Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Referat - Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2018

Mødefakta

Dato: Tirsdag den 30. januar 2018
Mødetidspunkt: Kl. 17:00
Mødested: KB-Salen

Medlemmer

 • Anders Liltorp (A)
 • Arne Bech (H)
 • Benthe Viola Holm (A)
 • Charlotte H. Larsen (O)
 • Charlotte Munch (V)
 • Finn Gerdes (A)
 • Helle M. Adelborg (A)
 • Kenneth F. Christensen (A)
 • Kristina E. Young (H)
 • Lars G. Jensen (A)
 • Lisa Skov (C)
 • Maria Durhuus (A)
 • Mikkel Dencker (O)
 • Mogens Leo Hansen (Ø)
 • Niels Ulsing (F)
 • René Langhorn (O)
 • Sara Benzon (F)
 • Steen Ørskov Larsen (C)
 • Torben N. Rasmussen (V)
 • Yasir Iqbal (A)

Fraværende med afbud

 • Anders Wolf Andresen (F)

Bemærkninger

Marie-Louise Peschardt Jørgensen deltog for Anders Wolf Andresen

Indholdsfortegnelse


1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Godkendt.


2. Forskellige cirkulærer og meddelelse. Orientering ved borgmesteren

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Borgmesteren orienterede om tilsynets godkendelse af styrelsesvedtægten og udtalelse om cykelprojektet Hvidovre-Skagen.


3. Medlemsforslag fra SF - Forslag om høje klassekvotienter

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Liste H stillede forslag om, at forslaget oversendes til Børne- og Uddannelsesudvalget til behandling.

For: Liste H og Ø

Imod: Gruppe A, O, V og C

Undlader: Liste F

Forslaget bortfaldet

For: Liste F, H og Ø

Imod: Gruppe A, O, V og C

Medlemsforslaget ikke vedtaget.

Sagsfremstilling

På flere af Hvidovre kommunes folkeskoler findes klasser med meget høje elevtal. Det er en udfordring for de elever, der går i klasserne, da det øger risikoen for dårligt indeklima og for lidt tid til det enkelte barn.

Da pengene følger barnet, har de skoler med høje klassekvotienter i udgangspunkt fået ekstra penge, men disse er ofte en del af et dagligt budget og derfor fordelt på forskellig vis. Det kan derfor være svært, for skoleledere og -bestyrelser på nuværende tidspunkt at tilbage-kanaliserer midlerne direkte til de ramte klasser. Derfor skal der være mulighed for at finansiere specifikke til indsatser for at afhjælpe udfordringerne omkring de store klasser.

På baggrund af problematikken omkring de ekstremt store skoleklasser der de seneste år er oprettet i kommunen foreslår SF følgende:

Der afsættes for skoleåret 2018-19 2 mio. kr. til finansiering af konkrete handlinger i forhold det fokus på høje klassekvotienter, som blev vedtaget i budgettet for 2018. 

Finansieringen kan f.eks. dække: ekstra to-lærer-timer, ekstra lærere i forbindelse med dannelse af nye spor eller andre tiltag, som kan afhjælpe situationen i de allerede eksisterende klasser.

Problematikken med alt for store klasser forventes løst fremadrettet for de kommende årgange. Dette forslag er således at se som en akut hjælp til de nuværende ekstremt store klasser, samt for årgangen startende i 0. klasse i august 2018, hvis problematikken ikke er blevet afhjulpet inden da.

Den særlige bevilling foreslås finansieret fra kassen det første år og efterfølgende budgetteret hvert år fremadrettet, så længe disse ekstremt store klasser og følgerne deraf måtte eksistere.


4. Ændring af forretningsorden for Kommunalbestyrelsen

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Afviklingen af møder i Kommunalbestyrelsen styres af en forretningsorden som Kommunalbestyrelsen selv vedtager.

Som led i opstarten af en ny valgperiode har administrationen foretaget en gennemgang af den hidtil gældende forretningsorden.

Med denne sag foreslås en præcisering vedrørende lukkede punkter for så vidt angår sager om leje og udleje af faste ejendomme.

Desuden foreslås modernisering af sprogbruget vedrørende billed- og lydoptagelser.

Endelig foreslås præcisering af reglen om indkaldelse til ekstraordinære møder set i forhold til en sags eventuelle uopsættelighed.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden. Forslaget skal undergives 2 behandlinger.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslaget til ny forretningsorden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 27-02-2018

For: Gruppe A, F O og V.

Imod: Gruppe C, Liste H og Gruppe Ø.

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny forretningsorden for Kommunalbestyrelsen med det under 1. behandlingen stillede ændringsforslag.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Gruppe A stillede ændringsforslag om, at taletiden bliver 5 minutter for ordførertalere og førstegangsindlæg og 3 minutters taletid for efterfølgende indlæg.

For: Gruppe A, O, V og Liste F

Imod: Gruppe C, Liste H og Ø

Ændringsforslaget vedtaget

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny forretningsorden for Kommunalbestyrelsen med det stillede ændringsforslag.

Sagsfremstilling

Afviklingen af møder i Kommunalbestyrelsen styres af en forretningsorden som Kommunalbestyrelsen selv vedtager, jf. § 2, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse.

Den hidtil gældende forretningsorden er baseret på eksisterende regler i styrelsesloven og den såkaldte normalforretningsorden for kommunerne.


Som led i opstarten af en ny valgperiode har administrationen foretaget en gennemgang af den hidtil gældende forretningsorden.

Vedlagt er ”Forslag til revideret forretningsorden for Kommunalbestyrelsen” som består af en paralleltekst med den eksisterende forretningsordens ordlyd i venstre spalte og forslaget til revideret ordlyd i højre spalte, hvor ændringerne er markeret med rødt.

Ændringerne i forhold til hidtil gældende forretningsorden er følgende:

I forretningsordenens § 1, stk. 2, præciseres det, at sager om leje og udleje af faste ejendomme som udgangspunkt behandles for lukkede døre. Dette harmonerer med fast praksis og kommentaren til normalforretningsorden, hvoraf det fremgår:

”En sag, der vedrører en kommunalbestyrelses beslutning om at leje eller udleje fast ejendom, må sidestilles med en sag om køb eller salg af fast ejendom. I sådanne sager vil spørgsmålet om selve dispositionen og vilkårene for denne ofte foreligge til bedømmelse samtidig. En kommunalbestyrelses stillingtagen til, om den pågældende disposition skal foretages vil i øvrigt naturligt være afhængig af oplysning om, hvilke vilkår kommunalbestyrelsen kan opnå hos køber eller lejer.” (Lov om kommunernes styrelse og normalforretningsorden med kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 2. udg., 2010, s. 664)

I samme bestemmelse er oplistningen af sager redaktionelt litreret med numrene fra 1-5 for overskuelighedens skyld.

I forretningsordenens § 3, stk. 6, er sprogbruget vedrørende billed- og lydoptagelser moderniseret, og det er tydeliggjort, at streamingen fra tidligere møder i Kommunalbestyrelsen kan afspilles efterfølgende via kommunens hjemmeside.

I forretningsordenens § 4, stk. 4, er det præciseret, at indkaldelse til ekstraordinære møder sker under iagttagelse af de almindeligt gældende frister for mødeindkaldelse i bestemmelsens stk. 2, men dog således, at en sags uopsættelighed kan føre til udsendelse med en kortere frist som så skal særskilt begrundes, jf. bestemmelsens stk. 3.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden. Forretningsordenen undergives behandling i to ordinære møder med henblik på ikrafttræden pr. 27. februar 2018, jf. forretningsordenens § 16.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 2 af 04/01/2018).

Normalforretningsordenen (CIR nr. 129 af 27/06/1969).

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til revideret forretningsorden for Kommunalbestyrelsen.pdf (pdf)

5. Ændring af forretningsorden for spørgetid

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Afviklingen af spørgetid styres af en forretningsorden som Kommunalbestyrelsen selv vedtager.


Som led i opstarten af en ny valgperiode har administrationen foretaget en gennemgang af den hidtil gældende forretningsorden for spørgetiden.

Med denne sag foreslås en række præciseringer af teknisk art og en modernisering af sprogbruget vedrørende billed- og lydoptagelser.

Derudover er der følgende ændringer af egentlig indholdsmæssig art:

Budgetmøderne undtages fra spørgetidsordningen, da disse møder har en særlig karakter.

Muligheden for afvisning af spørgsmål, som allerede tidligere er besvaret, afgrænses tidsmæssigt til den aktuelle valgperiode, så en spørger, som har fået svar af en foregående kommunalbestyrelse på et spørgsmål, ikke afskæres fra at stille samme spørgsmål til en nyvalgt kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden for spørgetiden.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende forslaget til ny forretningsorden for spørgetiden

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

For: Gruppe A, O, V, C og Liste F

Imod: Liste H og Ø idet §1 og §9 bør fastholdes i sin nuværende ordlyd

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag til ny forretningsorden for spørgetiden.

Sagsfremstilling

Afviklingen af spørgetiden forud for Kommunalbestyrelsens ordinære møder styres af en forretningsorden som Kommunalbestyrelsen selv vedtager. 

Spørgetiden er ikke lovreguleret og der er således heller ikke udarbejdet en normalforretningsorden på området.

Da indførelse af spørgetid afgøres af den enkelte kommunalbestyrelse, er der også vide rammer for Kommunalbestyrelsen i forhold til at tilrettelægge spørgetidens form og indhold.

Som led i opstarten af en ny valgperiode har administrationen foretaget en gennemgang af den hidtil gældende forretningsorden for spørgetiden.

Vedlagt er ”Forslag til revideret forretningsorden for spørgetiden” som består af en paralleltekst med den eksisterende forretningsordens ordlyd i venstre spalte og forslaget til revideret ordlyd i højre spalte, hvor ændringerne er markeret med rødt.

Ændringer i forhold til hidtil gældende forretningsorden er følgende:

I forretningsordenens § 1 undtages budgetmøderne (1. og 2. behandling) fra spørgetidsordningen, da disse møder har en særlig karakter.

I forretningsordenens § 8 er præciseret, at begrænsningen i Kommunalbestyrelsens besvarelser ikke alene omfatter følsomme personoplysninger, men også øvrige tavshedsbelagte, fortrolige oplysninger.

I forretningsordenens § 9 er muligheden for afvisning af spørgsmål, som allerede tidligere er besvaret, afgrænset tidsmæssigt til den aktuelle valgperiode. Dermed åbnes for, at en spørger, som har fået svar af en foregående kommunalbestyrelse på et spørgsmål, ikke afskæres fra at stille samme spørgsmål til en nyvalgt kommunalbestyrelse.

I forretningsordenens § 12 er sprogbruget vedrørende billed- og lydoptagelser moderniseret, og det er tydeliggjort, at streamingen fra tidligere møder kan afspilles efterfølgende via kommunens hjemmeside.

I forretningsordenens § 16 er præciseret, at bestemmelsen tilsigter at regulere proceduren i tilfælde af utilfredshed med borgmesterens afgørelser om forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, jf. § 15.

Kommunalbestyrelsen skal godkende vedlagte forslag til ny forretningsorden for spørgetiden, hvorefter den træder i kraft straks.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.

Bilag

 1. Forslag til revideret forretningsorden for spørgetiden (pdf)

6. Valg af 7 delegerede og 7 stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2018

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen skal vælge 7 delegerede og 7 stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2018, der afholdes 8.-9. marts 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at vælge 7 delegerede og 7 stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Kommunalbestyrelsen valgte Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Anders Liltorp

Stedfortræder: Maria Durhuus, Lars Gundelach Jensen, Yasir Iqbal

Anders Wolf Andresen med suppleant Sara Benzon

Kristina Young med suppleant Mogens Leo Hansen

Charlotte H. Larsen med suppleant René Langhorn

Lisa Skov med suppleant Torben N. Rasmussen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal blandt sine medlemmer vælge 7 delegerede og 7 stedfortrædere til Kommunalpolitisk Topmøde 2018, der afholdes 8.-9. marts 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

KL er arrangør af Kommunalpolitisk Topmøde 2018.

Kommunalpolitisk Topmøde 2018 danner ramme for drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelse af KL’s delegeretmøde.

KL’s delegeretmøde er KL’s højeste myndighed.

Hver kommune kan vælge en stemmeberettiget delegeret til Kommunalpolitisk Topmøde 2018 per hver påbegyndte 8.000 indbyggere. Hvidovre Kommune kan med sine cirka 53.000 indbyggere dermed vælge 7 stemmeberettigede delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde 2018.

Der skal desuden vælges 7 stedfortrædere for de delegerede.

Valget foretages under ét som forholdstalsvalg (d’Hondts metode).

Kommunalpolitisk Topmøde 2018 starter 8. marts 2018, kl. 09:15 og slutter 9. marts 2018, kl. 11:45.

Retsgrundlag

KL’s love §§ 3-5.

Politiske beslutninger og aftaler

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Valget af hvilke personer, der skal være delegerede og stedfortrædere for disse til Kommunalpolitisk Topmøde 2018, har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.


7. Orientering om status på aftale vedrørende Amager Ressourcecenter

Beslutningstema

Sagsfremstillingen er udarbejdet af Center for Plan og Miljø.

Som en del af aftalen mellem ejerkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter (ARC) fra sommeren 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning skal ejerkommunerne tage stilling til en af ARC udarbejdet plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Inden planen fremlægges, ses imidlertid behov for at opdatere det økonomiske grundlag for planen, hvorfor der indtil videre gives en status for processen. Det foreslås derfor, at fristen for at tage stilling til ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion rykkes fra 1. marts til forventeligt 1. maj 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at orientering om status på aftale om Amager Ressourcecenter, herunder ændret frist for beslutning om plan for genanvendelse og CO2-reduktion, tages til efterretning.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Kommunalbestyrelsen tog orientering om status på aftale om Amager Ressourcecenter, herunder ændret frist for beslutning om plan for genanvendelse og CO2-reduktion, til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2018

Økonomiudvalget tog orientering om status på aftale om Amager Ressourcecenter, herunder ændret frist for beslutning om plan for genanvendelse og CO2-reduktion, til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 pkt. 10: Aftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Et element i aftalen vedrører en plan for genanvendelse og CO2-reduktion, som ARC skal udarbejde og fremlægge for ejerkommunerne senest den 1. marts 2018. Planen er en forudsætning for, at ARC kan vedblive med at importere affald til forbrænding efter januar 2020.

I aftalen er det beskrevet, at Københavns Kommunes affald til Vestforbrænding søges overført til ARC fra 2026. Københavns Kommune har i den anledning været i dialog med Vestforbrænding, der betragter en overførsel som en udtræden af selskabet, hvilket i givet fald vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune. Henvendelsen herom er modtaget efter, at ARC har fremsendt materiale til kommunerne vedrørende plan for genanvendelse og CO2-reduktion.

På den baggrund ses der behov for at opdatere de økonomiske forudsætninger vedrørende ARC med henblik på, at der foreligger et retvisende grundlag for selskabets økonomi, inden der kan træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Det forventes, at der kan fremlægges en opdateret langtidsprognose vedrørende selskabets økonomi sammen med planen for genanvendelse og CO2-reduktion senest 1. maj 2018.

Administrationen anbefaler, at behandling af ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion afventer opdatering af ARCs langtidsprognose, således at behandlingen forventeligt sker senest den 1. maj. Det sker med henblik på, at der kan træffes beslutning på et retvisende grundlag.

Retsgrundlag

ARC er et fælleskommunalt interessentskab etableret efter reglerne i Styrelseslovens § 60. Hvidovre Kommune ejer og hæfter for ca. 7 % af ARC (nøgle: befolkningstal 1. januar2015).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 30. august 2016 aftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem ejerkommunerne i ARC (bilag 1).

Kommunalbestyrelsen blev den 20. juni 2017 pkt. 6 orienteret om status på det element i den politiske aftale, der vedrører strukturel tilpasning gennem fusion eller tættere samarbejde med andre selskaber. Der blev i sagen redegjort for analysens resultater, som viste, at der ved en sammenlægning af ARC og CTR, som er fjernvarmetransmissionsselskab for blandt andet København, Gentofte og Gladsaxe, kunne opnås en bedre samlet økonomi end ved alternative modeller.

Status var på daværende tidspunkt, at der afventedes en tilbagemelding fra Gentofte og Gladsaxe Kommuner, hvilket stadig er gældende.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

 1. Aftale af 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning (pdf)

8. Ejerbeslutning vedrørende etablering af letbanen langs Ring 3

Beslutningstema

Ejerne af letbanen på Ring 3, herunder Hvidovre kommune skal godkende det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne for gennemførelse af letbanen.

Hovedstadens Letbane vurderer, at hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget. Den samlede økonomi for letbanen holder sig inden for det samlede budget og inkluderer en tilstrækkelig reserve til uforudsete udgifter.

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. at anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag
 2. at besparelsen ved renteafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode
 3. at korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag
 4. at de afsatte korrektionsreserver fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau.
 5. at den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat
 6. at de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud.
 7. at tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, at anlægs- og driftskontrakterne indgås på det foreliggende grundlag

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte. at besparelsen ved renteafdækningen på ca. 700 mio. kr. (2017-priser) anvendes til modregning af de ekstra anlægsomkostninger på ca. 725 mio. kr. (2017-priser) som følge af udbuddet og den længere anlægsperiode

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at korrektionsreserven nedskrives med det resterende beløb – forventet ca. 25 mio. kr. (2017-priser) – til ca. 1.081 mio. kr. (2017-priser), svarende til ca. 30 pct. af anlægslovens basisoverslag og ca. 25 pct. af det opdaterede basisoverslag

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de afsatte korrektionsreserver fastholdes og dermed, at ejernes forudsatte indbetalinger til finansiering af anlægsomkostningerne fastholdes på det forudsatte niveau.

Ad 5. Kommunalbestyrelsen godkendte, at den resterende del af den såkaldte 10 pct. korrektionsreserve – ca. 342 mio. kr. (2017-priser) – indgår som reserve i selskabets økonomistyring, mens håndteringen af 20 pct. korrektionsreserven fastholdes som hidtil forudsat

Ad 6. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de sparede 9 mio. kr. på de driftsrelaterede anlægsinvesteringer afsættes i en pulje med henblik på opsparing til mulige fremtidige behov, herunder behov for kapacitetsudvidelser af letbanen. Afsættelse af en sådan pulje kan ske uden at ændre ejernes årlige driftsindskud.

Ad 7. Kommunalbestyrelsen godkendte, at tidsplanen ændres som følge af ledningsejernes krav om længere tid, udskydelsen af ekspropriationerne og drøftelserne med tilbudsgiverne og den deraf følgende længere anlægsproces. På denne baggrund forventes åbningen af Letbanen for passagerdrift at ske i andet halvår af 2024. Dette er under forbehold for Ekspropriationskommissionens muligheder for at gennemføre de tidskritiske ekspropriationer i 2018. Hovedstadens Letbane vil i 1. kvartal 2018 give ejerne en status herfor med evt. anbefaling om åbningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2018

For: Gruppe A,O,V,F og Ø

Undlader: Gruppe C afventer Kommunalbestyrelsen.

Ad. 1-7 anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om letbane på Ring 3 fra februar 2014, forudsætter indgåelse af kontrakter om anlæg og drift og vedligeholdelse af letbanen, interessenternes forudgående godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelsen af letbaneprojektet.

På bestyrelsesmødet i Hovedstadens letbane den 10. januar 2018 godkendte bestyrelsen indstillingen til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af kontrakterne, og dermed gennemførelse af letbanen på Ring 3.

Kommunens godkendelse af indstillingen vil skulle indgå i de 11 letbanekommuners samlede stillingtagen som interessent i Hovedstadens Letbane I/S til godkendelse af det økonomiske grundlag for gennemførelse af letbanen. Koordineringen af kommunernes fælles stillingtagen vil ske gennem Borgmesterforum, hvor der er aftalt møde den 26. februar 2018.

Efter anmodning fra transport-, bygnings- og boligministeren har Hovedstadens Letbane bedt revisionsfirmaet EY foretage en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko, og det deraf afledte behov for reserver. EY har fundet, at både basisoverslag og risikoregister og risikoproces har et passende niveau på projektets nuværende stade. EY har endvidere gennemgået forudsætningerne for den besluttede renteafdækning og har fundet disse rimelige og realistiske.

Hovedstadens Letbane vurderer, at hverken udbuddet eller opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver anledning til ændringer af det samlede overordnede budget.

Udbuddet og opdateringen af anlægs- og driftsbudgetterne giver således heller ikke anledning til ændringer i kommunens indskud/betalinger hverken til anlæg eller drift af letbanen.

Tidsplan

I anlægsloven er det forudsat, at letbanen kan åbne for passagerdrift i 2023/24. Hovedstadens letbane forventer, at letbanen åbner i anden halvdel af 2024. Dog består der en risiko for, at dette ikke er muligt. Selskabet vil vende tilbage herom i 1. kvartal 2018.

Retsgrundlag

Lov om Letbane på Ring 3, nr. 165 af 26. februar 2014.

Senere ændringer via Jernbanelov, lov nr. 686 af 27. maj 2015.

Lov om ændringer af Lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber af 9. juni 2016.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2013 punkt 15, Udredning om letbane på Ring 3, og at borgmesteren bemyndiges at indgå aftaler omkring dette, jf. forslag til principaftale.

Den 20. juni 2013 blev der indgået principaftale mellem Transportministreret, Region Hovedstaden og Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune om anlæggelse af letbane på Ring 3.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2014 punkt 16, aftaler og rammer for stiftelse af selskabet Ring 3 Letbane I/S, herunder stiftelsesdokument, vedtægt, ejeraftale og aftale mellem selskabet og de enkelte kommuner, samt regionen. Endvidere godkendtes bemyndigelse til borgmesteren, jf. disse aftaler og rammer, at sikre etablering af selskabet.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge aftale mellem Hovedstadens Letbane I/S og interessenterne, påtager interessenterne sig en forpligtigelse for finansiering af selskabets samlede økonomi for letbanen på ca. 6,2 mia. kr., jf. anlægsloven i 2017-priser.

Hovedstadens Letbanes samlede projektøkonomi, efter udbudsproces

Anlægsbudget       Mio. kr. 2017-priser

Omkostning

Finansiel besparelse

Reserver

Budget

Anlægslov/principaftale

+5.118

+1.106

+6.224

Tillæg efter udbud

+425

Længere anlægsperiode

+300

Renteafdækning

-700

Brug af reserve

-25

I alt

+5.843

-700

+1.081

+6.224

Det samlede budget er altså uændret da forøget projektomkostninger på 725 mio. kr., er fundet via en finansiel besparelse, samt mindre regulering af korrektionsreserverne.

Hvidovre Kommunes andel af selskabets egenkapital udgør 0,54 %, svarende til 18,8 mio. kr. i årsrapporten for 2016. I regnskabet indgår også at selskabet har et tilgodehavende hos Hvidovre Kommune på knapt 22 mio. kr., som dækker afdrag på ejerandel, hensættelse til korrektionsreserve mv. Dette tilgodehavende afdrages via et beregnet årligt indskud, der dækker selskabets driftsomkostninger, samt nævnte del af selskabets anlægsomkostninger.

I 2016 var det samlede afdrag fra stat, region og kommunerne 217,2 mio. kr. Heri indgik del af Hvidovre Kommunes betaling på ca. 1,1 mio. kr. for 2016.  I 2018 forventes betalingen at udgør 1,0 mio. kr.

Beløbet er baseret på at der jf. aftale betales 951.000 kr. i 2013-nivau fra 2017-2056, som indeksreguleres jf. Moderniseringsstyrelsens Byggeomkostningsindeks.

Beløbene udgør, og er beregnet til:

Faktisk 16

Faktisk 17

Budget 18

Budget 19

Budget 20

Budget 21

1.090.391

1.013.431

1.025.288

1.050.920

1.077.193

1.104.123

Der er i budget 2018 afsat 1.014.500 kr., 1.039.100 kr., 1.064.400 kr. og 1.090.200 kr. for henholdsvis 2018, 2019, 2020 og 2021. Beløbene fremskrives årligt.

Eventuel godkendelse i denne sag medfører ikke reguleringer i Hvidovre Kommunes aftalte betalinger, da såvel etableringsomkostninger og forpligtigelser, samt aftalen i øvrigt, som tidligere nævnt ikke samlet økonomisk afvigere fra den oprindelige aftale og dens indhold.

Bilag

 1. Bestyrelsens indstilling til ejerne.pdf (pdf)
 2. Brev til ejerne om godkendelse af det økonomiske grundlag for indgåelse af de store kontrakter på letbanen på Ring 3.pdf (pdf)
 3. EY rapport.pdf (pdf)
 4. Ændringer af krav.pdf (pdf)
 5. Tilkøb af spor.pdf (pdf)

9. Projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme - Tillæg til anlægsbevilling

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til tillæg til anlægsbevilling til projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme på 7,3 mio. kr. i årene 2018-2020.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. bevilget som ny bevilling – projekt 2507 Avedøre Holme, jorddeponi fase 1 - flyttes til projekt 0253, så projektet Udvidelse af Avedøre Holme samles i ét projekt.

Indstilling

Direktøren indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for Kommunalbestyrelsen

 1. At give tillæg til anlægsbevilling på 7,3 mio. kr., til projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme svarende til det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten i 2018-2020.
 2. At rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,6 mio. kr., bevilget på projekt 2507 Avedøre Holme, jorddeponi fase 1 i budget 2017, flyttes til projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme, således at de to projekter samles i ét projekt
 3. At der afholdes temamøde med ØU den 5. marts 2018 om status for projekt, ansøgningsmateriale, visualisering m.v.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte at give tillæg til anlægsbevilling på 7,3 mio. kr., til projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme svarende til det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten i 2018-2020.

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,6 mio. kr., bevilget på projekt 2507 Avedøre Holme, jorddeponi fase 1 i budget 2017, flyttes til projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme, således at de to projekter samles i ét projekt

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der afholdes temamøde med Økonomiudvalget den 5. marts 2018 om status for projekt, ansøgningsmateriale, visualisering m.v.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2018

Ad. 1-3 anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Der er til projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme afsat rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. i perioden 2018-2020, hvortil der ansøges om tillæg til anlægsbevilling.

I 2018 arbejder Center for Trafik og Ejendomme videre med følgende emner:

-Strømningsmodel. Afgrænsning af udvidelsesarealet skal bestemmes, så udvidelsen påvirker sejlrender, bølger, andet havmiljø mindst muligt. I løbet af januar/februar 2018 vil der blive udsendt udbudsmateriale og en færdig strømningsmodel for området forventes omkring april - maj 2018.

-Særlige plante- og dyrearter. På det eksisterende Avedøre Holme findes forskellige fredede plante- og dyrearter. Det skal undersøges hvilke, der kan forventes at etablere sig på det nye Avedøre Holme, samt hvordan disse kan flyttes, hvis de spreder sig uhensigtsmæssigt i forhold til de planlagte aktiviteter på udvidelsen. Notat forventes omkring februar 2018.

-Økonominotat. En beskrivelse af økonomisammenhænge, risici etc. skal udarbejdes. Notatet forventes færdigt i løbet af de første måneder 2018.

-Tvangsruter og havn. I 2017 er der undersøgt tvangsruter på land til jordtransport, så jordtransporten adskilles fra den eksisterende trafik på Avedøre Holme. Tvangsrute via vandvej skal også undersøges. I samme forbindelse undersøges om det er muligt at etablere en havn på udvidelsen. Rapport om tvangsrute via vandvej og havn forventes færdig i løbet af marts - april 2018.

-Trafikforhold. I dag er der udfordringer med afvikling af trafikken på Avedøre Holme. Det skal undersøges, hvordan en udvidelse vil påvirke trafikstrømme, og hvad der skal til for at løse problemet. Projektet er i dialog med Vejdirektoratet.

-Mere marint miljø. Udvidelsen kommer til at ligge på et areal med ålegræs. Da udvidelsen vil ødelægge en stor del af ålegræsset, skal der findes erstatningsbiotoper.

Rundt om udvidelsen skal der være en grøn rekreativ kile, med offentlig stiadgang. Der tænkes i nedgang til forskellige spot fra stien. Ved de forskellige spots (opholdssteder) skal der være marine eller naturoplevelser, som erstatning for det ålegræs der ødelægges. Hvilke typer af spots der kan etableres fysisk, skal undersøges nærmere. Undersøgelse forventes igangsat i løbet af januar/februar 2018.

-Historiefortælling og visualisering. Der arbejdes på at få skabt en unik kernefortælling og vision for Avedøre Holme. Somsupplement skal der udarbejdes en illustrativ skitse, som kan vise drømmene. Skitsen skal bruges til fremvisning på dialogmøder, borgermøder, medier, ved ansøgning om tilladelser etc. Se mere i særskilt dagsordenspunkt – Udvidelse af Avedøre Holme - vision og visualisering.

-Masterplan, VVM-forberedelse og andre rådgivningsydelser. Udvidelse af Avedøre Holme er et komplekst projekt, og der støder hele tiden nye emner til, som skal undersøges. I løbet af 2018 vil der opstå nye emner, som skal undersøges nærmere.

Der næste års tid arbejdes der videre med planlægning af udvidelsesområdet, som skal munde ud i en masterplan indeholdende de rammer, der skal være for det kommende område, f.eks. erhvervsområder, rekreative arealer, spots, veje- og forsyningsnet m.v.

Desuden fortsætter arbejdet med løbende dialog med interessenter, myndigheder etc. Der tilstræbes, at der i 2018- 2019 udarbejdes ansøgninger og indhentes tilladelser hos Kystdirektoratet, Miljøstyrelsen, Hvidovre Kommune og Erhvervsstyrelsen.

Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om status på projektet. Det foreslås, at der afholdes statusmøde med ØU den 5. marts 2018 om projektet.

Retsgrundlag

Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen.

Politiske beslutninger og aftaler

Den 30-08-2016, punkt 13, besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme fase 0, og afgav rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projektet i 2016.

Den 08-03-2017 blev der på temamøde i Teknik- og Miljøudvalget orienteret om projektet.

Den 25-04-2017, punkt 14, blev Kommunalbestyrelsen orienteret om status i projektet.

Den 10-10-2017, punkt 4, bevilgede Kommunalbestyrelsen rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til nyt projekt 2507 Avedøre Ho9lme, jorddeponi fase 1 til budget 2017. På samme møde besluttet Kommunalbestyrelsen, på investeringsoversigt 2018, at afsætte rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. i årene 2018-2020.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen bevilgede på sit møde den 30-08-2016, punkt 13, rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2016 til igangsættelse af forarbejdet til projekt 0253 jorddeponering - Udvidelse af Avedøre Holme.

Som følge af budgetvedtagelse 2018 bevilgede Kommunalbestyrelsen den 10-10-2017, punkt 4, rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til nyt projekt 2507 Avedøre Holme, jorddeponi fase 1 i 2017.

På investeringsoversigt 2018-2022 er der i årene 2018-2020 afsat et samlet rådighedsbeløb til projektet på 7,3 mio. kr.

Den samlede anlægssum fordelt på år er som følger:

(Mio.kr.)

2016

2017

2018

2019

2020

I alt

2,5

1,6

5,0

1,90

0,4

11,4

Der ansøges om anlægsbevilling til rådighedsbeløbene afsat i årene 2018-2020.

Endvidere ansøges om overførsel af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2017 fra projekt 2507 Avedøre Holme, jorddeponi fase 1 til projekt 0253 Udvidelse af Avedøre Holme, således at de to projekter samles i ét projekt.


10. Ansøgning fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd. om rentefrit lån

Beslutningstema

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til ansøgning fra foreningen Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdeling om bevilling af rentefrit lån på 400.000 kr.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen om bevilling af 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr.
 2. at lånet, såfremt dette bevilges, afdrages med minimum 40.000 kr. årligt. Oppebærer klubben yderligere indtægter fra sponsorater mv. modregnes disse i lånet efter aftale med klubben

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Ad 1 og 2

Maria Durhuus (A) stillede ændringsforslag om, at lånet bevilges under forudsætning af, at administrationen kan konstatere, at klubben ikke har et aktuelt banklån.

Ændringsforslaget bortfaldet uden afstemning.

Kommunalbestyrelsen godkendte, at bevilge et 10 årigt lån rentefrit på 400.000 kr. til Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen. Lånet afdrages med minimum 40.000 kr. årligt. Oppebærer klubben yderligere indtægter fra sponsorater mv. modregnes disse i lånet efter aftale med klubben.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2018

Ad. 1-2

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-01-2018

Ad. 1 Anbefales godkendt.

Ad. 2 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen har fremsendt ansøgning til Hvidovre Kommune om bevilling af 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. Foreningen har overhængende likviditetsproblemer og risikerer insolvens ved årsskiftet, hvis der ikke tilføres midler, der kan bringe foreningens regnskab i balance.

Baggrund for låneansøgningen
Foreningens nuværende bestyrelse trådte til i 2017 og overtog en belastet økonomi med en gæld på ca. 350.000 kr. Underskuddet begrundes med en kombination af lave kontingentsatser; en ustabil økonomistyring og store udgifter forbundet med ressourcetungt elitearbejde.

Foreningens initiativer for at forbedre økonomien 

Den nye bestyrelse har på denne baggrund både iværksat og planlagt en række initiativer for at rette op på økonomien og skærpe overblikket over foreningens indtægter og udgifter. Bl.a. er kontingentsatserne for eliteafdelingens medlemmer blevet forhøjet betragteligt mens der er indført systematisering af kontingentindbetalinger. Samtidig er der skåret ned på driftsudgifter jf. trænergodtgørelse, fysisk træning, træningstøj mm.

Fra 2018 og frem planlægger foreningen at indføre endnu strengere økonomistyring. Alle udgifter og projekter vil fremover blive nøje overvåget, så det sikres, at økonomien ikke løber over styr. Foreningen har i dag kun en enkelt administrativ medarbejder ansat, men planlægger at omstrukturere driften ved på sigt at opdele administrationen i en drifts- og en koordinationsdel samt at ansætte både en bogholder og en projektkoordinator.  

Klubbens initiativer i 2017 har allerede haft positive konsekvenser for foreningens økonomi, og indtægtsbudgettet er således forhøjet fra 2.280.000 kr. i 2016 til 2.950.000 kr. i 2017 og forventede 3.350.000 kr. i 2018 og 3.500.000 kr. i 2019:

2017

2018

2019

Indtægter

2.950.000 kr.

3.350.000 kr.

3.500.000 kr.

Udgifter

2.900.000 kr.

3.300.000 kr.

3.350.000 kr.

Resultat før afbetaling af gæld

50.000 kr.

50.000 kr.

150.000 kr.

Lånebehov

På trods af den økonomiske fremgang har indsatsen dog ikke været tilpas fyldestgørende til at indhente underskuddet fra den gamle gæld, og foreningen oplyser at have en restgæld på ca. 450.000 kr. ved indgangen til 2018. Da foreningen dog kun budgetterer med et samlet årsresultat i 2017 på 50.000 kr. før afbetaling af gæld, har foreningen overhængende behov for at få tilført likvide midler i form af et lån for at kunne afbetale den aktuelle gæld.

Foreningen har formået at afholde trænerlønninger frem til december 2017, men har måtte bede andre kreditorer om udsættelse til januar 2018, hvor medlemskontingenterne indbetales.

Foreningen anmoder på denne baggrund om et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. Foreningen budgetterer med påbegyndende låneafdrag i 2018 og forventer qua de nye økonomiske initiativer at komme ud af 2018 med et overskud.  

Andre lån og tilskud

Støtteforeningen Hvidovre Gamle Kæmper har ytret ønske om at bakke op om Hvidovre Idrætsforenings økonomi via et støttebeløb på 50.000 kr.

Foreningen har været i dialog med forskellige banker, der ikke har været villige til at indgå i samarbejde med foreningen. 

Mulige konsekvenser ved konkurs

Foreningen er en ud af 24 klubber på nationalt plan, der af DBU er tildelt ungdomselitelicens. Licensen medfører en plads i det landsdækkende U-DM for U17- og U19-hold. Dette giver foreningen en unik mulighed for at føde talenter til både landshold og Superliga. Samtidig medfører licensen grundet DM-deltagelsen væsentlig eksponering til kommunen på nationalt plan. Rammes foreningen af konkurs, vil foreningen få frataget licensen.

Administrationens bemærkninger

Ved gennemgang af det af foreningen fremsendte ansøgningsmateriale vurderer administrationen, at lånet muligvis vil kunne afdrages hurtigere end de ønskede 10 år. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at foreningen fra 2018 ikke længere skal afholde årlige udgifter på 75.000 kr. forbundet med den såkaldte Double Pass-ordning (et auditerings- og kontrolsystem for klubber med ungdomselitelicens).

Double Pass-ordningen skal dog planmæssigt evalueres i 2018, hvilket potentielt kan medføre nye udgiftsbehov til realisering af krævede ændringer, udviklingsprojekter mm. 

Administrationen anbefaler, at såfremt foreningens egne finansieringsmuligheder forbedres – eksempelvis via modtagelse af fondsstøtte, kommunale sponsorater, tilskud e.l. - skal disse beløb modregnes i lånet eller bruges til hurtigere tilbagebetaling som ekstraordinært afdrag eller modregning i lånets hovedstol.

Administrationen bemærker hertil, at foreningen i perioden 2013-2017 har modtaget kommunale tilskud på i alt 4.729.452 kr.:

2013

1.078.471 kr.

2014

906.300 kr.

2015

1.022.071 kr.

2016

833.527 kr.

2017

889.084 kr.

Ud over ovenstående tilskud kunne foreningen i 2016 og 2017 potentielt også have modtaget tilskud fra den kommunale sponsorpulje (der blev oprettet i 2015), som foreningen dog i nævnte år ikke har søgt.

I oktober 2016 godkendte Kommunalbestyrelsen en reklameaftale mellem Hvidovre Kommune og HIF, Fodboldafd., der dog aldrig blev taget i brug af den tidligere bestyrelse grundet dennes ønske om etablering af reklamer på inventar og arealer, som lå uden for kontraktens bestemmelser. Den nuværende bestyrelse har dog mulighed for at tage den allerede godkendte kontrakt i brug med henblik på mulig reklameindtjening.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne og tilsynspraksis.

Politiske beslutninger og aftaler

Hvidovre Kommune ydede i 1991 et rentefrit lån på 900.000 kr. til Hvidovre Idrætsforening, fodboldafd. Sidste afdrag på lånet blev afviklet i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen ansøger Hvidovre Kommune om et 10-årigt rentefrit lån på op til 400.000 kr., der kassefinansieres.

Center for Kultur og Fritid foreslår efter dialog med foreningen, at lånet afdrages med 40.000 kr. årligt, således at første betaling foreligger 1. december 2018, og sidste betaling foreligger 1. december 2027.

Forbedres klubbens økonomi i forhold til budgettet, vil det på baggrund af dialog med administrationen blive aftalt hvor meget det ekstraordinære afdrag skal beløbe sig til.

Bilag

 1. Revideret ansøgning fra HIF (pdf)
 2. HIF Årsregnskab 2016 (pdf)
 3. Følgebrev til ansøgning (pdf)
 4. Udkast til låneaftale (pdf)
 5. Notat vedr. kommunens muligheder for at indgå bindende aftaler med en folkeoplysende forening (pdf)
 6. Regnskabsoversigt_HIF (pdf)

11. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.fl.

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

Naverporten skal ombygges med nye fortove og cykelstier, og på tilstødende sideveje etableres nye fortove og trapper med forbindelse til Hovedstien. Endvidere etableres fartdæmpning på vejene, herunder også på Rebslagerporten.

Kommunalbestyrelsen skal frigive anlægsbevillingen til projektet.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at frigive anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.fl.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Kommunalbestyrelsen godkendte, at frigive anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.fl. med Økonomiudvalgets bemærkning, at arbejdet med trafiksanering skal koordineres med byggeriet af rækkehusene på Avedøre Tværvej.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2018

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Økonomiudvalget bemærker, at arbejdet med trafiksanering skal koordineres med byggeriet af rækkehusene på Avedøre Tværvej.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Midlerne til projekt 2472, som vedrører trafiksanering af Naverporten m.fl. ønskes frigivet.

Projektet omfatter følgende:

På Naverporten etableres bredere fortove og egentlige cykelstier i begge vejsider i hele Naverportens forløb. Fortovsbredden bliver 1,8 meter og cykelstibredden 2,3 meter med kantstensopspring mellem fortov og cykelsti og mellem cykelsti og kørebane. Ved alle sideveje undtaget Sadelmagerporten etableres overkørsler med ubrudt fortov og cykelsti på Naverporten forbi sidevejene. Kørebanebredden indsnævres til 3,5 meter, mens den 6 meter brede midterrabat bevares som i dag. Nuværende venstresvingsbaner sløjfes, bortset fra ved Sadelmagerporten og Hjulmagerporten. De sløjfede venstresvingsarealer inddrages i stedet i midterrabatten. I midterrabatten etableres ekstra fodgængerpassager nær sideveje og busstoppesteder, mens nuværende fodgængerfelt ved Blytækkerporten fjernes. De eksisterende buslommer bevares. Der etableres 5 pudebump på kørebanen i hver køreretning. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 40 km/t fastholdes og forlænges helt til krydset ved Byvej.

På Blytækkerporten etableres et ekstra bump i den sydligste del nærmest Naverporten. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 30 km/t fastholdes.

Hjulmagerporten lukkes ved skiltning for kørsel med motorkøretøjer i den sydligste ende, der derved overgår til separat sti med alene arbejdskørsel tilladt for motorkøretøjer.

På Bødkerporten etableres fortov i bredde på 1,3 meter i den vestlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien. Der etableres trappe mellem det ny fortov og Hovedstien.

På Karetmagerporten etableres fortov i bredde på 1,3 meter i den vestlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien og med adgang til nuværende trappe til Hovedstien. Der etableres et ekstra bump på Karetmagerporten nærmest Naverporten, og eksisterende hastighedstavler 30 km/t (blå oplysningstavler) flyttes til tæt ved Naverporten.

På Trædrejerporten etableres fortov i bredde 1,3 meter både i den østlige vejside mellem Naverporten og Hovedstien og i den vestlige vejside mellem Naverporten og første indkørsel (til Avedøre Kirke m.fl.). Der etableres trappe mellem det nye fortov i østsiden og Hovedstien. Der etableres et ekstra bump på Trædrejerporten nærmest Naverporten, og eksisterende hastighedstavler 30 km/t (blå oplysningstavler) flyttes til tæt ved Naverporten.

På Rebslagerporten etableres to sæt pudebump på kørebanen. Den nuværende hastighedsgrænse på skiltet 40 km/t fastholdes.

Projekttegning er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Vejloven nr. 1520 af 27. december 2014, § 8

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 28. marts 2017, punkt 19, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til skitseprojekt og detailprojektering samt udarbejdelse af udbudsmateriale til Projekt 2472 Trafiksanering af Naverporten, Rebslagerporten m.m.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 3. maj 2017, punkt 6, orienteret om, at der på baggrund af gennemført detailprojektering er foretaget ny beregning af anlægsoverslag, og at det ny anlægsoverslag inklusiv korrektionsbidrag (uforudsete udgifter) på 20 procent lyder på samlet 9,1 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget fik den 30. august 2017, punkt 6, forelagt det samlede detailprojekt og tog samtidig til efterretning, at genberegningen af anlægsprojektet indgår i investeringsoversigten til budgetbehandlingen 2018-2021.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten 2018 afsat 8,6 mio. kr. til projekt 2472 Trafiksanering Naverporten, Rebslagerporten m.fl.

Bilag

 1. Projekttegning Naverporten, Rebslagerporten m.m. (pdf)
 2. Trafiksanering Naverporten. Uddybning af emnerne: Skybrudssikring og venstresvingsbaner (docx)

12. Indførelse af ordning for genanvendelse af madaffald

Beslutningstema

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet sagsfremstillingen.

For at opnå Affaldsplanens mål om genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet – herunder genanvendelse af 50% af madaffaldet – skal madaffald frasorteres til genanvendelse.

Administrationen anbefaler at indføre en ny ordning med frasortering af madaffald til genanvendelse, for at indfri Affaldsplanens mål til gavn for miljøet og de efterfølgende generationer. Udvalget skal godkende den nye ordning for genanvendelse af madaffald.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

 1. at godkende ny ordning for genanvendelse af madaffald.
 2. at godkende, at de nye beholdere finansieres af renovationsvæsenets opsparing (mellemværendet).
 3. at godkende, at der tilbydes valgfri 14-dages-tømning.
 4. at godkende vask af beholderne i ordningen.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Sara Benzon spurgte om ordningen omfatter kollegierne. Det undersøges.

Ad 1. Kommunalbestyrelsen godkendte, den nye ordning for genanvendelse af madaffald

Ad 2. Kommunalbestyrelsen godkendte, at de nye beholdere finansieres af renovationsvæsenets opsparing (mellemværendet).

Ad 3. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der tilbydes valgfri 14 dages tømning

Ad 4. Kommunalbestyrelsen godkendte, vask af beholderne i ordningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-01-2018

Ad. 1-4

For: Gruppe A, C, V, F og Ø

Imod: Gruppe O med bemærkning om, at beslutningen udsættes et til to år med henblik på at indsamle erfaringer fra andre kommuner.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-01-2018

For: Gruppe A, C, V, F og Liste H

Imod: Gruppe O med bemærkning om at beslutningen udsættes et til to år med henblik på at indsamle erfaringer fra andre kommuner.

Ad. 1-4 Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommunes kontrakt for indsamling af dagrenovation udløber 30. september 2019. Regeringens mål er, at 50% af husholdningernes affald genanvendes i 2020, og at der i 2022 frasorteres 50% af selve madaffaldet til genanvendelse. Der skal tages stilling til, om den nuværende dagrenovationsordning i den forbindelse skal ændres til en ordning med genanvendelse af madaffald. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende den nye ordning.

Hvidovre Kommunes Affaldsplan er udarbejdet og godkendt på baggrund af regeringens mål og dækker perioden 2014-2024.

I Affaldsplanen er Hvidovre Kommunes mål ligeledes, at 50% af husholdningernes affald genanvendes i 2020, og at 50% af husholdningernes madaffald genanvendes i 2022. Derudover er målet, at husholdningsaffald til forbrænding mindskes med 20% pr. indbygger.

Ordningen skal beskrives nu, fordi der skal indgås kontrakt i juni 2018.

Dermed kan den vindende renovatør nå at anskaffe skraldebiler mv., så der er sikkerhed for, at der kan indsamles affald fra kontraktstart 1. oktober 2019.

På næste Teknik- og Miljøudvalgs møde bliver der fremlagt en sag om principperne for udbuddet, herunder en beskrivelse af hjemtagningen af opgaven enten i regi af Hvidovre kommune eller i regi af Amager Ressourcecenter.  

Ad. 1 – Ordning for genanvendelse af madaffald

Madaffald er fx madrester, frugt, grøntsager, kød, æggeskaller, kaffefiltre og køkkenrulle. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende den nye ordning med frasortering af madaffald til genanvendelse.

Affaldssortering øger mængden af ressourcer til genanvendelse til gavn for miljøet og vores efterfølgende generationer. Ved frasortering af madaffald til bioforgasning (genanvendelse) opnås således ikke kun energiudnyttelse men også genanvendelse af næringsstoffer.

Hvidovre kommunens genanvendelsesprocent

I 2016 genanvendte Hvidovre Kommune knap 31% af husholdningsaffaldet. Opnåelse af målet kræver øget sortering i de eksisterende affaldsordninger samt implementering af en ny ordning, hvor madaffaldet genanvendes.

Med ordningen for genanvendelse af madaffald flyttes en andel af affaldet fra forbrænding til bioforgasning, og det forventes, at Hvidovre Kommune med den nye ordning kan bringe genbrugsprocenten for husholdningsaffaldet op på ca. 45%.

Grundlag for genanvendelse af madaffald

Hvidovres husstande producerer årligt i alt ca. 10.300 tons dagrenovation, der i den nuværende ordning forbrændes på ARC. Heraf består ca. 4.600 tons af madaffald. Med den nye ordning forventes en årlig frasortering af ca. 3.000 tons madaffald til bioforgasning og dermed genanvendelse, svarende til ca. 180 kg/år pr. havebolig og ca. 95 kg/år pr. etagebolig. Kun restaffaldet vil fortsat blive forbrændt.

I de første par år med ordningen for genanvendelse af madaffald forventes andelen af frasorteret madaffald dog at være lavere, indtil alle ejendomme er kommet med i ordningen, og borgerne har vænnet sig til ordningen.

Med øget fokus på sortering af stadigt flere forskellige affaldstyper forventes desuden en synergieffekt, så også sorteringen i de øvrige affaldsordninger øges. Her tænkes bl.a. på mere og bedre sortering i de eksisterende ordninger med sortering af papir, plast, glas, metal og pap.

Erfaring fra andre kommuner

Mange andre kommuner har allerede indført genanvendelse af madaffald; heriblandt nabokommunerne Brøndby og Rødovre, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk og nyligt også København og Frederiksberg.

Den nye ordning for genanvendelse af madaffald

I den nuværende ordning for dagrenovation har ca. 6.450 grundejere en 110 L sæk. Ca. 650 grundejere har 2 stk. 110 L sække svarende til en ugentlig kapacitet på 220 L. Ca. 2.200 grundejere har en beholder på 140, 190 eller 240 L.

Grundejerne kender allerede affaldssortering fra genbrugsordningen med rumopdelte beholdere på hjul til papir, plast, glas og metal.

Til den nye ordning med sortering i mad- og restaffald får grundejerne en tilsvarende løsning med en rumopdelt beholder på hjul til mad- og restaffald, lige som i fx Brøndby og Rødovre. Som i den nuværende ordning for dagrenovation vil beholdere med mad- og restaffald blive tømt ugentligt.

Denne løsning vurderes at give god service og færrest mulige gener, da der fx ikke skal skabes plads til flere beholdere. Løsningen er nem at bruge, så borgerne med en relativ lille indsats kan bidrage til væsentlig mere genanvendelse.

I etageejendomme, kommunale institutioner, og bebyggelser med fælles affaldsløsninger vil der til madaffald kunne vælges beholdere på hjul, ligeledes med ugentlig tømning eller nedgravede beholdere.

Alle husstande får tilbudt affaldsposer til madaffaldet og en lille køkkenspand.

Administrationen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget godkender ordningen for genanvendelse af madaffald.

Ad. 2 – Betaling af de nye beholdere

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at affaldskontoens opsparing (det såkaldte mellemværende) bruges til indkøb af nye beholdere. Beholderne i de øvrige genbrugsordninger er også finansieret af opsparingen.

Der er overskud på affaldsordningernes mellemværende med kommunen. Dette kan således finansiere en del af indkøbet og leveringen af den nye beholder til borgerne, uden at borgerne særskilt skal betale for den nye beholder.

Fordelene er, at der vil kunne leveres en ny beholder, uden at borgerne direkte skal betale for beholderen, og at kommunen står for vedligeholdelse af beholderen. Samtidig undgås opkrævning af et engangsbeløb hos alle grundejere og ejendomme.

Ulempen er, at en andel af opsparingen vil blive brugt til beholdere, og at der dermed er mindre råderum til eventuelle gebyrnedsættelser de følgende år.

Hvis opsparingen ikke bruges til finansiering af beholderne, skal alle ejendomme i stedet selv betale de nye beholdere.

Administrationen anbefaler, at opsparingen bruges til at finansiere indkøbet af nye rumopdelte beholdere til mad- og restaffald til grundejere samt beholdere til madaffald til etageejendomme, kommunale institutioner og bebyggelser med fælles affaldsløsninger.

Ad. 3 – Valgfri 14-dages tømning

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at grundejerne tilbydes mulighed for 14-dages-tømning.

Som særordning kan grundejere tilbydes mulighed for valgfri 14-dages-tømning, dog med ugentlig tømning i sommermånederne. Fordelene ved valgfri 14-dages-tømning er, at husstande med små affaldsmængder kan vælge at få tømt sjældnere til et lavere årligt gebyr.

Der forventes ingen væsentlig miljømæssig besparelse, da skraldebilen stadig kører på vejen og tømmer ved de andre husstande.

En ulempe ved 14-dages-tømning kan være øget risiko for lugtgener, maddiker, tunge beholdere samt fastklæbende poser i bunden af beholderen.

Administrationen anbefaler, at grundejerne tilbydes mulighed for at vælge 14-dages-tømning.

Ad. 4 – Vask af beholdere

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende vask af beholderne i ordningen.

Det er på nuværende tidspunkt grundejeres og ejendommes eget ansvar at vaske affaldsbeholderne efter behov, af hensyn til brugerne og skraldemandens arbejdsmiljø.

En mulighed er, at lade vask af beholderne være en del af ordningen som en ekstra service, således at grundejernes beholdere til mad- og restaffald automatisk bliver vasket 1 gang årligt, og beholderne til madaffald i etageejendomme o.l. bliver vasket 2 gange årligt.

Vask af beholderne vil ske miljømæssigt korrekt med opsamling af spildevandet.

Administrationen anbefaler, at vask af beholderne indgår i ordningen.

Kommunikationsplan

I samarbejde med en kommunikationskonsulent er der udarbejdet en kommunikationsplan, jf. Bilag 1.

Implementering af den nye ordning vil være ledsaget af information om levering af beholdere, ikrafttrædelse, sortering mv. Dette er for at sikre så god sortering som muligt, og at borgerne fra start af, kan få bedst mulig gavn af ordningen og undgå eventuelle gener. Etageejendomme og bebyggelser med fælles affaldsløsninger og særlige plads- og adgangsforhold vil blive inddraget tidligt i processen for bedst muligt at tage højde for individuelle forhold.

Fortsat gavn af den tidligere beholder

Grundejere, der har indkøbt en 2-hjulet beholder til den nuværende ordning for dagrenovation, kan, efter implementering af den nye ordning, bruge deres gamle dagrenovationsbeholder til haveaffald, så beholderen stadig kan gøre gavn.

Siden forsommeren 2017 er dette også blevet oplyst på hjemmesiden og til grundejere i forbindelse med køb af dagrenovationsbeholdere. Dette vil ligeledes blive kommunikeret til alle grundejere inden implementering af den nye ordning.

Retsgrundlag

”Affaldsbekendtgørelsen”: Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald. Ifølge § 24 skal kommunen etablere ordninger for affald, som beskrevet i Affaldsbekendtgørelsen.

Politiske beslutninger og aftaler

På Kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober 2014 blev Hvidovre Kommunes Affaldsplan 2014-2018 (2024) vedtaget.

Den 5. april 2017 behandlede Teknik- og Miljøudvalget dagsordenspunktet ”Sortering af dagrenovation i mad- og restaffald”. Administrationen orienterede om, at den kommunale ordning for indsamling af dagrenovation skal ændres, så madaffald frasorteres til genanvendelse for at nå genanvendelsesmålene, samt fremlagde en foreløbig tidsplan. Teknik- og Miljøudvalget tog orienteringen til efterretning og godkendte den foreløbige tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Affaldsordningerne skal hvile i sig selv økonomisk over en årrække.

De budgetmæssige konsekvenser, herunder gebyrfastsættelse, indarbejdes i budgetforslag 2019 – 2022.

Ad. 1 – Ordning for genanvendelse af madaffald

For grundejere forventes driften af ordningen for mad- og restaffald at medføre en udgift på ca. 1.500 kr./år inkl. moms. Det nuværende dagrenovationsgebyr for en tilsvarende størrelse beholder med ugentlig tømning er 1.410 kr./år inkl. moms. For en dagrenovationssæk er gebyret 1.050 kr./år inkl. moms.

Ud fra en gennemsnitsbetragtning forventes driften af ordningen at medføre en øget udgift pr. etagebolig på ca. 125 kr./år inkl. moms.

Omkostninger til driften af den nye ordning vil blive indarbejdet i budgettet og gebyrerne for 2019.

Ad. 2 – Betaling af de nye beholdere

Omkostninger i 2019 til indkøb og levering af beholdere og biospande forventes at udgøre ca. 6.300.000 kr. ekskl. moms. Heraf forventes opsparingen (renovationsvæsenets mellemværende) at kunne dække ca. 3 mio. kr. ekskl. moms, hvilket vil blive indarbejdet i budgettet for 2019. Det resterende beløb vil blive indarbejdet i gebyrerne over en årrække.

Hvis det besluttes, at opsparingen ikke skal bruges til indkøb af beholdere, vil grundejerne blive opkrævet et engangsbeløb på ca. 700 kr. inkl. moms, for indkøb og levering af beholdere, og etageboligerne vil gennemsnitligt blive opkrævet ca. 100 kr. inkl. moms.

Ad. 3 – Valgfri 14-dages tømning

Ved valgfri 14-dages-tømning af mad- og restaffald for grundejere forventes udgiften at blive ca. 1.050 kr./år inkl. moms for en 240 L beholder til mad- og restaffald.

Ad. 4 – Vask af beholdere

Vask af beholdere forventes at øge udgifterne med ca. 150 kr./år inkl. moms for grundejere og ca. 150 kr./år pr. beholder ved etageboliger o.l.

Bilag

 1. Bilag 1 - Kommunikationsplan (pdf)
 2. Nabokommuners erfaringer med ordning for genanvendelse af madaffald (pdf)
 3. Besvarelse af spørgsmål stillet på Økonomiudvalget den 22. januar 2018 (pdf)

13. Eventuelt

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

René Langhorn (O) spurgte til Hvidovrevej 438, og fjernelse af defekte solgardiner m.v.

Det undersøges.

Mogens Leo Hansen (Ø) spurgte til udviklingen i antallet af hjemløse i Hvidovre, herunder hjemløse under 18 år.

Der udarbejdes notat.

Niels Ulsing (F) spurgte til demenshandleplan og puljen for kompetenceløft. Har Hvidovre Kommune ansøgt fra puljen?

Det undersøges.

Niels Ulsing (F) vil gerne have en beregning over hvor mange borgere over 30 år på kontanthjælp, der har fået bevilget psykologhjælp som en enkelt ydelse og den samlede udgift for Hvidovre Kommune. Det undersøges.


14. Klage over samlingsstedsforbud på Kirkegade 8

Beslutningstema

Center for Politik og Ledelse har udarbejdet sagsfremstillingen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmødet den 28. november 2017 at udstede et samlingsstedsforbud for ejendommen beliggende Kirkegade 8. Bruger af ejendommen har klaget over samlingsstedsforbuddet. Kommunalbestyrelsen skal vurdere om klagen skal medføre, at sagen skal genoptages eller afgørelsen skal fastholdes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsen

 1. at genvurdere sagen på baggrund af klagen og godkende, at afgørelsen af 28. november 2017 fastholdes

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2018

Kommunalbestyrelsen foretog genvurdering af sagen på baggrund af klagen og godkendte, at afgørelsen af 28. november 2017 fastholdes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 28. november 2017 at udstede et samlingsstedsforbud for ejendommen beliggende på Kirkegade 8.

Samlingsstedsforbuddet havde virkning fra tinglysningstidspunktet den 30. november 2017 og gælder indtil den 1. marts 2018. Forbuddet blev rettet mod de tre ejere og brugeren af ejendommen (vedlagt som bilag ”Afgørelse om samlingsstedsforbud”).

Brugeren af ejendommen har nu klaget over forbuddet (vedlagt som bilag ”Klage over samlingsstedsforbud”).

Administrationen har vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre afgørelsen og har udarbejdet et svarudkast til Planklagenævnet (vedlagt som bilag ”Svarudkast til klage over samlingsstedsforbud”). Hvis  kommunalbestyrelsen efter genvurdering af sagen fastholder sin afgørelse vil brevet sammen med klagen blive videresendt til Planklagenævnet.

Retsgrundlag

Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe, nr. 653 af 8. juni 2017.

Det følger af lovens § 7, at en afgørelse om samlingsstedsforbud kan påklages til Planklagenævnet.

Politiske beslutninger og aftaler

Samlingsstedsforbuddet for ejendommen beliggende på Kirkegade 8 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2017 som punkt 20.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune.