Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 er vedtaget

item
Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2020 vedtaget Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 for rammeområde 1C3 til centerområde ved Hvidovrevejs Butikstorv 

Med kommuneplantillægget ændres de bebyggelsesregulerende rammebestemmelser for område 1C3 for at muliggøre vedtagelsen af Lokalplan 144. Den maksimale bebyggelsesprocent øges således fra 80 til 140, det maksimale etageantal øges fra 4 til 8, og den maksimale bygningshøjde øges fra 16 til 25 m.

Bydelscentret Hvidovrevejs Butikscenter består af rammeområderne 1C3, 1C4, 1C6, 1C9 og 1C10 i sammenhæng. Inden for dette område er der i dag et samlet butiksareal på 5.965 m2. Kommuneplantillægget øger den gældende ramme for nyt butiksareal i bydelscentret med 1.000 m2, så der fremover bliver en ramme for nyt butiksareal på 2.035 m2. Det samlede butiksareal i bydelscentret må herefter ikke overstige 8.000 m2

I rammerne for område 1C3, Hvidovrevejs Butikstorv, sker der en konsekvensrettelse af en tidligere vedtaget ændring af den maksimale butiksstørrelse for dagligvarebutikker i bydelscentrene. Sådanne butikker må fremover ikke overstige 5.000 m2.

Kommuneplantillægget var fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 6. marts til den 15. maj 2020. Der indkom tre høringssvar til planforslaget.

I forbindelse med vedtagelsen besluttede kommunalbestyrelsen at tilføje en bestemmelse for rammeområde 1C3 om, at der højst må etableres kontorbebyggelse med et samlet bruttoetageareal på 1.500 m2.

Retsvirkninger

Efter planlovens § 12, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen.

Efter § 12, stk. 3, kan kommunalbestyrelsen inden for byzoner og sommerhusområder modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen, er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. Der er udarbejdet en miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016, da det er vurderet at falde indenfor Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 2.

Miljøvurderingens sammenfattende redegørelse offentliggøres sammen med det vedtagne kommuneplantillæg og du kan finde den her på siden.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Klagen skal indgives inden fire uger, dvs. inden den 8. oktober 2020.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hvidovre Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr til Planklagenævnet på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Hvidovre Kommune. Hvis Hvidovre Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis du vil have afgørelsen behandlet af en domstol, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort.
 
plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
  Kommuneplan
 • daytime Høringsperiode
  10. september 2020 til 7. oktober 2020
 • calender Frist for høringssvar
  7. oktober 2020
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (0)

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Kommunalbestyrelsen har den 25. august 2020 vedtaget Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2016 for rammeområde 1C3 til centerområde ved Hvidovrevejs Butikstorv 

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.