Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej

item
Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej i offentlig høring. Lokalplan 147 skal erstatte de gældende byplanvedtægter H10 og H16 samt Lokalplan 001 for de af lokalplanen omfattede ejendomme. Høringsperioden løber fra den 1. februar til og med den 29. marts 2021.

Forslag til Lokalplan 147 omfatter et område beliggende på hjørnet mellem Kløverprisvej og Hvidovrevej. Området rummer ejendommene Hvidovrevej 90A-92, Kløverprisvej 4-8, Hædersdalvej 2A og parkeringsarealerne på Svend Aagesens Allé 2.

I Planstrategi 2019 har Kommunalbestyrelsen udpeget 17 områder i Hvidovre med muligheder for boligudvikling, herunder området ved Kløverprisvej og Hvidovrevej. På foranledning af en konkret ansøgning ønsker Kommunalbestyrelsen med denne lokalplan at muliggøre, at området kan omdannes til et nyt blandet boligområde.

Formålet med lokalplanen er derfor at give mulighed for at opføre et nyt tæt by­område i det stationsnære fortætningsområde ved Hvidovre Station. Der bliver mulighed for at indrette etageboliger, tæt-lav boligbebyggelse, kontor- og service­erhverv, offentlige formål og butikker. 

Det er også et formål med lokalplanen, at bebyggelsen udformes som en åben karrébebyggelse med et fælles grønt gårdanlæg med ophold og legepladser i midten og aktive kantzoner langs bebyggelsen. Den højeste bebyggelse ligger ud mod Hvidovrevej og den laveste og mest åbne boligbebyggelse placeres mod villaområdet mod vest. Lokalplanen har endelig til formål at fastlægge vejadgangen til lokalplanens område fra Kløverprisvej og at sikre, at parkeringen til bebyggelsen overvejende sker i konstruktion.

Lokalplanen overfører en række bestemmelser fra den gældende Lokalplan 001 om facader og skiltning langs Hvidovrevej, men tilføjer nye bestemmelser om facadeskiltning og udstillingsvinduer.

 

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslaget. Vi skal have dine bemærkninger til planforslaget senest den 29. marts 2021.

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der et borgermøde om lokalplansforslaget og forslaget til kommuneplantillæg. Mødet finder sted den 4. marts 2021, kl. 19-21. Det vil være muligt at deltage i borgermødet digitalt via Microsoft Teams.

Mødet vil blive afholdt via dette link: https://bit.ly/3e3AKq9

 
Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden. Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

 

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkninger.

Kommunen har vurderet, at lokalplanen skal miljøvurderes jævnfør lovens § 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Dette begrundes med, at lokalplanens indhold er af et sådant omfang og med en sådan beliggenhed, at forholdene bør miljøvurderes. Miljøvurderingen er et særskilt dokument, der offentliggøres i forbindelse med høring af lokalplansforslaget. 

Miljøvurderingen af lokalplanen peger på, at byggeriets beliggenhed ved Hvidovrevej og jernbanen betyder, at både boliger og udearealer på ejendommen kan blive påvirket af støj fra vej- og togtrafik og vibrationer fra jernbanen. I anlægsfasen kan omkringliggende ejendomme også blive påvirket af støj og vibrationer. 

Byggeriets omfang og placering vil kunne skabe generende vindforhold både i boligområdet og på Hvidovrevej. Der kan i perioder forekomme skyggedannelse på naboejendomme nord for jernbanen, mens der øst for Hvidovrevej vil der være skyggedækket mange af sommerens eftermiddags- og aftentimer. Miljøvurderingen indeholder anbefalinger til afværgeforanstaltninger af disse forhold. 
plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
 • daytime Høringsperiode
  1. februar 2021 til 30. marts 2021
 • megaphone Borgermøde
  4. marts 2021 kl. 19:00
  Borgermøde vil kunne tilgås via dette link: https://bit.ly/3e3AKq9
 • calender Frist for høringssvar
  29. marts 2021
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (29)
chat-answer Høringssvar (29)
Kjeld Nielsen | 10. februar 2021 kl. 20:40

Indsigelse mod forslag til lokalplan 147

Hermed indsigelse mod lokalplansforslag 147 Forslaget er i strid med kommuneplan 2016 Forslaget er i strid med Planstrategi 2019, da denne ikke har været i reel høring fordi kommunalbestyrelsen efter høringsfristen har tilføjet et afsnit om Kløverprisvej/Hvidovrevej,i den endeligt udsendte Planstrategi, som borgerne ikke har haft lejlighed til at kommentere. Kommunen har heller ikke opfyldt Planlovens § 1 stk. 2, 6) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet. Kommunen har siden 2019 haft viden om et konkret forslag for området Kløverprisvej/Hvidovrevej, som først sendes i høring med planlovens minimumsperiode på 8 uger den 1.2.2021, der har ingen borgerinddragelse fundet sted, selvom kommunen har haft et helt år til at inddrage borgerne i projektet. I øvrigt henviser jeg til mit høringssvar angående Tillæg 113 til kommuneplan 2016 MvH Kjeld Nielsen
plus
Thomas Olsen | 22. februar 2021 kl. 08:20

Nej til lokalplan 147

Vi synes som udgangspunkt, at jeres forslag vedr. Forslag til Lokalplan 147 burde forkastes. Vi har en meget stor bekymring i forhold til højden af byggeriet på 50m. Dette fordi: • Der vil blive næsten frit udsyn til boliger og haver på Vojensvej, som i høj grad vil krænke privatliv • Der vil ske en væsentlig forringelse af solindfald og kig til himlen for ejendommene • Vi må forvente en betydelig forøgelse af støjniveaet fra trafikken på jernbanen, da de høje bygninger naturligt vil reflektere støj • Almindelig aktivitet i haver og huse, som fyring i brændeovn og anvendelse af havegrill, kan forventes at give gener for beboere i de øverste etager med deraf eventuelle følgende restriktioner for os • Vi kan forvente en værdiforringelse af vore boliger, som i forvejen prismæssigt er presset af jernbanetrafikken. Vi synes højden skal matche hvad der ellers er omkring dette nye byggeri.
plus
Jan Arnholtz | 22. februar 2021 kl. 21:38

vedr. Forslag til lokalplan 147

Jeg har læst både Thomas Møldrup og Kjeld Nielsens høringssvar vedrørende forslag til tillæg nr. til kommuneplan. Jeg ønskede ikke at gentage, hvad der allerede er blevet fremlagt, men vil påpege, at jeg er helt enig i deres betragtninger. Især at opføre en bygning på 15 etager, vil være til voldsom gene for beboer i området og især på den nordlige side af banen i forhold til skygge. Vores hus vil med stor sandsynlighed blive ramt af denne skygge ligesom, at man fra bygningen vil få indsigt i vores bolig og have. Endvidere vil det ikke være pænt at opføre en så høj bygning. Det strider i mod arkitekturen i området. Med venlig hilsen Jan Arnholtz
plus
Iben Pipenbring | 23. februar 2021 kl. 21:28

Problematiske forhold ved forslag til Lokalplan 147

Vi bor meget tæt på hjørnet af Hvidovrevej/Kløverprisvej, hvor der påtænkes opførelse af boligbyggeri på op til 15 etager. Ved gennemførelse af dette, vil det medføre betydelige indbliksgener til vores baghave, som mange af højhusenes beboere vil kunne kigge ned i. I forvejen er baghaven den eneste del af haven vi anvender, idet vores forhave ligger lige ud til Hvidovrevej, hvor der er meget støj fra trafik og forbigående samt indbliksgener fra disse. Vi anser det derfor som en klar forringelse af vores boligforhold, og en værdiforringelse af ejendommen. Da vi købte vores villa for over 11 år siden, havde de tidligere ejere haft meget svært ved at sælge ejendommen, idet den havde været til salg i over 2 år. Dette skyldtes primært beliggenheden ud til en trafikeret vej, og at haven dermed ikke kunne udnyttes fuldt ud. Vores privatliv i haven vil fuldstændig forsvinde, hvis der opføres bygninger på over 2. sals højde. Ved opførelse af højhusene, vil det medføre flere mennesker og dermed mere støj. Det vil endvidere resultere i mangel på parkeringspladser, som der allerede på nuværende tidspunkt er mangel på i området, hvorved mange holder ulovligt på Hvidovrevej, og nogle gange også i vores indkørsel. De nye beboere i ejendommen vil endvidere få problemer med at finde pladstilbud til daginstitutioner, som der er stor mangel på i Hvidovre Nord. Vi har derfor svært ved at se, hvordan projektet skulle passe ind i den lokalplan der foreligger for området. Der vil ligeledes være problemer med kapaciteten i den offentlige trafik – særligt i myldretiden, hvor man i forvejen ofte ikke kommer med toget (linie B) – så det vil kræve indsættelse af væsentligt flere toge. Den generelle byggestil i området omkring Hvidovre Nord, består af villaer eller etagebyggeri op til 2. etage. Højhusene på op til 15 etager vil derfor slet ikke passe ind i den øvrige byggestil/arkitektur i området. En ændring af disse dimensioner vil derfor påvirke bybilledet meget negativt. Vi kan også se, at øvrigt nybyggeri i området ellers har taget hensyn til den øvrige byggestil i Hvidovre, fx opførelsen af de nye lejlighedskomplekser på Landlystvej, så dette vil vi henstille til vil fortsætte. I Hvidovre Stationscenter er der mange butikker, som står tomme. I de 11 år vi har boet her, har det været en generel tendens, at butikkerne ikke har ligget der særligt længe ad gangen, og at der altid har været nogle tomme lokaler, som ikke er blevet genudlejet. Det samme gælder på hjørnet overfor, der tidligere var ejet af Nordea. Årsagen skyldes sandsynligvis beliggenheden så tæt på Hvidovre station. Herfra kan man på kun 5 min. tage til Spinderiet i Valby, hvor der er væsentlig flere butikker at vælge imellem, hvilket vi tvivler på at Hvidovre vil kunne overgå, selv hvis der bygges et nyt butikscenter i stueetagen. Folk har også mulighed for at bruge 10 minutters transporttid med toget for at komme ind til Københavns Hovedbanegård, som ligger i nærheden af Strøget, hvor der er endnu flere butikker at vælge imellem. Generelt vurderer vi derfor, at et butikscenter så tæt på Hvidovre Station, vil have svært ved at drives økonomisk rentabelt. Derimod kunne det med fordel overvejes at opføre et butikscenter i midten af Hvidovre, da der for de hvidovrebeboere er langt til enten Hvidovre Stationscenter eller Frihedens Stationscenter, som ligger i hver sin ende af Hvidovre. Hvis man har bil, er der også mulighed for at man meget hurtigt kan tage til Rødovre Centrum, som er et af de største centre i Københavnsområdet. Alle ejendommene i det projekterede område, bortset fra tre parcelhuse, er opkøbt af en koncern, hvis ultimative moderselskab hedder AKF Holding A/S (i det følgende kaldet AKF), og det er dem som har indsendt projektforslaget til kommunen. Opkøbene af alle disse ejendomme er påbegyndt for flere år siden, på trods af, at AKF ikke har fået tilladelse til at gennemføre deres projekt. En af begrundelserne for, at AKF kan gennemføre deres projekt, er at bygningerne og området er forfaldent. Men det er netop AKF, der ejer alle de forfaldne ejendomme i området, og derfor med forsæt har ladet både bygningerne og området forfalde. Ejendommen beliggende på Hvidovrevej 92, som havde en bevaringsværdi på 4, er netop i 2020 blevet nedgraderet til en bevaringsværdi på 5 på grund af forfald, og er derfor ikke længere på kommunens liste over bevaringsværdige bygninger. Dette er en af begrundelserne for, at projektet nu er muligt at gennemføre. Kommunen henviser i Lokalplansforslag 147 til Kommuneplan 2016, tillæg nr. 13 til ejendommen på Hædersdalsvej 2A, som ligger umiddelbart op til det oprindelige centerområde i Kommuneplan 2016. Men det er AKF, der ejer denne ejendom, hvorfor det er deres og ikke kommunens idé, at denne ejendom skal medtages i tillæg nr. 13. Hvis tillæg nr. 13 ikke vedtages, vil det ifølge Kommuneplanen 2016 fortsat ikke være tilladt af bygge højere end to etager i det område, hvor ejendommen Hædersdalsvej 2A er beliggende. Den 15-etagers bygning, som AKF planlægger at opføre, vil være samme højde som den høje hvide bygning tæt på Rødovre Station. Vi mener ikke at området omkring denne bygning er behageligt at opholde sig i, og området benyttes heller ikke socialt, på trods af at det ligger i et grønt område, som går ned til Rebæk sø. Højhuset i Rødovre har også meget længere til naboerne end der planlægges at blive i dette projekt.
plus
GF Hendriksholm Formand Bent Greniman | 24. februar 2021 kl. 18:34

Manglende information om påvirkninger på området nord for banen. Vojensvej og tilstødende sideveje

Til Hvidovre Kommune input til høring om Lokalplan 147 I forbindelse med planforslaget er der lavet en miljøvurdering. Så vidt vi kan se er der en total mangel på hvilke påvirkninger det giver for beboere på Vojensvej og Skærbækvej og Vamdrupvej. Altså hele området nord for jernbanen. Det må forventes at højhuset og de evt andre huse vil tilbagekaste støj fra togene som vil øge støjen nord for banen. Vi vil stille krav om at dette undersøges i miljøvurderingen og at der gennemføres støjdæmpning som vil neutralisere denne øgede støj. Yderligere vil vi gerne have undersøgt hvilken indflydelse det får for parkering på Vojensvej og Skærbækvej. Der er allerede i dag en del pendler parkering og det må forventes at blive yderligere et problem når parkeringspladsen ved Aldi nedlægges. Vi vil også gerne have belyst skyggegener fra det nye byggeri. MVH Bent Greniman Formand for Grundejerforeningen Hendriksholm
plus
Hanne & Steen Blikdorf | 26. februar 2021 kl. 09:01

indsigelse mod byggeplan 147

der er vedlagt en fil.
plus
Milene Hansen | 26. februar 2021 kl. 15:28

Ang forslag til lokalplan 147

Jeg er helt enig i at et etagebyggeri på 14-15 etager med den beliggenhed er en rigtig dårlig ide, og vil gøre indsigelse imod så høj en bygning lige der. Jeg er bekymret over lysindfald i min have, og hos de andre beboere i nærheden. Trafikkens belastningsgrad lige ved skolevej, også de tungere lastbiler som vil skulle levere varer til de ekstra butikker, hvis de overhovedet kan overleve, - det er svært nok for center butikkerne som tit har tomme lejemål. Og så bekymrer det mig at man bare kan ændre på lokalplanen fordi nogle har lyst til at bygge et højhus! Det får ikke min stemme. Mvh Milene Hansen
plus
Thomas Møldrup | 3. marts 2021 kl. 10:07

Indsigelse og ændringsforslag

Har vedlagt høringssvar her i Pdf. Mvh. Thomas og Anette
plus
Susanne og Samuel Mendoza | 4. marts 2021 kl. 21:28

Indsigelser overfor Lokalplan 147 - Hvidovrevej / Kløverprisvej

Vi må herved bestemt gøre indsigelse overfor gennemførelsen af projektet, i Lokalplan 147, da det vil medføre mange væsentlige ulemper for os beboere, tæt på hjørnet Kløverprisvej / Hvidovrevej. Forudsætningen for erhvervelsen af vort parcelhus her i kvarteret for 25 år siden var bibeholdelse af et dejligt lyst og roligt område, særligt når vi vender os mod Hædersdalvej. Et harmonisk villakvarter med max. 2 etager. Såfremt lokalplan 147 realiseres, vil dette fuldstændigt blive spoleret. Det er arkitektonisk helt forkasteligt at gennemføre et byggeri på dette sted, med 6-7 eller 14-15 etager. Dette er vor primære protest. Bygningerne i disse højder, som de er skitseret i lokalplanen, placeret lige overfor stationen, er alt for voldsomt og bastant, nærmest arrogant af udseende. Vor indsigelser i forhold til disse høje bygninger er endvidere de betydelige skyggegener, som dette vil give samt lysindfald og tillige indkig i vor have. Samtidigt vil vort gode udsyn, fra vor 1. sal til blå himmel, over Aldi og omkringliggende bygninger blive ganske ødelagt. Vort udsyn fra hjørnet af Kløverprisvej og Hædersdalvej vil endvidere blive et helt andet og blive forringet ud over alle grænser. Vi må på alle måder gøre indsigelser overfor disse højhuse på op til 14 etager, og må fremhæve, at Hvidovre nord skal bevare et afbalanceret udseende med max. 3 etager, så vi stadig frit kan se den blå himmel m.v. de foreslåede højhuse vil være meget skæmmende for området og i høj grad være værdiforringende for ejendommene i området. Dette bliver vi beboere tæt på ikke kompenseret for. En realisering af dette projekt vil ændre vor hverdag, med ro og fred til aftenture omkring stationen til at blive et langt mere trafikeret område med støj og gener, pga af det tættere og højere byggeri. Herudover vil vi komme til at "kæmpe om" ledige p-pladser på Hædersdalvej og området omkring. Området og p-pladsen bag Aldi kan meget gerne fp et løft og blive udviklet, men blot nede i højden, så vi fortsat kan bo i et lyst og rart kvarter, nær stationen. Vi må derfor opfordre kommunen til at ændre på projektet, så det tilpasses området, og der gives mere lys og luft mellem bygningerne i projektet, i max. 3 etagers højde. Vi kan tilslutte os indlæg og indsigelser fra de øvrige skribenter, særligt fra Thomas Møldrup og Annette Bang Troelsen. - den 4. marts 2021: Susanne og Samuel Mendoza
plus
Mie Bjerre | 4. marts 2021 kl. 21:39

Byrums-sjæl og æstetik

Umiddelbart rigtig spændende og positivt med byudvikling i området, omkring Hvidovre station, som i den grad trænger til det. Men brandærgerligt, at projektet ikke indebærer bevaring/restaurering af hjørnebygningen, hvor Arti'kok ligger i dag - særligt da, når AKF bryster sig af, at sætte bæredygtighed højt. Klart bedre for både klima og stemning/miljø at bevare frem for at rive ned! Og lige præcis den bygning har en fed æstetisk, sjæl og forstads-historie. Potentialet for at omdanne 'indgangen' til Hvidovre til en charmerende og inviterende oplevelse er stort til stede med denne byudvikling, men det er skræk-scenariet med den foreliggende plan, at området vil komme til at ligne noget fra forsiden på AKF's hjemmeside. Store, golde og intetsigende bygninger. Så herfra en stærk appel til at prioritere herlighedsværdier som sjæl og æstetik højt i projektet - brug af organiske materialer mv. - og sikre et æstetisk samspil med kamelhusene på Kløverprisvej. For at øge åbenheden og interaktionen med det øvrige kvarter vil det være virkelig ønskværdigt, at projektet på en eller anden måde muliggør bred anvendelse af det planlagte fælleshus - kunne være værd at genoverveje i planlægningen at gøre det til et aktiv for hele kvarteret; et lille medborgerhus i det nære lokalområde. Alternativt at der tænkes i byrum, som tilgodeser alle i området - fx adgang til terrasse eller fælleslokale i højhuset, så det ikke er rent penthouse-ekskusion. De trafikale forhold vækker også bekymring - det ville være visionært at integrere faciliteter for og opfordre til el- og delebiler i det nye område. mvh. Mie Bjerre
plus
Mads Svaneklink | 13. marts 2021 kl. 22:27

Kære Kommunalbestyrelse – Vil I ikke nok få den finger ned?

Der er nye byggeplaner i Hvidovre Nord. Igen. Og der skal bygges op i højden – lige ved siden af villahaver og rækkehuse. Igen. Høringsprocessen om ”Grønnebro” er blevet en bedrøvelig reprise af det forfejlede projekt på Svend Aagesens Allé. Og resultatet er lige så tydeligt, som det er tragikomisk: Kommunalbestyrelsen fremlægger en arkitektonisk skråt-op-finger til alle de borgere i Hvidovre Nord, der ikke har ”forstået”, at meget højere bygninger er vejen frem for området omkring Hvidovre station. Jeg ønsker derfor at give mine indsigelser til høringen. Ikke alene til det fremlagte forslag – men til den måde, hvorpå Rådhuset undlader at inddrage nuværende Hvidovreborgeres interesser i byudviklingen. For hvor er modet til at lytte til de borgere, der de sidste årtier har valgt at bosætte sig i netop dette kvarter? Læs blot indsigelsen fra Thomas Møldrup og Anette Bang Troelsen. Seks sider med så oplagte forslag, faktuelle rettelser og principielle forhold, der ret præcist udstiller den langstrakte hilsen, som Rådhuset har sendt til Hvidovre Nord. Og det giver en særlig tom følelse, at forvaltningen ikke har berørt dette i materialerne, endsige forholdt sig til de lovmæssige krav der skal beskytte de nuværende – og kommende - borgere bosat i området. Konsekvensen for mange af de berørte borgere vil være, at de hver eneste dag skal leve i skyggen af denne fuckfinger. Den vil hilse på dem om morgenen. Fingeren vil være et fast og generende solur for alle de varme dage i haven. For ikke at tale om indsigtsgenerne. Selve ordet lyder jo ikke af så meget. Men når du får placeret en 50 meter høj langemand ca. 80 meter fra dit havestakit, så er det så langt mere end til gene. Du kan nu ikke længere gå rundt i din egen have, uden af der vil være et potentielt mellemstort publikum lige kan følge med: ”Nå, så er det tid til at slå græs igen...”. Det er regulær overvågning af privatsfæren – varetaget fra Rådhusets vulgære hilsen. Hvorfor har der på intet tidspunkt været en reel inddragelse af borgere i området for rammesætningen af de forestående projekter? Det er nærmest standard for den verden, der er udenfor Hvidovre Kommune. Se på Demokratigaragen i København NV. Se på borgerrådene i Carlsbergbyen, i Coop-byen, borgersamlingerne i Albertslund, Rudersdal og andre kommuner. Her lyttes til de borgere, der for nuværende er en del af den by, man vil udvikle. Inddragelsen er også foregået i corona-året 2020. I disse områder er borgerinddragelse så vigtig, at end ikke en pandemi skal stoppe det. Men ikke i Hvidovre. Her tromler man hellere end gerne. Og der tromles gerne en ekstra gang med ”høring” via Teams, hvor salgstalerne om Rådhusets skråt-op-finger sendes uimodsagt ud i primetime, fordi man let og elegant valgte at drible i en stor bue uden om de mere kritiske spørgsmål. Forslaget kalder også på spørgsmålet: Hvor er kærligheden til det Hvidovre, som vi har i dag? Når man ser på arkitekttegningerne i forslaget, så er der er så absolut ingen kant på det forslag eller helhedsforståelse af den by det lander ind i. Se blot lidt ned ad Kløverprisvej. Skråt-op-fingeren vil blive nabo til Kamelhusene. Her er der tale om designikoner fra 1940’erne, der med husenes finurlige forskudte tage rummer en fortælling om det bymiljø og byliv som Hvidovre’s nordlige kvarter rummer. Eller Holmegaardsskolen, der rejser sig op over villabyen, og kalder byens børn til samling i den favnende skolegård. Havde man dog bare været stolt nok til at vælge et byggeri, der formåede at koble disse lokale bygningsværker ind i stil eller udtryk. Om ikke andet, så blot en lille reference. Men nej. Der er komplet mangel lokal rod i projektet. I stedet ser vi her en Måge-model, hvor en eller anden udvikler basker forbi og klatter noget intetsigende klodsmajor ud over byen, men indtjening som øjensynligt eneste reelle kvalitetsparameter. Ganske i tråd med valget om en fuckfinger til hele nabolaget. Men så ganske bedrøveligt for Hvidovre fremtidige udseende. Man kunne fra Rådhusets side have forhindret mange oplagte fejltagelser fra udviklers side, hvis man – i dialog med borgerne i byen – havde skabt en ramme for hvordan byen skal udvikle sig. Alle vinder jo, hvis byens udvikling favner de mange hensyn, som nye og kommende borgere har. Det er svært, ja. Men hvis vi ikke ønsker at skabe denne fælles ramme, så bliver prisen blot højere. Når Rådhuset vælger kampen - fremfor ønsket om dialogen med borgerne. Ønsket for det fælles projekt. Ønsket om den demokratiske samtale. Så kære kommunalbestyrelse. Skal vi ikke lige prøve igen? Det er ikke nye tegninger vi savner i nord. Eller vilde idéer med rigtig god økonomi i boligsalget. Det, der er der brug for, er reel inddragelse af borgerne i området, så vi sammen kan udvikle den by vi har plantet vores livstråde i – og gjort til vores børns barndomshjem. Så vil I ikke nok stemme nej tak til dette projekt? Få den finger ned. Lad mågen klatte et andet sted. Åbn jeres arme og lad os sammen tage en god dialog om vores by. Det vil også danne vejen for en visionær og udviklende Planstrategi 2019. Fremfor én lang kamp mellem en kommune og dens borgere.
plus
Jette og John | 24. marts 2021 kl. 12:56

Lokalplan 147

I forbindelse med den ny lokalplan 147 vil vi gøre kommunen opmærksom på at vores ejendom på Kløverprisvej 5 2650 Hvidovre er en ældre ejendom fra 1939. Vi kan ikke være sikker på at den vil kunne bære alt den tunge trafik der skal til et sådanne størrelse byggeri, derfor tager vi forbehold for sætningsskader m.m. der skulle ske på vores ejendom under dette byggeri. Med venlig hilsen/Best Regards Jette & John Frambo Kløverprisvej 5,-1th. 2650 Hvidovre.
plus
Bo Sørensen og Hanne Christensen | 25. marts 2021 kl. 04:55

Høringssvar til lokalplan 147

Først vil vi gerne kvittere for kommunens initiativ til at byudvikle området ved Hvidovrevej/Kløverprisvej. I dag er området nedslidt, og vi glæder os til fornyelse. Vi har dog nogle bekymringer i forhold til det fremlagte forslag til lokalplan. • Vi er kede af højden på byggeriet og de muligheder for kig ned i vores have, hus og terrasse, det giver. Det er vores indtryk, at Hvidovre kommune generelt er tilbageholdende med at give tilladelse til fx tagterrasser pga. indkigsgener. Senest illustreret ved Bygge- og Planudvalgets forbud mod tagterrasser i Strandmarkskvarteret. Derfor er vi også uforstående overfor, at kommunen foreslår et så højt byggeri i et område med lavt boligbyggeri, da det giver mulighed for indkig til vores boliger og haver. • Vi kan ikke se af det fremlagte materiale, hvor meget mere støj den ekstra trafik fra det nye området bidrager med. Vi er i forvejen plaget af støjgener, så vi vil være kede af mere støj. Der er i dag bl.a. støj fra opbremsninger og accelerationer i forbindelse med lyskrydset Hvidovrevej/Kløverprisvej. Det vil muligvis kunne afhjælpes med en rundkørsel, hvilket vi foreslår tages med i de videre overvejelserne for udvikling i området. • Det er ærgerligt, at hjørnebygningen Hvidovrevej/Kløverprisvej (i dag bl.a. Arti’kok) skal rives ned. Vi kan forstå, at bygningen tidligere var bevaringsværdig, men ikke længere er det, da den ikke er vedligeholdt. Vi så hellere, at kommunen bad ejeren om at sætte bygningen i stand, så den kan indgå som en del af den fremtidige udvikling af området. • Sidst vil vi også gerne pege på “borgermødet” den 4/3, som ikke fungerede. Vi fik fornemmelsen af, at høringen var en formalitet til et allerede vedtaget projekt. Det var ikke muligt at få svar på spørgsmål, og vigtige emner blev afvist.
plus
Jon Lundshøj Møller | 25. marts 2021 kl. 23:06

Høringssvar på forslag til Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej.

Det fremgår af miljøvurderingen at forslaget til lokalplanen foreslår udlægning af støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, beboelse. Dette stiller særlige krav, som skal kunne opfyldes, hvis lokalplanen lovligt skal kunne vedtages: Der skal fremlægges en støjredegørelse udført af et laboratorium, som er godkendt hertil af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmåling. Dette er ikke sket og lokalplanen kan derfor ikke lovligt vedtages. Så længe, der ikke foreligger en støjredegørelser er den bedste evidens den støjredegørelse, som COWI udarbejdede i forbindelse med Lokalplan 136, Boliger på Kløverprisvej. Denne viser store overkridelser og ligeledes gør de orienterende beregninger, som fremgår af miljøvurderingen. Når støjredegørelsen foreligger beder jeg om, at den straks fremsendes til de, som høringen vedrører. Støjredegørelsen vil bekræfte, at støjgrænserne er overkredet markant og således bevise, at arealerne er støjbelastede. Dette medfører, at arealerne ikke må udlægges til støjfølsom anvendelse jvf planlovens § 15 a. § 15 a giver mulighed for, at man i særlige tilfælde kan bygge alligevel. Ingen af disse særlige tilfælde finder anvendelse i nærværende sag. De gennemgås i det følgende: § 15, stk. 2, nr. 13: "foretagelse af afskærmningsforanstaltninger såsom anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur og lignende, herunder bebyggelse i første række i transformationsområder, som betingelse for ibrugtagen af ny bebyggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget areal" Jerbanen løber på en banevold med støjskærme langs banen. Der kan ikke etableres yderligere væsentlige afskærmningsforanstaltninger. § 15, stk. 2, nr. 23: "isolering af eksisterende boligbebyggelse mod støj," Der er ikke tale om eksisterende boligbebyggelse, men om ny boligbebyggelse. § 15, stk. 2, nr. 26: "isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner, jf. § 11 b, stk. 1, nr. 2," Der er ikke tale om et eksisterende boligområde. Den eneste blandede byfunktion, som ligger indenfor 50 m af jernbanen er en Aldi med en spilleklub ovenpå, som ligger beskyttet mod støj under banevoldens top, hvilket netop er det eneste sted, som ikke overskrider grænseværdierne i henhold til den orienterende støjberegning i miljøvurderingen. Resten er en stor parkeringsplads bagved Aldi, som næppe kan betegnes som "blandede byfunktioner". Erfaringerne fra forslag til Lokalplan 136, Boliger på Kløverpris giver det indtryk, at Hvidovre Kommune forsøger at nægte sine borgere lovens beskyttelse mod støjplagede boliger. Det er beklageligt, hvis myndigheder udenfor kommunen skal bringes ind i sagen for sikre lovens overholdelse.
plus
SGH, v/Flemming J. Mikkelsen | 26. marts 2021 kl. 18:22

Høringssvar til Lokalplan 147

Hvidovre Kommune Center for Plan og Miljø Multihuset Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre pom@hvidovre.dk www.hvidovre.dk/politik/Hoeringer-og-afgoerelser Hvidovre 26. marts 2021 Vedrørende høringssvar: indsigelse mod Lokalplanforslag 147 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, henstiller hermed til kommunalbestyrelsen, at forkaste Lokalplanforslag 147 samt Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2016 i sin nuværende form. SGH har følgende indsigelser mod forslaget: 1) Området er ikke egnet til boliger, da området er meget støj- og vibrationsplaget, jf. miljøvurderingen. 2) Det foreslåede byggeri er for højt og for fortættet og harmonerer ikke med de omkringliggende kvarterer. Forslaget indeholder et boligtårn på 50 meters højde med 15 etager samt omkringliggende bebyggelser på 2, 3, 5 og 7 etager. Et så højt boligtårn vil give ubalance og disharmoni til det omkringliggende byområde. Ingen bygninger i området er højere end 4 etager, og derfor bør det nye byggeri have en maksimal højde på 5 etager ud mod Hvidovrevej og fortsat skråne i højden ned mod den lavere villabebyggelse mod vest. 3) Det høje byggeri giver voldsomme indbliksgener til nabobebyggelserne, som er markant lavere end det foreslåede byggeri.. 4) Antallet af boliger og typer af boliger, samt hvem der bygges til, er ikke fastlagt i lokalplanforslaget. Dette grundlag er ikke tilstrækkeligt konkret til, at det er muligt at tage stilling til eller til at udstede byggetilladelse efter. 5) Udendørs arealer er utilstrækkelige i forhold til den voldsomme bebyggelse og findes i terræn kun langs banedæmningen, der beskrives som park og rekreativt område med stiforløb - til trods for, at området er stærkt støjbelastet. 6) Det foreslåede byggeri virker i sin form, som om det lukker sig om sig selv. I visionen for byggeriet hedder det ellers, at udendørsarealerne er for alle. Skal den effekt opnås, skal byggeriet åbnes udadtil, så ”forbipasserende” føler sig velkommen og inviteres idenfor. 7) Realiseres det foreslåede byggeri, vil det skabe trafikale og P-mæssige problemer. Der er ikke det tilstrækkelige antal P-pladser og vejforhold indregnet, at pendlere skal have mulighed for at parkere, hvis bilisterne skal lokkes over i toget. 8) Området Hvidovrevej/Kløverprisvej var ikke indeholdt i Forslag til Planstrategi 2019, som blev sendt i høring i perioden 20.12.2019 til 1.3.2020. Borgerne har derfor ikke haft mulighed for at fremsætte ideer, forslag mv. og kommentarer til denne del af planstrategien, som foreskrevet i planloven § 23 a, stk. 5, inden vedtagelsen af Planstrategi 2019 (KB 26.6.2020). SGH opfordrer Hvidovre Kommune til at gennemtænke og arbejde på en samlet helhedsplan for stationsområdet. Hvidovres udvikling skal planlægges efter behov og borgernes idéer, og SGH opfordrer derfor til… A) At området inden for 50 meter-zonen fra jernbanen benyttes til noget andet end boliger, f.eks. offentlige kontorer, erhverv, parkeringshus, eller idræts-/kulturfaciliteter med et udtryk, der harmonerer med områdets eksisterende bebyggelse. Den øvrige del af lokalplansområdet kan f.eks. anvendes til seniorboliger, eller -bofællesskaber, som der efterspørges i Hvidovre, og der er indeholdt i boligpolitikken. (Forslag: i stil med Bovieraen, www.bovieraen.dk ) B) At der bliver foretaget yderligere understøttende vibrationsmålinger, som anbefalet af WSP i deres miljøvurdering til at fastsætte en byggelinje, der angiver minimumsafstanden mellem jernbanen og ny boligbebyggelse - betinget af vibrationer, som foreskrevet i Miljøstyrelsens vejledning for støj og vibrationer fra jernbaner kap. 7. C) At der forud for endelig vedtagelse af en lokalplan foretages yderligere undersøgelser med henblik på at fastslå, hvad området egner sig til og om boliger kan opføres, herunder: • yderligere understøttende støjberegninger • undersøgelse af luftforureningsniveauet • undersøgelse af magnetfelter • Stormflodssikring D) At politikerne følger Kommuneplan 2016, hvor der er fastlagt klare retningslinjer for, at støj fra jernbaner i nye boligområder fremover maksimalt må være på 64 db. E) At det foreslåede byggeri – såfremt området efter nævnte undersøgelser findes egnet til boliger – tilpasses områdets arkitektoniske præg. Det planlagte boligbyggeri ændres derfor til maksimalt 15 m i højden mod Hvidovrevej, for at holde området lyst og åbent, så Hvidovre Stationscenter ikke ligger indeklemt og i skygge hele dagen. Det planlagte boligbyggeri mod Kløverprisvej og Hædersdalvej trappes ned til maksimalt 8,5 meter i højden, som er gældende for villakvarteret og de fredede Kamelrækkehuse. F) At Hvidovre kommune tænker langsigtet og samtidig tager behørigt hensyn til deres egne politikker, naboernes argumenter og bekymringer for deres kvarter og ikke udelukkende tilgodeser udefrakommende investorer på bekostning af byen og dens borgere. G) At hele området planlægges og udvikles sammen med busholdepladsen og for-pladsen ved Hvidovre station som en samlet helhed. Derved kan dannes en attraktiv og indbydende indgangsport til Hvidovre. Denne udvikling bør ske i dialog med og ved inddragelse af byens borgere, som kan komme med kreative og indsigtsfulde forslag til, hvordan dette kan gøres. SGH opfordrer kommunalbestyrelsen til at lade ovenstående betragtninger indgå, når Lokalplansforslag 147 samt Tillæg nr. 13 forslaget behandles politisk. P.b.v. Flemming J. Mikkelsen Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH www.sgh.nu
plus
Niels Nørgaard | 26. marts 2021 kl. 18:33

Indsigelse mod Lokalplan 147

Indsigelse er vedhæftet
plus
GF Holmegaard v. Formand Rikke Skaaning Alapetite | 26. marts 2021 kl. 21:07

Høringssvar til lokalplanforslag 147

Se vedhæftede fil.
plus
Kjeld Nielsen | 26. marts 2021 kl. 23:12

Indsigelse mod forslag til lokalplan 147

På vegne af 200 borgere gøres hermed indsigelse mod forslag til lokalplan 147, da jeg kun kan vedhæfte en fil følger yderligere underskrifter via endnu et høringssvar! Det bemærkes, at alle underskrifter er bekræftet, via tjek fra webmaster. Borgerne har underskrevet ud fra følgende grundlag : Nej til højhus i Hvidovre Nord Kløverprisvej/Hvidovrevej, lokalplan 147 og tillæg 13 til Kommuneplan 2016 Del på Facebook (70) Underskriftindsamling Beskeder 6 Underskrifter 200 Statistik Ekstra Synlighed Hvidovre kommune har allerede i oktober 2019 fået et forslag fra en ejendomsinvestor som består af fagforeninger, på nedrivning af private villaer, en etagebolig med ejerlejligheder og gourmet restauranten Ar`tikok og nedrivning af et Aldi supermarked tæt på Hvidovre station og samtidig opførelse af etageboliger på 7 etager og et højhus på 15 etager. En eventuel vedtagelse af tillæg 13 til kommuneplan 2016 og lokalplansforslag 147, vil betyde, at kommunen kan gennemføre et både ekstremt indgribende og markant projekt, som kommunen ikke har ønsket, at drøfte med borgerne forinden fremsendelse i høring og som ifølge alle eksperter i byplanlægning og indretning af byrum, vil betyde at byrummet omkring Kløverprisvej/Hvidovrevej og Hvidovre Station, pladsen foran Hvidovre C, bliver tomt, skyggefuldt, meget blæsende og at ingen har lyst til, at opholde sig i området. Herudover vil mange villaejere i området få indbliksgener og værdien af deres ejendom vil blive forringet, når man pludselig tillader en byggehøjde forøges fra 3 til 15 etager. Beboere på Vojensvej vil få skyggegener og yderligere ekko støj fra jernbanen, hvis en så høj bebyggelse etableres. Ekstra forurening af tafik og øget trafik, samt et projekt som overstiger alle støjgrænser både fra jernbane og trafik. Det siger sig selv, at et højhus på 15 etager og etageboliger på 7 etager vil ødelægge byrummet, hvor man hidtil højst har kunnet bygge op til 3 etager. Kommunen har "puttet" projektet på rådhuset i 1½ år, uden at forlægge det for borgerne, kommunen har "snydt" i deres planstrategi 2019, ved at indskrive en tekst om bebyggelse af området op til 15 etager, efter afholdt borgermøde/høringsfrist. Projektet er et glansbillede som giver marginalt flere boliger i Hvidovre kommune, alligevel vil man påtvinge alle af de nuværende beboere, som har købt deres ejendomme for mange millioner kr. i villakvarterer som støder op til byggegrunden øget trafik- forurening- skyggegener- vindturbulens- og endelig en risiko for at, kommunen skal ekspropiere privat ejendom for gennemførelse af projektet. Ved din underskrift erklærer du dig enig i indsigelse mod projektet, at både tillæg nr. 13 til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan nr. 147 trækkes tilbage/stilles i bero, med henblik på en revurdering af projektet i samråd med borgerne og eksperter i byplanlægning, om byggehøjde og fortætning af områdets bebyggelse.
plus
Kjeld Nielsen | 26. marts 2021 kl. 23:14

Indsigelse mod forslag til lokalplan 147

På vegne af 200 borgere gøres hermed indsigelse mod forslag til lokalplan 147, da jeg kun kan vedhæfte en fil følger yderligere underskrifter via endnu et høringssvar! Det bemærkes, at alle underskrifter er bekræftet, via tjek fra webmaster. Borgerne har underskrevet ud fra følgende grundlag : Nej til højhus i Hvidovre Nord Kløverprisvej/Hvidovrevej, lokalplan 147 og tillæg 13 til Kommuneplan 2016 Del på Facebook (70) Underskriftindsamling Beskeder 6 Underskrifter 200 Statistik Ekstra Synlighed Hvidovre kommune har allerede i oktober 2019 fået et forslag fra en ejendomsinvestor som består af fagforeninger, på nedrivning af private villaer, en etagebolig med ejerlejligheder og gourmet restauranten Ar`tikok og nedrivning af et Aldi supermarked tæt på Hvidovre station og samtidig opførelse af etageboliger på 7 etager og et højhus på 15 etager. En eventuel vedtagelse af tillæg 13 til kommuneplan 2016 og lokalplansforslag 147, vil betyde, at kommunen kan gennemføre et både ekstremt indgribende og markant projekt, som kommunen ikke har ønsket, at drøfte med borgerne forinden fremsendelse i høring og som ifølge alle eksperter i byplanlægning og indretning af byrum, vil betyde at byrummet omkring Kløverprisvej/Hvidovrevej og Hvidovre Station, pladsen foran Hvidovre C, bliver tomt, skyggefuldt, meget blæsende og at ingen har lyst til, at opholde sig i området. Herudover vil mange villaejere i området få indbliksgener og værdien af deres ejendom vil blive forringet, når man pludselig tillader en byggehøjde forøges fra 3 til 15 etager. Beboere på Vojensvej vil få skyggegener og yderligere ekko støj fra jernbanen, hvis en så høj bebyggelse etableres. Ekstra forurening af tafik og øget trafik, samt et projekt som overstiger alle støjgrænser både fra jernbane og trafik. Det siger sig selv, at et højhus på 15 etager og etageboliger på 7 etager vil ødelægge byrummet, hvor man hidtil højst har kunnet bygge op til 3 etager. Kommunen har "puttet" projektet på rådhuset i 1½ år, uden at forlægge det for borgerne, kommunen har "snydt" i deres planstrategi 2019, ved at indskrive en tekst om bebyggelse af området op til 15 etager, efter afholdt borgermøde/høringsfrist. Projektet er et glansbillede som giver marginalt flere boliger i Hvidovre kommune, alligevel vil man påtvinge alle af de nuværende beboere, som har købt deres ejendomme for mange millioner kr. i villakvarterer som støder op til byggegrunden øget trafik- forurening- skyggegener- vindturbulens- og endelig en risiko for at, kommunen skal ekspropiere privat ejendom for gennemførelse af projektet. Ved din underskrift erklærer du dig enig i indsigelse mod projektet, at både tillæg nr. 13 til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan nr. 147 trækkes tilbage/stilles i bero, med henblik på en revurdering af projektet i samråd med borgerne og eksperter i byplanlægning, om byggehøjde og fortætning af områdets bebyggelse.
plus
Dennis og Iben Pipenbring | 27. marts 2021 kl. 12:39

Indsigelse mod lokalplan 147 og tillæg 13

Vi deltog på høringsmødet den 4. marts 2021. Her havde AKF fokus på, at der var 80 meters afstand fra det største højhus, som efter planen bliver 50 meter højt, til de nærmeste nuværende beboere. Men de havde ikke målt afstanden fra de øvrige højhuse til deres nærmeste beboere for at belyse deres indbliksgener. Vi kan forstå, at der er rigtig mange, der vil blive påvirket af indbliksgener til deres haver på bl.a. vejene Dæmningen og Vojensvej, men dette gælder i høj grad også for beboere på Hæderdalsvej, Kløverprisvej og Hvidovrevej, idet alle de påtænkte lejlighedskomplekser forventes at blive så meget højere end efter den nuværende lovgivning, hvor der højst må bygges 2 etager. Vi bor selv på Hvidovrevej, så helt konkret ønsker vi svar på hvor mange meter de nærmeste højhuse vil være fra vores baghave på Hvidovrevej 96. Vi ønsker også at se beregninger for, hvor store indbliksgenerne vil blive fra de højhuse, som vil kunne se ned i vores have. Vi kan af skitsetegningerne se, at der er lavet en faktuel fejl, idet mellemrummet mellem Holmegården og bygningen, som Flügger ligger i, er større end angivet på tegningen. Vi har målt afstanden til at være 3,5 meter større end angivet på tegning. Imellem de to bygninger er der en lav mur på ca. 1,80 meter i højden, som der er bygget et skur op ad, men når der påtænkes opførelse af højhuse på Kløverprisvej, vil dette medføre indbliksgener direkte til vores baghave, og bredden vil være større end angivet på skitsen, og dermed svare til 3,5 meter, hvorfor det virker som om det er hele vores baghave, der vil påvirkes af indbliksgenerne.
plus
Erik Kragh | 27. marts 2021 kl. 22:28

Høringssvar lokalplan 147 samt tilhørende ændring til kommuneplan

Se venligst vedhæftede fil.
plus
Erik Kragh | 27. marts 2021 kl. 22:34

Nej til lokalplan 147 og til kommuneplan (13)

Til Hvidovre kommune Høringssvar til lokalplan 147 og ændringen til kommuneplan Skrot plan om 50 meter højhus tæt på Hvidovre Station - et rungende nej til lokalplan 147 og ændringen til kommuneplan. Den foreslåede massive bebyggelse ved Kløverprisvej og Hvidovrevej med et boligtårn/højhus på 5o meters højde vil være en markant visuel provokation i et lavt, grønt kvarter, som kommunen tidligere har fremhævet som en harmonisk bebyggelse i forbindelse med det nu forkastede forslag til huse på Svend Aagesens Alle, hvor man lagde til grund, at byggeriet dér skulle harmonere med den lave bebyggelse omkring Hvidovre station. En bebyggelse med en karakter, som kommunen åbenbart – og fornuftigt – prioriterer. Den foreslåede bebyggelse lige op ad banen kan, som det ses af planen, ikke miljømæssigt leve op til grænser for støj fra bane, veje samt vedrørende rystelser og vindturbulens m.v. Og heller ikke i relation til afstandskrav til banelegemet. Planens synes ikke at anvise troværdige afværgeforanstaltninger. Det er ikke på nogen måde accaptabelt i relation til miljø, sundhed og trivsel. Det er skræmmende at tænke på den trængsel og trafik, forslaget vil medføre. Væsentlige indsynsgener til værende beboere og omfattende, negative skyggevirkninger vil også være uacceptable. Den bevaringsværdige bygning med restaurant på hjørnet Hvidovrevej/Kløverprisvej er reelt bevaringsværdig. Det er ikke acceptabelt, at den fjernes. Hvidovre Kommune bør anerkende sit ansvar i relation til bevaring af bygningsarven. Planforslaget er meget løst formuleret, og gør det helt klart, at bebyggelsen, der er planlagt få meter fra jernbanen, har alvorlige problemer på rigtigt mange måder. Det har mange borgere dokumenteret. Planforslaget er formentlig slet ikke egnet til at blive realiseret. Kære politikere: Skrot planen. Vi vil ikke ha´ den og vi vil ikke se på et byggeri som det foreslåede. Skab i et positivt samarbejde med borgerne og begavede arkitekter noget smukt og funktionelt, der respekterer stedet. Hvidovre skal ikke være en sandkasse for byggespekulanter. Med venlig hilsen Erik Kragh Vojensvej 30
plus
Jan Hansen | 28. marts 2021 kl. 22:49

Indsigelse mod tillæg 13 til lokalplan 147

Hermed vores indsigelse: En så massiv bebyggelse af hjørnegrunden Hvidovrevej/Kløverprisvej, som der er lagt op til i tillæg 13, der øger bebyggelsesprocenten til 170, er en voldsom ændring af lokalområdet, som vi som borgere i Hvidovre Nord ikke ønsker og ikke kan støtte op om. Det planlagte byggeri er overdimensioneret og vil have store negative konsekvenser for de nuværende beboere i området, herunder indbliksgener, skygge, turbulensforhold m.m. Bebyggelsen som er skitseret i forslaget, passer ikke ind i det bestående område med villaer og ejendomme op til max. 3 etager. Den nuværende pendlerparkeringsplads bag Aldi uden tidsbegrænsning er normalt fyldt af ca. 90 biler. Vi frygter, at pendlerne fremover vil parkere nedad villavejene. I værste fald kan det medføre parkeringsrestriktioner i vores område. Vi frygter langvarig støj under byggeriet og den voldsomme trafik af store køretøjer til byggeriet, det vil desuden give trafikkaos i krydset ud mod Hvidovrevej og være til gene for beboere og ikke mindst skolebørn. Der vil også komme generende trafikomlægninger for de nuværende beboere, når der skal laves ændringer af vejbaner ud mod Kløverprisvej. Vi forudser og frygter, at trafikken vil øges mærkbart på hele Kløverprisvej (i begge retninger ml. Hvidovrevej og Avedøre Havnevej) pga. de mange nye beboere. De byudviklingsprojekter, der foregår mange steder rundt omkring, har til formål at tiltrække nye borger til kommunerne og skabe større skattegrundlag. Reelt set viser det sig, at det ikke giver de øgede skatteindtægter til kommunerne som forventet, og man overser de udgifter, det i stedet medfører. VI har selv konstateret, at mange nybyggede lejlighedskomplekser står halvtomme, da huslejen bliver for dyr for almindelige borgere. Vi modsætter os kraftigt et massivt og ødelæggende byggeri af den kaliber i vores nærområde. Jan Hansen & Anja Kjærstad
plus
Enhedslisten, Hvidovre | 28. marts 2021 kl. 23:59

Nej til lokalplan 147

Vi mener at lokalplanforslaget skal skrottes. Væsentligste årsag er, at området ikke er egnet til boligformål. Det er ikke i orden at bygge nye boliger i et så støj- og luftforurenet område og udsætte eventuelle nye beboere for gener, som senere kan vise sig at være årsag til helbredsproblemer. Miljøvurderingen viser klart de mange problemer der er. Der henvises i øvrigt til vores indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg 13. Venlig hilsen Enhedslisten Hvidovre v/Hanne Bang Larsen
plus
Bauerfeld | 29. marts 2021 kl. 01:35

Lokalplanforslag 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej

Da Tillæg nr. 13 omhandler Hvidovrevej/Kløverprisvej, som ikke findes beskrevet i kommuneplan 2016 og da området i Planstrategi 2019 er besluttet uden om offentligheden, vil jeg henstille kommunalbestyrelsen til at forkaste tillæg nr. 13 til kommuneplan 2016 samt lokalplanforslag 147, idet kommunalbestyrelsen ikke har undersøgt områdets egnethed til boliger, og ej heller har fremlagt området for borgerne til ideforslag samt høring om en helhedsplan for området ved Hvidovre Station. Venlig hilsen Bauerfeld
plus
Jens og Marlene Holm | 29. marts 2021 kl. 10:43

Nej tak til lokalplan 147

Hvidovres borgmester Helle Adelborg udtaler i forord til Hvidovres boligpolitik, at Hvidovre er fuldt udbygget, men ikke færdig udviklet – det kan vi sagtens tilslutte os, og at det område som lokalplan 147 dækker trænger til udvikling, er vi sådan set også enige i. Hvidovre Nord er det oprindelige Hvidovre, og Holmegårdsområdet er et attraktivt, hyggeligt villakvarter præget af en generelt velholdt, ældre, lav bebyggelse. At vi beboere holder af området, ses blandt andet af, at mange af os har boet her i årtier. Hvidovres boligpolitik lægger vægt på, at nyt byggeri skal tilføre noget positivt til det eksisterende område, og her hopper kæden altså, efter vores mening, af i forhold til lokalplanforslag 147. Et 50 meter højt boligtårn/højhus - et helt horribelt forslag som næsten tager fokus fra, at også de øvrige bygninger i den foreslåede plan er alt for høje og dominerende, og derfor på ingen måde vil passe ind i kvarteret. Ud over det rent visuelle, medfølger så også væsentlige skygge-, indkigs- og vindgener, så tak, men nej tak. Det er ikke første gang at vi må på barrikaderne i Hvidovre Nord, og det er altså meget nedslående så uambitiøse et flertal af Hvidovres politikere er på byens vegne. Vi har tidligere oplevet hvordan politikere i Bygge- og planudvalget tilsyneladende ingen selvstændig holdning havde til indstillinger omkring lokalplansforhold, men blot gemte sig bag embedsmændene når der kom kritik. Når politikere ikke engang har en vision for deres eget ressortområde, eller ikke vil stå tydeligt på mål for den, betyder det jo reelt at ingen passer på Hvidovre - enhver driftig bygherre kan tilsyneladende få hvilket som helst byggeri indstillet, og kun hvis tilstrækkeligt mange borgere gør indsigelser, er der altså reelt nogen der passer på byudviklingen – en ulige udmattelseskamp som ikke er Hvidovre Kommune værdig. Inviter dog i stedet borgere fra nærområdet til dialog om den fremtidige udvikling – I kan jo se at vi er mange der interesserer os for den. Venlig hilsen Jens og Marlene Holm
plus
Flemming Weimann Jensen | 29. marts 2021 kl. 20:00

Lokalplan 147

Jeg finder det skitserede projekt fuldstændigt uacceptabelt og kan fuldt ud tilslutte mig de øvrige protester vedr. højde og tæthed og deraf afledte gener for området. I oplægget er planlagt to 3 etagers ejendomme 12m !! fra min ejendoms baghave såvel som forhave - slut med en enhver form for privatliv på ejendommen! Jeg finder det i øvrigt umådeligt arrogant, at man fra kommunens side igen prøver at trække et skod-projekt ned over områdets naboer og borgere a la det tidligere forkastede projekt for Sven Aagesens Alle. Det ligner efterhånden en tanke, at der fra kommunens side gives carte blanche til diverse "udviklere" i forhold til smålige hensyn til æstetik og naboer , når det drejer sig om projekter nær en jernbane eller motorvej (jvnf. de påtænkte højdebyggerier på "Kvickly"-grunden og det nordvestlige hjørne af Hvidovrevej-Gl. Køgevej). "Herregud, området er jo skæmmet i forvejen!", lader til at være holdningen. Lokalplan 147 er fantasiløs og uden visioner for nærområdet. Hvorfor hulen startede man ikke med spørge områdets borgere - vi skulle nok have formuleret nogle visioner - borgernes visioner!! Derudover henviser jeg til mine bemærkninger vedr. Tillæg 13 til Kommuneplan 2016. Flemming Weimann
plus
Heidi Flindt | 29. marts 2021 kl. 23:56

Høringssvar vedr. Lokalplan 147 og Tillæg nr 13 til Kommuneplan 2016

Se vedhæftet høringssvar. Høringssvaret gælder både for Lokalplanforslag 147 og tillæg nr.13 til Kommuneplan 2016, i et og samme dokument. Mvh. Heidi Flindt og Sven Heckermann
plus
Raveen Thanabalasingam | 10. april 2021 kl. 12:16

Indsigelse til lokalplan 147 - Hvidovre

Som medborger i Hvidovre synes jeg lokalplan 147 er et rigtig godt forslag samt tiltag for byudvikling af Hvidovre kommune. Med dette forslag synes jeg, at kommune/byudvikling gerne må ligge vægt på, at der etableres flere butikker herunder café, resturanter og offentlig grønt legeplads til børn i Hvidovre Kommune. Med flere forskellige liberale erhverv og et fælles samlingspunkt vil dette tiltag medvirke til videre udvikling af bymidten, skabe en midtby for Hvidovre Kommune, hvor S-station, Hvidovre Center og liberal erhverv er samlet et sted. Samtidig med eksisterende Nordea ejendom på den modsatte side etableres med undergrundsparkeringsplader, høj etager boliger og butikker.
plus

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 147 for etageboliger og butikker ved Kløverprisvej og Hvidovrevej i offentlig høring. Lokalplan 147 skal erstatte de gældende byplanvedtægter H10 og H16 samt Lokalplan 001 for de af lokalplanen omfattede ejendomme. Høringsperioden løber fra den 1. februar til og med den 29. marts 2021.

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.