Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Endelig vedtagelse af Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej

item
Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 vedtaget Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej endeligt. Der er foretaget enkelte ændringer i lokalplanen i forhold til den udgave, der blev forelagt i offentlig høring i perioden 1. februar – 29. marts 2021.

Lokalplan 147 har til formål at omdanne området til boligområde med mulighed for, at den eksisterende dagligvarebutik fortsat kan blive liggende i området. Der planlægges for en samlet bebyggelse på ca. 16.000 m2 fordelt på ca. 14.500 m2 boligareal og 1.500 m2 butiksareal og med en maksimal bygningshøjde op til 50 m.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med lokalplanens bestemmelser, medmindre der meddeles dispensation til dette efter planlovens § 19. Eksisterende lovlig anvendelse kan dog fortsætte som hidtil, lige som allerede godkendte og lovlige bebyggelser fortsat er lovlige.

Efter planlovens § 12, stk. 2 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Der er udarbejdet en miljøvurdering af Lokalplan 147, da det er vurderet at falde indenfor Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med det vedtagne kommuneplantillæg og du kan finde den her på siden.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger, dvs. inden den 29. juli 2021.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk (nyt vindue), www.borger.dk (nyt vindue) eller www.virk.dk (nyt vindue). Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked når klagen videresendes.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 

Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk (nyt vindue).

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er medoffentligt bekendtgjort.

 
plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
  Lokalplan
 • daytime Høringsperiode
  30. juni 2021 til 28. juli 2021
 • calender Frist for høringssvar
  28. juli 2021
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (3)
chat-answer Høringssvar (3)
Sandra Thulstrup | 1. juli 2021 kl. 15:00

Bebyggelse Hvidovrevej/kløverprisvej

Kære Kommunal politikkere Først vil jeg kommentere det meget uheldige valg af høringsperiode, hvor folk holder ferie, og derfor er optaget andet sted. Det kommer til at fremstå som om ,at ændringerne lige skal listes ind uden for meget ballade fra kommunens borgere. Borgere som har et kæmpe ønske om at udvikle og forskønne kommunen, men hvis holdninger til hvordan ikke bliver hørt. 39 høringssvar modtog - nogle skrevet af hele grundejerforeninger uden der blev ændre i planerne. Bebyggelsen er en realitet, men jeg har ikke hørt nogen borgere bakke op om den høje bebyggelsesgrad og højde på bygningerne, som nu også udvides ved inddragelse af endnu et område. Det er næsten for nemt bare at højne bebyggelsesgrad og nedgradere bevaringsværdien så længe der er økonomi i det. Ses der på området omkring, hvor der skal bygges er det nogle helt andre kendetegn, som har tiltrukket mange nye familier til kommunen. Måske man kunne “nøjes” med mindre i stedet for igen at udvide området og det areal der må bygges. Kommunalvalget venter lige om lidt. Det havde klædt kommunens valgte at vente med disse kæmpe byggerier, så de kunne være en del af valgkampen. På den måde ville man sikre sig, at det er kommunens borgere der blev hørt. Jeg har ikke megen forstand på de juridiske formaliteter som åbenbart muliggør byggeriet, men hvis jeg ønskede at bo i storbyen, så flyttede jeg tætter på Københavns centrum. Borgerne i dette boligområde er her, fordi det er et rolig villakvarter. Og ikke centrum for skyskrabere. Jeg håber, at inden i vedtager ændringerne spørger jer selv om rimeligheden i det, og om samme forhold for udvidelse og bebyggelsesgrad også gælder for jeres baghave. Mvh Sandra Thulstrup
plus
Kjeld Nielsen | 27. juli 2021 kl. 21:22

Lokalplan 147 - Kløverprisvej/Hvidovrevej

Vel vidende, at kommunikation til både Administration og lokalpolitikere er spild af tid, så kan jeg ikke undlade, at udtale følgende: Kommunens Administration og lokalpolitikere har i deres lukkede aftaler med AKF bevidst valgt, at omgå Planlovens regler for kommunernes planlægning og borgerinddragelse. Planlovens § 1 er fuldstændig klar i mælet om, at Loven skal sikre en samfundsudvikling baseret på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår. Stk. 2. Loven tilsigter særlig, 6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. I projektet, som AKF - fagforeningsfond - er der bevidst sket det modsatte, ingen borgerinddragelse, men bevidst lukkethed og på kant med Planlovens regler for høring. Der er tale om magt arrogance i en skala som er helt i strid med Planlovens målsætninger. Kommunen har bevidst undladt, at skrive projektet ind i forslag til Planstrategi 2019. Hvorefter man efter borgerhøringen indskriver projektets overskrifter. Det helt bevidst, da man allerede har haft mange kontakter til AKF og KANT arkitekter allerede i efteråret 2019. Fx modtager kommunen en kladde til udbygningsaftale allerede i oktober 2019, hvoraf det af bilag er fuldstændig indtegnet hvilket omfang projektet har. Alligevel ingen borgerinddragelse i PLANLÆGNINGEN, ingen kritiske spørgsmål fra Bygge- og Planudvalget, hvis formand - i sin magt arrogance - udstiller sig selv og kommunen, som værende uden takt med borgernes virkelighed og Planlovens rammer. Han direkte håner borgerne i et læserbrev i Hvidovre Avis, hvor han påstår der er demokrati og ikke forstår kritikken af processen. Det er rent ud sagt skræmmende, at en folkevalgt lokalpolitiker og et folkevalgt byråd har så lidt respekt for de borgere som har valgt dem og som de skal servicere. Miljøloven ønsker man heller ikke at følge fra Administrationen og lokalpolitikerne, Miljølovens § 12 stk. 4 og 13 stk.2 nr. 4 er ikke opfyldt, da der ikke er udarbejdet en plan for overvågningen. Man vurderer der ikke er behov herfor, det ikke i overensstemmelse med miljølovens regler, som kræver en BESKRIVELSE af de påtænkte foranstaltninger. Det siger Administrationen man klarer under byggesagen! Min bare, hermed er demokratisk kontrol helt lukket igen. Det til trods for at Miljøstyrelsen til undertegnede har udtalt, at man som kommune skal gennemføre de nødvendige målinger af støj, vibration m.m. inden lokalplanen vedtages, det god forvaltningsskik, udtaler Miljøstyrelsen. Det fremgår også, at man ikke kan støjværne når togsporet ligger i 2. sal højde og der er høj og lav byggeri. Kort sagt Administrationen og lokalpolitikerne starter et byggeri man ikke aner om kan overholde gældende love. Man aner ikke engang om byggelinjen 16 meter fra sporet kan holde. Konklusionen er, at der er tale om lokalpolitisk sjusk og manglende overholdelse af Plan- og Miljølov, man vil sjaske sig igennem og uden demokratisk kontrol. Fuldstændig som man har gjort fra første henvendelse fra Fagforeningsfonden, som ser profit i et støjplaget område, hvor ingen andre gider bygge eller bo. Det helt ekstreme er at det af et referat fra Økonomiudvalgsmødet i marts 2020 fremgår, at man tænker sig 100 ungdomsboliger placeret i højhuset. Igen - er der ingen som tænker sig om - 100 unge mennesker placeret i et højhus, det bliver et helvede for de omkringboende med støj, musik, svineri, narko m.v. Rædselsprojektet kører foreløbig i al sin lukkethed, men bare vent Hvidovre Nord bliver affolket og ejerboligerne bliver værdiforringet, men til november 2021 er de arrogante politikere som stemte ja, ikke genvalgt, men kan flove sidde i Hvidovre Syd og tænke over deres fejlslagne beslutning. Man kan kun håbe på, at Planklagenævnet ophæver rædselsprojektet, som er gennemført og vedtaget af lokalpolitikere, som bare ikke har gjort deres pligt. Inddrage borgerne i PLANLÆGNINGEN og lyttet til de der allerede bor der.
plus
Niels Nørgaard | 27. juli 2021 kl. 21:39

Indsigelse mod Lokalplan 147

Indsigelse mod Lokalplan 147 uddybes med vedhæftede fil.
plus

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Kommunalbestyrelsen har den 22. juni 2021 vedtaget Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej endeligt. Der er foretaget enkelte ændringer i lokalplanen i forhold til den udgave, der blev forelagt i offentlig høring i perioden 1. februar – 29. marts 2021.

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.