Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Afgørelse om ikke VVM pligt efter Miljøvurderingsloven til Supercykelstien Avedøreruten i Hvidovre

item
Kommunen har den 12. oktober 2020 truffet afgørelse om at etablering af stibelysning langs supercykelstien Avedøreruten i Hvidovre ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Center for Trafik og Ejendomme v/Vej og Park har søgt om etablering af stibelysning langs den del af Supercykelstien Avedøreruten i Hvidovre, der i dag ikke er belyst.

2,4 km af den 3.2 km lange strækning ligger indenfor fredningen af fæstningsanlægget Vestvolden. Det er fredningen, der varetager naturbeskyttelsen efter naturbeskyttelsesloven.

På strækningen er der Natura 2000 område samt Bilag IV arter og andre fredede og beskyttede natur og dyrearter.
Afgørelsen er vedlagt her

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, så kan der rettes henvendelse på mailadressen miljo@hvidovre.dk

VVM-screeningsafgørelsen er omfattet af klageadgang.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, så kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.En eventuel klage skal være modtaget senest den 2. november 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
 • daytime Høringsperiode
  12. oktober 2020 til 2. november 2020
 • calender Frist for høringssvar
  2. november 2020
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (0)

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Kommunen har den 12. oktober 2020 truffet afgørelse om at etablering af stibelysning langs supercykelstien Avedøreruten i Hvidovre ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.