Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Sprog og sprogvurderinger

På denne side kan du læse om hvordan Hvidovre Kommunes dagtilbud arbejder med børns sprog. Du kan også finde inspiration til, hvordan du selv kan hjælpe dit barn med at udvikle sit sprog

SPROG OG sprogvurderinger af børn i dagtilbud 

Sprogvurdering

I Hvidovre kommune er det politisk besluttet at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering til 2 år (fra 3 år). Derudover ønsker vi at følge barnets sproglige udvikling, hvorfor alle børn sprogvurderes i 2 og 4 årsalderen.

Sprogvurderingerne er, sammen med de to årlige trivselsvurderinger (TOPI), en del af Hvidovre Kommunes fokus på tidlig indsats. Indsatserne skal bidrage til at sikre, at vi sætter tidligt ind med den rette støtte og vejledning, hvis der er behov for det.

Når alle børn bliver sprogvurderet, giver det pædagogerne vigtig viden, der kan understøtte udviklingen og kvalificeringen af det sproglige læringsmiljø i dagtilbuddet, som er et krav i dagtilbudsloven.

 

Hvidovre Kommunes formål med systematisk at sprogvurdere alle børn skal medvirke til at:

  • alle børn bliver styrket sprogligt og kommunikativt
  • alle børn bliver så dygtige sprogligt og kommunikativt, som de kan
  • alle børn i højere grad er parat til skole, sprogligt og kommunikativt
  • læringsuligheden mindskes

Se endvidere dagtilbudsloven §11 og §12

 

Hvorfor er det godt at sprogvurdere?

Pædagogerne får, gennem de systematiske sprogvurderinger, tidligere opmærksomhed på mulige sproglige vanskeligheder og forsinkelse i børnenes sproglige udvikling. Det giver pædagogerne mulighed for at inddrage forældre tidligt, og igangsætte en tidlig indsats i forhold til barnets kommunikative og sproglige udvikling.

Derudover giver sprogvurderingerne viden om børnenes sproglige udvikling, som anvendes til at evaluere og justere den pædagogiske praksis, så dagtilbuddet kan udvikle børnenes sproglige og kommunikative kompetencer.

 

Hvordan foregår sprogvurderingen?

Sprogvurderingen foregår på den digital platform i Rambølls Hjernen&Hjertet, hvor der kun er adgang for dagtilbuddets personale, ledere og udvalgte medarbejdere i Center for Børn og Familier.

Forud for 2 og 4 årsvurderingen vil forældre blive orienteret via brev.

 

2 årsvurderingen

I forbindelse med 2 årsvurderingen anvendes et redskab, der hedder SprogTrappen. Vurderingen foretages, når barnet er mellem 1,1 og 1,6 år.

SprogTrappen er et pædagogisk redskab, der kan anvendes udover 2 årsvurderingen. Det er udelukkende baseret på pædagogens vurderinger og kendskab til barnet. Dermed kan der foretages flere sprogvurderinger for at følge op, eller for at undersøge barnets sprog tidligere end de to år.

Vurderingen foretages af en pædagog, der har et indgående kendskab til barnet, og barnet er ikke aktivt med i vurderingen.

Vurderingen, består af en række spørgsmål, som hjælper pædagogen til at reflektere over, hvor barnet er i sin sproglige udvikling.

 

4 årsvurderingen

I forbindelse med 4 årsvurderingen anvendes et redskab der hedder Sprogvurdering 3-6.  Vurderingen foretages, når barnet er mellem 4,0 år og 4,8 år.

Sprogvurdering 3-6 består af to dele. Den ene del er opgaver, som barnet skal arbejde med sammen med en pædagog, der kender barnet. Det foregår i en nærværende og rar atmosfære, som af barnet opleves som leg. Pædagogen giver altid positiv feedback til barnet uanset barnets svar.

I den anden del af sprogvurderingen skal pædagogen vurdere barnets strategier i sproglige sammenhænge i hverdagen på baggrund af observationer og samvær med barnet.

Sprogvurdering 3-6 kan anvendes fra barnet fylder tre år til barnet starter i 0. klasse, hvor der foretages en sprogvurdering kort efter skolestart. 

Dermed kan der foretages flere sprogvurderinger for at følge op, eller for at undersøge barnets sprog tidligere eller senere end de 4 år.

 

 

Hvordan arbejdes med sprog i dagtilbuddene?

Alle dagtilbud følger Dagtilbudsloven og ét af de seks læreplanstemaer er: Kommunikation og Sprog. Arbejdet med kommunikation og sprog i dagtilbuddet tager udgangspunkt i læreplanens to nationale mål:

  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Læs mere om den styrkede pædagogiske læreplan (nyt vindue)

 

Om sprogvurdering af børn uden for dagtilbud

Hvis et barn ikke går i dagtilbud, skal der i henhold til Dagtilbudsloven, altid laves en sprogvurdering. I Hvidovre Kommune sker det, når barnet fylder 2 år. Forældre modtager et brev fra Center for Børn og Familier i e-Boks, med informationer om, hvem der skal kontaktes for en aftale om sprogvurdering.

Sprogvurderingen sker hjemme hos forældrene, og foretages af en logopæd/talepædagog.

Hvis barnet er to- eller flersproget, og sprogvurderingen peger på et behov for sprogstimulering, vil der blive tilbudt et særligt sprogstimuleringstilbud jf. dagtilbudsloven § 11 stk. 8. Tilbuddet er målrettet to- og flersprogede børn.

Hvis barnet er et-sproget, vil tilbuddene om sprogstimulering være forskellige ud fra det enkelte barns behov.

Hvidovre Kommune opfordrer alle forældre til at melde deres barn i almindeligt dagtilbud, i det tilfælde at sprogvurderingen peger på et sprogstimuleringsbehov.

Hvordan kan man som forældre styrke barnets sproglige udvikling?

Forældre er utroligt vigtige for deres barns sproglige udvikling. Inden barnet kan sige de første ord, er god øjenkontakt og imitation af barnets lyde en del af den sproglige stimulering, der foregår mellem forældre og barn. Senere kommer der læsning af bøger, snak om, hvad man ser og oplever i de nære omgivelser. Hele vejen igennem er nærvær og samtale (med og uden ord) mellem forældre og barn afgørende for, at barnet kan udvikle sit ekspressive (talte) sprog.

I Hvidovre Kommunes dagtilbud inddrages forældrene så tidligt som muligt. Forældre vil blive orienteret, når dagtilbuddet laver sprogvurdering på det konkrete barn, og/eller hvis dagtilbuddet har overvejelser vedrørende barnets sproglige udvikling. Forældre er også meget velkomne til selv at henvende sig, hvis man er bekymret, eller har spørgsmål vedrørende barnets sprog.

Hvis den obligatoriske sprogvurdering (ved 2 år) viser, at der ikke er behov for særlig opmærksomhed, vil dagtilbuddet ikke give en dybtgående tilbagemelding. Sprogvurderingen vil i alle tilfælde anvendes som viden om, hvordan pædagogerne kan udvikle og understøtte det generelle sproglige læringsmiljø i dagtilbuddet. Forældre er selvfølgelig altid velkomne til at bede om en tilbagemelding.

Herunder er forskellige links og videoer til inspiration til forældre om sprog og sprogstimulering. Forældre kan også få vejledning og hjælp i barnets dagtilbud.  

https://www.youtube.com/watch?v=8RYo8n_yosw

https://youtu.be/KO39Ubt0pKM (til flersprogede forældre),

https://www.ltk.dk/borger/dagtilbud-og-skole/trivsel-laering-og-deltagelse/saadan-kan-du-stoette-dit-barns-trivsel-og-udvikling/sprog-er-en-gave (samme video på andre sprog)

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/foraeldresamarbejde 11 små film som hvordan forældre kan stimulere deres barns sprog

https://laeseleg.dk/boghaefter/1-3aar/ her kan man finde forslag til gode bøger for de 1-3 årige

https://laeseleg.dk/boghaefter/3-4aar/ her kan man finde forslag til gode bøger for de 3-4 årige