Hjemmehjælp

Luk alle
Åbn alle

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har et handicap eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffer din kommune på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • personlig pleje
  • praktiske opgaver i hjemmet     

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Hvis du, din familie, din læge eller hospitalet vil søge hjemmehjælp, kontakter I Visitationen.

Du kan kontakte os på tlf. 3639 2880 eller på e-mail: visitationen@hvidovre.dk

Efter vi har modtaget din henvendelse bliver du kontaktet af en visitator, så I sammen kan aftale, hvornår det passer dig at få et besøg. Ved besøget vurderer visitator i samarbejde med dig, dit behov for hjemmehjælp. De indsatser du får tilbudt er rehabiliterende og du forventes derfor selv at bidrage i det omfang det er muligt. Hvidovre Kommune kan tildele dig støtte på baggrund af en faglig vurdering af hvad du har brug for støtte til og hvilke opgaver du selv kan klare. Når du er visiteret til hjælp, vil du som udgangspunkt få besøg af en visitator en gang om året. Ved dette  besøg vil visitator, i samarbejde med dig, revurdere dit behov for hjælp.

Når visitatorerne træffer en afgørelse, har de altid foretaget en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Det vil sige, at afgørelsen tager højde for den situation, du står i, og de muligheder, du har for at komme til at fungere bedre i hverdagen. Derudover indgår det også i vurderingen, om du har pårørende i hjemmet, som kan hjælpe til i hverdagen.

I et rehabiliteringsforløb arbejder du sammen med kommunens medarbejdere på at genvinde dine færdigheder. Et rehabiliteringsforløb bliver sammensat individuelt. Under forløbet vil et team af social- og sundhedsfaglige medarbejdere støtte dig til at blive bedre til de opgaver, som du har vanskeligt ved at klare i hverdagen. Når du har været igennem dit forløb, evaluerer I sammen, om du har nået dine mål. Herefter vurderer kommunen, om du fortsat har brug for hjælp og i så fald hvilken hjælp.

Uanset hvilken leverandør du vælger, er det helt centralt, at den hjælp, du får som borger, gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder at:

  • Medarbejdernes opgave i høj grad er at motivere og støtte dig med udgangspunkt i deres faglige viden på området
  • Det er en tværfaglig indsats, som blandt andet omfatter visitator, medarbejdere fra hjemmeplejen, ergoterapeuter og sygeplejersker
  • Indsatsen bygger på borgerens aktive medvirken og på samarbejdet om at nå dit mål - frem for at medarbejderne udfører de opgaver, som du ikke er i stand til at klare selv

Hvidovre Kommune har godkendt følgende leverandører til levering af praktisk hjælp og personlig pleje:

Tøjvask er en ordning, hvor du får vasket dit tøj hos den af kommunens to vaskeleverandører, som du vælger. Vaskeleverandøren afhenter tøjet på din bopælsadresse og leverer det rent tilbage senest én uge efter. Hvidovre Kommune kan tildele dig støtte til tøjvask på baggrund af en konkret og individuel vurdering.

Der ydes som udgangspunkt hjælp til tøjvask hver 14. dag. Der er forudbetaling på tøjvaskeordningen. Betalingen bliver løbende reguleret f.eks. ved indlæggelse på hospital eller hvis du pauserer ordningen i forbindelse med afholdelse af ferie. Du er selv forpligtiget til at melde afbud til tøjvaskeleverandøren, hvis du ønsker pausering. Kører leverandøren forgæves, vil du bliv opkrævet vanlig betaling af tøjvask. 

Du kan læse mere om tøjvask i Hvidovre Kommunes kvalitetsstandard:

Hvis du ikke selv kan foretage dine indkøb, og heller ikke er i stand til at bestille dine varer over internettet, har du mulighed for at ansøge om at blive tilmeldt en indkøbsordning. Du vil få udleveret et varekatalog til brug for bestilling. I særlige tilfælde kan du få hjælp til at skrive indkøbsliste, bestille varer og sætte varer på plads, når de er ankommet til din bolig. Varerne leveres en gang om ugen. Leverandøren oplyser dig om hvilken dag og på hvilket tidspunkt, varerne kommer. Hvidovre Kommune kan tildele dig denne ydelse på baggrund af en konkret og individuel vurdering.