Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Transport og handicap

Handicapkørsel
Har du et varigt psykisk eller fysisk handicap, kan du søge kommunen om støtte og hjælp til transportmidler.
Flextrafik er fritidskørsel med handicapbusser, for dig der ikke kan benytte offentlige transportmidler.
Pr. 1. marts 2016 kan du benytte flextrafik til alle kørselsformer, herunder fornøjelser samt behandlingstilbud så som tandlæge, læge m.fl.

Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Din funktionsnedsættelse skal være af en så væsentlig grad, at du er afhængig af en bil for at:

 • opnå eller fastholde et arbejde
 • gennemføre en uddannelse
 • deltage i aktiviteter

Kommunen vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Desuden vil kommunen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes bedre på anden vis, fx individuel handicapkørsel.

Støtten bliver givet som et rentefrit lån inden for en ramme på 179.000 kr. (2016) . Hvis din nedsatte funktionsevne gør, at det er nødvendigt at købe en større bil, end det almindelige lån dækker, kan du søge om et ekstra rente- og afdragsfrit tillægslån, som svarer til den dyrere bil.

Du kan også søge om tilskud til automatgear, som kan gives, hvis:

 • bilen er under et år gammel
 • bilen er indrettet med automatgear fra fabrikken.

Tilskuddet til automatgear er på maksimalt 24.899 kr. (2016).

Dine økonomiske forhold har ikke betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller for lånets størrelse. Men dine økonomiske forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er skattefri.

Du søger om støtte til bil i kommunen.

Du kan læse mere om støtte til bil hos Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede, DUKH.

Forældre og plejeforældre til et barn med handicap kan også søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap. Forældrene/plejeforældrene kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger. Derfor er det også barnets funktionsevne, kørselsbehov mv., der er afgørende for, om I kan få støtte til køb af en bil.

På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside og i guiden fra Den Uvildige Konsulentordning for Handicappede - DUKH - kan du læse om reglerne for støtte til bil.

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgning

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Priser
 • udstedelse af parkeringskort koster 425 kr. (2016)
 • fornyelse af parkeringskort koster 250 kr. (2016)
 • udstedelse som følge af bortkomst eller som følge af, at indehaveren af andre grunde anmoder om udskiftning af parkeringskort, koster 250 kr. (2016)
Gyldighed

Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt.

Klage

Du kan inden fire uger efter afgørelsen klage til Rigspolitichefen.

Du kan søge om at få rabat, når du skal køre over Storebæltsbroen. Det hedder Storbælt Handicap. Prisen for en enkelttur med rabat er 178,60 kr. (2015) og 182,40 kr. (2016).

Oven i de 5 procent BroBizz-rabat, som alle kan få, kan du som borger med handicap få yderligere 20 procent rabat (2016).

 • Du skal først have en BroBizz-aftale. Det koster 200 kr. (2016) i depositum.
 • Derefter søger du om en Storebælt Handicap-aftale hos Danske Handicaporganisationer.

Hvis du er bevægelseshæmmet eller har et psykisk handicap kan du søge om et ledsagekort til kollektiv transport med tog, metro og busser. Ledsagekortet giver dig ret til at køre på en børnebillet og medtage en ledsager på en børnebillet.

Kortet koster 200 kr. (2016) og er gyldigt i tre år. Du skal selv søge igen, når kortet skal fornyes, men hvis du har en varig funktionsnedsættelse, behøver du ikke sende ny lægelig dokumentation.

Det er Brugerservice hos Danske Handicaporganisationer, som administrerer ordningen, og det er der, du kan få svar på dine spørgsmål og kan søge om kortet.

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært eller umuligt for dig at færdes, kan du søge om at låne en kørestol, en eldreven kørestol, en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen. Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler.

Kørekort ikke nødvendigt

Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående. Elscootere, elcykler og elkørestole betragtes som cykler. Du behøver ikke et kørekort, hvis du kører under 30 km/t.

 • Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet.
 • Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.

På borger.dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis du er bevægelseshæmmet, synshandicappet, har fødevareallergi eller andet kan du også rejse med fly. Du skal forberede rejsen i lidt bedre tid og give fly- eller rejseselskabet og lufthavnen besked om dine behov.

Trafikstyrelsen oplyser om:

 • rejseplanlægning
 • at komme rundt i lufthavnen
 • at komme ombord i flyet
 • om ankomsten
 • om dine rettigheder samt
 • om reglerne for erstatning af dine hjælpemidler, hvis de bliver beskadiget.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere her på borger.dk om at søge aktindsigt.

Flextrafik 

Hvem kan få Flextrafik

Du skal være fyldt 18 år, være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel, som er bevilget af kommunen.

Kørsel til besøg eller kulturelle aktiviteter

Handicap-ordningen dækker kørsel til fritidsformål. Det kan for eksempel være besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Reglen stammer fra det lovgrundlag, som den individuelle handicapkørselsordning bygger på. Der køres alle årets dage og hele døgnet.

Landsdækkende rejser

Flextrafik kan hjælpe med at arrangere en rejse til Fyn eller Jylland fra dør til dør. Du skal bestille rejsen senest fem hverdage før, du vil af sted. Du bliver kørt til en handicapvenlig togstation, hvor DSB’s personale hjælper dig ind og ud af toget. Når du er fremme ved ankomststationen, bliver du hjulpet af toget. En lokal vognmand kører dig til dit bestemmelsessted. Ud over prisen for turen med Flextrafik skal du selv betale togbilletten og turen med den lokale vognmand.

Landsdækkende rejser bestilles i Flextrafiks administration på telefon 7026 2727 / tast 3.

Du kan køre 104 ture om året

Som bruger af Flextrafik handicapkørsel kan du køre højst 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis du får behov for at køre mere end 104 ture i et kalenderår, skal du søge via din kommune, som i særlige tilfælde har mulighed for at visitere til flere ture. Hvis du ikke har brugt alle turene den 31. december, kan de resterende ture ikke overføres til det næste år.

Du kan tage en ledsager med gratis

Du kan have en gratis ledsager med efter visitation fra kommunen. Flextrafik kan i særlige tilfælde stille krav om, at der ved den praktiske udførsel af kørslen altid skal medbringes en visiteret ledsager. Vær opmærksom på, at din ledsager ikke selv må have brug for hjælp og være handicapkunde hos Flextrafik.

Særligt busser til folk med kørestole

Hvis du bruger kørestol, bliver du kørt med særligt indrettede busser. Busserne har lift, så det er nemt at komme ind og ud.

Krav til kørestole

Din kørestol må ikke være over 140 cm lang, og den samlede vægt for bruger samt kørestol må ikke overstige 400 kg. Elektriske kørestole kan vi desværre ikke transportere på trapper, men hvis du med chaufførens hjælp kan skifte til en transportstol, stiller vi en til rådighed for dig. Kørestole bliver og skal være forsvarligt fastspændt i bussen. Alle passagerer skal spændes fast med sikkerhedssele.

Flextrafik transporterer ikke bårer og tager heller ikke køretøjer med forbrændingsmotor med.

Op og ned ad trapper

Busserne er indrettet med en trappemaskine, som gør det nemt at komme op og ned ad trapper med en manuel kørestol. Når du bruger trappemaskinen, skal du være spændt fast med mavebælte. Trappetransport kan ske op til 5. sal, og af hensyn til sikkerheden er der nogle krav, som skal være opfyldt:

 • Din kørestol skal have en hjulbredde på mindst 37 (indvendig) og højst 63 cm (udvendig)
 • Hvis der er monteret bøjler, anti-vip eller lignende bag på kørestolen, skal det kunne afmonteres uden brug af værktøj
 • Du og din kørestol må ikke veje mere end 120 kg tilsammen
 • Trinhøjden på trappen må ikke overstige 20 cm, og trindybden skal være mindst 11 cm
 • Der må ikke være løse tæpper på trappen
 • Trappen skal være fri for is og sne.

Selvom din kørestol og trappen opfylder kravene, kan der være forhold, som gør, at trappetransport ikke er forsvarlig. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at ringe til Flextrafiks administration på telefon 7026 2727 / tast 3.

Flextrafik har faste holdepladser

Ved hospitaler og andre institutioner har Flextrafik faste holdepladser, hvor du bliver sat af og hentet. Du får i forvejen at vide, hvor den faste holdeplads er. Du bliver ikke fulgt til afdelingen, men til og fra en aftalt indgang. Hvis du skal køres til bus, tog, fly eller færge, bliver du kørt til og fra vores faste holdeplads på stedet.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om handicapbiler, kørestole og trehjulede knallerter i 'Lov om social service' på Retsinformations hjemmeside. § 114 handler om støtte til bil.

På Retsinformations hjemmeside kan du læse bekendtgørelsen samt vejledningen.

Du kan læse om reglerne for parkeringskort for personer med handicap i bekendtgørelsen.