Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Afgørelse om nedlæggelse af rørlagt vandløb på matrikel 7000fp og 97 Hvidovre By Hvidovre

item
Kommunen har den 8. oktober 2020 truffet afgørelse om at nedlægge et rørlagt vandløb på matrikel nr. 7000fp og 97 Hvidovre By

Kommunen har truffet afgørelse om, at rørlagt vandløb på matrikel 7000fp og 97 Hvidovre By nedlægges. Afgørelsen sendes i offentlig høring.

Ifm. planer om byggemodning af grunden er Vandløbsmyndigheden blevet forespurgt om status for et rørlagt vandløb beliggende på matrikel 7000fp og 97 Hvidovre By, Hvidovre.

Kommunen konkluderer, at Holmegårdsrenden igennem længere tid med overvejende sandsynlighed ikke har været vandførende eller funktionsdygtigt. Det tidligere rørlagte vandløb, Holmegårdsrenden, på matrikel 7000fp og 97 Hvidovre By, Hvidovre betragtes derfor som faktuelt nedlagt.

Dette betyder, at den rørlagte strækning af Holmegårdsrenden ikke længere er omfattet af vandløbslovens bestemmelser på matriklerne.


Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vandløbslovens[1] § 80[2].
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, senest den 5. november 2020.

De, der kan klage efter naturbeskyttelsesloven, er:

 • adressaten for afgørelsen
 • ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
 • offentlige myndigheder
 • en berørt nationalparkfond, oprettet efter lov om nationalparker
 • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan i øvrigt læse om reglerne på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 66.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden
6 måneder efter offentliggørelsen.[1] Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

[2] § 80. Vandløbsmyndighedens afgørelser, bortset fra afgørelser om erstatning og andre økonomiske spørgsmål og miljøministerens afgørelser efter § 37 a, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelser efter § 54 a kan dog ikke påklages.

plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
 • daytime Høringsperiode
  8. oktober 2020 til 5. november 2020
 • calender Frist for høringssvar
  5. november 2020
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (0)

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Kommunen har den 8. oktober 2020 truffet afgørelse om at nedlægge et rørlagt vandløb på matrikel nr. 7000fp og 97 Hvidovre By

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.