Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Orlov til pasning af syge og døende pårørende
Du kan søge plejeorlov, hvis du har en nærtstående, der er alvorligt syg, eller hvis du har en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

Plejeorlov til nærstående, til en med handicap eller alvorlig sygdom

Hvis du har en nærtstående, som har et stort pleje- og pasningsbehov, svarende til et fuldtidsarbejde eller ophold på en institution, kan du passe og pleje din nære i op til 6 måneder. Du skal, forud for ansættelsen, have tilknytning til arbejdsmarkedet, og ønske at passe din nære, samt have kompetencerne til at varetage plejen. Din nære skal have en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse og være hjemmeboende. Du skal varetage alle praktiske og plejemæssige opgaver i hjemmet.

Løn under orlov

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i. Du kan ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

 

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

  • at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
  • at den døende skal have et plejebehov
  • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
  • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
Betingelser for at få plejevederlag

Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en administrativ medarbejder eller af en visitator efter et visitationsbesøg. Visitatoren vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved sygdom.

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.

Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse - fx for at aflaste den pårørende. Du mister ikke et plejevederlag, fordi den døende er midlertidigt indlagt.

Hvis du bliver bevilliget orlov til at passe en pårørende, kan du efter aftale med din arbejdsgiver dele pasningen op i kortere perioder af mindst en måneds varighed. Pasningsperioden kan også forlænges med op til tre måneder efter fornyet ansøgning.

Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 22.999 per måned (2019). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.

Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende.

PASNING AF nærtående døende 

Plejevederlag til nærstående døende

Plejevederlag tildeles borgere, der ønsker at varetage omsorg for en nærtstående terminalt sygborger. Formålet med ordningen er, at du som terminalt syg borger har et alternativ til hospiceophold eller andet døgnophold, og dermed har mulighed for at modtage omsorg og/eller pleje af dine nærtstående i dine hjemlige omgivelser. 

Den døende skal have en terminalerklæring, som er udarbejde af behandlende læge.

Hvem kan modtage plejevederlag?

Plejevederlaget kan modtages af din ægtefælle, samlever, børn, forældre eller andre med så tæt tilknytning, at det er nærtliggende, at omsorgen varetages af den pågældende. Den pårørende skal være over 18 år, men ikke pensionist. I skal alle være indforståede med etableringen af plejeforholdet.

Lovgivning

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i Serviceloven.

Reglerne om plejevederlag er beskrevet i § 119 i Serviceloven.

De aktuelle satser fremgår af den årlige vejledning.