Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ny lokalplan for Avedøre Holme

Kommunalbestyrelsen har den 28. maj 2019 besluttet at igangsætte arbejdet med et nyt plangrundlag for erhvervsområdet Avedøre Holme. Der skal både ske ændringer i kommuneplanen og vedtages en ny lokalplan til erstatning for den gældende Lokalplan 507.

Læs om ny lokalplan for Avedøre Holme

Baggrunden for ny lokalplan

Fingerplanen fastlægger, at erhvervsområdet Avedøre Holme fremover skal anvendes til og planlægges for produktionsvirksomheder, herunder transport- og logistikvirksomhed. Fingerplan 2019 fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet. Ny planlægning skal ske i overensstemmelse med fingerplanen.

Med Fingerplan 2019 har Hvidovre Kommune mulighed for at udarbejde en ny lokalplan, der tager hensyn til de eksisterende virksomheders drifts- og udviklingsbehov.

Den nye lokalplan forudsætter, at der samtidig sker ændringer i kommuneplanen.

Input til ny lokalplan

Hvidovre Kommune ønsker de bedste rammevilkår for virksomhederne på Avedøre Holme. Derfor skal alle virksomheder og grundejere skal have mulighed for at bidrage til udarbejdelsen af den nye lokalplan. 

Lokalplanen fastlægger hvordan området skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til, og hvor meget der må bygges. Den kommende lokalplan kan derfor have direkte indflydelse på de enkelte virksomheders fysiske udviklingsmuligheder.

Eksisterende lovlige virksomheder, som ikke er produktionsvirksomheder, herunder transport og logistikvirksomhed, kan fortsat være på Avedøre Holme.

Hen over sommeren 2019 var det muligt at sende bemærkninger og forslag til lokalplanens indhold. Der indkom i alt seks bidrag i denne forbindelse. Du kan læse de indkomne bidrag her:

Samlede input til lokalplan for Avedøre Holme (pdf)

Tirsdag den 18. juni 2019 blev der afholdt et dialogmøde for grundejere og virksomheder i området om den kommende nye lokalplan, hvor man kunne høre baggrunden for og formålet med lokalplanen samt mulighederne for at få indflydelse på planens indhold.

Slides fra dialogmøde den 18. juni 2019 (pdf)

Foreløbig tidsplan for planlægningen

  • Vedtagelse af Planstrategi 2019 i kommunalbestyrelsen den 26. maj 2020.
  • Udarbejdelse af ny lokalplan for Avedøre Holme i perioden fra maj til august 2020.
  • Vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplanforslag i kommunalbestyrelsen den 29. september 2020.
  • Forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i otte uger i oktober - november 2020.
  • Forslag til Lokalplan 518 for erhvervsområdet Avedøre Holme sendes i  offentlig høring i otte uger i oktober - november 2020.
  • Opsamling af høringssvar fra forslagene til nyt plangrundlag i december 2020.
  • Kommuneplantillæg og lokalplan vedtages endeligt i februar 2021.
  • Kommuneplantillægget og lokalplanen bliver offentligt bekendtgjort i marts 2021.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan gælder for et mindre og lokalt område og fastlægger forholdsvis detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden, hvad det må bruges til og hvor meget der må bygges. Bestemmelserne i en lokalplan skal have hjemmel i planloven og være så præcist og entydigt formulerede, at det er tydeligt hvad der gælder.

Lokalplanen skal bruges, når man fremover vil lave ændringer på ejendommene, enten ved at bygge eller ændre anvendelsen. Lokalplanen medfører ikke handlepligt, og den eksisterende, lovlige bebyggelse og anvendelse af ejendommene vil fortsat være lovlig uanset lokalplanens indhold. Lokalplanen er dog direkte retligt bindende for ejere og brugere.

Lokalplanen må ikke være i strid med kommuneplanens rammebestemmelser og retningslinjer.

Kommuneplanen er den overordnede fysiske plan, som omfatter hele Hvidovre Kommune. Den fastlægger hovedstrukturen, dvs. i hvilke områder der skal være boliger, erhverv, butikker, grønne områder, veje mv. og opstiller retningslinjer for arealanvendelsen i disse områder. Kommuneplanen fastlægger desuden rammerne for den detaljerede lokalplanlægning.

Kommuneplanen skal være i overensstemmelse med de statslige interesser i planlægningen. På grund af de særlige forhold og interesser i hovedstadsområdet har Erhvervsstyrelsen fastlagt de overordnede principper for byudvikling og rekreative hensyn med videre i et landsplandirektiv kaldet Fingerplan 2019.