Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 30. oktober 2018
Mødetidspunkt: Kl. 18:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Wolf Andresen (F)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Gert Wahl (Ø)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Karoline Cleemann (H)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Anders Liltorp (A)
 • Arne Bech (H)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Mikkel Dencker (O)

Bemærkninger

Ivan Fogtmann deltog for Mikkel Dencker. Peter Dencker deltog for Charlotte H. Larsen. Ann-Mari Lundbæk Lauritsen deltog for Anders Liltorp. Thomas Skouboe deltog for Arne Bech.

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Godkendt.


2. Meddelelser

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Der afholdes temamøde mandag den 5. november 2018 kl. 17.00.


3. Økonomirapportering pr. 31. august 2018 - Økonomiudvalget

Beslutningstema

Sagen omfatter den samlede økonomirapportering pr. 31. august 2018 for Hvidovre Kommune.

 

Centrene har med udgangspunkt i kendte forudsætninger, herunder de 8 første måneders forbrug, foretaget en vurdering af Hvidovre Kommunes økonomi.

 

På baggrund heraf ansøges om tillægsbevillinger. Dette gøres i samlet sag efter indstilling fra alle udvalg til Kommunalbestyrelsen.

 

En gang årligt afgives tillægsbevillinger afledt af økonomirapporteringerne gennem året. Det sker i forhold til afrapporteringen per 31. august 2018 og det sker for at udgifts- og indtægtsudsvingene sker inden for en afgivet bevilling som påkrævet.     

 

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet sagsfremstillingen

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage økonomirapporteringen pr. 31. august 2018 til efterretning
 2. at give tillægsbevilling til nettomerudgifter på 6,3 mio. kr., som fordeler sig således:
  • Merudgift på 6,3 mio. kr. inden for servicerammen
  • Mindreudgift på 11,8 mio. kr. uden for servicerammen
  • Merindtægt på 11,7 mio. kr. som følge af balanceforskydninger
  • Mindreindtægt på 23,5 mio. kr. på finansielle poster
 3. at kassebeholdningen reduceres med i alt 6,3 mio. kr. som konsekvens af indstillingspunkt 2

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Ad 1. Anbefales taget til efterretning

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Anbefales godkendt.  

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen tog økonomirapporteringen pr. 31. august 2018 til efterretning.

 

Ad 2. – 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte at give tillægsbevilling til nettomerudgifter på 6,3 mio. kr., som fordeler sig således:

• Merudgift på 6,3 mio. kr. inden for servicerammen

• Mindreudgift på 11,8 mio. kr. uden for servicerammen

• Merindtægt på 11,7 mio. kr. som følge af balanceforskydninger

• Mindreindtægt på 23,5 mio. kr. på finansielle poster, og at kassebeholdningen reduceres med i alt 6,3 mio. kr. som konsekvens heraf.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen er en sammenfatning af centrenes afrapporteringer pr. 31. august 2018. Disse afrapporteringer behandles i de respektive fagudvalg på møderne i sepetmber og oktober, hvortil der henvises.

 

Rapporteringen omfatter:

 

1. Oversigt over det samlede forbrug med forventninger til regnskab 2018

2. Opgørelse over den forventede likviditet 2018

 

Center for Økonomi og Analyse har – i samarbejde med centrene - har nu gennemgået udvalgenes budgetter og der forventes samlede nettomerudgifter i forhold til budgettet på 6,3 mio. kr. netto.

 

I tabel 1 nedenfor er vist korrigeret budget, faktisk forbrug pr. 31. august samt det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på drift (inden for/uden for servicerammen), anlæg og finansieringsposter. Der er givet bemærkninger til de enkelte forventede afvigelser under tabellen.

 

Tabel 1 – Samlet oversigt pr. 31. august 2018

I mio. kr.

Korrigeret
budget

Samlet forbrug pr. 31/8-18

Forbrugs-pct.

Forventet mer-/ mindre-forbrug
'-' = mer-forbrug pr. 31/8-18

Økonomiudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-561,2

-348,4

62%

9,7

 - Uden for servicerammen

-0,8

-0,7

86%

 

Teknik- og Miljøudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-133,0

-79,2

60%

-0,1

 - Uden for servicerammen

-2,3

10,0

-430%

-1,2

Kultur- og Fritidsudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-104,9

-70,2

67%

 

Børne- og Uddannelsesudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-1.109,5

-769,3

69%

-3,7

 - Uden for servicerammen

-7,4

-7,7

104%

 

Ældre- og Sundhedsudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-497,3

-322,5

65%

-3,0

 - Uden for servicerammen

-221,1

-126,1

57%

0,2

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 

 

 

 

 - Inden for servicerammen

-313,8

-196,0

62%

-9,1

 - Uden for servicerammen

-692,3

-423,2

61%

12,8

Drift i alt

-3.643,7

-2.333,1

64%

5,5

 - heraf inden for servicerammen

-2.719,7

-1.785,5

66%

-6,3

Anlæg

-222,2

-48,6

22%

 

Renter

17,9

4,4

24%

 

Afdrag på lån

-49,4

-15,5

31%

 

Balanceforskydninger

-5,4

-32,8

606%

11,7

Finansiering

3.728,5

2.327,1

62%

-23,5

Ændring af likvide aktiver (+ = forbedring)

174,3

98,6

 

-6,3

Forventet forbrug, servicerammeområder

 

 

 

2.673,0

Forventet overførsel til 2019,
servicerammeområder

 

 

 

39,0

Forventet merforbrug, servicerammen

 

 

 

11,4

 

Forklaring til afvigelserne

 

Økonomiudvalget

Inden for servicerammen

·                      Der forventes samlet mindreudgifter på 9,7 mio. kr., som væsentligste omfatter tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag fra HOFOR for perioden 2012-2015.

 

Teknik- og Miljøudvalget

Inden for servicerammen

·                      Merudgifter på 1,2 mio. kr. til renovationsordning, som er brugerfinansieret og mellemværendet med kommunen skal over år hvile i sig selv, idet det reguleres via takstfastsættelse. Ordningen med papgenbrug er udbredt langt hurtigere end forventet (0,88 mio. kr.). Forbedret affaldssortering i kommunale institutioner og etageejendomme – her er ansat en projektmedarbejder for en 3-årig periode med en merudgift 0,275 mio. kr. til følge.

 

Børne- og Uddannelsesudvalget

Inden for servicerammen

·                      Anbringelse af flere handicappede børn betyder merudgifter på 1,8 mio. kr.

·                      På dagtilbudsområdet forventes ca. 24 flere børn i 0-6 års alderen end forudsat. Såfremt befolkningsprognosen allerede i 2017 havde kunnet forudse disse flere børn ville merudgiften på 1,7 mio. kr. have været indgået som en teknisk korrektion af demografien i budget 2018.

·                      Ny lovgivning på dagtilbudsområdet giver forældre større muligheder for frit valg, og betyder merudgifter på 0,14 mio. kr., som kommunen er kompenseret for via bloktilskuddet.

 

Ældre- og Sundhedsudvalget

Inden for servicerammen

·                      På hjemmesygeplejen forventes merudgifter på 2,0 mio. kr., som med de kendte forudsætninger på udvalgets område, forudsættes fuldt ud dækket af tilsvarende mindreudgifter til bl.a. hjælpemidler og af midler afsat til nyt akuttilbud i samarbejde med Brøndby, som ikke anvendes fuldt ud i 2018.

·                      Lovændringer på Ældre- og Sundhedsudvalgets områder, som medfører merudgifter på 3 mio. kr. fordelt på fire nye tiltag, som er fuldt ud kompenseret via bloktilskudsforøgelse i 2018.

 • 0,8 mio. kr. vedrørende krav om træning allerede 7 dage efter udskrivning
 • 0,6 mio. kr. til aflastning af pårørende
 • 0,6 mio. kr. til ”En værdig død”
 • 1 mio. kr. til kompetenceudvikling af sundhedspersonale i kommunerne. Iværksættelse af kompetenceudviklingstiltag, der skal sikre, at kommunen er rustet til at løfte opgaver i det sammenhængende sundhedsvæsen. Det omfatter blandt andet kompetenceudvikling på demensområdet.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Inden for servicerammen

·                      Forventet merforbrug på ca. 9,1 mio. kr., som alene omfatter det voksenspecialiserede område. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 blev tilført 15 mio. kr. med en forventning om at der blev fremlagt forslag til effektiviseringer for 10 mio. kr. til imødegåelse af det resterende merforbrug. Det har ikke vist sig muligt at opnå i 2018.

 

Uden for servicerammen

·                      Mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet på i alt 5,5 mio. kr. skyldes især et fald i antallet af sygedagpengemodtagere og seniorjobbere

·                      Merindtægter på 2,8 mio. kr. som følge af en berigtigelse af statsrefusion vedrørende integration

·                      Der forventes merindtægter på refusion af særligt dyre enkeltsager på 4,4 mio. kr. i 2018, hvoraf 3,7 mio. kr. skyldes merindtægter vedrørende 2017, som indgik i endelig afregning af statsrefusioner for 2017

  

Balanceforskydninger

·                      Provenu på 11,7 mio. kr. fra salg af HMN Naturgas, som er udloddet til interessentkommunerne med 1 mia. kr.

 

Finansiering

·                      Mindreindtægt på grundskyld (0,6 mio. kr.) og dækningsafgift (9,1 mio. kr.) pga. tilbagebetaling som følge af vurderingsmyndigheden (Avedøreværket, Hammerholmen 50).

·                      Midtvejsregulering af bloktilskud på 28 mio. kr. bl.a. som følge af lavere overførselsindkomster lavere pris- og lønudvikling. Det lavere bloktilskud imødegås dog af en nedregulering af pris- og lønskøn i 2018 på 8 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med det vedtagne overenskomstresultat.

·                      Merindtægter på 6 mio. kr. for lån vedrørende 2017.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er 2,62 mia. kr. i 2018. Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2017 udgør 44,8 mio. kr. Med de forventede merudgifter på 6,3 mio. kr. (servicerammeområder) i denne sag, vil det forventede forbrug på servicerammeområderne være 2.673 mia. kr. og vil umiddelbart medføre et merforbrug på servicerammen på ca. 50,4 mio. kr. Der forventes imidlertid overførsler på driften fra 2018 til 2019 på 39 mio. kr., hvilket betyder, at der umiddelbart vil være et merforbrug på servicerammen på nuværende tidspunkt på ca. 11 mio. kr. Der er som altid en vis usikkerhed både i forhold til det forventede forbrug og overførselsbeløbet.

 

Tabel 2: Forventet likviditet ultimo 2018

Primo likviditet 2018 (- = træk på kassebeholdning)

392,1

 

 

Budgetteret kasseforbrug i 2018

-9,7

Tillægsbevillinger i 2018/drift inkl. overførsler fra 2017

-48,8

Tillægsbevillinger i 2018 /anlæg inkl. overførsler fra 2017

-107,4

 

 

Igangværende sager:

 

Økonomirapportering pr. 31/8-18

-6,3

 

 

Forventet overførsel vedr. drift og anlæg til 2019

 

Drift

39,0

Anlæg

82,0

Forventet ultimo likviditet 2018

340,8

Heraf hjemfaldspligt

198,5

 

 

Serviceramme

2.622,6

 

 

Forventet regnskab, servicerammeområder

2.673,0

Merforbrug, servicerammeområder

50,4

Forventet overførsel til 2019,
servicerammeområder

39,0

Herefter forventet merforbrug på servicerammen

11,4

 

Den forventede likviditet ved udgangen af 2018 er beregnet med udgangspunkt i kassebeholdningen primo 2018. Primobeholdningen er tillagt den budgetterede kasseforøgelse og korrigeret for tillægsbevillinger, som i al væsentlighed omfatter overførsler fra 2017 til 2018 på både drift og anlæg.

 

Hertil er tillagt resultatet af økonomirapporteringen pr. 31. august 2018. Endelig korrigeres der for de forventede overførsler på såvel drift som anlæg fra 2018 til 2019, hvorved den forventede likviditet ultimo 2018 fremkommer.

 

Den forventede høje ultimolikviditet skal ses i sammenhæng med de indkomne hjemfaldsmidler på knap 200 mio. kr.

 

Politiske beslutninger og aftaler

I henhold til kommunens ”Regulativ for økonomistyring” (KB 14/12-2010 pkt. 8) udarbejder administrationen økonomirapportering til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

 

Økonomirapporteringer og tillægsbevillingssager til driften er tillige behandlet i de respektive fagudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tillægsbevillinger til nettomindreudgifter på i alt 6,3 mio. kr., som fordeler sig således:

·         Merudgift på 6,3 mio. kr. inden for servicerammen

·        Mindreudgift på 11,8 mio. kr. uden for servicerammen

·         Merindtægt på 11,7 mio. kr. på balanceforskydninger

·        Mindreindtægt på 23,5 mio. kr. på finansielle poster

 

Kassebeholdningen formindskes med i alt 6,3 mio. kr. som konsekvens af tillægsbevillingerne.

 

Økonomirapporteringen er det forventede regnskabsresultat og der kan komme ændringer til dette inden årets udgang.

 

Kommunerne er jf. Økonomiaftalen samlet set forpligtiget til at overholde servicerammen. Såfremt dette ikke sker, træder sanktionslovgivningen i kraft og kommunerne vil kunne blive modregnet i det betinget bloktilskud. På nuværende tidspunkt (august 2018) viser indmeldinger fra kommunerne til KL, at der forventes merforbrug på den samlede serviceramme på 1 mia.kr. Dette er imidlertid behæftet med en usikkerhed og KL´s egne beregninger viser et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om kommuners styrelse § 42 Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af regulativet, før de sættes i kraft.


4. Godkendelse af Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 for Frihedens Butikscenter

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg for rammeområde 3C3, der øger bebyggelsesprocenten fra 100 til 125, og hæver loftet for butiksstørrelser for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 bruttoetageareal. Desuden tilrettes retningslinje 3.3.3 i overensstemmelse hermed.

 

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med et Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, der skal gøre det muligt at opføre etageboliger og serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter.


Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vi godkende Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016, så planforslaget kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016.
 2. at godkende, at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at godkende, at der ikke gennemføres miljøvurdering af forslaget til kommuneplantillægget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Ad 1. -3.

Gruppe A stillede forslag om, at indstillingen godkendes, men med den tilføjelse, at parkeringsbehovet undersøges i høringsperioden.

 

Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016, og at forslaget til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig høring i fire uger, men med den tilføjelse, at parkeringsbehovet undersøges i høringsperioden, samt at der ikke gennemføres en miljøvurdering af forslaget.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Formålet med Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 er at øge bebyggelsesprocenten fra 100 til 125 samt at øge loftet for butiksstørrelsen for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 bruttoetageareal. Forslaget til kommuneplantillægget er vedlagt som bilag ”Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016 af den 24. september 2018”.

 

Forslaget til kommuneplantillægget er lavet i forbindelse med Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, der behandles som en særskilt sag i Bygge- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen.

 

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2016 med hensyn til bebyggelsesprocent og butiksstørrelser for dagligvarebutikker. Vedtagelsen af Lokalplan 338 forudsætter derfor, at kommuneplantillægget vedtages.


Den maksimale bebyggelsesprocent inden for rammeområde 3C3 hæves fra 100 til 125 for at muliggøre at der kan opføres yderligere serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter, samt at der kan opføres ny etageboligbebyggelse ovenpå dele af butikscentret. Den maksimale bygningshøjde på 36 meter fastholdes og det maksimale antal etager på 12 ændres ikke.


Desuden øges den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 bruttoetageareal pr. dagligvarebutik, for at tilpasse de eksisterende forhold i dagligvarebutikken Føtex, der allerede har et butiksareal, der er større end de 3.500 m2 tilladte i den eksisterende kommuneplanramme. Dette ændres desuden i retningslinje 3.3.3 for kommunens hovedcenter, Frihedens Butikscenter.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommuneplan 2016 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016, punkt 5.
 

Økonomiudvalget godkendte den 22. maj 2018, punkt 10, at der igangsættes et planlægningsarbejde med et tillæg til Kommuneplan 2016 for udvikling af Frihedens Butikscenter, idet den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområde 3C3 hæves fra 100 til 125.

 

Økonomiudvalget har på samme møde ikke behandlet muligheden for at hæve loftet for butiksstørrelser for dagligvarebutikker fra 3.500 m2 til 5.000 m2 bruttoetageareal, fordi at administrationen på det pågældende tidspunkt ikke har været klar over, at dagligvarebutikkens bruttoetageareal ikke stemte overens med eksisterende rammebestemmelser for rammeområde 3C3 ved Frihedens Butikscenter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning, lov nr. 287 af den 16. april 2018 med senere ændringer.

 

Planlovens § 23 c fastlægger, at ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, kan kommunalbestyrelsen undlade at gennemføre en forudgående høring, uanset at ændringen i kommuneplanen ikke er indeholdt i en planstrategi.

 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af den 10. maj 2017.

Høring

Planloven kræver jævnfør § 24, stk. 3, at forslag til kommuneplantillæg fremlægges i offentlig

høring i mindst 8 uger. Høringsperioden kan jf. stk. 4 nedsættes til mindst 4 uger, hvis der

alene er tale om mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens

hovedprincipper, eller uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur.

 

Administrationen anbefaler, at kommuneplantillægget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

 

Kommuneplantillæggets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 8. november 2018 til den 6. december 2018.

Miljømæssige konsekvenser

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter skal kommuneplantillægget screenes for belastning af miljøet. Miljøscreeningen skal redegøre for, om der er behov for en nærmere vurdering af planforslagets konsekvenser for miljøet. Der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af kommuneplantillæggets miljøbelastning.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Tillæg nr. 6 og det tilhørende forslag til Lokalplan 338 er der gennemført en screening af kommuneplantillæggets miljøpåvirkning. Hvidovre Kommune har efter denne screening vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2.

 

Dette begrundes med, at kommuneplantillægget kun hæver bebyggelsesprocenten relativt lidt fra 100 til 125, og at den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i kommunens hovedcenter (Frihedens Butikscenter) tilsvarende hæves med ca. 1/3. De øvrige, hidtil eksisterende forhold i den gældende kommuneplanramme 3C3 og i retningslinje 3.3.3 bliver ikke ændret.

 

Det vurderes, at vedtagelse af kommuneplantillægget ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet. Kommuneplanrammen fastlægger muligheder for arealanvendelsen af det pågældende område, og det er lokalplanen, der danner plangrundlag for, projektet kan realiseres.

Bilag

 1. Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan af den 24. september 2018 (pdf)

5. Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter på Strandmarksvej 20

Beslutningstema

Administrationen har udarbejdet et forslag til en lokalplan, der skal gøre det muligt at opføre etageboliger og serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter.

 

Samtidig med lokalplanforslaget er der udarbejdet et Forslag til Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016, der behandles særskilt.

 

Bygge- og Planudvalget skal tage stilling til, om man vil anbefale over for kommunalbestyrelsen at godkende Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, så forslaget til lokalplanen kan fremlægges i offentlig høring.

Indstilling

Direktøren indstiller til Bygge- og Planudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter.
 2. at godkende, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.
 3. at der træffes en beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.
 4. at godkende, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Beslutning i Bygge- og Planudvalget den 23-10-2018

Ad 1.Anbefales godkendt betinget af udvalgets to ændringsforslag:

 

1)     Udvalget stiller ændringsforslag om, at området i lokalplanen udlagt til restaurant i stedet reserveres til parkeringspladser. Der skal stilles krav om, at der etableres el-standere på p-området.

2)     Udvalget stiller ændringsforslag om, at der etableres 1½ parkeringsplads pr. 2 boliger.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

 

Ad 3. Anbefales godkendt – borgermøde skal afholdes.

 

Ad 4.Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Ad 1.

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at indstillingen godkendes uden det af Bygge- og Planudvalget stillede ændringsforslag, men med den tilføjelse, at parkeringsbehovet undersøges i høringsperioden.

 

Godkendt.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, med den tilføjelse, at parkeringsbehovet undersøges i høringsperioden.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at forslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skal afholdes et borgermøde i forbindelse med planens offentlige høring.

 

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Administrationen har i samarbejde med bygherre og rådgiver udarbejdet et forslag til en lokalplan, der har til formål at forskønne og opgradere Frihedens Butikscenter. Lokalplanforslaget er vedlagt som bilag, ”Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, dateret den 26. september 2018”.

 

Frihedens Butikscenter er i dag omfattet af Lokalplan 330. Men projektet for udbygning af centret kan ikke opføres inden for rammerne af den gældende lokalplan, hverken i forhold til placering af den nye bebyggelse eller det tilladte etageantal. Afvigelserne fra Lokalplan 330 er så væsentlige, at disse forudsætter vedtagelse af en ny lokalplan. 

 

Lokalplanforslaget skal gøre det muligt at opføre yderligere serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter, samt at opføre ny etageboligbebyggelse ovenpå dele af butikscentret.

Lokalplanforslaget fastlægger i alt fem nye byggefelter, hvoraf de fire kan indeholde ny bebyggelse og det sidste udelukkende kan anvendes til tagterrasse og småbygninger. Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre tre nye bygningselementer til etageboliger ved byggefelt A og B. Etageboligerne ved byggefelt A kan rumme to nye 4-etagers beboelsesbygninger, der maksimalt bliver 21 meter høje. De placeres oven på centerbygningens sydøstlige hjørne ved Strandmarkskirken.

 

I byggefelt B er det muligt at opføre en 9-10 etagers beboelsesbygning, der maksimalt bliver 36 meter høj. Bygningen placeres ovenpå centrets nordvestlige hjørne ved Hvidovrevej.

 

I byggefelt E kan etableres en ekstra etage med butiks- og serviceerhverv. Oven på denne indrettes tagterrasse for boligerne i den 9-10 etages beboelsesbygning.

 

Der bliver desuden udlagt et areal til en 2-etagers fritliggende restaurant i byggefelt C med adgang fra Hvidovrevej.

 

Lokalplanforslaget fastlægger også bestemmelser vedrørende omfang og karakter af skiltning og reklamering. Skiltebestemmelserne muliggør fortsat, at butikscentret fremstår fremtrædende i bybilledet og synliggør fortsat butikscentrets tilstedeværelse uden, at skiltningen vil virke dominerende og forstyrrende i den visuelle oplevelse af butikscentret og dets omgivelser.

Politiske beslutninger og aftaler

Efter anmodning om igangsættelse af ny lokalplan fra Ejendomsinvesteringsselskabet NREP på vegne af ejerne bag Frihedens Butikscenter, besluttede Bygge- og Planudvalget den 15. maj 2018, at der skulle udarbejdes ny lokalplan for området, der skulle muliggøre at opføre etageboliger og serviceerhverv på og ved Frihedens Butikscenter.


Bygge- og Planudvalget drøftede den 18. september 2018 det foreløbige udkast til lokalplanen med særligt fokus på etageantal ved Strandmarkskirken og omfang og karakter af skiltning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lokalplaner udarbejdes efter planlovens §§ 13-16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018.

Høring

Et lokalplanforslag skal fremlægges i offentlig høring i mindst fire uger, jævnfør planlovens § 24, stk. 5. Administrationen anbefaler, at lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i fire uger.

 

Lokalplansforslagets høringsperiode forventes i så fald at finde sted fra den 8. november 2018 til den 6. december 2018.

Miljømæssige konsekvenser

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

 

Administrationen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. § 8, stk. 1 og 2.

 

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og muliggør ikke væsentlige ændringer i det bestående. Planen muliggør ikke anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

På baggrund af en screening har administrationen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (BEK 448 af 10/05/2017).

Bilag

 1. Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter, dateret den 26. september 2018 (pdf)
 2. Notat af 25.10.2018 vedr. Forslag til Lokalplan 338 for boliger mv. ved Frihedens Butikscenter på Strandmarksvej 20 (pdf)

6. Godkendelse af udlejningsaftale med 3B

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ny udlejningsaftale mellem Boligforeningen 3B og Hvidovre Kommune.

Indstilling

Direktøren indstiller til økonomiudvalget at det anbefales overfor kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Hvidovre Kommune indgår aftale om udlejning efter særlige kriterier med Boligforeningen 3B for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune indgår aftale om udlejning efter særlige kriterier med Boligforeningen 3B for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022.

Sagsfremstilling

Center for politik og Ledelse har udarbejdet dagsordenspunktet i samarbejde med Center for Borgerservice.

 

Boligforeningen 3B ønsker at forny aftale med Hvidovre Kommune om udlejning af 3B’s boliger.

 

Aftalen omfatter afdelingerne Danalund og Søbyvej med i alt 295 boliger, hvilket er samtlige 3B’s boliger i Hvidovre Kommune.

 

Aftalen skal gælde for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2022. Aftalen erstatter den gældende aftale, som udløber ved årets slutning.

 

Ifølge den nye aftale fortsætter kommunens anvisning til 25 % af de ledige boliger.

 

Ændringer i forhold til gældende aftale
Reglen om fortrinsret for børnefamilier er ændret i det foreliggende udkast i forhold til den hidtil gældende aftale.

 

Den hidtidige fortrinsret fastlægger, at par uden børn og enlige med børn kan få tildelt tre rums boliger, mens fire rums boliger tildeles par og enlige med børn forud for enlige og par uden børn.

 

I udkast til ny aftale er fortrinsretten formuleret således:

 • For tre rums boliger op til 90 m2 gælder ingen fortrinsrettigheder.
 • Par og husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til tre og fire rums boliger på mellem 90 og 110 m2 forud for enlige uden børn.
 • Husstande med et eller flere børn gives fortrinsret til boliger med fem eller flere rum.

 

I den hidtidige aftale er det bestemt at 3B udlejer halvdelen af de ledige boliger via den interne venteliste og halvdelen via den eksterne venteliste.

 

Efter udkastet til ny aftale udlejer 3B ledige boliger efter flg. retningslinjer:

 1. Internt i afdelingen
 2. Internt i 3B
 3. Hvis boligen ikke kan udlejes internt udlejes hver anden via den eksterne venteliste og hver anden udlejes via 3B fleksible venteliste til boligsøgende i arbejde.

 

Uændrede vilkår i forhold til den hidtidige udlejning

I lighed med gældende aftale fastlægger udkastet til ny aftale:

 • Fortrinsret for skilsmisseramte forældre med børn. Fortrinsretten betyder, at boligsøgende, der flytter fra en bolig i en 3B afdeling i Hvidovre på grund af separation eller brudt parforhold, skal have fortrinsret til ledige boliger i op til et år. Reglen forudsætter at der er børn under 18 år, og at de bliver boende hos den forælder, som bliver boende i den hidtidige fælles bolig i 3B.
 • Fortrinsret for boligsøgende som inden for de sidste tre år har sagt sin bolig op for at flytte sammen med sin kæreste, hvis samlivet ophæves inden for tre år.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Retsgrundlag

Almenboliglovens (lbkg. Nr. 1116 af 2. oktober 2017) § 59, hvor det er bestemt at kommunen har krav på anvisning til 25 % af de ledige boliger; og § 60, hvor det er bestemt at der kan indgås aftale om udlejning efter særlige kriterier.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Udkast til aftale (pdf)

7. Orientering om SMART- Pulje

Beslutningstema

Status på puljen er ultimo årene fremover fremgår af af tabellen nedenfor.

 

cid:image001.png@01D45A47.EB0CCED0

 

På nuværende tidspunkt foreligger ikke nye ansøgninger til puljen. Under disse forudsætninger vil puljen på 5 mio. kr. være reetableret fra 2020.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges status på SMART-pulje én gang årligt til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen

 1. at tage orientering om status på Smart-pulje til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Kommunalbestyrelsen tog orienteringen om status på Smart-puljen til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har udarbejdet indstillingen.

 

Med vedtagelsen af budget 2016 blev der afsat en SMART-pulje på 5 mio. kr. til konkrete effektiviseringstiltag. SMART-puljen er en aktiv lånepulje, som over år skal være selvfinansierende. Aktiviteterne i SMART-puljen kan omfatte digitaliseringsinitiativer, afbureaukratisering, effektiviseringer og velfærdsteknologiske tiltag.

 

Direktionen er styregruppe for SMART-puljen. 

 

Kriterierne og rammerne for udmøntning er;

 • Aktiviteterne i puljen beskrives i konkrete positive business cases hvortil der er tilknyttet et afkastkrav
 • Af den enkelte business case skal fremgå hvilken tilbagebetalingsperiode, der gælder for lånebeløbet, der er opnået fra SMART-puljen
 • Besparelser udover lånebeløbet kan indgå i centrenes fremadrettede imødekommelse af besparelseskrav/effektiviseringer
 • De økonomiske effekter af aktiviteterne opgøres i et gevinstregnskab
 • Én gang årligt afrapporteres gevinstregnskabet vedrørende SMART-puljen til Økonomiudvalget

 

Direktionen har indtil videre godkendt, at tre projekter finansieres via SMART-puljen, jf. nedenstående.

 

Godkendte projekter i SMART-puljen/tildelte beløb;

 1. ”Indsats målrettet ledige unge” i Center for Beskæftigelse
  0,18 mio. kr. (tilbagebetales over tre år i 2018-20)
 2. ”Forebyggende, ressourceorienteret og effektiv sagsbehandling” i Center for Handicap og Psykiatri (Voksenrådgivningen)
  2,18 mio. kr. (tilbagebetales over tre år i 2018-20)
 3. ”Beskæftigelsesindikator Projekt” i Center for Beskæftigelse
  2,2 mio. kr. (tilbagebetales over to år i 2018-19)

 

Der er således godkendt projekter for i alt 4,56 mio. kr., hvorved der ultimo 2017 resterede 0,44 mio. kr., som blev overført til 2018.

 

Status på puljen er ultimo 2018 er 1,4 mio. kr., idet der i løbet af året tilbagebetales i alt 0,96 mio. kr. fra de godkendte projekter.

 

På nuværende tidspunkt foreligger ikke nye ansøgninger til puljen. Og under disse forudsætninger vil puljen være reetableret fra 2020.

Politiske beslutninger og aftaler

Smart-puljen blev etableret på baggrund af vedtagelsen af budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Status på puljen er ultimo årene fremover fremgår af tabellen nedenfor.

 

cid:image001.png@01D45A47.EB0CCED0

 

På nuværende tidspunkt foreligger ikke nye ansøgninger til puljen. Under disse forudsætninger vil puljen på 5 mio. kr. være reetableret fra 2020.

Retsgrundlag

SMART-puljen indgår i årsbudgettet som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i medfør af § 40 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018)

Høring

Der er ingen høringspligt i denne sag

Bilag

 1. Smartpulje - Kom med en SMART ide (pdf)

8. Overgange mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet

Beslutningstema

Center for Handicap og Psykiatri har en stigende borgergruppe på 65 år eller derover. Samtidig er centerets lovområde og tilbud målrettet borgere i alderen 18-64 år.

 

Borgere med handicap får med højere alder ofte et øget behov for pleje og omsorg, mens behovet for en socialpædagogisk indsats mindskes.

 

Med henblik på at ligestille ældre borgere med handicap med øvrige ældre borgere i forhold til at kunne modtage kvalificeret sundhedsfaglig hjælp, skal Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget tage stilling til, om der skal etableres en overgang fra Handicapområdet til Ældreområdet, når borgerne fylder 65 år.

 

Overgangen vil indeholde etablering af et tættere samarbejde på tværs af de to centre i forhold til borgerens boform og fremtidige tilbud, samt en fordeling af udgifterne for borgere i alderen 65 år og derover.

 

Det forslås, at udgifterne knyttet til borgerens botilbud fremover vil blive løftet af Center for Sundhed og Ældre efter en beskrevet overgangsmodel.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende, at der etableres en overgang for borgere med handicap på 65 år og derover fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Sundhed og Ældre.

 

 1. at godkende, at Center for Sundhed og Ældre fremover afholder alle bo-udgifter for alle borgere over 65 år. De resterende udgifter til borgeren afholdes forsat i Center for Handicap og Psykiatri.

 

 1. Overførsel af budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Center for Handicap og Psykiatri) til Ældre- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Ældre) håndteres som en teknisk korrektion til budget 2019-2022.

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 19-09-2018

Ad 1) Anbefales godkendt.

Ad 2) Anbefales godkendt.

Ad 3) Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Ad 3. Anbefales godkendt.

 

Ældrerådets og Handicaprådets bemærkninger indgik i sagens behandling.

Direktøren omdelte administrationens bemærkninger til rådenes høringssvar.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.  

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der etableres en overgang for borgere med handicap på 65 år og derover fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Sundhed og Ældre.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Center for Sundhed og Ældre fremover afholder alle bo-udgifter for alle borgere over 65 år, mens de resterende udgifter til borgeren fortsat afholdes i Center for Handicap og Psykiatri.

 

Ad 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at overførsel af budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Center for Handicap og Psykiatri) til Ældre- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Ældre) håndteres som en teknisk korrektion til budget 2019-2022.

Sagsfremstilling

Center for Handicap og Psykiatri og Center for Sundhed og Ældre har i samarbejde udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund

Borgere i Hvidovre Kommune, der bor i bo- og dagtilbud på det specialiserede voksenområde, bliver typisk boede i tilbuddet efter de er fyldt 65 år. Det kan betyde, at disse borgere i dag ikke modtager relevante sundheds- og plejefaglige tilbud i tilstrækkeligt omfang (bilag 1).

 

Borgere med handicap, som bliver ældre, har ofte behov for pleje og omsorg, fuldstændigt ligesom øvrige ældre. Derimod mindskes behovet for en socialpædagogisk indsats ofte med stigende alder. Der er derfor behov for, at ældre borgere med handicap ligestilles med øvrige ældre borgere i forhold til at kunne modtage kvalificeret sundhedsfaglig hjælp af en medarbejdergruppe, hvis spidskompetencer er ældre og helbredsmæssigt svækkede borgere. Lighed i sundhed gør sig således gældende ikke kun for handicappede borgere i alderen 18-65 år, men også for gruppen af ældre med handicap.

 

Center for Handicap og Psykiatris lovområde og tilbud er målrettet borgere i alderen 18-64 år. Samtidig rummer centret i dag en stigende gruppe borgere på 65 år eller derover. Som følge heraf ses øgede udgifter til særtakster efter servicelovens § 85 på botilbuddene, efterhånden som borgerne bliver mere plejekrævende.

 

Administrationen foreslår derfor en ny deling af opgaver og ansvar mellem centrene vedrørende borgere med handicap, der fylder eller er fyldt 65 år.

 

Center for Sundhed og Ældre vil på baggrund heraf øge indsatsen inden for rehabilitering og tilpasse den eksisterende tilbudsvifte med henblik på at kunne rumme flere borgere over 65 år med handicap.

 

Center for Sundhed og Ældre og Center vil i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri, revurdere borgere, der overgår til Center for Sundhed og Ældre i forhold til de tilbud, de er visiteret til, ligesom arbejdsgange vedr. overgangen fra voksenhandicap til ældreområdet skal indarbejdes systematisk (bilag 1).

 

For at skabe sammenhæng mellem ansvar og budget for de ældre borgere på hhv. ældre- og handicapområderne foreslås følgende økonomimodel:

 

 1. Center for Sundhed og Ældre afholder boligudgifter til alle borgere over 65 år, uanset om de ældre bor på et plejecenter eller i et botilbud
 2. For så vidt angår ældre borgere, som har været tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri afholder Center for Sundhed og Ældre udgiften svarende til en årlig gennemsnitspris på 575.000 kr. for en udenbys plejehjemsplads. Beløbet er fastsat med udgangspunkt i, at Hvidovre Kommune i 2018 i gennemsnit betaler 575.000 kr. pr. år for, at en ældre borger fra Hvidovre Kommune bor på en anden kommunes plejehjem.
  Center for Handicap og Psykiatri afholder de resterende udgifter til borgerne i målgruppen.

 

Med denne praksis sikres det, at udgifterne afholdes på det alderssvarende område og afhænger således ikke af, om borgeren bor i et botilbud eller på et plejehjem.

Retsgrundlag

Det specialiserede voksenområde:

Lov om social service § 104 (aktivitets- og samværstilbud), § 108 (længerevarende botilbud), § 107 (midlertidigt botilbud), § 85 (socialpædagogisk støtte), §103 (beskyttet beskæftigelse) og §97 (ledsagelse).

 

Lov om almene boliger § 105 (almen ældre/handicapbolig)

 

Sundheds- og ældreområdet:

Lov om almene boliger § 58a-e.

 

Styrelsesvedtægten for Hvidovre Kommune, §§ 17 og 18.

Økonomiske konsekvenser

I 2017 har de samlede udgifter været på ca. 25 mio. kr. til de pt. 32 borgere, som er 65 år eller derover og der forventes udgifter på samme niveau i 2018. Udgiften bliver i dag afholdt på det voksenspecialiserede område.

 

Administrationens forslag indebærer, at fra 2019 afholder Center for Sundhed og Ældre boligudgifter til alle borgere over 65 år, uanset om de ældre bor på et plejecenter eller i et botilbud. Og dermed også for de pt. 32 borgere, der bor i et botilbud og som er tilknyttet Center for Handicap og Psykiatri. Boligudgiften til disse borgere fastsættes til 575.000 kr. pr. år (2019-priser) svarende til en gennemsnitlig udenbys plejeboligplads. Center for Handicap og Psykiatri afholder de resterende udgifter vedrørende borgeren.

 

Der vil skulle ske en overførsel af budget fra Center for Handicap og Psykiatri til Center for Sundhed og Ældre svarende til 32 borgere a 575.000 kr.

 

Overførsel af budget fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (Center for Handicap og Psykiatri) til Ældre- og Sundhedsudvalget (Center for Sundhed og Ældre) håndteres som en teknisk korrektion til budget 2019-2022.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er høringsberettigede. Høringssvar og administrationens notat vedrørende høringssvarene vil tilgå udvalgenes medlemmer inden sagens behandling.

Bilag

 1. notat vedr. overgang fra voksenhandicap til ældreområdet (docx)
 2. Ældrerådets høringssvar til overgang mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet (pdf)
 3. Handicaprådets høringssvar til Overgange mellem det specialiserede socialområde og ældreområdet. (pdf)
 4. Forklæde handicaprådet og ældrerådets udtalelse - overgange mellem det specialiseret socialområde og ældreområdet (pdf)

9. Integrationsrådets beretning, 2017

Beslutningstema

Integrationsrådets beretning 2017 fremlægges.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 1. at tage Integrationsrådets beretning for 2017 til efterretning.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Kommunalbestyrelsen tog Integrationsrådets beretning for 2017 til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

I medfør af forretningsorden for Integrationsrådet, skal rådet hvert år

udarbejde en skriftlig beretning over rådets virksomhed, samt afgive en

vejledende udtalelse om integrationsindsatsen i kommunen.

 

I beretningen er det bl.a. anført, at Integrationsrådets flertal havde et ønske om at ændre rådets sammensætning, således at der ikke sidder kommunalbestyrelsesmedlemmer i rådet.

 

Dette ønske er motiveret således: ”Baggrunden er, at flertallet i Integrationsrådet mener, at det vil øge interessen for at få besat de vakante poster og gøre Integrationsrådet mere mangfoldigt uden at gøre Integrationsrådet større antalsmæssigt. Desuden vil Integrationsrådet kunne bestå af mennesker med oprigtig interesse i at støtte op om Integrationsrådets formål og have en tilgang til Hvidovre Kommunes integrationsindsats, der var positiv og kunne deltage aktivt i Integrationsrådets arbejde, uanset hvilke politiske holdninger man har. Det vil også gøre det nemmere at forelægge Integrationsrådets holdninger og forslag for Kommunalbestyrelsen, hvis der ikke var udpegede politikere i rådet.”

 

Integrationsrådets beretning er vedlagt som bilag i sin fulde ordlyd.

 

Integrationsrådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Integrationsrådet for indeværende valgperiode er under sammensætning.Status på rådets sammensætning er flg.:

 

Repræsentanter for KB

Medlem: Yasir Iqbal (A)

Stedfortræder: Lars Gundelack Jensen (A)

 

Medlem: Charlotte Munch (V)

Stedfortræder: Torben Nowicki Rasmussen (V)

 

Medlem: Mogens Leo Hansen (Ø)

Stedfortræder: Kristina E. Young (H)

 

Repræsentanter for flygtninge/indvandrere (4 medlemmer)

Kommunalbestyrelsen udpeger blandt indstillede kandidater

 

Repræsentanter for de almene boligorganisationer (2 medlemmer)

Marie-Louise Peschardt Jørgensen

Vakant

 

Repræsentant for kultur- og idrætsforeninger i Hvidovre Kommune (1 medlem)

Kommunalbestyrelsen udpeger blandt indstillede kandidater

 

Repræsentant for LO (1 medlem)

Vakant

 

Repræsentant for Hvidovre Erhvervskontaktudvalg (1 medlem)

Niels Ulsing

 

Repræsentant for skolekontaktrådet i Hvidovre (1 medlem)

Vælges 20/9 2018

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Forretningsordenen for Integrationsrådet fastslår, at der hvert år skal udarbejdes en skriftlig beretning.

Høring

Ingen høringsforpligtelse.

Bilag

 1. Beretning 2017 (pdf)

10. Beslutning om opløsning af UU Center Syd

Beslutningstema

I forbindelse med implementeringen af reformen ”Bedre veje til uddannelse og job” ønsker UU-Center Syds ejerkommuner at hjemtage vejledningsopgaven og dermed opløse centret samt virksomhedsoverdrage medarbejderne til eget regi.

 

Udvalget skal træffe beslutning om godkendelse af en forestående lukning og virksomhedsoverdragelse af UU-Center Syd.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende opløsningen af UU-Center Syd til fordel for virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere og opgaver til Hvidovre Kommunes eget regi.
 2. at godkende at UU-vejlederne virksomhedsoverdrages pr. den 1. april 2019, og det øvrige administrative personale virksomhedsoverdrages pr. den 31. juli 2019.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte opløsningen af UU-Center Syd til fordel for virksomhedsoverdragelsen af medarbejdere og opgaver til Hvidovre Kommunes eget regi.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at UU-vejlederne virksomhedsoverdrages pr. den 1. april 2019, og at det øvrige administrative personale virksomhedsoverdrages pr. den 31. juli 2019.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet dagsordenspunktet.

 

Som et led i Folketingets aftale om en sammenhængende kommunal ungeindsats skal vejledningsopgaven vedrørende uddannelse integreres i kommunens øvrige arbejde med de unge. Aftalen indebærer således, at kravet om, at kommunernes vejledning skal ske i regi af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) bortfalder. På denne baggrund ønsker UU-center syds ejerkommuner (Brøndby, Ishøj & Hvidovre) at hjemtage vejledningsopgaven og virksomhedsoverdrage centrets medarbejdere og opgaver til den kommunale FGU-enhed.

 

Hjemtagelsen af vejledningsopgaven – og den deraf følgende opløsning af UU-Center Syd - udgør således et led i ejerkommunernes bestræbelse på at skabe en øget grad af sammenhæng og kontinuitet i den kommunale ungeindsats. En indsats, hvis fremadrettede opgaveløsning skal forankres i en samlet handleplan karakteriseret ved gennemsigtighed og sammenhæng i målsætninger og indsatser på tværs af kommunernes forskellige enheder. Ved at konstruere en mere sammenhængende ungeindsats, og dermed reducere omfanget af sektorielle brudflader, vil den samlede ungeindsats kunne løftes til fordel for en øget andel af unge som bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse.

 

Proces for lukning og kommunal integration af UU-center syd

 

På bestyrelsesmødet den 30. august 2018 drøftede UU-Center Syds bestyrelse en mulig proces for en forestående centerlukning samt sideløbende overdragelse af medarbejdere og opgaver til de tre ejerkommuner. Bestyrelsen forslår i den forbindelse følgende:

 

 • Der udarbejdes en drejebog for lukningen af UU-Center Syd
 • Der nedsættes en overdragelsesgruppe, der fremadrettet skal træffe en række centrale afgørelser i relation til nedlukningen af UU-Center Syd og den parallelle integration i kommunerne. Hvidovre Kommune udpeger en repræsentant til arbejdsgruppen, der skal bistå arbejdet med at skabe og facilitere et gnidningsfrit overdragelsesforløb.
 • Vejlederne overdrages den 1. april 2019.
 • Øvrige administrative medarbejdere overdrages den 31. juli 2019.
 • Hvidovre Kommune overtager en IT-supporter fra UU-Center Syd.

 

Indstillingen vedrørende opløsningen af UU-Center Syd, og den derpå følgende integration af centrets opgaver og medarbejdere i de respektive ejerkommuners eget regi, vil ligeledes blive præsenteret på Ishøj og Brøndbys forestående kommunalbestyrelsesmøder.

Politiske beslutninger og aftaler

UU Center Syd er etableret på baggrund af § 60 i kommunestyrelsesloven. I aftalen vedrørende etableringen af et fælles Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter mellem Brøndby, Hvidovre og Ishøj kommune fremgår det af § 15, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, dersom deltagerne er enige herom, efter nærmere aftale kan beslutte at ophæve UU-Center Syd.

Økonomiske konsekvenser

Af § 15 stk. 2 fremgår det, at alle udgifter i forbindelse med ophævelsen af UU-Center Syd fordeles efter samme fordelingsnøgle som nævnt i § 9, stk. 1 (de deltagende kommuner betaler en andel af UU Center Syds etablerings- og driftsudgifter i forhold til antallet af borgere).

 

Af § 15 stk. 3 fremgår det, at evt. formue i UU Center Syd ved ophævelsen vil blive fordelt efter samme fordelingsnøgle som drifts- og etableringsudgifterne bliver fordelt, jf. § 9 stk. 1.

 

Løn og driftsudgifterne forventes at kunne afholdes indenfor det eksisterende budget til Ungdommens Uddannelsesvejledning, som er en del af Social- Arbejdsmarkedsudvalgets samlede budget. De økonomiske konsekvenser vil dog blive afdækket yderligere i takt med at detaljerne herom kortlægges.

Retsgrundlag

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. af den 28. september 2017, § 9.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.


11. Beslutning om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

Beslutningstema

Landets kommuner skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, som i form af jobcentrets politiske rammesætning angiver retningen for det kommende års kommunale beskæftigelsesindsats.

 

Administrationen har i dialog med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udformet et forslag til Hvidovre Kommunes beskæftigelsesplan for 2019.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe afgørelse om godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019.

Indstilling

Direktøren indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende Beskæftigelsesplan 2019.

Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-09-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte Beskæftigelsesplan 2019.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Hvidovre Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der i kraft af en række overordnede pejlemærker og konkrete målsætninger udstikker den politiske kurs for beskæftigelsesindsatsen kommunale udmøntning.

 

Efter Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen skal kommunens beskæftigelsesplan senest den 31. december vedtages af kommunalbestyrelsen, hvorefter den sendes til orientering i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd. Planen skal endvidere tilpasses lokale forhold og udfordringer, og kan tage afsæt i beskæftigelsesministerens vejledende målsætninger for det pågældende års aktive beskæftigelsesindsats.

 

I Hvidovre Kommune består processen for beskæftigelsesplanens udarbejdelse af følgende fire trin:

 

1)     Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udvælger i samspil med administrationen en række beskæftigelsespolitiske pejlemærker for de kommende to år.

 

2)     Dialogmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og administrationen. På mødet formulerer politikerne de overordnede målsætninger for beskæftigelsesindsatsen.

 

3)     Administrationen omsætter politikernes målsætninger inden for de forskellige pejlemærker til konkrete mål for jobcentret og Center for Beskæftigelse.

 

4)     Løbende opfølgning og dokumentation af effekt.

 

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 21. marts 2018, at følgende fem områder skal udgøre de politiske pejlemærker for Hvidovre Kommunes beskæftigelsesindsats i 2019.

 

1)     Virksomhedsindsats

2)     Integration

3)     Brancheskift, ”Det gode match” & Opkvalificering

4)     Langtidsforsørgelse

5)     Unge

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, nr. 1482 af 23. december 2014, § 4.

Høring

Beskæftigelsesplan 2019 vil blive sendt til høring i Handicaprådet.

Bilag

 1. Beskæftigelsesplan 2019 (pdf)
 2. Bilag 1 - ANALYSEKAPITEL (pdf)
 3. Bilag 2 - Beskæftigelsesministerens målsætninger for 2019.pdf (pdf)

12. Evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek

Beslutningstema

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere nøglebibliotek (Åbent Bibliotek) som forsøg på Hovedbiblioteket i perioden 1. september 2017 – 1. september 2018.

 

Forsøgsperioden er nu afsluttet, og evaluering af ordningen skal tages til efterretning.

På baggrund af erfaringerne fra evalueringen indstiller administrationen, at forsøget fortsætter endnu et år, således at ordningen evalueres endeligt efter to år.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at tage evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek til efterretning
 2. at godkende, at forsøget fortsætter endnu et år, således at ordningen evalueres endeligt efter to år

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Ad 1. Anbefales taget til efterretning.

 

Ad 2. Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Ad 1. – 2.

Kommunalbestyrelsen tog evaluering af Åbent Bibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek til efterretning, og godkendte, at forsøget fortsætter endnu et år, så ordningen evalueres endeligt efter to år.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Baggrund

Som led i budgetaftalen 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at etablere nøglebibliotek på Hvidovre Hovedbibliotek som forsøgsordning i perioden 1. september 2017 til 1. september 2018.

 

I perioden har kommunens borgere haft daglig adgang til Hovedbiblioteket i tidsrummet 06-24. I tidsrummet har biblioteket været betjent af personale på følgende tidspunkter:

 

Mandag

Kl. 10-19

Tirsdag

Kl. 10-18

Onsdag

Kl. 10-18

Torsdag

Kl. 10-18

Fredag

Kl. 10-18

Lørdag

Kl. 10-14 (Kl. 10-16 i vinterhalvåret)

Søndag

Lukket (Kl. 10-16 i vinterhalvåret)

 

I det ubetjente tidsrum har borgerne haft adgang til biblioteket via scan af sundhedskort.

 

Evaluering

Evalueringen af Åbent Bibliotek på Hovedbiblioteket peger entydigt på, at brugerne er meget tilfredse med den udvidede åbningstid, og at ordningen øger bibliotekets tilgængelighed, da borgerne lettere kan bruge biblioteket når det passer dem.

 

Evalueringen viser en pæn besøgsfrekvens, og der har således gennemsnitligt været 15 borgerbesøg i timen i den selvbetjente åbningstid. Samtidig viser tallene dog, at biblioteket oplever færrest besøg i ydertimerne, og der er således gennemsnitligt færre end to borgerbesøg i tidsrummet kl. 06-07 og gennemsnitligt færre end fire borgerbesøg i tidsrummet 22-24.

 

Konsekvenser ved den ændrede åbningstid
Den udvidede åbningstid har medført en række ændrede arbejdsgange for personalet. Der er således behov for mere oprydning efter borgerbesøg når personalet møder ind om morgenen; særligt efter weekender. Samtidig stilles der større krav til bibliotekspersonalets håndtering og indretning af biblioteksrummets offentligt tilgængelige områder, så det sikres, at eksempelvis personlige ejendele, skrøbelige effekter, værdigenstande o.l. ikke er tilgængelige uden opsyn.

HvidovreBibliotekerne har oplevet merudgifter til øget overvågning, erstatning af ødelagte genstande mm. på ca. 30.000 kr.

 

For at forbedre indeklimaet i lokalerne er der sat solfiltre op på de store vinduespartier ud mod Hvidovrevej. Udgiften estimeres til ca. 90.000 kr.

 

Den udvidede åbningstid har desuden skabt merudgifter til rengøring, da der simpelthen er mere affald og snavs der henholdsvis skal ryddes op og gøres rent. Det kan desuden skabe problemer, når der er borgere i rummet, når rengøringspersonalet skal arbejde, da der forsøges at tages hensyn til borgerne med det resultat, at der kan være områder, der ikke gøres ordentligt rent. Samlet set er der tale om en merudgift for HvidovreBibliotekerne på 90.000 kr. til rengøring.

 

Slutteligt har biblioteket erfaret en problematik i, at kommunens egen IT-afdeling samt eksterne IT-leverandører typisk igangsætter natlige serviceeftersyn og systemopdateringer i tidsrum, der starter kl. 22. Dette bevirker, at brugerne i perioder ikke kan anvende bibliotekets computere og IT-udstyr og i værste tilfælde kan opleve at få tildelt gebyrer for for sent afleveret materiale, hvis systemet bag materialeafleveringen ikke er funktionsdygtigt grundet systemopdateringer eller andet.

 

Administrationens anbefaling
På baggrund af ovenstående evaluering anbefaler administrationen, at ordningen gøres permanent, og at åbningstiden overvejes ændret fra kl. 06-24 til kl. 07-22.

 

Den foreslåede indskrænkning af åbningstiden vil give rengøringspersonalet langt bedre muligheder for at rydde op og gøre rent inden de første brugere ankommer. Ændringen vil desuden skabe bedre vilkår for rengøringspersonalets generelle arbejdsplanlægning og sikkerhed, da det hidtil har været nødvendigt at omlægge opgaver og rutiner for at rengøringspersonalet ikke skal være alene i rummet, når der er åbent for borgerne.

 

Ved den foreslåede ændring vil Hovedbibliotekets selvbetjente åbningstider nærme sig andre kommuners åbningstider. Som sammenligningsgrundlag ses herunder en oversigt over selvbetjent åbningstid i en række omkringliggende kommuner:

Kommune

Selvbetjent åbningstid i hverdagene

Glostrup

7-22

Brøndby

8-22

Vallensbæk

8-22

Rødovre

8-19

Herlev

8-19

København (Krystalgade)

8-21

 

Dog anbefales det, at denne ændring først gennemføres i september 2019, så der foreligger to års erfaringer. Viser det sig på dette tidspunkt, at samme forhold gør sig gældende som ved første års evaluering, foreslår administrationen, at åbningstiden ændres som foreslået.

 

 

Uddybet evaluering er desuden vedlagt sagen som bilag.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Hovedbiblioteks forsøgsperiode som nøglebibliotek blev besluttet som led i budgetaftalen 2017-2020.

 

Hovedbibliotekets nuværende betjente åbningstider blev besluttet af Kommunalbestyrelsen d. 20. juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet samtlige ekstra udgifter er afholdt inden for HvidovreBibliotekernes samlede driftsramme. Etablering af solfilter på vinduespartier ud mod Hvidovrevej er afholdt af Center for Trafik og Ejendomme.

Retsgrundlag

Bibliotekslovens (LBK nr. 100 af 30/01/2013) § 3, stk. 2, nr. 2 efter hvilken kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal tilpasse bibliotekernes åbningstider til brugernes behov. Åbningstiderne beror således på lokal beslutning. Der skal efter forarbejderne til loven lægges vægt på, at folkebibliotekernes samlinger og tilbud også bør være tilgængelige på tider, hvor den erhvervsaktive del af befolkningen har mulighed for biblioteksbenyttelse, samt at bibliotekerne i videst muligt omfang er åbne i weekenderne, således at f.eks. forældre kan benytte bibliotekerne sammen med deres børn.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Brugsstatistik (pdf)
 2. Evaluering af Åbent Bibliotek (pdf)

13. Årsregnskab for Teater Vestvolden 2017/2018

Beslutningstema

Der skal tages stilling til Teater Vestvoldens årsregnskab for sæsonen 2017/2018.
Årsregnskabet udviser et underskud på 19.563 kr.

 

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
1. at godkende årsregnskabet for Teater Vestvolden for sæsonen 2017/2018

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-10-2018

Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte årsregnskabet for Teater Vestvolden for sæsonen 2017/2018.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

 

Teater Vestvolden har fremsendt årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 revideret af Redmark, Statsautoriteret Revisionspartnerselskab. 

Regnskabet indeholder revisors påtegninger, teatrets ledelsesberetning, årsregnskab samt noter.

 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og giver således et retvisende billede af teatrets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af teaterets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 – 30. juni 2018 i overensstemmelse med regnskabsloven med de tilpasninger, der følger af, at der er tale om et årsregnskab for et egnsteater.

 

Årets resultat for sæsonen 2017/2018 udgør et underskud på 19.563 kr. og teatrets egenkapital er pr. 30. juni 2018 402.335 kr.

Teatret har opnået besøg af samlet 9.166 publikummer til de i alt 115 opførte stationære forestillinger og arrangementer.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den egnsteateraftale mellem Hvidovre Kommune og Teater Vestvolden gældende for perioden 1.1.2017 – 31-12-2020

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

 

Underskuddet overføres til næste regnskabsår. Teater Vestvolden har en positiv egenkapital, der nedskrives med underskuddet på 19.563 kr.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 30 af 14/01/2014) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 759 af 24/06/2014).

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Teater Vestvolden - Revisionsprotokollat vedr. årsregnskab for 2017/2018 (pdf)
 2. Teater Vestvolden - Årsreport vedr. 2017/2018 (pdf)
 3. Referat fra bestyrelsesmøde (pdf)
 4. ÅRSBERETNING 2017-2018 (pdf)

14. Godkendelse af kommunal parkeringskontrol

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at Hvidovre Kommune etablerer kommunal parkeringskontrol.

 

Da der tale om en ny opgave i Hvidovre Kommune, skal det samtidig besluttes under hvilket udvalg - i hvilket center - opgaven skal placeres. Administrationen anbefaler, at opgaven forankres i Center for Politik og Ledelse under Økonomiudvalget.

 

Kommunalbestyrelsen skal samtidig beslutte, om den hidtil gældende lokale parkeringsbekendtgørelse kan opretholdes uændret som grundlag for den fremtidige kommunale parkeringskontrol.

 

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende placeringen og organiseringen af den kommunale parkeringskontrol under økonomiudvalget i Center for Politik og Ledelse
 2. at godkende, at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret (på nær redaktionelle rettelser), som grundlag for den kommunale parkeringskontrol
 3.  
  1. at godkende, at der gives driftsbevilling til ansættelse af 2 P-vagter á 25 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 207.000 kr.

 

/eller

 

 1. at godkende, at der gives driftsbevilling til ansættelse af 1 P-vagt á 37 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 87.000 kr.

 

 

 1. at ordningen evalueres efter et år

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1.    Anbefales godkendt.

 

Ad 2.    Anbefales godkendt.

 

Ad 3.a.  Anbefales ikke godkendt.

 

Ad 3.b.  Anbefales godkendt.

 

Ad 4.    Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Det bemærkes, at der en supplerende sagsfremstilling med ændrede økonomiske konsekvenser.

 

Teknik- og Miljøudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte placeringen og organiseringen af den kommunale parkeringskontrol under Økonomiudvalget i Center for Politik og Ledelse.

 

Ad 2.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at den lokale bekendtgørelse om parkering forbliver uændret (på nær redaktionelle rettelser), som grundlag for den kommunale parkeringskontrol.

 

Ad 3.a.

Kommunalbestyrelsen kunne ikke godkende, at der gives driftsbevilling til ansættelse af to P-vagter á 25 timer pr. uge.

 

Ad 3.b.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives driftsbevilling til ansættelse af én P-vagt á 37 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 317.000 kr.

 

Ad 4.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at ordningen skal evalueres efter et år.

Supplerende sagsfremstilling

Administrationen oplyser, at der i indstillingen og de økonomiske konsekvenser i sagen forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2018, beklageligvis var forudsat en indtægt med udgangspunkt i to 37 timer p-vagters opkrævning af afgifter. Da det ikke er muligt for én p-vagt på 37 timer, eller to p-vagter på 25 timer at opkræve det samme antal p-bøder, som to p-vagter på 37 timer, må indtægterne nødvendigvis justeres. Det skyldes blandt andet, at hver afgift kræver fire minutters observationstid.

 

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 26. september 2018 punkt 3.b.; at der gives driftsbevilling til ansættelse af 1 P-vagt á 37 timer pr. uge. Nettoudgiften vil årligt være 87.000 kr. Med de justerede økonomiske konsekvenser, vil nettoudgiften i stedet være 317.000 kroner.

 

For ansættelsen af 2 P-vagter af 25 timer pr. uge vil nettoudgiften i stedet for de estimerede 207.000 kr. være 357.000 kr.

 

Nedenfor skema med de justerede indtægter, der resulterer i lettere forhøjede nettoudgifter.

1 P-vagt á 37 timer nu 317.000 kr. mod 87.000 kr. i den oprindelige sagsfremstilling.

2 P-vagter á 25 timer nu 357.000 kr. mod 207.000 kr. i den oprindelige sagsfremstilling.

 

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.

Etablering

2 á 25 t

Årlig

2 á 25 t

Etablering

1 á 37 t

Årlig

1 á 37 t

Løn 2 P-vagter 25 timer om ugen

 

500

 

 

Løn 1 P-vagt 37 timer om ugen

 

 

 

390

Investering cykler

15

 

8

 

Investering IT

41

 

41

 

Drift cykler, it, tøj

 

116

 

106

Medlem Dansk P-forening

 

50

 

50

Udgifter i alt

56

666

49

546

 

 

Indtægter

Beløb i 1000 kr.

 

Årlig

2 á 25 t

 

Årlig

1 á 37 t

Parkeringsafgifter*

Afgifter til staten (70%)

 

1.032

723

 

765

536

Indtægter i alt

 

309

 

229

*Estimeret til 2025 afgifter á 510 kr. årligt (2 á 25 t)

*Estimeret til 1500 afgifter á 510 kr. årligt (1 á 37 t)

 

Nettoudgifter (indtægter-udgifter)

 

357

 

317

 

Administrative opgaver håndteres indenfor de eksisterende økonomiske rammer

Da de administrative opgaver i forbindelse med hjemtagelse af parkeringskontrollen til kommunen, forventes håndteret indenfor de eksisterende økonomiske rammer, skal afsnit forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 26. september 2018, om rekrutteringsprocessen af den administrative medarbejder og samarbejde med Hvidovre Jobcenter udgå. Beklageligvis blev afsnittet ikke slettet inden forelæggelsen for Teknik- og Miljøudvalget.

 

Sagsfremstilling

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet dette dagordenspunkt.

 

Organisering af den kommunale parkeringskontrol

Den kommunale parkeringskontrol i Hvidovre Kommune anbefales placeret i Center for Politik og Ledelse. I dette center er der mulighed for at kombinere administrative kompetencer, med juridiske kompetencer. Ligeledes er der mulighed for at få ansat parkeringsvagter i enheden Teknisk service (rådhusbetjentene) under ledelse af den Tekniske serviceleder. Opgaven med parkeringskontrol vil med fordel kunne passes ind i den øvrige portefølje.

 

Administrationen foreslår at ansætte to parkeringsvagter a 25 timer om ugen til at varetage opgaven med parkeringskontrollen. Alternativt kan kommunen ansætte én parkeringsvagt 37 timer om ugen. I ferieperioder og lignende kan parkeringsvagtens arbejde udføres med assistance fra rådhusbetjentene. De administrative opgaver i forbindelse med, at kommunen hjemtager parkeringskontrollen, forventes håndteret inden for de eksisterende økonomiske rammer. 

 

Digitaliseret proces

Processen fra udskrivning af afgiften til betaling af afgiften skal foregå i en samlet digitaliseret proces.

 

Dette medfører, at det er nødvendigt at investere i et IT-system til registrering af ulovlige parkeringer.

 

Øvrige forhold

Parkeringsvagterne skal benytte sig af de eksisterende tjenestebiler i kommunen, samt cykel i de tilfælde, det giver mening. På den måde kan vi opretholde en effektiv parkeringskontrol og sikre en hensigtsmæssig økonomi.

 

Parkeringsvagterne skal ligeledes udstyres med uniformer til skiftende årstider og udstyr til forskellige trafikale sikkerhedskrav fra Arbejdstilsynet samt alarmer, walkie-talkie og mobiltelefon.

 

I forbindelse med rekrutteringsprocessen af den administrative medarbejder og parkeringsvagterne indgås et samarbejde med Jobcenter Hvidovre om rekruttering og opkvalificering af egnede kandidater, eventuelt ansættelse på fleksjobvilkår.

 

De ansatte parkeringsvagter skal opkvalificeres med relevant efteruddannelse. Københavns Kommune tilbyder disse kurser.

 

Hvidovre Kommunes parkeringskontrol forventes endeligt etableret og igangsat ved årsskiftet 2018/2019.

 

Opmærksomhed på skiltning vejforløb m.v.

Parkeringsvagterne kan i forbindelse med deres arbejde med fordel også løbende holde øje med blandt andet uhensigtsmæssig skiltning og vejforløb. Dette sker i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme, Vej- og Park vedrørende de praktiske problemstillinger i forbindelse med parkering i kommunen og udbedring af vejforløb.

 

 

Den lokale parkeringsbekendtgørelse

Hvidovre Kommune vedtog i maj 2014 en lokal parkeringsbekendtgørelse, se vedlagte bilag ”Eksisterende og forslag til ændring af lokal bekendtgørelse om Standsning og Parkering i Hvidovre Kommune”, som fortsat er gældende.

 

Det er muligt at erstatte den nugældende lokale parkeringsbekendtgørelse med en ny, som enten tillader mere parkering eller begrænser parkering, såfremt ændringerne er inden for færdselslovens rammer.

 

Administrationen vurderer, at der ikke er behov for at ændre på den eksisterende lokale parkeringsbekendtgørelse i forbindelse med etablering af den kommunale parkeringskontrol, udover redaktionelle rettelser. Såfremt den lokale parkeringsbekendtgørelse ønskes ændret, skal ændringerne godkendes af Københavns Vestegns politi, inden den kan træde i kraft.

 

Begrundelsen er, at baggrunden for etablering af en kommunal parkeringskontrol er at varetage trafiksikkerhedsmæssige hensyn. Dette hensyn reguleres snarere af bestemmelserne i færdselsloven, som Hvidovre Kommunens kommende parkeringskontrol nu får mulighed for at kontrollere efter. Bestemmelserne i den lokale parkeringsbekendtgørelse beskriver, hvor større køretøjer og påhængskøretøjer må stilles og i hvilke tidsrum ud fra en genebetragtning.   

Politiske beslutninger og aftaler

På kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj 2018, pkt. 13 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Hvidovre Kommune etablerer en kommunal parkeringskontrol, hvor de økonomiske konsekvenser samt den hermed forbundne effekt evalueres et år efter ikrafttræden, og at ordningens nettoudgifter finansieres af kassen.

Økonomiske konsekvenser

 

Udgifter

Beløb i 1.000 kr.

Etablering

2 á 25 t

Årlig

2 á 25 t

Etablering

1 á 37 t

Årlig

1 á 37 t

Løn 2 P-vagter 25 timer om ugen

 

500

 

 

Løn 1 P-vagt 37 timer om ugen

 

 

 

390

Investering cykler

15

 

8

 

Investering IT

41

 

41

 

Drift cykler, it, tøj

 

116

 

106

Medlem Dansk P-forening

 

50

 

50

Udgifter i alt

56

666

49

546

 

 

Indtægter

Beløb i 1000 kr.

 

Årlig

2 á 25 t

 

Årlig

1 á 37 t

Parkeringsafgifter*

Afgifter til staten (70%)

 

1.530

1.071

 

1.530

1.071

Indtægter i alt

 

459

 

459

*Estimeret til 3000 afgifter á 510 kr. årligt

 

Nettoudgifter (indtægter-udgifter)

 

207

 

87

 

 

I de økonomiske konsekvenser til sagsfremstillingen på Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2018 var anført årlige udgifter på 720.000 kr. og årlige indtægter på 1.530.000 kr., hvoraf 50% afregnes til staten. Fra 2019 afregnes 70% af indtægterne til staten.

 

Der er foretaget en uddybende beregning af udgifterne til parkeringskontrollen og de økonomiske konsekvenser af opgaven på årsbasis er nu opgjort til 666.000 kr. i udgifter. jf. tabel ved ansættelse af 2 P-vagter á 25 t/ugen. Alternativt opgjort til 546.000 kr. i udgifter jf. tabel ved ansættelse af 1 P-vagt á 37 t/ugen.

Med uændret niveau for indtægter på 1.530.000 kr., hvoraf 70% svarende til 1.071.000 modregnes i kommunens bloktilskud det efterfølgende år, vil nettoudgifterne forventes at være 207.000 kr. ved ansættelse af 2 P-vagter á 25 t/ugen, alternativt opgjort til 87.000 kr. ved ansættelse af 1 P-vagt á 37 t/ugen. Finansieres af kassebeholdningen.

 

Ordningen forventes igangsat pr. 1. januar 2019. 

 

Jf. lovgivningen tager staten fra 2019, 70 % af kommunens indtægter fra opkrævede afgifter for ulovlige parkeringer.

 

Fra 2020 nedsættes statstilskuddet årligt med 1.071.000 kr.

 

De samlede økonomiske konsekvenser i 2019 udgør 808.500 kr. (2 P-vagt á 25 t/ugen) alternativt 936.000 kr. (1 P-vagt á 37 t/ugen). Fra 2020 og frem udgør de samlede økonomiske konsekvenser -207.000 kr. (2 P-vagt á 25 t/ugen) alternativt -87.000 kr. (1 P-vagt á 37 t/ugen). Merudgifterne fra 2020 finansieres af kassebeholdningen.

 

Når resultatet i 2019 forventes at være positivt skyldes det, at der først modregnes i statstilskuddet for indtægterne i 2020.

 

Retsgrundlag

Færdselsloven, lovbekendtgørelse nr. 13 af den 5. januar 2017, § 121 og § 122 a.

Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 966 af den 23. juni 2017, § 16 og § 110.

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, nr. 844 af den 23. juni 2017, kap. 9.

Høring

Handicaprådet er høringsberettiget. Notat med administrationens vurdering af høringssvar vil foreligge til mødet.

Bilag

 1. Parkeringsregulativ med redaktionelle ændringer (pdf)
 2. Regulativ for Tomgang for motorkøretøjer (pdf)

15. Godkendelse af kommissorium og valgprocedure for Det Grønne Råd

Beslutningstema

Formål med punktet er at få godkendt nyt kommissorium og valgprocedure for Det Grønne Råd. Det nuværende Grønne Råd har efter ønske fra kommunalbestyrelsen været med til at færdiggøre det nye forsalg til kommissorium.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for kommunalbestyrelsen

 

 1. at godkende kommissorium og valgprocedure for Det Grønne Råd.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 26-09-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium og valgprocedure for Det Grønne Råd.

Sagsfremstilling

Center for Plan og Miljø har udarbejdet dette dagsordenspunkt.

 

Kommissorium og valgprocedure er moderniseret i forbindelse med, at der efter et kommunalvalg skal være ny-valg af de ikke politiske medlemmer til Det Grønne Råd.

 

Forslag til moderniseret kommissorium og enkel valgprocedure for Det Grønne Råd blev drøftet af kommunalbestyrelsen den 24. april 2018. Kommunalbestyrelsen besluttede, at det nuværende Grønne Råd blev indkaldt af Hvidovre Kommune, så de kunne være med til at lave et nyt kommissorium færdigt.

 

Medlemmer af det nuværende Grønne råd har på ekstraordinært møde i rådet den 16. august 2018 færdiggjort forslag til nyt kommissorium og nået til enighed om ny valgprocedure for grundejerforeninger og almene boligskaber. Det Grønne Råds ønsker til justeringer af kommissoriet er medtaget i det nye udkast kommissoriet (vedlagt som bilag”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018track_rev16.8.2018”). Rådet ønskede at få præciseret, at rådet ikke udelukkende ønsker at arbejde med vand, men at vand kan være et af mange emner.

 

Der var i rådet enighed om ifm. valghandling, at Hvidovre Kommune skal stå for indkaldelse af grundejerforeninger og almene boligselskaber. Kommunen beslutter mødedato og mødetidspunkt. Foreningerne står selv for afholdelse af valghandlingen og indmeldelse af kandidater til det Grønne Råd.

 

Valghandling er indarbejdet i kommissoriet (vedlagt som bilag ”Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018track_rev16.8.2018”).

Politiske beslutninger og aftaler

Den 24. april 2018 drøftede kommunalbestyrelsen forslag til moderniseret kommissorium og enkel valgprocedure for Det Grønne Råd. Kommunalbestyrelsen ønskede, at det nuværende Grønne Råd blev inviteret til at være med til at lave et nyt kommissorium færdigt.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til sekretariatsfunktion og mødeforplejning afholdes af driftsbudgettet afsat til miljøforanstaltninger.

Retsgrundlag

Det Grønne Råd blev oprindeligt oprettet med hjemmel i naturbeskyttelsesloven. Hjemlen i naturbeskyttelsesloven blev ophævet i 2004, og det blev herefter frivilligt for det enkelte amtsråd at oprette et grønt råd eller lignende forum for rådgivning. Det fremgår af forarbejderne til lovændringen, at oprettelsen af et grønt råd herefter vil ske i medfør af reglerne i § 17, stk. 4 i lov om kommunernes styrelse (særlige udvalg), jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af den 6. juli 2018. Det er ifølge § 17, stk. 4 kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at bestemme sammensætning og fastsætte regler for de særlige råd.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

 1. Forslag til kommissorium for Det Grønne Råd 2018track_rev16.8.2018 (pdf)

16. Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje - 2018

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal godkende timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2018.

Indstilling

Direktøren indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at timepriser for 2018 for praktisk hjælp og personlig pleje godkendes

Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 14-08-2018

Anbefales godkendt.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2018

Ældre- og Sundhedsudvalgets indstillinger anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte timepriser for 2018 for praktisk hjælp og personlig pleje.

Sagsfremstilling

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet sagsfremstillingen.

Når en borger er visiteret til hjemmehjælp, kan borgeren vælge om hjælpen skal gives af den kommunale hjemmehjælp eller af et privat hjemmehjælpsfirma, som kommunen har godkendt til at levere hjemmehjælpsydelserne.

Både den kommunale og den private leverandør modtager betaling for de ydelser, der faktisk leveres til borgeren.

I reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet stilles der krav om, at kommunen skal beregne priser for sine hjemmehjælps-ydelser mindst én gang om året, når kommunen benytter den såkaldte godkendelsesmodel. Reglerne stiller også krav om, at der foretages en efterkalkulation af timepriserne for året før, for herved at fastslå, om der er sket ændringer i forudsætningerne for prisberegningen.

Center for Økonomi og Analyse har med udgangspunkt i regnskab 2017 og de leverede timer i 2017 vurderet området og beregnet priser for afregning af kommunens hjemmehjælpsydelser for 2018. De beregnede priser fremgår af nedenstående tabel.

Timepriser, private leverandører for 2018 (kr.)

Personlig pleje, dag

347

Personlig pleje, ubekvemme tider

484

Praktisk hjælp

347

Kommunen er i henhold til reglerne om frit leverandørvalg forpligtiget til at indregne alle udgifter (direkte og indirekte) i ovenstående prisberegning.

Timeprisen, som afregnes til de private leverandører indeholder - foruden udgifterne til den kommunale leverandør (hjemmeplejen) - også indirekte udgifter, bl.a. forsikringer, elever, biler samt andel af løn til bl.a. afdelingsleder, direktør og central løn- og økonomibistand. Den kommunale leverandør afholder alene udgifter til de direkte udgifter og skal derfor alene betales for disse og ikke også for de indirekte udgifter.

De indirekte udgifter udgør 20 kr. pr. time og den kommunale leverandør afregnes derfor dette beløb mindre pr. time.

Timepriser, private leverandører for 2017 (kr.):

Personlig pleje, dag

343

Personlig pleje, ubekvemme tider

479

Praktisk hjælp

343

I relation til området i øvrigt, skal det nævnes, at private leverandører i 2017 leverede 29,2 pct. af de samlede hjemmehjælpstimer i kommunen.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkender hvert år timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje.

Kommunalbestyrelsen godkendte timepriser for 2017 på mødet den 20. juni 2017 pkt. 13.

Økonomiske konsekvenser

De beregnede timepriser for 2018 holdes inden for den afsatte ramme til hjemmehjælp.

Retsgrundlag

Bestemmelserne om frit leverandørvalg (§§ 91-93 i Lov om Social Service) omfatter bl.a. ydelserne personlig pleje og praktisk hjælp.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet er rådgivende høringsberettigede organer, og dagsordenpunktet er sendt i høring med anmodning om en udtalelse, der kan indgå i punktets behandling.

Administrationen tager det indkomne høringssvar fra Ældrerådet til efterretning

Bilag

 1. Ældrerådets høringssvar til Timepris for praktisk hjælp og personlig pleje (pdf)

17. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Lisa Skov (C) spurgte til Hvidovre Privatskoles kommende placering, herunder hvordan kommunen vil sikre, at der er en plads til privatskolens elever i kommunens skoler, hvis der ikke findes et sted til privatskolen. Borgmesteren oplyste, at der afholdes møde med privatskolen i slutningen af næste uge.


18. Beslutning om overdragelse af areal

Lukket sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-10-2018

Ad 1. Anbefales godkendt.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2018

Ad 1.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Hvidovre Kommune anerkender, at Andelsboligforeningen Thorvalds Minde A/S har vundet hævd over matrikel nr. 57b, Hvidovre By, og at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at berigtige ejendomsoverdragelsen.