Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen på Strandmarksvej 63

item
Bygge- og Planudvalget har den 5. oktober 2020 meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen på Strandmarksvej 63, matr.nr. 7ks, Hvidovre By, Strandmark.

Hvidovre Kommune har dags dato meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, til opførelse af en garage på i alt 28 m2 på ejendommen Strandmarksvej 63. Det sker med hjemmel i § 65, stk. 2.

Det er et vilkår for dispensationen, at garagen opføres i overensstemmelse med de tegninger, der er indsendt i forbindelse med byggeansøgningen, den 12. august 2020.

Hvidovre Kommune har i sin behandling af sagen lagt vægt på, at ejendommen ligger i et udbygget parcelhusområde med bebyggelse mellem placeringen af garagen og fortidsmindet, sådan at fortidsmindet ikke er synligt fra placeringen, hvor man ønsker at opføre garagen.

Hvidovre kommune vurderer derfor at opførelsen af en garage på i alt 28 m2 ikke vil påvirke oplevelsen af fortidsmindet væsentligt.

Inden afgørelsen er der gennemført en partshøring af Slots- og Kulturstyrelsen. De bemærker at den pågældende beskyttelseslinje i forvejen er blevet indskrænket og bør derfor, efter gældende praksis, forvaltes mere restriktivt, da der er taget en konkret stilling til fortidsmindebeskyttelseslinjens udstrækning.

De bemærker dog også at der i den konkrete sag, er valgt en placering til garagen, som ikke vil påvirke ind- og udsyn til fortidsmindet og hvis kommunen vurderer at der er anledning til at give dispensation, er den valgte placering den, der påvirker fortidsmindet mindst.

Lovgrundlag

Ansøgningen om dispensation berører et område, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 18.

Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 fastlægger, at der må ikke foretages ændring i tilstanden af arealet inden for 100 m fra fortidsminder, der er beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. 

Formålet med fortidsmindebeskyttelseslinjen er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer. Både den generelle betydning af fortidsminderne i landskabsbilledet, indsyn til og udsyn fra fortidsminderne skal sikres med bestemmelsen. Samtidig skal bestemmelsen sikre de arkæologiske lag i området omkring fortidsminderne, idet der ofte er særlig mange kulturhistoriske levn i områderne tæt ved de fredede fortidsminder.

Klagevejledning

Hvidovre Kommunes afgørelse kan jævnfør naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er kun retlige spørgsmål som kan påklages. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Jævnfør naturbeskyttelseslovens § 86 er følgende klageberettigede: 

 • adressaten for afgørelsen,
 • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 • offentlige myndigheder, 
 • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
 • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal indgives inden fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, dvs. inden den 3. november 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder via https://naevneneshus.dk/ eller www.borger og www.virk.dk . Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender Hvidovre Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, med mindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/

plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
 • daytime Høringsperiode
  6. oktober 2020 til 3. november 2020
 • calender Frist for høringssvar
  3. november 2020
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (0)

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Bygge- og Planudvalget har den 5. oktober 2020 meddelt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen på Strandmarksvej 63, matr.nr. 7ks, Hvidovre By, Strandmark.

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.