Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Sprog og sprogvurderinger

På denne side kan du læse om hvordan Hvidovre Kommunes dagtilbud arbejder med børns sprog. Du kan også finde inspiration til, hvordan du selv kan hjælpe dit barn med at udvikle sit sprog

SPROG OG sprogvurderinger af børn i dagtilbud 

Nyt sprogvurderingsredskab

I Hvidovre Kommune arbejder vi målrettet på løfte kvaliteten i vores arbejde med at styrke udviklingen af børnenes sprog.

Som en del af dette arbejde har kommunen besluttet at fremrykke den lovpligtige sprogvurdering til 2 år (fra 3 år), og samtidig tilbyde forældre til alle børn i 2 årsalderen en sprogvurdering. Den lovpligtige sprogvurdering skal gennemføres på de børn, der formodes at have behov for særlig støtte til at udvikle sproget. Det er en del af Hvidovre Kommunes fokus på tidlig indsats, og det skal bidrage til at sikre, at vi sætter tidligt ind med den rette støtte og vejledning, hvis der er behov for det. Det at alle børn bliver sprogvurderet, giver samtidig en mulighed for pædagogerne at anvende resultaterne til opkvalificere det sproglige læringsmiljø i dagtilbuddet.

 

Hvorfor er det godt at sprogvurdere?

 • Vi får øje på sproglige vanskeligheder og forsinkelse i den sproglige udvikling tidligt. Det giver os mulighed for at inddrage jer forældre tidligt, og lave en tidlig indsats i forhold til barnets kommunikative og sproglige udvikling.

   

 • Vi får en samlet viden om børnenes sproglige udvikling, som vi anvender til at evaluere og justere vores pædagogiske praksis, så vi bliver endnu bedre til at udvikle børnenes sproglige og kommunikative kompetencer i dagtilbuddet.

 

Hvordan foregår sprogvurderingen?

Sprogvurderingen sker ved hjælp af et redskab, der hedder ”Sprogtrappen”, og pædagogerne har i løbet af 2019 og 2020 gennemført uddannelse i det ny sprogvurderingsredskab. Redskabet tager udgangspunkt i pædagogens kendskab til barnet, og barnet deltager ikke i selve vurderingen i ”Sprogtrappen”.

Det er vigtigt, at pædagogerne får rutine i at anvende redskabet, og derfor vil de i den kommende tid øve sig i at bruge det nye vurderingsredskab, så meget de kan. Inden jeres barn bliver sprogvurderet, får I besked fra dagtilbuddet.

Pædagogerne og dagtilbudsledelsen får gennem hele forløbet støtte og vejledning fra kommunens logopæder (talepædagoger), et pædagogisk vejlederteam og pædagogiske konsulenter til at få etableret rutinerne i at bruge ”Sprogtrappen”. Det gælder både selve sprogvurderingen, men også hvordan resultaterne kan anvendes i samarbejde med jer som forældre, og til at udvikle dagtilbuddets generelle sproglige læringsmiljø.

     

Lidt om sprogvurderingsredskabet - Sprogtrappen 

Vi anvender redskabet ”SprogTrappen”, og det obligatoriske tilbud om sprogvurdering for de to årige gennemføres, når barnet er mellem 22-30 måneder.

Sprogtrappen kan anvendes fra 0 år, og kan benyttes jævnligt, da den udelukkende er baseret på pædagogens vurderinger og kendskab til barnet. Dermed kan I som forældre opleve, at der vil blive lavet flere sprogvurderinger for at følge op, eller for at kigge på barnets sprog tidligere end de to år.

Se endvidere dagtilbudsloven §11 og §12

 

Hvordan arbejder vi med sprog i dagtilbuddene

I den styrkede pædagogiske læreplan, som er en del af dagtilbudsloven, er et af de seks læreplanstemaer Kommunikation og Sprog. Arbejdet i dagtilbuddet skal tage udgangspunkt i læreplanens beskrivelse af temaet og de to nationale, pædagogiske mål:

 

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

 • Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

 

I Hvidovre Kommune har vi fokus på tidlig indsats og udvikling af læringsmiljøer - også i forbindelse med Sprog og Kommunikation. Sproglige og kommunikative færdigheder er centrale i leg og samvær, som er de vigtigste arenaer for barnets udvikling og læring.

Se mere om den styrkede læreplan her

 

I Hvidovre Kommune ønsker vi gode sproglige læringsmiljøer, der er kendetegnet ved:

 • At sprogstimulering generelt foregår i dagligdagen, og ikke i specielt tilrettelagte aktiviteter, hvor få børn tages ud af fællesskabet

 • At sprogstimulering i dagtilbuddene foregår over hele dagen, i rutiner, leg og aktiviteter

 • At sprogstimulering i høj grad foregår i interaktionen mellem børn og voksne, med særligt fokus på samtalen som det bærende element

 • At der foregår højtlæsning i hverdagen

 • At der er sproglige læringsmiljøer som stimulerer børnene, f.eks. zoner hvor der er bøger af varieret indhold og et miljø som inviterer til at kigge i bøger

Hvidovre Kommune ønsker at implementeringen af systematiske sprogvurderinger og den styrkede sprogindsats vil medvirke til:

 • At alle børn bliver styrket sprogligt og kommunikativt

 • At alle børn bliver så dygtige sprogligt og kommunikativt, som de kan

 • At alle børn i højere grad er parat til skole, sprogligt og kommunikativt

 • At læringsuligheden mindskes

De sproglige læringsmiljøer foregår over hele dagen, og kan f.eks. være:

 • dialog under måltiderne

 • sætte ord på hvad børnene gør og hvad de voksne gør, f.eks. når børnene skal have tøj på

 • højtlæsning

 • fælles opmærksomhed og holde øjenkontakt, f.eks. i leg

 • udvide det børnene fortæller, f.eks. i en maleaktivitet

 • imitere de mindste børns lyde og kropssprog, f.eks. mens barnet får skiftet ble

   

Om sprogvurdering af børn udenfor dagtilbud

Hvis jeres barn ikke går i et dagtilbud, skal der i henhold til Dagtilbudsloven, altid laves en sprogvurdering af jeres barn. I modtager et brev fra Center for Børn og Familier i e-boks, med informationer om, hvem I skal kontakte for at lave en aftale om sprogvurdering.

Sprogvurderingen sker i barnets hjem, og foretages af en logopæd fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Sprogvurderingen består i:

 • Observation og leg med barnet, med udgangspunkt i sprogvurderingsredskabet Sprogtrappen (som er beskrevet i et andet afsnit)
 • Samtale med jer forældre om barnets sproglige udvikling og nuværende sproglige evner

Sprogvurderingen afsluttes med at I forældre får at vide, om der er behov for sprogstimulering, og/eller vejledning til hvordan I forældre bedst muligt kan understøtte jeres barns sprog. I nogle tilfælde vil en pædagogisk konsulent deltage.

Hvis barnet er fler-sproget, og sprogvurderingen peger på et behov for sprogstimulering, vil der blive tilbudt et særligt sprogstimuleringstilbud jf. dagtilbudsloven §11stk. 8. Tilbuddet er målrettet fler-sprogede børn. 

Hvis barnet er et-sproget vil tilbuddene om sprogstimulering være forskellige ud fra det enkelte barns behov.

Hvis logopæden(talepædagogen) vurderer, at jeres barn har brug for sprogunderstøttende aktiviteter, skal I tage imod tilbuddet eller kunne dokumentere, at barnet modtager en lignende sprogstimulering.

Hvidovre Kommune opfordrer alle forældre til at melde deres barn i almindeligt dagtilbud, i det tilfælde at sprogvurderingen peger på et sprogstimuleringsbehov.

Hvordan kan I som forældre styrke jeres barns sproglige udvikling?

Forældre er utroligt vigtige for deres barns sproglige udvikling. Inden der kommer ord, er øjenkontakt og imitation af barnets lyde en del af den sproglige stimulering, der foregår mellem forældre og barn. Senere kommer der læsning af bøger, snak på vej hjem fra vuggestue om, hvad man ser og oplever. Hele vejen igennem er nærvær og samtale (med og uden ord) mellem forældre og barn aldeles afgørende for, at barnet udvikler sig sprogligt.

I Hvidovre Kommunes dagtilbud inddrages forældrene så tidligt som muligt. I vil blive orienteret, når dagtilbuddet laver sprogvurdering på jeres barn, og/eller hvis dagtilbuddet har overvejelser vedrørende jeres barns sproglige udvikling. I er også meget velkomne til selv at henvende jer, hvis I er bekymret eller har spørgsmål vedrørende jeres barns udvikling. Hvis den obligatoriske sprogvurdering (ved 2 år) viser, at der ikke er behov for særlig opmærksomhed, vil dagtilbuddet ikke bruge ressourcer på at give en dybtgående tilbagemelding. Forældre er selvfølgelig altid velkomne til at bede om det, hvis I oplever, der er et behov.

Her er forskellige links og videoer til inspiration til jer forældre om sprog og sprogstimulering, og hvad I kan gøre. I kan også altid få vejledning og hjælp i jeres barns dagtilbud/dagpleje. Udover pædagogerne, er der i hvert dagtilbud tilknyttet en fast logopæd (talepædagog), som også kan bruges til vejledning i visse tilfælde.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8RYo8n_yosw

https://youtu.be/KO39Ubt0pKM (til flersprogede forældre),

https://www.ltk.dk/borger/dagtilbud-og-skole/trivsel-laering-og-deltagelse/saadan-kan-du-stoette-dit-barns-trivsel-og-udvikling/sprog-er-en-gave (samme video på andre sprog)

https://emu.dk/dagtilbud/forskning-og-viden/foraeldresamarbejde 11 små film som hvordan forældre kan stimulere deres barns sprog

 

https://laeseleg.dk/boghaefter/1-3aar/ her kan man finde forslag til gode bøger for de 1-3 årige

https://laeseleg.dk/boghaefter/3-4aar/ her kan man finde forslag til gode bøger for de 3-4 årige