Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

VVM-screening af projekt på Helseholmen 10

item
Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at Alfa Quality Moving Denmark A/S´projekt på Helseholmen 10, 2650 Hvidovre, der omfatter etablering af hovedbygning, administrationsbygning parkeringsareal, samt regnvandsbassin, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Der er derfor ikke VVM-pligt og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse). Afgørelsen er truffet efter miljøvurderingsloven og kriterierne i denne.

VVM-screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i ansøgningen samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Det er Hvidovre Kommunes samlede vurdering, at Alfa Quality Moving Denmark A/S´s projekt der omfatter etableringen af hovedbygning, administrationsbygning, parkeringsareal, samt regnvandsbassin på Helseholmen 10, 2650 Hvidovre, ikke vil kunne påvirke, overfladevand, grundvand, naturområder eller andre miljøforhold væsentligt negativt, og derfor ikke kan forventes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Virksomheden specialiseret i flytte og udstationeringstjenester og ejes af det svenske firma MIDAQ. Hovedbygningen vil blive anvendt til opmagasinering af møbler og andet inventar, samt produktion af kasser til møbler.

Vurderingen af projektets påvirkning af miljøet er set relation til kriterierne til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2, skal underkastes en miljøkonsekvens vurdering, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1), Lovbek. nr. 973 af den 25. juni. 2020)

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang. Fristen er 4 uger fra 9. juli 2020, dvs. den 6. august 2021.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, eller fremsendelse af afgørelsen ønskes, så kan der rettes henvendelse på tlf.: 3639 3582 eller e-mail: miljo@hvidovre.dk.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klageportalen kan nås via www.borger.dk eller www.virk.dk (Hvis du søger inde på en af disse to hjemmesider, skal du søge efter ’Klageportal’.).

Nævnet videresender klagen til kommunen.

Kommunen har herefter 3 uger til at kommentere klagepunkterne og fremsende alle sagens dokumenterer, så de kan indgå i Nævnets behandling af klagen. Du får kopi af kommunens bemærkninger til klagen.

Klagegebyret er 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder. Planklagenævnet sender selv en opkrævning, når klagen er modtaget - men påbegynder ikke behandlingen, før gebyret er modtaget rettidigt.

Du får det indbetalte gebyr tilbage, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen.

Klagefrist

Du skal indsende din klage over afgørelser efter Miljøvurderingsloven (VVM), inden fire uger fra offentliggørelsen.

Klagefrist er den 6. august 2021

Afgørelse indbragt for domstole

Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder efter den vedtagne plan er offentliggjort.

Frist for indbringelse for domstolene er den 9.januar 2022.

 

plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
  Miljøvurdering-VVM-og-Natur
 • daytime Høringsperiode
  9. juli 2021 til 6. august 2021
 • calender Frist for høringssvar
  6. august 2021
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (0)

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Hvidovre Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at Alfa Quality Moving Denmark A/S´projekt på Helseholmen 10, 2650 Hvidovre, der omfatter etablering af hovedbygning, administrationsbygning parkeringsareal, samt regnvandsbassin, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.