Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016

item
Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 vedtaget Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 endeligt. Der er foretaget enkelte ændringer i lokalplanen i forhold til den udgave, der blev forelagt i offentlig høring i perioden 1. februar – 29. marts 2021.
Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 er lavet i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt lokalplansforslag, Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej, der har til formål at muliggøre opførelse af et by- og boligudviklingsprojekt. Vedtagelsen af Lokalplan 147 forudsætter, at Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 vedtages for at der kan opføres ny bebyggelse, der overvejende indeholder nye etageboliger og yderligere serviceerhverv.

Med tillægget til Kommuneplan 2016 fastlægges der en maksimal bebyggelsesprocent på 170 for den enkelte ejendom og en maksimal bygningshøjde på 50 m og op til 15 etager. Området udskilles til ét nyt rammeområde til centerformål, og den maksimale butiksstørrelse fastsættes til 1.400 m2 i det nye rammeområde 1C15. 

Bygningen på Hvidovrevej 92 ændres fra en SAVE-værdi på 4 til 5 og udtages af kommuneplanens liste over bevaringsværdige bygninger i forbindelse med Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016. 

Der foretages en udvidelse af fortætningsområdet ved Hvidovre Station, så ejendommen på Hædersdalvej 2A indgår i dette, og parkeringsnormen for det stationsnære kerneområde ændres i henhold til Forslag til Kommuneplan 2021.

 

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Efter planlovens § 12, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.
 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Der er udarbejdet en miljøvurdering af Lokalplan 147, da det er vurderet at falde indenfor Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2.
Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med det vedtagne kommuneplantillæg og du kan finde den her på siden.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Klagen skal indgives inden fire uger, dvs. inden den 29. juli 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk (nyt vindue), www.borger.dk (nyt vindue) eller www.virk.dk (nyt vindue). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk (nyt vindue).

 

Eventuel domstolsprøvelse 

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er medoffentligt bekendtgjort.

 
plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
  Kommuneplan
 • daytime Høringsperiode
  30. juni 2021 til 28. juli 2021
 • calender Frist for høringssvar
  28. juli 2021
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (2)
chat-answer Høringssvar (2)
Kjeld Nielsen | 27. juli 2021 kl. 21:24

Høringssvar til Forslag til Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 Hvidovre kommune

Vel vidende, at kommunikation til både Administration og lokalpolitikere er spild af tid, så kan jeg ikke undlade, at udtale følgende: Kommunens Administration og lokalpolitikere har i deres lukkede aftaler med AKF bevidst valgt, at omgå Planlovens regler for kommunernes planlægning og borgerinddragelse. Planlovens § 1 er fuldstændig klar i mælet om, at Loven skal sikre en samfundsudvikling baseret på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår. Stk. 2. Loven tilsigter særlig, 6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. I projektet, som AKF - fagforeningsfond - er der bevidst sket det modsatte, ingen borgerinddragelse, men bevidst lukkethed og på kant med Planlovens regler for høring. Der er tale om magt arrogance i en skala som er helt i strid med Planlovens målsætninger. Kommunen har bevidst undladt, at skrive projektet ind i forslag til Planstrategi 2019. Hvorefter man efter borgerhøringen indskriver projektets overskrifter. Det helt bevidst, da man allerede har haft mange kontakter til AKF og KANT arkitekter allerede i efteråret 2019. Fx modtager kommunen en kladde til udbygningsaftale allerede i oktober 2019, hvoraf det af bilag er fuldstændig indtegnet hvilket omfang projektet har. Alligevel ingen borgerinddragelse i PLANLÆGNINGEN, ingen kritiske spørgsmål fra Bygge- og Planudvalget, hvis formand - i sin magt arrogance - udstiller sig selv og kommunen, som værende uden takt med borgernes virkelighed og Planlovens rammer. Han direkte håner borgerne i et læserbrev i Hvidovre Avis, hvor han påstår der er demokrati og ikke forstår kritikken af processen. Det er rent ud sagt skræmmende, at en folkevalgt lokalpolitiker og et folkevalgt byråd har så lidt respekt for de borgere som har valgt dem og som de skal servicere. Miljøloven ønsker man heller ikke at følge fra Administrationen og lokalpolitikerne, Miljølovens § 12 stk. 4 og 13 stk.2 nr. 4 er ikke opfyldt, da der ikke er udarbejdet en plan for overvågningen. Man vurderer der ikke er behov herfor, det ikke i overensstemmelse med miljølovens regler, som kræver en BESKRIVELSE af de påtænkte foranstaltninger. Det siger Administrationen man klarer under byggesagen! Min bare, hermed er demokratisk kontrol helt lukket igen. Det til trods for at Miljøstyrelsen til undertegnede har udtalt, at man som kommune skal gennemføre de nødvendige målinger af støj, vibration m.m. inden lokalplanen vedtages, det god forvaltningsskik, udtaler Miljøstyrelsen. Det fremgår også, at man ikke kan støjværne når togsporet ligger i 2. sal højde og der er høj og lav byggeri. Kort sagt Administrationen og lokalpolitikerne starter et byggeri man ikke aner om kan overholde gældende love. Man aner ikke engang om byggelinjen 16 meter fra sporet kan holde. Konklusionen er, at der er tale om lokalpolitisk sjusk og manglende overholdelse af Plan- og Miljølov, man vil sjaske sig igennem og uden demokratisk kontrol. Fuldstændig som man har gjort fra første henvendelse fra Fagforeningsfonden, som ser profit i et støjplaget område, hvor ingen andre gider bygge eller bo. Det helt ekstreme er at det af et referat fra Økonomiudvalgsmødet i marts 2020 fremgår, at man tænker sig 100 ungdomsboliger placeret i højhuset. Igen - er der ingen som tænker sig om - 100 unge mennesker placeret i et højhus, det bliver et helvede for de omkringboende med støj, musik, svineri, narko m.v. Rædselsprojektet kører foreløbig i al sin lukkethed, men bare vent Hvidovre Nord bliver affolket og ejerboligerne bliver værdiforringet, men til november 2021 er de arrogante politikere som stemte ja, ikke genvalgt, men kan flove sidde i Hvidovre Syd og tænke over deres fejlslagne beslutning. Man kan kun håbe på, at Planklagenævnet ophæver rædselsprojektet, som er gennemført og vedtaget af lokalpolitikere, som bare ikke har gjort deres pligt. Inddrage borgerne i PLANLÆGNINGEN og lyttet til de der allerede bor der.
plus
Niels Nørgaard | 27. juli 2021 kl. 22:42

Indsigelse mod Kommunetillæg 13

Kommunetillæg nr. 13 og de miljømæssige hensyn, hvor man i den sammenfattede redegørelse skriver, at der ikke ændres på miljøpåvirkningen må siges, at være en sandhed med modifikationer.I rammeområde 1D2 forefindes i dag ingen bygninger hvorved bebyggelsesprocenten er lig ganske rigtigt er 0%. Dette ændres således, på grund af Hvidovre Kommunes salg af parkeringspladsen til AKF, til et tæt og bymæssigt centerområde med 7 bygninger og maksimal byggeprocent på 170 pr. ejendom og en højde på 11-24 af hver. Det må da have en miljømæssig konsekvens i betragtning af Miljøstyrelsens regel om afstand til eksisterende jernbane på 50 meter og, endda Planlovens krav om ikke at bygge i støjplagede områder. Byggefelt 1C11, hvor der i dag ligger en Aldi dagligvareforretning med en anslået højde på 8,5 meter samt en 3 etagers ejendom på op til 15 meter, der ligger uden for 50 meters grænsen. Bygningerne G,E,F med blandet erhverv og bolig ændres fremover til at være 15-27 meter høje og bygning D bliver et højhus på 50 meter ca. 14 meter fra nærmeste jernbanespor. Det må da siges at have en miljømæssig påvirkning. Med venlig hilsen Niels Nørgaard
plus

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 vedtaget Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 endeligt. Der er foretaget enkelte ændringer i lokalplanen i forhold til den udgave, der blev forelagt i offentlig høring i perioden 1. februar – 29. marts 2021.

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.