastruktur.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2020

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Kommunalbestyrelsen godkendte låneoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt lade-infrastruktur.

Sagsfremstilling

Center for plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Hvidovre Kommune har 20. april 2020 modtaget en anmodning fra ARC om godkendelse af låneoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt lade-infrastruktur. Anmodningen er vedlagt som bilag ”Anmodning om godkendelse af låneoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt lade-infrastruktur”.

 

ARC redegør for at ARC hjemtager affaldsindsamlingen i Københavns Kommune i takt med, at de nuværende kontrakter ophører og at ARCs hjemtagelse planlægges bl.a. at ske ved etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien i Valby.

 

ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, således, at varetagelsen er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner.

 

Ifølge ARCs vedtægt § 11, stk. 5 kræver beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse forudgående vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

 

ARC anmoder på den baggrund om godkendelse af låneramme på i alt 130 mio. kr. i løbende priser for ARCs optagelse af lån til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt lade-infrastruktur.

 

ARCs interessentkommuner hæfter indbyrdes for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter folkeregistertallet det år, forpligtelsen forfalder til betaling. Hvidovre Kommunes andel af lånegarantien udgør dermed 8,3% svarende til 10,8 mio. kr. vurderet ud fra antallet af indbyggere pr. 1. januar 2020.

 

På det foreliggende grundlag indstiller administrationen, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende låneoptagelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

Godkendelsen sker i henhold til § 11, stk. 5. vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel af den indbyrdes hæftelse ved låneoptaget beregnet efter indbyggertallet pr. 1. januar 2020 og udgør 10,8 mio. kr. Lånet belaster ikke kommunens låneramme jævnfør Bech-Bruuns vurdering.

Der er ikke udgifter på kommunens budget i den anledning.

Retsgrundlag

Godkendelsen sker i henhold til § 11, stk. 5. vedtægten for I/S Amager Ressourcecenter, der er underlagt styrelseslovens bestemmelser om §60-selskaber.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne type sager.

Bilag

 1. Anmodning om godkendelse af låneoptagelse til etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur, ARC 20. april 2020 (pdf)

27. Beslutning - Godkendelse af vedtægtsændring for ARC og låneoptagelse til forbehandling af bioaffald og sortering af restaffald

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsens skal godkende I/S Amager Ressourcecenters (ARCs) fremsendte anmodning om godkendelse af vedtægtsændring og låneoptagelse. Vedtægtsændringen overdrager kompetencen til at etablere og udføre aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg til ARC.

 

ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning foreslås udvidet til at omfatte udsortering af papir, pap og fødevarekartoner fra restaffald, hvilket kan ske inden for den afsatte låneramme.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslag til ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen,
 2. at godkende at ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning, som blev tiltrådt af ejerkommunerne i juni 2018, udvides til at omfatte udsortering af flere affaldstyper på det indeholdte anlæg til sortering af restaffald,
 3. at godkende ARCs optagelse af lån på op til 250 mio. kr. til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2020

Ad 1.-3.Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1. – 3.Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunen.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at ARCs plan for genanvendelse og CO2-fortrængning, som blev tiltrådt af ejerkommunerne i juni 2018, udvides til at omfatte udsortering af flere affaldstyper på det indeholdte anlæg til sortering af restaffald.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte ARCs optagelse af lån på op til 250 mio. kr. til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

ARC har i brev af 20. april 2020 anmodet Hvidovre Kommune om at godkende en vedtægtsændring og godkende låneoptagelse til forbehandling af bioaffald og sortering af restaffald. Anmodningen er vedlagt som bilag ”Anmodning om godkendelse af vedtægtsændring og godkendelse af låneoptagelse til forbehandling af bioaffald og sorteringsanlæg af restaffald”.

 

I henhold til aftale om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) skal ARC etablere et anlæg til sortering af restaffald og et anlæg til forbehandling af bioaffald. Aftalen består af en aftale af 13. juni 2016 og en tillægsaftale af 7. maj 2018.

 

De to delaftaler er vedlagt som henholdsvis

 • ”Aftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter” og
 • ” Tillæg af 7. maj 2018 til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter”.

 

En plan for udmøntning af aftalen blev godkendt af de fem ejerkommuner i hhv. medio 2018 og november/december 2019. Hvidovre Kommunalbestyrelse godkendte planen henholdsvis den 26. juni 2018, punkt 10 og den 26. november 2019, punkt 23.

 

Det er med henblik på realisering af denne plan, at ARC har fremsendt anmodningen om godkendelse af vedtægtsændring og godkendelse af selskabets optagelse af lån.

 

Af anmodningen fremgår, at vedtægtens §3, stk. 1 tilføjes følgende sætning:

”Interessentskabet etablerer og udfører også aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg”.

 

Vedtægtens §3, stk. 1 vil herefter i sin helhed lyde:

 

”§3. Formål

Interessentskabets formål er at bidrage til opfyldelsen af interessenternes målsætning på affaldsområdet, således som disse kommer til udtryk i interessenternes affaldsplaner, og etablere og udføre aktiviteter inden for affaldsbehandlingsområdet, herunder forbrænding, sorteringsanlæg, genanvendelsesanlæg, genbrugspladser samt oparbejdelse og salg af know-how. Interessentskabet etablerer og udfører også aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg.”

 

Vedtægtsændringen vedrører biogasløsningen og medfører, at kompetencen til at etablere og udføre aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg overdrages til ARC. Behovet herfor følger af de almindelige vilkår for kommunale fællesskaber i henhold til kommunestyrelseslovens § 60. Vedtægtsændringen er forhåndsgodkendt af Ankestyrelsen. Efter ejerkommunernes godkendelse skal Ankestyrelsen som kompetent myndighed endeligt godkende vedtægtsændringen, der planlægges at ske den 1. januar 2021.

 

ARC foreslår, at planen i forhold til det tidligere fremsendte udvides til også at omfatte udsortering af papir, pap og fødevarekartoner på det anlæg til sortering af restaffald, som opføres på selskabets ejendom. Anlægsomkostningerne til den udvidede sortering udgør ca. 10-15 mio. kr., og omkostningerne til drift og videre afsætning af de udsorterede materialer forventes at være lavere end den alternative energiudnyttelse ved forbrænding.

 

Sorteringen af restaffald var planlagt at vedrøre plast og metal, hvilket ifølge beregningerne vil øge genanvendelsen med 7 procentpoint. Med den yderligere sortering af papir, pap og fødevarekartoner øges genanvendelsen til 14 procentpoint i henhold til de beregningsprincipper, som hidtil har været anvendt. Sorteringen fra restaffald vil være et supplement til særskilt indsamling. ARC beskriver, at løsningen vurderes at være omkostningseffektiv i forhold til at nå højere mål for genanvendelsen af husholdningsaffald, og at der med færre anlægsomkostninger til biogasløsningen er skabt rum til løsningen inden for den aftalte ramme.

 

Baseret på ARCs oplysninger om,

 

 • at genanvendelsen fordobles fra 7 til 14 procentpoint,
 • at de 7 procentpoint vedrører ca. 13.300 ton pr. år samt
 • en antaget levetid på forsigtigt 10 år,

 

har ARC beregnet en marginal anlægsomkostning på ca. 75 - 113 kr. pr. ton for papir, pap og fødevarekarton. Beløbet kan sammenholdes med, at anlægsinvestering til sortering af plast og metal blev besluttet med en omkostning, der var væsentlig højere.

 

Forslaget om den udvidede sortering af restaffaldet har været forelagt Center for Trafik og Ejendomme, der ud fra deres faglige vurdering ikke har yderligere bemærkninger.

 

Det har desuden været drøftet, om sorteringsanlægget skulle forberedes for udsortering af tekstiler og bleer. ARC har vurderet, at der vil være behov for at undersøge økonomi, tekniske muligheder for sortering og afsætning af tekstiler og bleer nærmere, hvorfor sortering af de pågældende affaldstyper som udgangspunkt ikke er indeholdt i den foreliggende løsning. ARC har oplyst, at de vil planlægge sorteringsanlægget til restaffald så fleksibelt som muligt og indgå i dialog med ejerkommunerne for at afdække fælles ønsker til yderligere sortering.

 

Ejerkommunerne har i juni 2018 godkendt ARCs plan, som blev fremsendt den 7. december 2017. Med denne sag foreslås en udvidelse af planen, så sorteringen også omfatter papir, pap og fødevarekartoner. Anlægsomkostningerne til yderligere sortering kan indeholdes i den maksimale låneramme på 250 mio. kr. Lånerammen er fastlagt i tillæg af 7. maj 2018 til aftalen fra 13. juni 2016.

 

Regeringen har den 18. maj 2020 offentliggjort et udspil om en grøn affaldssektor som en del af oplægget til forhandlinger om den kommende klimahandlingsplan i Folketinget. Regeringen har blandt andet tilkendegivet, at kommunerne skal udbyde behandlingen af de genanvendelige fraktioner. Forhandlingerne om klimahandlingsplanen er ikke afsluttet og den endelige udformning af kommende lovgivning udestår. På den baggrund tages der forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af forhandlingerne.

 

Økonomi

ARCslåneoptagelse påvirker ikke kommunens låneramme jf. den vurdering, som ARCs advokat har afgivet, og som er vedlagt som bilag i den fremsendte anmodning fra ARC.

 

Med denne sag foreslås en yderligere sortering af papir, pap og fødevarekartoner fra restaffald. ARC beskriver, at de marginale anlægsomkostninger som følge af den yderligere sortering er på ca. 75 - 113 kr. pr. ton. Kommunens omkostninger til løsningen vedrører modtagelse og afsætning af det genanvendelige materiale. Her har ARC oplyst, at de kommunale omkostninger forventeligt er lavere end den nuværende energiudnyttelse ved forbrænding på aktuelt 471 kr. pr. ton. Øvrige økonomiske konsekvenser ved biogasløsning og sorteringsanlæg er beskrevet i fremlagte sager i hhv. juni 2018 og november/december 2019.

 

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at godkendelse af vedtægtsændringer og låneoptagelse giver mulighed for, at ARC kan opfylde ejerkommunernes tillægsaftale og vurderes at være i overensstemmelse med tidligere beslutninger.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC.

 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 26. juni 2018, punkt 10, Tillæg til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, indgået 7. maj 2018.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. november 2019, punkt 23 I/S Amager Ressourcecenters planer om håndtering af bioaffald om størrelse, finansiering og placering jf. ejerkommunernes aftale pr. 7. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Kommunes andel af den indbyrdes hæftelse ved lån optaget beregnet efter indbyggertallet pr. 1. januar 2020 og udgør 20,8 mio. kr. Lånet belaster ikke kommunens låneramme jævnfør Bech-Bruuns vurdering.

 

ARCs udvidede aktiviteter finansieres over affaldsgebyret og belaster derfor ikke kommunens budget.

Retsgrundlag

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens §60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7% af ARC.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne type sager.

Miljømæssige konsekvenser

 

Bilag

 1. Anmodning om godkendelse af vedtægtsændring og godkendelse af låneoptagelse til forbehandling af bioaffald og sorteringsanlæg af restaffald, ARC 20. april 2020 (pdf)
 2. Aftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (pdf)
 3. Tillæg af 7. maj 2018 til tillægsaftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (pdf)

28. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ingen bemærkninger.


29. Beslutning - Forlængelse af lejekontrakt

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 02-06-2020

Ad 1. – 3.Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V, Ø og Steen Ørskov (UP).
Undlader: Lisa Skov (UP).

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at lejekontrakten forlænges med to år og således udløber pr. 31. oktober 2022.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at administrationen bemyndiges til at udfærdige et tillæg til lejekontrakten i overensstemmelse beslutningen under punkt 1.

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives tillægsbevilling på lejeindtægten på i alt 210.000 kr. for årene 2021 og 2022. Indtægten tilgår kassebeholdningen.


30. Beslutning - Udvidelse af Plejeboliger

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe V, Gruppe Ø

 

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 3.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe V, Gruppe Ø

 

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

Ad 4.

For: Gruppe A, Gruppe F, Gruppe V, Gruppe Ø

 

Steen Ørskov Larsen (UP) afventer Kommunalbestyrelsen

 

Anbefales godkendt.

 

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke arbejdes videre med en udbygning med 60 plejeboliger på plejecenter Dybenskærhave.

Ad 2.
Steen Ørskov (UP) stillede ændringsforslag om, at administrationen bedes undersøge andre mulige placeringer på såvel ubebyggede arealer og allerede bebyggede arealer.

For: Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP).
Imod: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.

Ændringsforslaget bortfaldet.

For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der igangsættes en proces for at undersøge mulighed for at udbygge et bæredygtigt plejecenter med forskellige typer plejeboliger, evt. kombineret med sygeplejeklinik og hjemmepleje på Strandmarkens Fritidscenter.

Ad 3.
For: Gruppe A, F,O, Liste H, Gruppe Vog Ø.
Imod: Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der undersøges om de 72 boliger på Plejecentret Strandmarkshave kan indgå i ovenstående plejecenter.


Ad 4.
For: Gruppe A, F, O, Liste H, Gruppe V og Ø.
Imod: Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP).

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Plejecentret Strandmarkshave sælges til boligformål, fx seniorboliger.


31. Beslutning - Licitationsresultat på Børnehuset Kirsebærhuset

Lukket sag

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-06-2020

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Udvalget bemærkede, at de ønsker en tilbagemelding på lærlinge og praktikanter hver anden måned.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1. – 2. Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte licitationsresultat og valg af Ason A/S som hovedentreprenør til projekt – Udvidelse af Børnehuset Kirsebærhuset.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at anlægssummen til projekt – Udvidelse af Børnehuset Kirsebærhuset, er 18,1 mio. kr., hvoraf 16,6 mio. kr. er afsat i investeringsoversigten og 1,5 mio. kr. gives som tillægsbevilling finansieret af kassen. Der gives tilbagemelding på lærlinge og praktikanter hver anden måned til Teknik og Miljøudvalget.


32. Beslutning - Parallelvej 47, opførelse af bofællesskab

Lukket sag

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

Ad 1.a, b, c.Anbefales godkendt.

Udvalget stillede derudover følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1: Antallet af parkeringspladser med indkørsel fra Parallelvej ændres fra 8 til 4 pladser.

Ændringsforslag 2: Det undersøges, om der kan etableres indkørsel fra Gammel Køge Landevej samt parkeringspladser.
 

Ad 2. Anbefales ikke godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 15-06-2020

Ad 1 og 2

For: Gruppe A og Gruppe F

Imod: Steen Ørskov Larsen (UP)

Gruppe V og Gruppe Ø afventer Kommunalbestyrelsen.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling om at godkende 1a og 1c anbefales godkendt. Økonomiudvalget anbefaler, at antallet af parkeringspladser fastholdes på de 8 pladser, og at det henstilles til DAB, at vurdere mulighed, meromkostninger mv. i forbindelse med etablering af låge i støjskærm ved Gl. Køge Landevej, som alternativ adgangsvej for personale og pårørende til bofællesskabet.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-06-2020

Ad 1. og 2.
For: Gruppe A, F, O, Liste H, GruppeV og Ø.
Imod: Lisa Skov (UP) og Steen Ørskov (UP).

Kommunalbestyrelsen godkendte 1a: at bofællesskabet på Parallelvej 47 a-d, jævnfør udbudsvilkår af september 2019, opføres i én etage, og på de i sagsfremstillingen nævnte præmisser, og 1c: at kommunens indflydelse gøres gældende frem til dispositionsforslag hvorefter beslutningsmandatet i den videre projektering overgår til Hvidovre Almennyttige Boligselskab, v. DAB.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at antallet af parkeringspladser fastholdes på de 8 pladser, og at det henstilles til DAB, at vurdere mulighed, meromkostninger mv. i forbindelse med etablering af låge i støjskærm ved Gl. Køge Landevej, som alternativ adgangsvej for personale og pårørende til bofællesskabet.