Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Hjemmehjælp

Hjemmehjælp er et tilbud til dig, som på grund af midlertidige eller varige problemer med helbredet ikke kan klare den personlig pleje eller de praktiske gøremål i dit hjem. For at modtage hjælp til de praktiske gøremål, er det en forudsætning, at andre som bor i dit hjem ikke kan udføre disse opgaver

Find det hurtigt

Om hjemmehjælp i Hvidovre Kommune

Hvordan søger jeg hjemmehjælp i Hvidovre Kommune

Hvis du, din familie, din læge eller hospitalet vil søge hjemmehjælp, kontakter I Visitationen.

Du kan kontakte os på tlf. 3639 2880 eller på e-mail visitationen@hvidovre.dk

Efter vi har modtaget din henvendelse bliver du kontaktet af en visitator, så I sammen kan aftale, hvornår det passer dig at få et besøg. Ved besøget vurderer visitator i samarbejde med dig, dit behov for hjemmehjælp. Når du er visiteret til hjælp, vil du som udgangspunkt få besøg af en visitator en gang om året. Ved dette  besøg vil visitator, i samarbejde med dig, revurdere dit behov for hjælp.

Når visitatorerne træffer en afgørelse, har de altid foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Det vil sige, at afgørelsen tager højde for den situation, du står i, og de muligheder, du har for at komme til at fungere bedre i hverdagen. Derudover indgår det også i vurderingen, om du har pårørende i hjemmet, som kan hjælpe til i hverdagen.

Rehabiliteringsforløb

Med den seneste ændring af lovgivningen på hjemmehjælpsområdet skal alle kommuner tilbyde rehabiliteringsforløb. Hvis du får eller søger om hjemmehjælp, skal kommune vurdere, om rehabilitering er noget for dig. Det er det, hvis forløbet kan forbedre din funktionsevne og dermed give dig bedre mulighed for at klare hverdagen selv.

Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp bevilges ud fra en rehabiliterende tanke om, at hjælpen på kortere eller længer sigt gør dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt.

Uanset hvilken leverandør du vælger, er det helt centralt, at den hjælp, du får som borger, gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder at:

  • Medarbejdernes opgave i høj grad er at motivere og støtte dig med udgangspunkt i deres faglige viden på området
  • Det er en tværfaglig indsats, som blandt andet omfatter visitator, medarbejdere fra hjemmeplejen, ergoterapeuter og sygeplejersker
  • Indsatsen bygger på borgerens aktive medvirken og på samarbejdet om at nå dit mål - frem for at medarbejderne udfører de opgaver, som du ikke er i stand til at klare selv

Hvem kan jeg vælge som leverandør af hjemmehjælp?

Hvidovre Kommune har godkendt følgende leverandører til levering af praktisk hjælp og personlig pleje:

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har et handicap eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffer din kommune på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • personlig pleje
  • praktiske opgaver i hjemmet     

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du skal kontakte din kommune for at søge om hjemmehjælp. Det kan du gøre ved at ringe til visitationen i kommunen.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Kommunen skal også overveje muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne. Kommunens afgørelse skal skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få i din kommune, hvis du får behov for personlig og praktisk hjælp.

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m. 

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om hjemmehjælp, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Kontaktoplysninger

Hjemmeplejen i Hvidovre Kommune

Tlf. 2550 2650

Telefontider: 07:30-15:30 mandag til fredag.

Øverste leder for Hjemmeplejen og Sygeplejen: Pernille Haaning
SU-chef og daglig leder for Hjemmeplejen: Erik Jensen
Daglig leder af Sygeplejen: Kathe Anette Baasch Jalsing

Sygeplejevisitation

Tlf. 2080 2650

Telefontider: 08:00-14:00 mandag til fredag.

Inkontinenssygeplejerske

Tlf. 2080 2650

Telefontider: 13:00-14:00 tirsdage og torsdage.

Privat leverandør, Human Care A/S

Tlf. 3616 6100

Telefontider: Hverdage 10:00-14:00

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation: