Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Privat pasningsordning

Privat pasning er, når I som forældre selv arrangerer og ansætter en privat børnepasser, eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning. Privat pasning er et alternativ til daginstitutioner og dagpleje.

Privat pasning 

Hvad er privat pasning?

Privat pasning er, når I som forældre og en privat børnepasser indgår en privatretlig aftale om pasning (pasningsaftale) af et eller flere børn. Den private børnepasser er ikke ansat af kommunen, og aflønnes direkte af jer.

Privat pasning kan varetages af en enkeltperson fx i jeres hjem, eller i en etableret privat pasningsordning i den private børnepassers hjem.

Hvis en privat børnepasser passer mere end to børn kræver det godkendelse af kommunen, uanset om det er i jeres hjem eller i en privat pasningsordning.

Privat pasning af 1-2 børn – både i jeres hjem og i den private passers hjem – kræver også godkendelse af kommunen, hvis der ydes tilskud til forældrebetalingen (se mere herom nedenfor).

Ved privat pasning må den private børnepasser højest varetage pasning af 5 børn. De maksimalt 5 børn inkluderer børnepasserens egne børn, der hjemmepasses frem til skolealderen. Varetager mere end én privat børnepasser pasningen, kan kommunen give tilladelse til, at der må passes op til 10 børn.

Kommunen skal føre tilsyn med private børnepassere, private pasningsordninger og med de pasningsaftaler, der indgås mellem jer som forældre og den private børnepasser.

Private pasning er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse om blandt andet at skulle skabe trivsel, udvikling og læring for barnet, men de er ikke omfattet af dagtilbudslovens specifikke formål for dagtilbud samt kravet om pædagogiske læreplaner mv.

Læs mere om regler for privat pasningsordninger (nyt vindue)

Pasning af egne børn 

Hvidovre Kommune giver ikke tilskud til pasning af egne børn.

Hvordan kan I få tilskud til privat pasning?

Hvis I ønsker at benytte privat pasning, giver kommunen et økonomisk tilskud fra den dag, hvor barnet har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune. Det økonomiske tilskud fra kommunen skal bruges til at aflønne den private børnepasser.

 

For at I kan få tilskud, skal Hvidovre kommune godkende den indgåede pasningsaftale mellem jer forældre og den private børnepasser, godkende børnepasseren, de fysiske rammer for pasningen og det læringsmiljø, som den private børnepasser etablerer for børnene.

 

Det er muligt at søge tilskud hvis:

 • I som forældre er bosat i Hvidovre kommune, og har børn i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder.
 • jeres barn står på venteliste til en dagtilbudsplads og har stået der mindst 3 måneder
 • pasningsperioden er mindst 3 måneder.

Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, men det maksimale tilskud pr. barn pr. måned, er 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private pasning, dog maksimalt 6.525 kr. pr. måned i 2021. Hvis I har flere børn i dagtilbud, gives der søskendetilskud. Tilbydes jeres barn pasning mindre end 37 timer om ugen, reduceres tilskuddet i forhold til timetallet. Tilskuddet reduceres også, hvis der er mere end 30 årlige lukkedage ved en gennemsnitlig åbningstid på 37 timer om ugen. Tilskuddet skal ikke medregnes i jeres skattepligtige indkomst.

 

Vær opmærksom på, at du ikke er berettiget til tilskud hvis du - eller den anden forælder - samtidig afholder barsel med det pågældende barn. Vær også opmærksom på, at reglerne i dagtilbudsloven vedrørende betaling og tilskud, herunder fripladstilskud, ikke gælder for tilskud til privat pasning.

Link til dagtilbudsloven (nyt vindue).

Hvordan ansøger I om tilskud?

For at modtage tilskud, skal I udfærdige en pasningsaftale mellem jer forældre og den private børnepasser, som kommunen skal godkende. En skabelon til pasningsaftalen findes nedenfor. Pasningsaftalen skal sendes af jer forældre eller den private passer til godkendelse via sikker post (e-Boks eller boger.dk) til Hvidovre Kommune, Daginstitutionsområdet, ”Att. Tilskud til forældrebetaling”.

 

Derefter skal I ansøge om tilskud via linket nedenfor. Vær opmærksom på, at alle parter i sagen skal godkende ansøgningen via e-Boks.

 

Ansøgning om tilskud samt pasningsaftalen, skal være Hvidovre Kommune i hænde senest den 1. i måneden før dit barn starter i privat pasning. Tilskuddet vil derefter blive indbetalt på jeres NemKonto. Hvis fx dit barn skal starte i privat pasningsordning 15. maj, skal pasningsaftale samt ansøgning om tilskud være Hvidovre Kommune i hænde senest d. 1. april.

 

Vi skal gøre opmærksom på, at der i forbindelse med tilflytning til Hvidovre Kommune, kan være forsinkelse i udbetalingen af tilskud.

Når pasningsaftalen ophører eller der er ændringer heri, skal I give Hvidovre Kommune skriftlig besked.

Ansøgning om tilskud til privat pasningsordning (nyt vindue) 

Hvem må passe vores barn?

Privat pasning kan varetages af en enkeltperson, eller i en etableret privat pasningsordning. Som forældre kan I ikke få tilskud til at passe jeres eget barn.

 

Den private børnepasser skal opfylde følgende krav:

 • være fyldt 18 år
 • have ren straffe- og børneattest
 • skal have dansk som hovedsprog – dvs. have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle børnenes dansksproglige kompetencer. Der kræves dokumentation i form af 9. klasses afgangsbevis eller en dansk 2 med karakteren minimum 2
 • skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information.
 • skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde  
 • skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed 
 • skal kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til børnepasser  
 • skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling 
 • skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog  
 • skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel 

Der gives ikke tilskud til ansættelse af au-pairs som private børnepassere. Det skyldes, at en au-pair ikke får arbejdstilladelse i Danmark, men kun opholdstilladelse. Når I som forælder ansætter en privat børnepasser, er der tale om et ansættelsesforhold, og det kræver en arbejdstilladelse.

 

I helt særlige tilfælde kan en privat børnepasser godkendes uden at opfylde kravet om dansk som hovedsprog/tilstrækkelige danskkundskaber. Det kunne fx være børn af forældre, der er "vandrende arbejdstagere", eller som opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse. Kontakt Dagplejekontoret for yderligere information.

Hvordan får vi plads i en privat pasningsordning?

Ønsker I som forældre at få jeres barn optaget i en privat pasningsordning, skal I selv henvende jer direkte til den private pasningsordning. 

 

Herefter skal I forældre indgå en skriftlig pasningsaftale med den private børnepasser, som er ansvarlig for pasningsordningen. (se skabelon til pasningsaftalen ovenfor).

En skriftlig pasningsaftale kan laves på to måder:

 1. En aftale hvor I som forældre er arbejdsgiver. Dette medfører et ansvar for de opgaver, og forpligtigelser som følger med at være arbejdsgiver. Pasningspersonen er lønmodtager.
 2. En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor I som forældre ikke har arbejdsgiverforpligtelser.

Hvordan ansætter vi en privat passer?

Hvis I selv ansætter en privat børnepasser, har I pligter og rettigheder som arbejdsgiver. I skal have et CVR-nummer, og udfylde ansættelsespapirer. I skal selv udbetale løn (også hvis børnepasseren er syg), afregne feriepenge og ATP. Arbejdsgivere skal registreres hos SKAT, som ATP-pligtig arbejdsgiver. Arbejdstilsynet kan være behjælpelige med detaljer vedrørende arbejdsmiljø. 

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod skader, hvis ansættelsen er ansat mere end 400 timer pr. år.

I skal tegne 2 forsikringer:

 1. En ulykkesforsikring, der kan tegnes i hvilket som helst forsikringsselskab.
 2. En erhvervssygdomsforsikring, der tegnes i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Hør mere om vilkår og krav for arbejdsgivere i SKAT.  

Hvordan bliver den private børnepasser og pasningsordning godkendt?

For at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at passe andres børn, skal den private børnepasser, rammerne for pasningen samt den skriftlige pasningsaftale mellem jer og børnepasseren godkendes af Hvidovre Kommune.

Ved privat pasning af 1-2 børn, hvor I ønsker tilskud til forældrebetalingen, er godkendelseskravene og -proceduren den samme som ved godkendelse af private pasningsordninger med mere end 2 børn. 

 

Dagplejekontoret i kommunen administrerer godkendelse af privat pasning. Når en privat pasningsordning eller en enkelt privat børnepasser skal godkendes, skal den private børnepasser ansøge om godkendelse via et ansøgningsskema, som kan rekvireres via Dagplejeteamet. Ansøgningen sendes via sikker post (e-Boks eller borger.dk) til Hvidovre Kommune, Daginstitutionsområdet, og anføres ”Att. Godkendelse af privat pasningsordning”.

Når dagplejekontoret har modtaget ansøgningen, kontaktes ansøgeren, og der aftales besøg med tjek af de fysiske og sikkerhedsmæssige rammer for pasningen, og hvor rammerne for etablering af et godt læringsmiljø for børnene drøftes.

 

Når en privat pasningsordning er godkendt, vil pasningsordningen modtage et godkendelsesbrev af kommunen, som er dokumentation for godkendelsen og som indgår i grundlaget for det tilsyn som kommunen fører med private pasning.

Forskellen mellem privat pasningsordning og kommunale dagtilbud

Hvidovre Kommune er ifølge dagtilbudsloven forpligtet til at oplyse om forskellen mellem private pasningsordninger og kommunale dagtilbud. Nedenfor ses de mest centrale forskelle og ligheder.

 

Private pasningsordninger

Kommunale og selvejende dagtilbud og kommunaldagpleje

Aftaleparter

Forældre og børnepasser

Forældre og kommunen

Aflønning

Forældrene

Kommunen

Fastsættelse af prisen for forældrebetaling

Pasningsordningen

Kommunen

Fastsættelse af regler om optagelse og venteliste

Pasningsordningen

Kommunen

Fastsættelse af regler om forældreindflydelse

Pasningsordningen

Kommunen

Fastsættelse af regler om lukkedage

Pasningsordningen

Kommunen

Ansvarlig for relevante forsikringer

Pasningsordningen

Kommunen

Max antal børn pr. voksen

5 børn

4 børn i dagpleje

Tilskud til forældrebetalingen

Fra 26 uger til 2 år, 9 måneder

Fra 26 uger til skolealder

Sikkerhedsgodkendelse af de fysiske rammer

Ja

Ja

Krav til hygiejne og sundhedsforhold

Ja

Ja

Krav til mad og måltider

Nej

Ja

Sprogkrav til den voksne

Ja

Ja

Krav om straffe- og børneattest uden forhold

Ja

Ja

Arbejdstilladelse (ved ikke EU-borgere)

Ja

Ja

Skærpet underretningspligt

Ja

Ja

Krav om tavshedspligt

Nej*

Ja

Krav om læringsmiljø

Ja

Ja

Krav om skriftlig pædagogisk læringsplan

Nej

Ja

Krav om sprogvurdering af barnet

Nej

Ja

Krav om pasning ved passers egen og børns sygdom

Nej

Ja

Tilbud om nødpasning ved lukkedage

Nej

Ja

Pasningsgaranti

Nej

Ja

Mulighed for friplads

Nej

Ja

*Dette skyldes, at private pasningsordninger ikke er underlagt forvaltningsloven og offentlighedsloven.

 

Link til Ramme for godkendelse + link til Pasningsaftale mellem forældre og privat passer:

Ramme for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Hvidovre Kommune (pdf)

Pasningsaftale mellem private pasningsordninger og forældre 

 

Venteliste til dagtilbudsplads

Jeres barn kan stå aktivt på venteliste til dagtilbud eller dagpleje, mens det bliver passet i en privat pasningsordning. Det betyder, at dit barn kan få tilbudt en dagtilbudsplads, mens dit barn er i den private pasningsordning.

 

Overgang fra privat pasning til kommunal anvist dagtilbudsplads

Hvis I som forældre vælger privat pasning med kommunalt tilskud i stedet for at benytte et dagtilbud, kan I få jeres barn optaget i et dagtilbud, hvis den private pasning ophører, eller hvis I ikke længere ønsker at benytte privat pasning. 
Mens barnet er indmeldt i privat pasningsordning, kan det stå aktivt på venteliste til dagtilbudsplads i Hvidovre Kommune.
En dagtilbudsplads kan ifølge Hvidovre Kommunes anvisningsregler anvises med en måneds varsel. Når I accepterer et tilbud fra pladsanvisningen om en dagtilbudsplads, bortfalder kommunens tilskud til den private pasningsordning senest fra startdatoen i dagtilbuddet. 
Vær derfor opmærksom på længden af opsigelsesvarslet i den private pasningsordning - særligt hvis opsigelsesvarslet i den private pasningsordning er på mere end en måned. I tilfælde af at opsigelsesperioden i den private pasningsordning ikke er ophørt inden barnet starter i det kommunalt anviste dagtilbud, kan I samtidigt have udgifter til både det kommunalt anviste dagtilbud og den private pasningsordning , som I selv skal afholde.