Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Sagsbehandlingstider

Når du skriver til Hvidovre Kommune, er hovedreglen, at vi besvarer brevet hurtigst muligt

Hvis vi ikke kan besvare brevet inden 14 dage, modtager du et brev med besked om, at sagen er under behandling. I brevet vil det være anført, på hvilken dato vi kan træffe en afgørelse. Når afgørelsen foreligger, vil du hurtigst muligt få svar.

Henvendelse via e-mail

Når du skriver en e-mail til Hvidovre Kommune, får du samme dag (pr. e-mail) en kvittering for, at Hvidovre Kommune har modtaget din e-mail.  Hvis det er muligt, får du svar på din henvendelse med det samme. Hvis ikke, vil du inden 14 dage modtage et svar fra sagsbehandleren, der har ansvar for sagen, eller en ny e-mail, hvor sagsbehandleren oplyser dig om, hvor mange dage der maximalt går, før vi kan træffe en afgørelse.

Se områder med særlige sagsbehandlingstider og svarfrister nede på denne side.

Sagsbehandlingstider på bestemte områder

Ankesager

Svar gives inden for 4 uger - gælder for alle områder på nær plads i dagtilbud for børn, hvor sagsbehandlingstiden er op til 14 dage.

Anmodning om ydelser leveret af kommunikationscentrene i Region hovedstaden

Kortvarig indsats:

Svar gives inden for 3 arbejdsdage efter kommunen har modtaget anmodningen

Omfattende indsats:

Svar gives inden for 14 arbejdsdage efter kommunen har modtaget anmodningen

Ansøgning om foranstaltninger til børn og unge med varig nedsat funktionsevne

Svar gives inden for 4 måneder
Barselsdagpenge Svar gives senest 10 arbejdsdage fra nødvendig dokumentation er modtaget.

Beboerindskud (lån til betaling)

Svar gives inden for 14 dage (lov om individuel boligstøtte).

Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

Svar gives inden for 3 måneder v. førstegangs visitation.

Der afholdes visitation til disse foranstaltninger hver 3. uge. Bistandstillæg, plejetillæg og hjælperordning Inden for 14 dage efter modtagelsen af ansøgningen om hvad sagen beror på, sendes en kvitteringsskrivelse.

Børnepasningsorlov

Svar gives inden for 14 dage.

Daghjem for ældre - ansøgning

Svar gives inden 14 dage fra modtagelse af ansøgning.

Dagtilbud - Ansøgning om at oprette og drive et privat dagtilbud

Ansøger indbetaler depositum for ansøgning om godkendelse på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse. Sagsbehandlingstiden er ca. 3 mdr.

Enkeltydelseshjælp

Svar gives efter op til 8 uger efter nødvendig dokumentation er modtaget.

Flexjob

Vi kan ikke fastsætte en tidsfrist. Der arbejdes efter gældende lovgivning - Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Forvaltningsloven. Sagsbehandlingstid vil afhænge af den individuelle sag.

Genoptræning

I kommunens vedtagede standarder på området er skitseret nedenstående frister og mål:

Visitationssamtalen afholdes senest en uge efter den centrale visitation.

Genoptræningen startes indenfor 14 dage efter visitationssamtalen. (I de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre på grund af mangel på pladser, vil rækkefølgen af de visiterede blive prioriteret efter behov).

Der udarbejdes en status på genoptræningen, som sendes til relevante samarbejdspartnere (egen læge og/eller hjemmeplejen) indenfor en uge fra genoptræningsopholdets afslutning.

Hjemmehjælp - personlig pleje

Efter visitationsbesøg starter hjælpen - såfremt der bevilges hjælp - som udgangspunkt inden 2 dage efter besøg.

Hjemmehjælp - praktisk bistand i hjemmet

Efter visitationsbesøg starter hjælpen - såfremt der bevilges hjælp - som udgangspunkt inden 14 dage efter besøg.

Hjemmesygepleje

Der visiteres til ydelsen fra time til time.

Hjælpemidler - kropsbårne som fx ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, brystproteser o.l.

Svar gives inden for 6 uger

Hjælpemidler - tekniske som fx kørestol, stok, rollator

  • Forbrugsgoder
  • Boligændringer

Ved ansøgninger, hvor ergoterapeuten skal foretage hjemmebesøg sendes inden 14 dage brev til borgeren med forslag til dato for besøg. Besøget foretages senest 2 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Håndkøbsmedicin m.m. til terminalpatienter - bevilling

Bevilges umiddelbart efter terminalerklæring foreligger.

Indskudslån

Senest 14 dage efter korrekt udfyldt ansøgning er modtaget.

Invalidebiler

Svar gives inden for 12 måneder

Klageråd - vedrørende hjemmehjælp

Der fremsendes en kvitteringsskrivelse indenfor 14 dage efter modtagelsen af klagen, som beskriver hvornår klagen behandles på klagerådet. Klagerådet afholder møde hver måned.

Ledsagerordning, social pædagogisk bistand, støttepersonsordning eller lignende hjælp

Svar gives inden for 6 uger. Der afholdes løbende visitation til disse foranstaltninger.

Kontanthjælp

Svar gives senest 10 arbejdsdage efter første samtale og nødvendig dokumentation er modtaget.

Merudgift til voksne med varigt nedsat funktionsevne

Svar gives inden for 3 måneder

Merudgiftsydelser - børnehandicapområdet

Svar gives inden for 6 uger.

Midlertidige eller varige botilbud

Svar gives inden for 3 måneder v. førstegangs visitation. Der afholdes visitation til disse foranstaltninger hver 3. uge.

Pension - ansøgning om folkepension

Kommunen påser, at de borgere, der står foran at opfylde alderskriteriet, får tilsendt ansøgningsskema og vejledningsmateriale et par måneder, før de har mulighed for at søge folkepension.

Det fremgår af loven, at borgeren selv er ansvarlig for at indgive ansøgning om folkepension, såfremt han ønsker at modtage folkepension, når han opnår alderen dertil.

Folkepension udbetales månedsvis bagud fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om folkepension, og at lovens betingelser er opfyldt.

Pension - forhøjelse og ændring af

Der sendes en kvitteringsskrivelse indenfor 14 dage efter modtagelsen af ansøgningen.

Personlige tillæg

Svar gives inden for 4 uger efter modtagelsen af ansøgningen, hvilket bliver oplyst ved kvitteringsskrivelsen. Ved personlig henvendelse informeres under samtale.

Plads i dagtilbud - aktindsigt

Indenfor 10 dage, ellers brev med oplysning om forventet tidshorisont.

Plads i dagtilbud - ankesager

Indenfor 14 dage revurderes sagen.

Plads i dagtilbud - bekræftelse på at ansøgning til ventelisten er modtaget

Svar indenfor 14 dage, hvori indgår bekræftelse på til hvilket dagtilbud barnet er skrevet på venteliste.

Plads i dagtilbud - egenbetaling / tilskud / forældrebetaling

Svar gives inden for 14 dage.

Plads i dagtilbud - klager

Svar gives inden for 14 dage.

Plads i dagtilbud - ansøgning om opprioritering

Svar gives inden for 14 dage fra nødvendig dokumentation er modtaget.

Plads i dagtilbud - overflytning

Svar gives inden for 14 dage.

Plejebolig og beskyttet bolig - ansøgning til

Ved modtagelse af ansøgning fremsendes kvitteringsskrivelse samt pjece med oplysning om bevillingskriterier samt sagsgang. Sagsbehandlingsfristen er 4 uger inden sagen skal være forelagt visitationsudvalget.

Plejevederlag til terminalpatienter - bevilling af

Personer som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til at få godtgørelse for tabt arbejdsindtægt (plejervederlag), umiddelbart efter terminalerklæring foreligger.

Revalidering

Tidsfrist kan ikke fastsættes. Der arbejdes efter gældende lovgivning, Lov om aktiv beskæftigelsesindsats og Forvaltningsloven. Sagsbehandlingstid vil afhænge af den individuelle sag.

Skånejob m. løntilskud

Der sendes en kvitteringsskrivelse indenfor 14 dage efter modtagelsen af ansøgningen om overdragelsen til revalidering eller førtidspension.

Specialbørnehave

Svar gives inden for 2 måneder. Der afholdes visitation til denne foranstaltning hver 3. uge.

Sygedagpenge (lønmodtager)

Senest 10 arbejdsdage fra nødvendig dokumentation er modtaget.

Sygedagpengerefusion (til arbejdsgiver)

Senest 15 arbejdsdage fra nødvendig dokumentation er modtaget.

Tabt arbejdsfortjeneste - børnehandicapområdet

Der er en sagsbehandlingstidsfrist på 6 uger. Der er altid en individuel prioritering i disse sager.

Ældreboliger, ansøgning til

Ved modtagelse af ansøgning fremsendes inden 14 dage kvitteringsskrivelse samt pjece med oplysning om bevillingskriterier samt sagsgang. Herefter indsamles relevante informationer, hvorefter der afholdes visitation. Visitationen foretages typisk hver. 14 dag.