Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Spørgsmål & svar

Her kan du finde svar på mange af de spørgsmål, man som forældre sidder med

Spørgsmål & Svar om Folkeskolereformen

Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft?

Reformen trådte i kraft 1. august 2014. 

Hvor mange timer skal mit barn gå i skole efter 1. august 2014?

Efter sommerferien 2014 vil længden på dit barns skoledag ændre sig.

Indskoling Mellemtrin Udskoling
Obligatoriske timer pr. uge 28 timer 30 timer 33
Lektiehjælp og faglig fordybelse 2 timer 3 timer 2
Timer i alt pr. uge 30 timer 33 timer 35

Gennemsnit pr. skoledag

 

 

 

6 timer

fx kl. 8-14

 

 

 

Ca. 6,5 timer

fx kl. 8-14 (2 dage) & 8-15 (3 dage)

 

 

 

7 timer

fx kl. 8-15

 

 

 

Dit barn får i gennemsnit en skoledag på (inkl. tid til lektiehjælp og faglig fordybelse)

• Indskolingen: ca. 6 timer om dagen, fx kl. 8-14
• Mellemtrin: ca. 6,5 timer om dagen, fx kl. 8-14 (2 dage) & 8-15 (3 dage)
• Udskoling: ca. 7 timer om dagen, fx kl. 8-15

Den længere skoledag skyldes, at dit barn får flere undervisningstimer i både dansk, matematik, geografi, idræt og musik. Derudover bliver den understøttende undervisning også en del af den længere og mere varierede skoledag.

Hvem skal undervise mit barn?

Lærerne varetager fortsat undervisningen (fx dansk eller historie). Lærerne skal varetage den understøttende undervisning alene eller sammen med pædagoger.

Pædagogerne kan både inddrages i den fagdelte undervisning i en understøttende rolle samt varetage den understøttende undervisning alene eller sammen med en lærer (afhængigt af dit barns klassetrin). Pædagogerne skal samarbejde med, understøtte og supplere læreren i løbet af skoledagen. De kommer derfor til at spille en stor rolle i dit barns skoleliv fremadrettet.

• I 0. klasse kan pædagoguddannede varetage den fagdelte undervisning
• På 1.-3. klassetrin kan pædagoger varetage afgrænsede undervisningsopgaver og indgå i skolernes lektiehjælpstilbud
• På alle klassetrin kan pædagoger varetage den understøttende undervisning alene og indgå i skolernes lektiehjælpstilbud

Al anden undervisning står dit barns lærere for.

Hvordan samarbejder mit barns skole med lokale foreninger og virksomheder?

Skolerne skal have samarbejder med det lokale fritids- og foreningsliv og virksomheder. Eksempler er undervisningsforløb på Ungdomsskolen, besøg på lokale virksomheder og samarbejde med lokal idrætsforening om idrætsundervisningen. 

Skal mit barn have nye fag?

Reformen betyder, at fagene håndarbejde og sløjd bliver til faget håndværk og design. Faget hjemkundskab bliver til madkundskab, og faget natur/teknik bliver til naturfag.

Som noget nyt får dit barn engelsk fra 1. klasse og 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) fra 5. klasse.

Hvis mit barn skal i 5. klasse, skal det så have tysk eller fransk?

Ja, fra august 2014 skal alle elever have 2. fremmedsprog fra 5. klasse. Alle skoler skal tilbyde tysk og kan vælge at tilbyde fransk. Tilbydes begge sprog kan dit barn selv vælge, hvilket sprog det ønsker at følge. Det betyder også, at de kommende 6. klasser skal have deres andet fremmedsprog fra skolestart i august 2014.

Hvis mit barn skal i 1. klasse, skal det så have engelsk?

Ja, fra august 2014 får alle børn engelsk fra 1. klasse og frem. 

Hvad er nyt med valgfag?

Valgfag starter i 7. klasse og bliver obligatorisk.

Alle børn skal vælge mindst ét valgfag, og valgfaget skal indgå i projektopgaven i 9. klasse.

Mit barn går i specialklasse/gruppeordning, gælder reformen også her?

Ja, timetallet for fagdelt undervisning og fagrækker gælder også for børn, der modtager specialundervisning i specialklasser, på specialskoler, i dagbehandlingstilbud eller anbringelsessteder.
Der er ikke mulighed for generelt at fravige den fastsatte undervisningstid hverken for specialskoler eller specialklasser.

Skoledagen vil fortsat blive tilrettelagt fleksibelt, da det er vigtigt at skabe trygge og gode rammer for børn med særlig behov. Spørg på dit barns egen skole, hvordan de tilrettelægger den sammenhængende dag.

Der vil fortsat være mulighed for, at dit barn ifølge lægeerklæring kan få nedsat undervisningstiden på grund af sygdom.

Hvornår skal mit barn møde om morgenen?

Som noget nyt ringer klokken ringer ind til time kl. 8.00. Du kan se ringetider og frikvarterer på dit barns skoleskema og på skolens hjemmeside, når skoleskemaet er klar.

Bliver der lavet om på lektioner, ringetider og frikvarterer?

Børnene får et skoleskema som altid. Som noget nyt ringer klokken ringer ind til time kl. 8.00. Du kan se ringetider og frikvarterer på dit barns skoleskema og på skolens hjemmeside.

 

Bliver ferieåret anderledes?

Ferieåret bliver ved med at være, som I kender det.

Hvad er understøttende undervisning?

Den understøttende undervisning er en ny del af alle børns skoleskema. Den understøttende undervisning skal understøtte læringen i den fagdelte undervisning.

Den understøttende undervisning skal ikke ses som et ”ekstra fag” men nærmere som en ressource, der bl.a. stiller skarpt på børnenes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Børn lærer forskelligt, og den understøttende undervisning giver mulighed for varierende læringsmiljøer og læringsmetoder. Det betyder eksempelvis, at lærere og pædagoger kan benytte sig af forskellige læringsmiljøer uden for klasselokalet.

Hvor meget tid er der til den understøttende undervisning pr. uge?

Det er forskelligt fra klassetrin til klassetrin. Tiden til den understøttende undervisning vil fremgå af dit barns skema.

Skal mit barn have 45 min. bevægelse hver dag? Og kræver det idrætstøj og bad hver dag?

Alle børn får i gennemsnit 45 minutters motion og bevægelse om dagen. De 45 minutter er inkl. idrætstimerne og skal ses som et gennemsnit over et skoleår, da der fx kan være temadage og/eller -uger, hvor bevægelse er i fokus, eller perioder, hvor der er travlt med andre aktiviteter, og der derfor ikke er lagt bevægelse ind i skoledagen.

Der kan både være tale om små afgrænsede aktiviteter, der lægges ind efter behov, fx når børnene har siddet stille længe og har brug for et skift for at sikre et godt læringsmiljø. Men idrætstimerne indgår også, og her vil børnene både skulle medbringe idrætstøj og håndklæde, som de plejer.

Hvad indeholder det nye tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse?

Alle skoler skal have et tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse. Alle børn skal have mulighed for at få hjælp til deres lektier og hjælp til at fordybe sig i emner fra den fagdelte undervisning.

I indskolingen skal børnene tilbydes lektiehjælp og faglig fordybelse svarende til ca. 2 timer om ugen, på mellemtrinnet svarende til ca. 3 timer om ugen, og ca. 2 timer om ugen i udskolingen. De nævnte timetal er inklusiv pauser.

Indtil næste folketingsvalg er det frivilligt at benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse, og lektiehjælpen skal placeres om eftermiddagen i ydertimerne, så børnene kan holde fri, hvis lektiehjælpen fravælges.

Efter næste folketingsvalg bliver det obligatorisk for børnene at deltage i lektiehjælp og faglig fordybelse.

Kan mit barn komme i SFO eller klub, hvis mit barn ikke benytter tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse?

Ja, åbningstiden i SFO’er og klubber vil blive tilpasset, så den passer med det nye skoleskema.

Får mit barn så stadig lektier for?

Ja, dit barn kan stadig få lektier for hjemme, men kan vælge at benytte tilbuddet om lektiehjælp. Dette tilbud kan eksempelvis hjælpe dit barn til bedre at forstå opgaver og give dit barn mulighed for at lave sine lektier på skolen.

Får mit barn også tid til fritidsinteresser efter skole?

Ja, men det vil også afhænge af, hvornår dit barns fritidsinteresser begynder.

I indskolingen vil dit barn senest få fri fra skole kl. 14.
På mellemtrinnet vil dit barn senest få fri fra skole kl. 15.
I udskolingen vil dit barn senest få fri fra skole kl. 15.30.

Hvad betyder reformen for mit barns SFO eller klub?

Dit barns SFO eller klub får en kortere åbningstid, fordi børnene får senere fri fra skole.

Det vil betyde, at nogle af dit barns pædagoger og medhjælpere fra fritidsordningen kommer til at være en del af skoledagen bl.a. ved at hjælpe til med den understøttende undervisning eller lektiehjælpen.

Hvad koster en plads i SFO eller klub pr. 1. januar 2015?

Taksten for de nye SFO’er i Hvidovre er 837 kr. pr. måned.   
Fritidsklub koster 370 kr. pr. måned.      
Juniorklub koster 260 kr. pr. måned.
Ungdomsklub koster 160 kr. pr. måned.