Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Forslag til Lokalplan 341 for den nordlige del af Strandmarkskvarteret

item
Kommunalbestyrelsen har den 8. september 2020 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 341 i offentlig høring. Forslag til Lokalplan 341 omfatter et parcelhusområde i den nordlige del af Strandmarkskvarteret. Høringsperioden løber fra den 11. september til den 9. oktober 2020.

Forslag til Lokalplan 341 omfatter et parcelhusområde i den nordlige del af Strandmarkskvarteret mellem Åmarken Station og Strandhavevej.

For de fleste af kommunens parcelhusområder gælder i dag en række byplanvedtægter, der fastlægger, hvad grundene må bruges til, og hvordan og hvor meget man må bygge på grundene. Kommunens byplanvedtægter er vedtaget i perioden 1943 – 1973 og er ikke længere tidssvarende. Kommunalbestyrelsen ønsker derfor at lave nye lokalplaner for parcelhusområderne som erstatning for byplanvedtægterne. 

Formålet med lokalplanen er primært at sikre en fastholdelse af områdets karakter med fritliggende enfamiliehuse med et grønt præg samt at øge byggemulighederne på den enkelte ejendom, så enfamiliehusene kan gives en størrelse, der modsvarer de nutidige behov. Derfor muliggøres en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 for den enkelte ejendom, samt at boligerne må opføres i op til to fulde etager.

Offentlig høring

Du har mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til planforslaget. Dine bemærkninger vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af planen. Vi skal have dine bemærkninger senest den 9. oktober 2020.

På grund af det gældende forbud mod større forsamlinger grundet COVID-19 situationen vil det desværre ikke være muligt at afholde et borgermøde om forslaget til Lokalplan 341. Hvis dette skulle ændre sig, vil der blive givet besked om afholdelsen af et borgermøde.

Du bedes sende dine høringssvar gennem kommunens høringsportal her på siden.

Du kan også sende dine bemærkninger pr. brev til: Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre.

Mindretalsudtalelser

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplansforslaget har Gruppe F fremsat en mindretalsudtalelse. Således ønsker man, at 60 % af grundarealet skal udgøres af beplantning, køkken- eller blomsterhave, da der ønskes et grønt udtryk i området. Desuden ønsker man, at minimum 50 % af bebyggelsers tagflade skal etableres med beplantning (sedumtag).

I forbindelse med vedtagelsen af lokalplansforslaget har Liste H, Gruppe O og Gruppe V fremsat en mindretalsudtalelse. Således ønsker man, at den maksimale bebyggelsesprocent i § 5.1 bliver ændret til 25 % for bebyggelse i et plan og 30 % for bebyggelse i 1½ og 2 plan.

Midlertidige retsvirkninger

Efter § 17 i planloven må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes sådan, at det kan foregribe den endelige lokalplans indhold. Dette gælder, indtil lokalplanen er vedtaget og offentliggjort, dog højst ét år efter forslagets offentliggørelse. 

Miljøvurdering

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget er der gennemført en screening af planens miljøpåvirkning.

Kommunen har efter miljøvurderingslovens § 10 vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jævnfør § 8, stk. 1 og 2.

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Lokalplanen vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Derfor bør der ikke udarbejdes en fuld miljøvurdering i overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

plus
exclamation Info om høringen
 • hear Høringstype
  Lokalplan
 • daytime Høringsperiode
  11. september 2020 til 9. oktober 2020
 • calender Frist for høringssvar
  9. oktober 2020
 • chat-answer Høringssvar
  Se alle (36)
chat-answer Høringssvar (36)
Tobias Hansen | 12. september 2020 kl. 18:53

Informationens tilstand

I den omsendte informations mail er der flere links, men link til lokalplan virker ikke. Når man går manuelt på siden og downloader planen kan kun den første side med billede af området vises, trods at der skulle være 28 sider. Man kan som borger få oplevelsen af der forsøges at skjules noget.
plus
SB | 13. september 2020 kl. 07:45

Mangelfuld offentliggørelse

Forslag til lokalplan 341 er ikke offentligt tilgængeligt. PDF filen med lokalplan 341 er beskadiget. Kun første side ser synlig. Når PDF filen er offentligt tilgængelig bør ny information med et fungerende ”deep link” til abonnenter og berørte udsendes. Høringsperioden skal også forlænges med start fra ny udsendelse.
plus
Klaus Pedersen | 13. september 2020 kl. 22:48

Jeg kan heller ikke åbne pdf'en - kun forsiden viser sig, send gerne rapporten direkte til mig :-)

Hej som nævnt kan jeg ikke åbne den fulde pdf. Jeg modtager kun forsiden.
plus
Michael Olsen | 14. september 2020 kl. 16:01

Lokal plan 341

Jeg siger nej tak til at hæve bebyggelse procenten samt nej til de 2 andre forslag fra V og SF. Der er rigeligt af eksempler på store nye huse i området,hvor nabo grunden er usælgelig . De stor nye huse har kæmpe vindus partier med fri udsigt over nabo grunden, så der røg lige muligheden for at have lidt privat liv i egen have. Stop det 2 etager byggeri med store vindus partier og tænk på andre huse bliver værdi forringet.Der er rig mulighed for at bygge huse på 160-180 m3 i kvartet.
plus
Lisbeth Bisgaard | 15. september 2020 kl. 10:21

Lokalplan 341

Jeg vil gerne gøre indsigelse mod lokalplanen til at hæve bebygningsgraden til 30% + at bygge i hele 2 plan. Mange har små grunde omkring 600 m2 og vil ikke kunne have privatliv i deres have. I forvejen har man det tit som om man bor i et rækkehus, så tæt ligger husene. Der er givet dispensation til flere huse i 2 plan og naboer har gjort indsigelse uden resultat.
plus
Anne Sørensne | 17. september 2020 kl. 11:28

Lokalplan - bebyggelse

Nye huse i området bør ikke bygges i mere end 1 plan. Der er rigtigt mange i området, som er negativt berørt af, at nabohuset blev i 2 plan, og dermed er deres privatliv i haven ødelagt, og de føler sig overbegloet og trækker gardinerne for. På Nordre Kystagervej satte en familie huset til salg af den årsag. På Strandbovej 75 byggede man i 1 plan med fladt tag for få år siden. Det er min nabo. Jeg var grædefærdig af glæde over at få det at vide, da de gik i gang med at bygge nyt hus. Jeg ser hellere en højere bebyggelsesgrad på grunden, og man kan samtidig godt samtidig stille krav ved omfang af fliser. Venlig hilsen Anne Sørensen
plus
Lars J. Nedergaard | 17. september 2020 kl. 16:25

Trampoliner

Vedr. Forslag til Lokalplan 341 for den nordlige del af Strandmarkskvarteret. Forslag om tilføjelse til § 5 stk. 5.6 : Placering af trampoliner skal ske i en afstand af mindst 2,5 meter fra naboskel eller sti. Trampolinens højde må højst være 2 meter incl. net. Begrundelse af forslaget: Placering af større Trampoliner sker ofte meget tæt ved naboskel, og de er ret store, ofte 2,5 X 3 m i grundplan og højden til toppen af nettet er ca. 3 m. Underlaget, som der hoppes på er ca. 1 m over jorden. Store trampoliner bliver som regel stående i flere år. Det medfører, at de hoppende kan se ind over hække, som normalt er 2 m høje. Der hoppes ofte i timevis. Når man på den måde bliver overvåget i sin have, betyder det, at det er en væsentlig krænkelse af privatlivet, når beboerne og gæster ikke kan opholde sig ugenert på grunden. Når der er en hæk på 2 m, er det netop fordi man skal kunne være ugenert i sin have. Mit forslag kan nok reducere antallet af nabostridigheder.
plus
Tina Albæk Lorentsen | 20. september 2020 kl. 17:47

Høringssvar til Lokalplansforslag 341

Det er problematisk, at der i Lokalplanforslag 341 tillades 2 fulde etager op til 8,5 m med øget bebyggelsesprocent på 30 %. Herved får man beboelse i 2. etager, som giver fuldt udsyn over naboernes haver og huse. Det er en høj pris at betale, at naboejendomme bliver meget generet fra 2. etagen for at opnå større huse. Når der er små grunde, skal der tages hensyn til nabohusene, så man undgår at deres privatliv generes. Den bedste løsning er, at der ikke tillades ejendomme i 2 fulde etager. Såvidt vi kan se, afhjælper mindretals udtalelsen fra partierne V, O og H ikke denne problemstilling. Det foreslås derfor, at disse partier overvejer, om det ikke var en ide at reducere bebyggelsesprocenten til 25 % for 1,5 etages bygninger og forbyde 2 plans ejendomme, hvor de generer naboerne væsentligt. Vi er vidende om, at der i lokalplansområdet er opkøbt ejendomme for mulig nedrivning, og med det nye lokalplansforslag vil det være muligt for investorerne, som ikke er personligt involveret i området, at opføre dominerende bygninger i 2 etager til væsentlig gene for naboerne. Vi henstiller til at politikerne tilgodeser de nuværende beboerers interesser.
plus
Mek Nielsen | 23. september 2020 kl. 13:44

Større bebyggelsesprocent

Det er en kærkommen ændring at tillade boligbebyggelse af et større areal end tidligere bestemt i lokalplanen. Forslaget til lokalplan - lokalplan 341 - fremstår som omhyggeligt gennemarbejdet. I forslaget er der indeholdt en maksimal bebyggelsesgrad på 30%. Med hensyn til de forholdsvis små grunde foreslår vi 25% istedet, for at sikre tilstrækkelig friareal på grundene. Alt i alt positivt at se en modernisering af lokalplanen til nutidige forhold.
plus
Jette Jensen | 28. september 2020 kl. 19:40

Nej tak til bebyggelse i 2 etager

Det vil være ganske forfærdeligt for naboerne, at der kan opføres huse i 8,5 meters højde. Det giver frit indkig i naboernes haver og hjem. Derudover vil det være skæmmende for området og slet ikke passe ind i kvarteret. Så pænt nej tak til den del af forslaget.
plus
Benjamin Johansen | 30. september 2020 kl. 09:00

Lokalplan 341 - Større bebyggelsesprocent

Som nytilflytter til Hvidovre kommune og nyetableret familie, er det dejligt at se en bebyggelsesprocent på 30. Dette giver mulighed for at realisere et hus hvor der både er plads til familierum og egne værelser til børnene. Vi tænker 30 bebyggelsesprocent til et et-plans hus og ser stadig plads til græsareal og æbletræer.
plus
Banedanmark | 30. september 2020 kl. 14:30

Banedanmark har ingen bemærkninger

Hej Hvidovre Kommune Banedanmark har ingen bemærkninger til det tilsendte lokalplanforslag. Dog gør vi opmærksom på at Banedanmark altid skal høres ved anlægsarbejder nær banen jvf jernbanelovens §24. Med venlig hilsen Jacob Krogh Keldsen Arealgeograf Cand. Scient Naturforvaltning M: +45 23812809 Banedanmark Infrastruktur, Arealforvaltning Vasbygade 10 2450 København S banedanmark.dk
plus
Kirill Kongstad | 3. oktober 2020 kl. 14:15

Vedr. Lokalplanforslag 341

Først og fremmest er vi glade for at se, at lokalpolitikerne anerkender behovet for moderne / opdaterede lokalplaner, og det glæder os derfor at se oplægget til Lokalplan 341, som muliggør en større bebyggelsesprocent. Forslaget fremstår særdeles velovervejet og gennemarbejdet. Vi bemærker, at flere høringssvar stiller sig imod en bebyggelsesprocent på 30 samt byggeri af 2-planshuse med henvisning til indkigsgener og privatlivsinvasion for naboer. Dette selvom den eksisterende byplanvedtægt (H1) tillader byggeri i 2 plan i op til 8,5m højde. Vi kan godt tilslutte os bekymringen omkring 2-planshuse og indkigsgener, men ser dog omvendt meget positivt på forslaget om en bebyggelsesprocent på 30 for 1-plans huse. Dette giver mulighed for større byggeri i ét plan, hvorved behovet for at bygge i 2 plan til gene for naboer minimeres. Vi stiller os dermed imod H, O og V’s forslag om en differentieret bebyggelsesprocent for hhv. 1-plans- og 1½ samt 2-plans huse. En lavere bebyggelsesprocent på 25 for 1-plans huse vil netop tilskynde byggeri af 2-planshuse, da de relativt små grunde i Strandmarkskvarteret i mange tilfælde vil begrænse nybyggernes mulighed for at bygge i ét plan. Derudover, er vi også imod SF’s forslag om, at 60% af grundarealet skal udgøres af beplantning, og 50% af bebyggelsestage skal etableres med sedumtag. Der er tale om meget vidtgående indgreb i grundejernes mulighed for at disponere over egen grundareal og taget de relativt små grunde i betragtning, vil kravet i forslag 1 være særdeles svært / nær umuligt at efterleve.
plus
Bjarni Arge | 3. oktober 2020 kl. 16:31

Høringssvar til lokalplansforslag 341 – bør holdes til 1 plan

Hvidovre kommune skal være et godt sted at bo og målet bør altid være at tiltrække nye borgere. Derfor er det altafgørende at Hvidovre både tænker udvikling, bevarelse af eksisterende områder samt tilfredshed blandt borgere. Strandmarkskvarteret er et dejligt område og er yderst populært for tilflyttere, især børnefamilier. Området er rigt på natur og god skole i nærområdet; det ideelle for børnefamilien. Familien har ofte brug for plads og derfor er forslag med en bebyggelsesprocent på 30 kærkommen for familien der gerne vil etablere sig i det skønne Strandmarkskvarter. Men det bør begrænses til 1 plan for at sikre privatliv samt lysindfald hos naboer. Et område er typisk hvad befolkningen gør det til. Strandmarkskvarteret må for alt i verden forblive et godt sted at bo hvor folk trives og området får lov til at fortsætte dens blomstring. Hvis det ikke er fokus på førnævnte, ja, så kan et område nemt vendes fra udvikling til afvikling. Forslaget bør ændres således at bebyggelser holdes i 1 plan.
plus
Mia Brandt | 6. oktober 2020 kl. 09:51

Stor opbakning til forslag til lokalplan 341

Kære kommunalbestyrelse. Jeg er glad for, at forslag til lokalplan 341 for Strandmarkskvarteret er blevet udarbejdet efter de rammer, som indgår i kommuneplan 2016, og som er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2016. Strandmarkskvarteret er et utroligt attraktivt kvarter for børnefamilier, og derfor har vi også valgt at bosætte os i netop dette område af Hvidovre Kommune. Vi ser som familie frem til, at lokalplanen bliver godkendt i den form, som den er blevet sendt i høring. Det giver os mulighed for at realisere vores drøm om at bygge et nyt energi- og miljøvenligt hus med jordvarme, som kan danne rammen om vores familie i mange år fremad. Det kræver dog, at lokalplanen godkendes med en bebyggelsesprocent på 30, og at det som minimum besluttes at alle 30 pct. kan bygges i 1 plan. Som familie med små børn giver det de bedste rammer for et godt familieliv. Jeg håber, at mit høringssvar bliver taget alvorligt, da det har utrolig stor betydning for vores familie, at vi kan bygge et nyt hus, hvor der er plads, og som er markant mere energi- og miljøvenligt end det vi bor i nu. Med venlig hilsen Mia Brandt
plus
Alice Larsen | 6. oktober 2020 kl. 09:51

LOKAL PLAN 341

Jeg synes, det er meget positivt, at forslaget til ny lokalplan for området har til hensigt at bibeholde områdets nuværende karakter og udtryk med lav bebyggelse. Derfor tilslutter jeg mig de høringssvar, som gør indsigelse mod bebyggelse i 2 plan med begrundelse i alle de gener, det giver for naboerne samt den værdiforringelse nabogrundene udsættes for. I øvrigt stemmer bebyggelse i 2 plan ikke overens med lokalplanens hensigt om at bevare den nuværende lave bebyggelse. Et nej til bebyggelse i 2 plan vil ydermere begrænse byggeentreprenørers interesse for at opkøbe grunde/huse med salg for øje. Af hensyn til naboer mener jeg, at der i lokalplanen bør indgå regler for trampoliners placering og størrelse.
plus
Elisabeth Rasmussen, Mark Poulsen | 7. oktober 2020 kl. 11:28

Lokalplan 341

Vi har læst planen og har følgende kommentarer: 1. Bebyggelse i 2 fulde etager i max 8,5m højde ændrer helhedsindtrykket i området i negativ retning og svækker det grønne indtryk. 2. Vejbyggelinien (den gamle og den nye) rammer specielt hjørnegrrunde hårdt og vi foreslår, at den reduceres til 3,5 m ved den mindst vigtige vej. 3. Vi foreslår, at cykelskure kan etableres på vilkår svarende til carporte. 4. Vi er tilhængere af skærpelse af kravet om grønne hegn.
plus
Grundejerforeningerne Lodsgaarden og Strandøre | 7. oktober 2020 kl. 12:09

Åbent brev til alle byrådspolitikere

ÅBENT BREV til medlemmerne af Hvidovre kommunalbestyrelse Vedrørende: ”Lokalplan 341 for den nordlige del af Strandmarkskvarteret” Kære byrådsmedlemmer Som repræsentanter for cirka 98 pct. af beboerne i den nordlige del af Strandmarkskvarteret i Hvidovre kommune ønsker vi med dette brev at gøre alle kommunalbestyrelsesmedlemmer opmærksomme på følgende to forhold omkring forslaget til Lokalplan 341. • En stor majoritet af de borgere, der bliver omfattet af Lokalplan 341 er modstandere af, at lokalplanen vedtages i sin nuværende form. • Hvidovre kommunes håndtering af den demokratiske proces omkring Lokalplan 341 er mangelfuld og dybt kritisabel. Sagens kerne er dels lokalplanens §5, der åbner for tilladelse til at bygge i to fulde plan i op til 8,5 meter over terræn uden, at de naboer, bagboer og genboer, der bliver generet af sådanne byggerier, har mulighed for at blive hørt. Og dels er høringsprocessen og borgerinddragelsen særdeles mangelfuld. BORGERNES MODSTAND Grundejerforeningerne Strandøre og Lodsgaarden repræsenterer som nævnt næsten alle de beboere, der vil blive ramt af den nye lokalplan. Det har derfor været lagt ud til debat blandt foreningernes medlemmer, hvad vi som foreninger mener om Lokalplan 341. Fælles for stort set alle tilkendegivelser er en stor modstand imod bygninger i to fulde plan, kun en eneste tilkendegivelse har været positiv. En liste over borgernes vigtigste og mest talrige argumenter følger nedenfor. KONKLUSIONEN ER, AT DER BLANDT DE BERØRTE BORGERE ER MASSIV MODSTAND MOD TO FULDE PLAN! Vi byder gerne på en kop kaffe og en rundtur i området, så kommunalbestyrelsen kan se eksempler på nybyggerier, der påvirker området både positivt og negativt. Så vidt den folkelige holdning. Så er der også den demokratiske proces. DEN DEMOKRATISKE PROCES Tilbage i maj 2020 var både Strandøre og Lodsgaardens grundejerforeninger inviteret til møde af Hvidovre kommunes Center for Plan og Miljø. Formålet var en dialog om den fremtidige lokalplan. Mødets vigtigste konklusion var, at begge foreninger er modstandere af- og gjorde indsigelser mod retten til at bygge i to fulde plan. Center for Plan og Miljø forpligtede sig til at vende tilbage med referat fra mødet. Det skete aldrig. 4 måneder senere – 11. september 2020 – modtager alle beboere i området forslaget til den nye lokalplan i eBoks. På dette tidspunkt har grundejerforeningerne stadig ikke hørt fra kommunen som opfølgning på mødet. Sammen med udsendelsen af lokalplanen følger et brev underskrevet af borgmester, Helle Adelborg og kommunaldirektør Nich Bendtsen. Her fremgår det, at ”Denne lokalplan er udarbejdet i dialog med grundejerforeningerne Strandøre og Lodsgården”. Det er ikke korrekt. Det er grundejerforeningernes opfattelse, at der aldrig har været en reel dialog mellem Hvidovre kommune og grundejerforeningerne. Foreningernes indsigelser er ganske enkelt blevet ignoreret. Som foreninger, mener vi, at vi er blevet misbrugt til at blåstemple et forslag til en lokalplan, vi er dybt uenige i. Direkte adspurgt til den manglende kommunikation og det totale fravær af foreningernes input i det udsendte forslag, bekræfter Center for Plan og Miljø i en mail til foreningerne d. 18. sept., at man i Forvaltningen har valgt at se helt bort fra foreningernes input, ønsker og argumenter. Hvad er formålet med at have en dialog, når kommunen på forhånd har besluttet, hvad dialogen skal munde ud i? Reelt er der tale om en skueproces. Endelig har man valgt heller ikke holde et borgermøde om den nye lokalplan. Covid-19 er selvfølgelig en gyldig grund til ikke at afholde et fysisk borgermøde i den aktuelle situation. Men en ændring, der er så potentielt indgribende i borgernes privatsfære bør altid gennemgå en reel demokratisk proces. Derfor bør beslutningen vedrørende lokalplanen enten tage borgernes ønsker seriøst eller udskydes, så det bliver muligt at gennemføre en reel og værdig demokratisk proces. SÅ HVAD NU? Skåret ind til benet er situationen altså den, at Hvidovre Kommune på den ene side ønsker, det skal være tilladt at bygge parcelhuse i to fulde plan uden hensyn til naboernes ønsker i området. På den anden side står et meget stort flertal af borgere, der ønsker områdets arkitektoniske karakter bevaret i sin nuværende form med lav bebyggelse i 1 til 1,5 plan. Vi ønsker fra de to berørte grundejerforeningers side, at der i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af forslag til Lokalplan 341 gøres følgende tre officielle notater: 1) Forslag til lokalplan 341 har massiv folkelig modstand blandt de berørte borgere. 2) Hvidovre Kommunes håndtering af den demokratiske proces vedrørende lokalplan 341 har været mangelfuld og er dybt kritisabel. 3) Forslag til lokalplan 341 er ikke udarbejdet i dialog med grundejerforeningerne Strandøre og Lodsgaarden, som det er blevet oplyst i forbindelse med borgerhøring. Så derfor, kære politikere. Lyt nu til os. Der er rigtig mange gode elementer i Lokalplan 341. Men det vigtigste mangler. Vi skal leve med den nye lokalplan i mange år. Vi udgør 98 pct. af områdets beboere. På deres vegne siger vi nej tak til bygninger i to fulde plan. Med venlig hilsen Grundejerforeningen Strandøre og Lodsgaardens grundejerforening Liste over de vigtigste og mest talrige af beboernes argumenter imod byggeri i to plan. • OMRÅDET VIL ÆNDRE KARAKTER Ved at tillade nybyggeri i to fulde plan i en højde op til 8,5 m. over terræn åbnes for bygninger, der fremstår bastante, klodsede og malplacerede i forhold til områdets øvrige bebyggelse og karakter. Området risikerer at blive præget af store og høje huse, der ændrer områdets kvalitet og karakter som åben-lav boligbebyggelse Det strider imod lokalplanens formål i §2, at området ændrer karakter. • OMRÅDET VIL MISTE SIT GRØNNE PRÆG Ved at give tilladelse til store bastante bygninger i et så tæt bebygget område, vil flere omkringboende naboer miste grøn udsigt fra deres grunde. Set fra gadeplan vil områdets grønne præg langsomt blive erstattet af højt og massivt byggeri, der skygger for grønne udsigter i området. Færre borgere vil få kig til grønne områder som fx Kystagerparken, Lodsparken og Papegøjestien. Det strider mod lokalplanens formål §2, at området mister sit grønne præg. • MANGLENDE PRIVATLIV Ved at tillade bebyggelse i to fulde plan vil de nærmeste naboer miste privatliv, da man fra villaer i to fulde plan har betydeligt frit og ugenert indkig direkte til naboerne have og dagligstue, end det er tilfældet fra 1½ plans huse med skrå tagvinduer, hvilket i dag er det karakteristiske i kvarteret. • SKYGGEGENER Ved at tillade bebyggelse i to fulde plan helt oppe i 8,5 meters højde påfører man de nærmeste naboer betydelige skyggegener i løbet af alle døgnets lyse timer hele året. • VÆRDITAB PÅ EJENDOMME Afhængigt af, hvor mange af disse negative følgevirkninger, man som nabo bliver ramt af, når der bygges i to fulde plan, kan det i sidste ende påvirke værdien af ens bolig. Værdien af en bolig vil falde, hvis man mister sin aftensol på terrassen, sit privatliv i haven og får lukket for sin grønne udsigt med en 8,5 meter høj bygning få meter fra skel? • PROBLEMER OMKRING OVERFLADEVAND Boliger i to plan har minimal forøget positiv indvirkning på håndtering af overfladevand/regnvand i forhold til boliger i 1 eller 1½ plan. I stedet bør lokalplanen generelt forbyde anlæg af befæstede arealer med impermeable underlag (fliser, asfalt etc.) eller i det mindste fastsætte en begrænsning på fx. 15% af grundens areal. Der findes mange bud på alternative permeable løsninger, både som køreunderlag og terrasse med samme fysiske og komfortable egenskaber som fliser. En sådan regulering er i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes Klimatilpasningsstrategi mht. begrænsningen af tilledning af regnvand til kommunal kloak fra private grunde.
plus
Grundejerforeningerne Lodsgaarden og Strandøre | 7. oktober 2020 kl. 13:10

Åbent brev til alle byrådspolitikere

Formateringen ser lidt skidt ud i det åbne brev, der er sendt i forrige svar. Så vi prøver lige igen. Denne gang som vedhæftet fil. Beklager.
plus
Jesper Søndergaard | 7. oktober 2020 kl. 18:22

Lokalplan 341

Vi tilslutter os Grundejerforeningerne Lodsgaarden og Strandøres åbne brev til lokalpolitikerne. Vi bor på en lille grund på 600m2, hvor naboen har opført et 1½-plans hus, hvilket resulterede i, at vi mistede vores privatliv i dele af køkkenet. Tanken om at der kan bygges 2-plans huse omkring os, vil være det samme som at få frarøvet sit privatliv på grunden - og dermed også grundværdien. Området bør bevare den nuværende karakter med hensyn til hustyper og grønne arealer, da det er det, der er en stor årsag til, at området er skønt at bo i.
plus
Lodsgaardens Grundejerforening | 8. oktober 2020 kl. 15:55

Nej tak til byggeri i to fulde plan

På vegne af 51 ud af 52 grundejere i Lodsgaardens Grundejerforening, gør vi hermed officiel indsigelse mod, at lokalplan 341 bliver vedtaget i sin nuværende form. Den massive modstand i vores grundejerforening skyldes, at lokalplanen åbner for byggeri i to fulde plan (Lokalplanens §5). Udover denne paragraf er der generelt stor opbakning til lokalplanen. Samtlige af vores 52 medlemmer, er blevet spurgt direkte til denne indsigelse. Kun et enkelt medlem har valgt, ikke at bakke indsigelsen op. Indsigelsen her, sendes således på vegne af 51 husstande i det område, som Lokalplan 341 vedrører. Det svarer til 98 pct. af vores medlemmer og ca. 8 pct. af samtlige beboere i det område, der bliver ramt af den ny lokalplan. Vores bestyrelse har modtaget rigtig mange henvendelser fra bekymrede medlemmer omkring byggeri i to plan. De hyppigst forekommende argumenter, er vedhæftet denne indsigelse. Sammen med vores naboforening, Grundejerforeningen Strandøre, har vi sendt et åbent brev, til alle medlemmer af Hvidovre Kommunalbestyrelse. Her gør vi på vegne af 98 pct. af samtlige beboere i hele Lokalplans-området opmærksom på, hvor stor modstand der er mod byggeri i to fulde plan. Med venlig hilsen Lodsgaardens Grundejerforening Bestyrelsen
plus
Dorte Nørgaard Madsen | 8. oktober 2020 kl. 17:09

Lys og luft

Det der generelt kendetegner Hvidovre Kommune, og selvfølgelig mest i villakvarterne, er den åbenhed og lys der giver en behagelig ”stemning” i byrummet. Dette er endnu meget udtalt, og noget særligt når man nærmere sig vandet. Lyset forandrer sig og byrummet åbner endnu mere op, og netop dette er en unik del af Strandmarks nords karakter. Det at hæve bebyggelsen, både i højde og omfang, vil være med til at fortætte byrummet og fjerne en del af kvarterets unikke og attraktive karakter. Vi vil derfor stærkt anbefale at det nye planforslag afvises, da det på længere sigt helt sikker vil fjerne kvarterets attraktive karakter. Gå eventuel en tur i Valbys villakvarter mellem Valby Langgade og Vigerslev Alle, og vurder om man ønsker et sådan kvarter/stemning ved Hvidovre Havn.
plus
Lisbeth Ellegaard Bruhn | 8. oktober 2020 kl. 19:51

Bygningers højde og for kort høringsperiode

Til Hvidovre Kommune Jeg er enig med vores grundejerforening Strandøre i, at en bygningshøjde i to fulde plan op til 8,5 meter vil ændre hele områdets karakter og give nabogener. Jeg foreslår, at man ændre dette til kun at tillade 1 1/2 etage (udnyttelig tagetage), som f.eks. de fine huse I har valgt at udpege som bevaringsværdige. Derudover mener jeg, at fire ugers høring for en så stor lokalplan for så mange ejendomme ikke er borgervenligt. Kommunen er i sin ret til at nøjes med fire ugers høring, men her burde man have givet borgerne længere frist. I den kommune, hvor jeg arbejder, har man fastholdt 8 ugers offentlig høring af hensyn til borgerne.
plus
Maria & Rasmus Avnskjold | 8. oktober 2020 kl. 20:27

Nej tak til huse i to fulde plan

Stor ros til Hvidovre Kommune for at opdatere alle lokalplaner. Der er mange gode elementer i forslaget til Lokalplan 341. Men vi tilslutter os de mange protester og indsigelser imod muligheden for at bygge i to fulde plan. Vores argumenter er de samme, som mange andre også har; det vil ændre kvarterets hyggelige og grønne indtryk negativt. Det vil skabe mindre privatliv i haverne etc. Der findes desværre allerede flere eksempler på, hvor ødelæggende to-plans-villaer er for kvarteret. For at værne om kvarterets grønne karakter foreslår vi tværtimod, at de retningslinjer, der er foreslået i §8 omkring hegn og sti mod vej, udvides til også at gælde bebyggede grunde. Altså undgå høje mure/massive hegn på villavejene. Med venlig hilsen Maria & Rasmus
plus
Stig Torp Henriksen | 8. oktober 2020 kl. 21:56

Forslag til lokalplan 341

Som medlem af Grundejerforeningen Strandøre kan jeg tilslutte mig grundejerforeningerne indvendinger mod lokalplanforslaget. En generel tilladelse til at bygge i to hele plan indtil 8,5 meter vil på sigt ødelægge kvarterets nuværende udtryk med primært lav bebyggelse, åbne og grønne haver, hvor beplantningen dominerer. Hertil kommer, at høje bygninger på relativ små parcelhusgrunde vil betyde en væsentlig forringelse af muligheden for at have et privatliv i sin have uden mulighed for naboindkig.
plus
Nina Mortensen | 8. oktober 2020 kl. 22:22

Forslag til lokalplan 341: Nej tak til byggeri i 2 etager, ja tak til højere bebyggelsesprocent i 1 plan

Også herfra ros for arbejdet med at gøre lokaleplanen tidssvarende og samle alle bygningsregulerende bestemmelser et sted. Ændringen i måling af byggelinie, så den sker fra vejskel i stedet for vejmidte, er god og praktisk. Formål om at bevare områdets grønne præg med lav bebyggelse og give mulighed for lidt større boliger er fine, men jeg tilslutter mig de mange indsigelser imod bebyggelse i to fulde etager. Med de forholdsvis små grunde, området præges af, kan det ikke undgås, at byggeri i to etager vil få store negative følger for naboerne, og det vil få området til at synes tættere bebygget. Jeg synes, noget af det attraktive i området er det grønne indtryk med træer og levende hegn og udsyn, og at boligerne har ugenerede haver, godt lysindfald og mulighed for privatliv, hvilket byggeri i 2 plan vil ødelægge. I §2 anføres, at byggeri i 2 etager bl.a. skal ske for at sikre parkeringsareal, men med en byggelinie på 5m fra vejskel er der tilstrækkelig plads til parkering mellem vejskel og byggelinie, hvor de fleste har parkering. I §2 anføres også, at byggeri i 2 etager skal fremmes af hensyn til udfordringer med overfladevand, men da de ubebyggede arealer udgør den største del af grunden, vil det være mere relevant at finde en løsning på overfladevand der. Jeg er enig i de forslag, andre har stillet i deres høringssvar, om at fremme byggeri i 1 plan mest muligt og kun tillade den højere bebyggelsesprocent på 30% for netop den type byggeri.
plus
Henriette | 8. oktober 2020 kl. 23:02

Lokalplan 341

Byggeri i 2 plan Vi tilslutter os de mange protester og indsigelser imod muligheden for at bygge i to fulde plan. Det vil ændre hele kvarterets attraktive karakter. Det vil give væsentlige gener for naboer, som får frarøvet deres privatliv på egen grund. Det vil udsætte nabogrundene for værdiforingelse, i værste fald risiko for at blive usælgelige.
plus
Jan Due Nielsen | 8. oktober 2020 kl. 23:56

Nej tak til byggeri i 2 fulde etager.

Nej tak til byggeri i 2 fulde etager. I 2014 blev vi nabo til et sådanne hus og siden har vi ikke haft noget privat liv i på vores terrasse og det meste af haven. Samtidigt har vi indblik gener i både stue, køkkenalrum og et værelse. Det er helt uacceptabelt at sådanne byggeriger tillades i så tæt og lav bebyggelse som vores område. Og man tager de nuværende beboer som gidsler, da man har bosat sig her jf. den karakter området havde (og i store dele stadigvæk har). Her kunne man flytte til, fra en lejlighed, og få hus, have og privatliv! Naboer til 2 plans huse risikere enten at sidde i et usælgeligt hus, eller at må sælge med at stort tab. I samme omgang skal man også begrænse karnap størrelser på 1½ plans hus – da man i dag reelt kan opnå et ’to-plans’ hus (med tilsvarende indbliksgener) ved at lave karnap’er i næsten hele tagets længde. Og ligeledes skal høje kældre begrænses. Det meste af geologien - vi har et ler lag i det meste af området - forhindre at vandet kan trække ned i jorden – så det betyder ikke noget hvor meget et hus og andre fylder på grunden – vandet vil ikke trække ned. Der må findes nogle tekniske løsninger – som kan løse problemer med at vandet skal ledes bort (Det handler vel reelt om at holde vandet tilbage i halve/hele dage på grunden så kloaknettet kan følge med). Her skal vi som grundejer være parate og indstillet op at vi kan få nogle omkostninger. Vi støtter fuldt op om indsigelser fra de to berørte grundejerforeninger. Med venlig hilsen Inge og Jan
plus
Jørgen Leth | 9. oktober 2020 kl. 08:33

Forslag til Lokalplan 341 – Den nordlige del af Strandmarkskvarteret

Baggrund for høringssvar Hvidovre Kommune, Plan og Miljø, havde den 19. maj 2020 inviteret formændene for grundejerforeningerne Strandøre og Lodsgården til et møde om udkastet til den kommende lokalplan som efter planen skal erstatte Byplanvedtægt H1. Mødets formål var i flg. byplanlægger, Christian Stilling, at give Plan og Miljø et indblik i vores kvarter, og give grundejerforeningerne muligheden for at gøre opmærksom på kvaliteter og særlige forhold og ønsker, som Plan og Miljø skal være opmærksomme på ved udarbejdelsen af en ny lokalplan. Begge repræsentanter for grundejerforeningerne havde mandat med fra deres respektive bestyrelser. I mødet, der blev afholdt over Microsoft Teams, deltog Christian Stilling og Camilla Bjerregaard Kristensen, byplanlæggere i Hvidovre Kommune samt Jørgen Leth, formand for Strandøre Grundejerforening og Jan Nielsen, formand for Lodsgården Grundejerforening. Ud over kommentarer til bebyggelsesprocenter og grundarealer vedrørte grundejerforeningernes væsentligste indvending på mødet lokalplanens forslag om at tillade opførelsen af 2 etagers boliger med maksimal byggehøjde på 8,5 m. Begge grundejerforeninger tog på det kraftigste afstand fra denne mulighed begrundet med 1) boliger i 2-etager er et angreb på privatlivets fred i form de af gener, det forøgede indkig til nabogrunden vil give; 2) uønsket fortætning med ejendomme i 8,5 m højde, der med massive, skyggegivende, høje vægge vil nedsætte udsigten over områdets grønne arealer for naboer - en værdi, der er karakteristisk og unik for lokalplanens område; 3) værditab for naboejendom pga. pkt. 1) og 2). Et andet væsentligt punkt fremført af grundejerforeningerne, var en opfordring til at lade lokalplanen begrænse befæstelsesgraden af fliser og asfalt. Dette for at kunne levet op til kommunens egen klimatilpasningsplan, der bl.a. ønsker at begrænse tilløbet af regnvand fra de enkelte parceller til de kommunale kloakker og forsinke regnvandet på de private grunde. Det er med skuffelse og forundring at vi må konstatere, at ingen af vores indvendinger er indarbejdet i det forslag til Lokalplan 341, der er sendt i høring. Vi havde en begrundet forventning om, at vores meninger fra mødet var blevet indarbejdet i lokalplansforslaget Der er vigtigt at påpege, at vi ikke ønsker at blive taget til indtægt for indholdet i det Forslag til Lokalplan 341, der er sendt i høring. Høringssvar fra Grundejerforeningen Strandøre Hermed Strandøres indsigelser mod de enkelte punkter i lokalplansforslaget, vi finder væsentlige for udviklingen af vores område. Vi håber, at vores indsigelser bliver taget til efterretning, idet vi repræsenterer ca. 90% af borgerne i det område, lokalplanen vedrører. Vedr. § 2 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er, • at fastholde områdets karakter som et varieret område med åben-lav boligbebyggelse med et grønt præg – både langs vejene og i sammenhæng med Kystagerparken, Lodsparken og langs Papegøjestien. • at øge byggemulighederne på den enkelte ejendom, så boligerne kan gives en størrelse, der modsvarer de nutidige behov • at give mulighed for at opføre boliger i to etager med henblik på at mindske det bebyggede areal og derigennem sikre tilstrækkelige parkerings- og friarealer, samt at holde det befæstede areal på et minimum, af hensyn til udfordringer med overfladevand. Strandøres kommentar: Strandøre bakker fuldt op om Lokalplanens formål, om at fastholde områdets karakter med åben-lav bebyggelse med grønt præg. En forøgelse af byggemulighederne inklusive muligheden for at opføre 2-etagers boliger i 8,5 m højde strider mod formålet i §2 om en ”åben lav bebyggelse”. Vi betragter Strandøres område som fuldt udbygget, og ser ingen grund til at udvide byggemulighederne på denne bekostning. Vi ønsker ikke en fortætning af boligmassen, og slet ikke at området får en mere bymæssig karakter. Vi påpeger hermed vigtigheden af, at Strandøre også i fremtiden med den nye lokalplan skal være karakteriseret som et område med ”åben lav bebyggelse”, hvor beboerne har glæde af områdets ”grønne præg” og udsynet til de grønne områder. Opførelsen af flere boliger i såvel 1½ som 2-etager i 8,5 m højde vil være i modstrid med denne målsætning. Vi ønsker, at hegn mod offentlig vej skal bestå af levende grønne planter. Vedr. § 3 Anvendelse 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, herunder også dobbelthuse, (dvs. med lodret lejlighedsskel), og tofamiliehuse (dvs. med vandret lejlighedsskel). Boliger skal anvendes til helårsbeboelse. Strandøres kommentar: Strandøre støtter lokalplanens forslag om en åben-lav boligbebyggelse. Vi ser gerne at betingelserne for opførelse af dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og tofamiliehuse prioriteres, idet dette gør det muligt at opretholde en blandet beboersammensætning mht. alder og indkomst. Vedr. § 4 Udstykning 4.3 Ejendommen til sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel (dobbelthuse) skal have en grundstørrelse på mindst 450 m2 pr. bolig, heri er ikke medregnet areal til adgangsvej. Strandøres kommentar: Strandøre ser gerne her en grundstørrelse på 400 m2 pr. bolig. Vedr. § 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Strandøres kommentar: Som også fremført på mødet mellem Strandøre og Center for Plan og Miljø den 19. maj ønsker Strandøre at øge byggemulighederne i et plan på den enkelte ejendom, så boligernes størrelse modsvarer de nutidige behov. Dette opnås ved at tillade en bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom op til 30. Der bør være en opmærksomhed på, at garagearealer uden garageport i forbindelse med nybyggeri ikke tæller med i bebyggelsesprocent, men har en indvirkning på det samlede aftryk på grunden (fortætning). 5.2 Etageantallet må ikke overstige 2 etager. Strandøres kommentar: Som fremført på mødet mellem Strandøre og Center for Plan og Miljø den 19. maj ønsker Strandøre ikke, at der kan gives tilladelse til at opføre flere huse i 2 etager med 8,5 m bygge-højde. Vi mener desuden, at byggehøjden for 1½ etage skal begrænses til 7 m. I forslaget til Lokalplanen 341, §2 defineres formålet bl.a. ved ”at fastholde områdets karakter som et varieret område med åben-lav boligbebyggelse med et grønt præg – både langs vejene og i sammenhæng med Kystagerparken, Lodsparken og langs Papegøjestien”. Strandøre er fuldstændig enige i formålet i §2. Vi ønsker netop med dette høringssvar at påpege, at den nye lokalplan 341 skal sikre at den nordlige del af Strandmarkskvarteret fortsat vil fremstå med en åben, lav bebyggelse. Vi betragter området som fuldt udbygget og ønsker ikke vores område fortættet af flere boliger med 8,5 m byggehøjde i 2 etager med de skyggeeffekter og tab af udsyn, det vil medføre. Byggeri i 2-etager med vinduer i lodrette vægge giver desuden mulighed for uønsket indkig til nabogrunde med forstyrrelse af privatlivet fred. Uanset at der er et politisk ønske om at udnytte kommuneplanens rammer for at bygge højere end 1½ etage, mener Strandøre ikke dette bør muliggøres i den nordlige del af Strandmarkskvarteret, idet byggeri i såvel i 1½ som 2-etager i op til 8,5 højde vil hindre den karakteristiske og værdifulde udsigt og sammen-hæng med de grønne områder i Kystagerparken, Lodsparken og Papegøjestien fra de eksisterende boliger. Selvom § 5.4 forhindrer at bygge huse i to etager lige så tæt på naboskel som huse i 1 eller 1½ etage med udnyttet tagetage, vil 2 etagers byggeri uanset, hvor det ligger på grunden skygge for den frie udsigt til Kystagerparken, Lodsparken og Papegøjestien fra boliger i 1½ etage og derunder. Som et af formålene i forslaget til Lokalplan 341 nævnes det, at boliger i to etager 1) vil mindske det bebyggede areal og derigennem sikre tilstrækkelige parkerings- og friarealer, 2) at holde det befæstede areal på et minimum, af hensyn til udfordringer med overfladevand. Strandøre finder ikke argumentet om tilstrækkelige parkerings- og friarealer relevant for opførelsen af boliger i to etager. Argumentet om at holde det befæstede areal på et minimum er væsentligt af hensyn til at sikre tilstrækkelige arealer til nedsivning af overfladevand og om nødvendigt forsinke tilløbet til kommunal kloak. Boliger i 2-etager fremfor boliger i 1 eller 1½ etage har ingen nævneværdig effekt på dette problem. Vi mener derimod, at Lokalplan 341 bør fastsætte en begrænsning af befæstelsesgraden med impermeable underlag (fliser, asfalt etc.) til maksimalt 15% af den enkelte grund uden garagearealer, for derigennem at begrænse tilløbet af regnvand til den kommunale kloak. For helt at undgå impermeable underlag ser vi gerne indført en afgiftsregulering for brugen af impermeable, befæstede arealer. Dette vil motivere til at tænke bæredygtigt og være medvirkende til at begrænse det kommunale kloaksystem imod vand fra skybrud. Vi mener, at et areal på op til 15% så rigeligt opfylder behovet for en sammenhængende terrasse. For hvad angår indkørsler vil det være op til den enkelte grundejer at finde alternative permeable løsninger som køreunderlag. Der er mange muligheder at vælge imellem. En sådan regulering er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Hvidovre Kommunes Klimatilpasningsstrategi og de initiativer til klimasikring af Strandøre i 2017 med deltagelse af kommunen, rådgivere og borgerne. Formuleringen af Lokalplan 341 er en unik mulighed for at begrænse tilløb af regnvand til kommunal kloak fra privat befæstede arealer. Undtagelsen for at overskride de 15% eller undgå afgifter vil være der, hvor regnvandet løber af til/nedsiver på egne græsarealer eller nedsiver gennem permeable belægninger. 5.3 Bygningshøjden må maksimalt være 8,5 m over terræn. Skorstene, antenner og mobilantennemaster er ikke omfattet af højdebegrænsningen. Strandøres kommentar: Strandøre ønsker under ingen omstændigheder nye huse med byggehøjde på 8,5 m over terræn, hverken som 2 eller 1½-etagers, da det giver nedsat udsyn fra og uønskede skyggeeffekter på nabogrundene og mulighed for indkig til naboer. Maksimal byggehøjde må ikke overskride 7 m over terræn.
plus
Uytterhoeven Wim | 9. oktober 2020 kl. 10:06

Lokalplan 341

Kære, Jeg er glad for at høre lokalplanerne opdateres snart. Det faktum, at vi i fremtiden vil være i stand til at opbygge 2 fulde niveauer, er gode nyheder. Befolkningen vokser, og vi kan ikke fortsætte med at bygge nye huse på ny natur / landbrugsområde. Derfor er vi nødt til at bygge højere og have flere mennesker, der bor mere koncentreret sammen. Vi er nødt til at tænke på vores planet. Argumentet om, at husværdien vil gå ned på grund af det faktum, at naboerne kan se alt, når de bygger 2 fulde niveauer, er ikke 100% korrekt. Mange huse med en høj kælder + 1 eller 1,5 niveau på toppen har nu allerede muligheden for at se over hegnet og se ind i huset eller haven fra den anden nabo. Bygning af 2 fulde niveauer vil være den samme situation. Det er positivt, at vi kan bygge 2 fulde etager i fremtiden. Jeg er 100% sikker på, at ejendomsværdien stiger, hvis vi har mulighed for at bygge to fulde niveauer. Et miljøvenligt forslag: Ved nybyggeri eller renovering ville det ikke være dårligt at installere en regnvandskilde for at genvinde regnvandet til vask af biler, skylning af toilettet, vanding af planter eller vask af tøjet selv. På denne måde kan vi forhindre overbelastning af kloaksystemet og drikkevandssystemet. Hvis du filtrerer regnvandet, sparer du snart 41.000 liter drikkevand pr. Familie. Med venlig hilsen, Wim
plus
T. Hansen og B. Jørgensen | 9. oktober 2020 kl. 11:59

Høje byggerier

I lokalplanens område er der ikke behov for større koncentration af boliger. Grundene er allerede udlagt og bebygget. Fremadrettet drejer byggerier sig her om modernisering og fornyelse af boligmassen indenfor de eksisterende rammer: Åben-lav boligbebyggelse med etablerede naboer og et grønt præg! Vi tilslutter os indsigelserne mod at tillade byggerier med to fulde etager i højder op til 8,5m af samme årsager, som flertallet her har givet udtryk for: Væsentlige nabogener i form af indkig, skyggevirkning, lysrefleksion og hindret frit udkig, samt ødelæggelse af områdets karakter som et varieret område med åben-lav boligbebyggelse med et grønt præg. Det er nok utopisk at forestille sig, at byggerier fremover kan begrænses til et plan. Vi tilslutter os derfor nødtvungent, at det maksimalt tillades at bygge i 1½ plan med en højdebegrænsning på 7 m. Dog med krav til effektiv beskyttelse af naboer, ved bl.a. at stille passende, individuelt tilrettede betingelser for placering, størrelse og antal vinduer i lodrette flader mod nabogrunde, og forbyde tagterrasser og lignende med indkigsmuligheder til naboer.
plus
Susi og Thomas Møller | 9. oktober 2020 kl. 14:18

Vedr. høring af forslag til lokalplan 341

Som udgangspunkt er vi ikke imod fornyelser, og der er flere gode ting med i det nye forslag til lokalplan, dog er vi klart modstandere af, at det lovliggøres at bygge i 2 fulde etager. For os at se, er der flere ting i dette nye forslag som vil give store problemer for alle os, der allerede har købt eller bygget vores drømmehus i området. Udover at miste muligheden for privatliv og skulle leve med at være overvåget i sin egen have, så vil der også være en økonomisk forringelse i sigte, for os der allerede har etableret os i kvarteret. Et hus i 2 fulde etager vil klart forringe prisen på de omkringliggende huse, for hvem har lyst til at købe et hus, hvornår naboen kan følge med i alt hvad der foregår i ens have?? De senere år er der opført flere huse i 2 fulde etager i området, og der har været mange naboklager over disse byggerier, både under opførelse og efterfølgende. Fra kommunens side er der også givet godkendelse til sådanne byggerier inden nabohøringer har været afsluttet!! Det virker som om, at man ikke har taget stilling til de mange gener det vil give de pågældende naboer, hvis man laver den ”lille” ændring fra 1 ½ plans hus, altså 2 etager med skrå vægge, til 2 fulde etager. Pænt NEJ TAK til flere huse med 2 fulde etager, så hellere større byggeprocent på huse i et plan.
plus
Bjarne Ingerslev | 9. oktober 2020 kl. 16:44

Lokalplan 341

Som beboer i området der berøres af lokalplan 341, så tilslutter jeg mig høringssvar fra grundejerforeningen Strandøre. Mange gode og fyldestgørende argumenter imod den foreslåede lokalplan er allerede skrevet af flere andre der ikke behøves at gentages, og jeg kan kun tillføje, at mit nuværende rigtige gode og venlige forhold til mine naboer formentlig vil lide et alvorligt knæk, såfremt jeg skulle finde på at rive mit ældre 1-plans parcelhus ned og genopføre et hus i 2 etager.
plus
Søren Herping og Ingrid Melchiorsen | 9. oktober 2020 kl. 20:16

Lokalplan 341

Vi vil gerne kvittere for borgmesterens opfordring i Hvidovre Avis d. 7/10 og afgive et høringssvar til lokalplan 341. Som beboere i grundejerforeningen Lodsgaarden kan vi tilslutte os høringssvaret herfra. Det er vores vurdering, at muligheden for at bygge i to plan vil påvirke det generelle udtryk i kvarteret meget negativt, idet det netop er områdets flade udtryk ned mod Strandengen, der giver en særlig karakter og skaber et attraktivt område med masser af himmel, luft og lys. Muligheden for to plan op til 8,5 meter vil helt generelt bryde hermed og samtidig medføre mindre sollys i de enkelte haver. Hertil kommer hensynet til privatlivet. Generelt er området præget af relativt smalle grunde, og to-plans huse så tæt på hinanden vil bryde med en stor del af det privatliv, der er nu, og som også er det, der efter vores opfattelse, efterspørges af de familier, der flytter til området. Slutteligt vil vi udtrykke kritik af, at det fremgår af udkastet til lokalplanen, at der har været dialog med grundejerforeningerne. Det er i bedste fald upræcist, men i værste fald direkte usandt. Ingen af delene er en kommunal myndighed værdig og ikke fordrende for den demokratiske kultur i kommunen. Vi vil på den baggrund på det kraftigste opfordre til, at forslag til ny lokalplan, herunder §5 om byggehøjde over terræn, genovervejes under reel og tæt inddragelse af de berørte grundejerforeninger. Venlig hilsen Søren Herping og Ingrid Melchiorsen
plus
Thomas Irving Pedersen | 9. oktober 2020 kl. 23:03

Ja tak til 30%

Vi ser positivt på mulighederne for at bygge mere tidssvarende huse/tilbygninger op til 30% i den nye lokalplan. Samtidig vil vi gerne bakke op omkring de mange tilkendegivelser om, at det fremover ikke skal være muligt at bygge i to plan - eller at lokalplanen som minimum ikke tilskynder til at bygge i mere end ét plan. Udover de mange begrundelser der allerede er nævnt, er 2-planshuse hverken børne-, ældre- eller handicapvenlige, hvilket gør 1-planshuse mere fremtidssikre, og samtidig ændrer huse i ét plan ikke kvarterets udseende, som er kendetegnet ved lav bebyggelse.
plus
Kristian Brasen | 10. oktober 2020 kl. 14:16

Nej tak til to fulde plan

Det bliver et nej tak herfra til bebyggelse i to fulde plan. Det åbne brev fra Strandøre og Lodsgaarden skitserer fint op hvilke nabogener og ændring af kvarterets karakter, det vil give. Skal der bygges opad kun for at begrænse befæstelsesgraden, ser vi hellere en løsning ved at stille krav om permeable belægninger på grundene. Med venlig hilsen, Ida og Kristian
plus

Få nyt om høringer i din kommune direkte i din indbakke

chat-answer Skriv høringssvar

Dit høringssvar

HØRINGSSVAR VEDRØRENDE

Kommunalbestyrelsen har den 8. september 2020 besluttet at fremlægge forslag til Lokalplan 341 i offentlig høring. Forslag til Lokalplan 341 omfatter et parcelhusområde i den nordlige del af Strandmarkskvarteret. Høringsperioden løber fra den 11. september til den 9. oktober 2020.

chat-answer Oplysninger om dig
 
 
 
 
   
chat-answer Dit høringssvar
 
 

10 MB grænse. Tilladte typer: jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps,
message Godkend og send

Betingelser

Dit svar offentliggøres

Dit høringssvar kan ses på hjemmesiden, kort tid efter du trykker på [Indsend høringssvar]

Følgende oplysninger vises på denne hjemmeside:

 • Dit navn
 • Postnummer
 • By
 • Dit høringssvar
 • Eventuelle bilag

Følgende oplysninger offentliggøres ved politisk behandling af høringen:

 • Dit navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Høringssvar
 • Eventuelle bilag

Vi offentliggør dit høringssvar her på hjemmesiden, fordi det er en offentlig høring, hvor høringssvar under alle omstændigheder er omfattet af retten til aktindsigt og offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling. Samtidig kan dit høringssvar have interesse for andre end dig og når vi offentliggør høringssvarene bliver det lettere for dig og andre interesserede at følge med i indkomne høringssvar tidligt i processen.

Personlige oplysninger

Da dit høringssvar offentliggøres, opfordrer vi til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger, du skriver i dit høringssvar, og at dit høringssvar ikke indeholder følsomme personlige oplysninger fx om helbredsmæssige forhold eller cpr-nummer.

Hvis dit svar kræver, at du beskriver følsomme personlige forhold - fx om helbredsmæssige forhold - som du ikke vil have offentliggjort, så kontakt den forvaltning, der er afsender på den konkrete høring, for at høre hvordan du skal indsende dit høringssvar.

Hvidovre Kommune registrerer og bruger de oplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Vi bruger oplysningerne for bedre at kunne besvare din henvendelse. Hvidovre Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du sender til os.