Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelse
Den vigtigste måde at beskytte naturen på er ved at beskytte naturområderne. Når man beskytter naturområderne, beskytter man også alle dyre- og plantearterne, landskabet og vores muligheder for at nyde naturen.

Naturfredning

Naturfredning skal beskytte og udvikle natur samt landskabelige og kulturhistoriske værdier

Natura 2000

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Vådområder

Nogle vådområder er beskyttede og må ikke ændres uden tilladelse fra kommunen

Strandenge

Strandenge er en beskyttet naturtype, der ikke må ændres uden tilladelse fra kommunen

Beskyttelseslinjer

Der er en beskyttelseslinje omkring åer, søer, strande, skove, kirker og fortidsminder. Det betyder, at du skal have tilladelse, hvis du f.eks. vil bygge, plante, ændre terrænet eller sætte hegn op inden for denne linje.

Giftfri Kommune

Hvidovre Kommune er kommet med i kampagnen Giftfri Have