Hjemmehjælp

Hjemmehjælp er et tilbud til dig, som på grund af midlertidige eller varige problemer med helbredet ikke kan klare den personlig pleje eller de praktiske gøremål i dit hjem. For at modtage hjælp til de praktiske gøremål, er det en forudsætning, at andre som bor i dit hjem ikke kan udføre disse opgaver

Find det hurtigt

Om hjemmehjælp i Hvidovre Kommune

Hvordan søger jeg hjemmehjælp i Hvidovre Kommune

Hvis du, din familie, din læge eller hospitalet vil søge hjemmehjælp, kontakter I Visitationen.

Du kan kontakte os på tlf. 3639 3830 eller på e-mail visitationen@hvidovre.dk

Efter vi har modtaget din henvendelse bliver du kontaktet af en visitator, så I sammen kan aftale, hvornår det passer dig at få et besøg. Ved besøget vurderer visitator i samarbejde med dig, dit behov for hjemmehjælp. Når du er visiteret til hjælp, vil du som udgangspunkt få besøg af en visitator en gang om året. Ved dette  besøg vil visitator, i samarbejde med dig, revurdere dit behov for hjælp.

Rehabiliteringsforløb

Med den seneste ændring af lovgivningen på hjemmehjælpsområdet skal alle kommuner tilbyde rehabiliteringsforløb. Hvis du får eller søger om hjemmehjælp, skal kommune vurdere, om rehabilitering er noget for dig. Det er det, hvis forløbet kan forbedre din funktionsevne og dermed give dig bedre mulighed for at klare hverdagen selv.Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp bevilges ud fra en rehabiliterende tanke om, at hjælpen på kortere eller længer sigt gør dig i stand til at klare så mange opgaver som muligt.

Hvem kan du vælge som leverandør af hjemmehjælp

Hvidovre Kommune har godkendt følgende leverandører til levering af praktisk hjælp og personlig pleje:

 

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, om den ældre er berettiget til at modtage hjemmehjælp.

Du kan få flere oplysninger på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside:

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • praktiske opgaver i hjemmet
  • personlig pleje

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du kan inden for bestemte rammer selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

Du skal kontakte kommunen og søge om hjemmehjælp.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen har ikke pligt til fx at levere hjælp i et bestemt antal timer. Den konkrete service besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning.

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen.

Hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, kan du efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Du kan finde oplysninger om leverandører på Socialstyrelsens "Fritvalgsdatabasen".

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du har behov for. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Hvad der er rimelig frist besluttes af kommunen.

Hvis du modtager hjemmehjælp, har du ret til en fast kontaktperson i kommunen, som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål til hjemmehjælpen. Kommunen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp oplyse dig om, hvem du kan kontakte.

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation: