Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Privat pasning

Børn der leger foran hus
Privat børnepasning er en ordning, hvor I som forældre selv arrangerer og ansætter en børnepasser, eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning.

Privat pasning er et alternativ til daginstitutioner og dagpleje.

Privat pasning

Hvad er privat pasning?

En privat pasningsordning er en privat ordning, hvor I som forældre og en privat børnepasser indgår en aftale om pasning af et eller flere børn. Den private børnepasser er ikke ansat af kommunen, og aflønnes direkte af jer.

Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi, og er derfor ikke omfattet af dagtilbudslovens krav til fx udarbejdelse af pædagogiske læreplaner.

Hvis I ønsker at benytte privat børnepasning, giver kommunen et økonomisk tilskud fra den dag, hvor barnet har pasningsgaranti i Hvidovre Kommune.  

Hvilke regler er forbundet med privat pasning?

Privat pasning kan som udgangspunkt foregå i jeres hjem eller hos den private børnepasser.  En privat børnepasser kan højest varetage pasning af 5 børn. Varetager mere end én privat børnepasser pasningen, kan kommunen give tilladelse til at der må passes op til 10 børn. Passes der mere end 2 børn i den private pasningsordning kræver det tilladelse fra kommunen.

Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste. I kan som forældre få et økonomisk tilskud fra kommunen, som skal bruges til at aflønne den private børnepasser..

For at få tilskud, skal Hvidovre kommune godkende den indgåede aftale, børnepasseren og de fysiske rammer.

Hvis den private børnepasningsordning godkendes, skal kommunen føre tilsyn med ordningen.

Hvordan kan vi få tilskud til privat pasning?

 

Det er muligt at søge tilskud, hvis:

 • I som forældre er bosat i Hvidovre kommune, og har børn i alderen 24 uger til 3 år.
 • Jeres barn står på venteliste til en dagtilbudsplads.
 • Der gives først tilskud fra den dag, jeres barn har opnået en pasningsgaranti i Hvidovre Kommune.

Det maksimale tilskud pr. barn pr. måned, er 75% af jeres dokumenterede udgifter til den private pasning, dog maksimalt 6.270 kr. pr. måned i 2018. Hvis I har flere børn i dagtilbud, gives der søskendetilskud (nyt vindue). Passes jeres barn mindre end 37 timer om ugen, reduceres tilskuddet i forhold til timetallet.

Der kan maksimalt gives tilskud til 3 børn pr. husstand.

Tilskuddet skal ikke medregnes i jeres skattepligtige indkomst.

Reglerne i dagtilbudsloven (nyt vindue) vedrørende betaling og tilskud, herunder fripladstilskud, gælder ikke for tilskud til privat pasning. 

  

Udbetaling af tilskud

For at modtage tilskud, skal I indsende en ansøgning om tilskud til privat børnepasning, link til ansøgnings skemaet ligger længere nede på denne side under "yderligere information". Vær opmærksom på, at alle parter i sagen skal godkende ansøgningen via E-Boks. Ansøgning om tilskud til privat børnepasning, skal være dagplejekontoret i hænde senest den 1. i måneden før dit barn starter hos den private passer. Tilskuddet vil derefter blive indbetalt på jeres NemKonto.

Når ordningen ophører skal I give Pladsanvisningen skriftlig besked. 

 

Hvem må passe vores barn?

Privat børnepasning kan varetages af en enkeltperson, eller i en etableret privat pasningsordning.

Som forældre kan I ikke få tilskud til at passe jeres eget barn.

Den private passer skal opfylde følgende krav:

 • være fyldt 18 år
 • have ren straffeattest og børneattest
 • skal have fysik til at løfte og bære små børn på en forsvarlig måde  
 • skal have psykisk overskud til at rumme børns forskellige udtryksformer, f.eks. vrede, jubel, skuffelse, tristhed og nysgerrighed 
 • skal have dansk som hovedsprog – dvs. have tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle børnenes dansksproglige kompetencer. Der kan kræves dokumentation i form af 9. klasses afgangsbevis eller en dansk 2 med karakteren minimum 2 
 • skal kunne give dit barn omsorg, så barnet oplever tryghed i relation til børnepasser  
 • skal være nærværende og kommunikerende i kontakten med dit barn med særlig fokus på barnets sproglige udvikling  
 • skal kunne formidle iagttagelser om barnets udviklingstrin i dialogen med den tilsynsførende pædagog  
 • skal være åben overfor vejledning og instruktion om pasning af dit barn og skulle kunne omsætte det til gavn for barnets trivsel 
 • skal have arbejdstilladelse, hvis han/hun kommer fra et land uden for EU og EØS. Kontakt Udlændingeservice for yderligere information.

Der gives ikke tilskud til ansættelse af au-pairs som private passere. Det skyldes, at en au-pair ikke får arbejdstilladelse i Danmark, men kun opholdstilladelse. Når I som forælder ansætter en privat børnepasser, er der tale om et ansættelsesforhold, og det kræver en arbejdstilladelse.

I helt særlige tilfælde kan en privat passer godkendes uden at opfylde kravet om dansk som hovedsprog/tilstrækkelige danskkundskaber. Det kunne fx være børn af forældre, der er "vandrende arbejdstagere", eller som opholder sig kortvarigt her i landet på grund af beskæftigelse. Kontakt Dagplejekontoret for yderligere information.

 

Hvad skal vi gøre hvis vi gerne vil have en privat pasningsordning?

 

I skal som forældre indgå en skriftlig pasningsaftale med en børnepasser eller pasningsordning.

En skriftlig aftale kan laves på to måder:

 1. En aftale hvor I som forældre er arbejdsgiver. Dette medfører et ansvar for de opgaver, og forpligtigelser som følger med at være arbejdsgiver. Pasningspersonen er lønmodtager.
 2. En aftale med en selvstændig erhvervsdrivende eller privat pasningsordning, hvor I som forældre ikke har arbejdsgiverforpligtelser.

Hvis I vil ansætte en privat børnepasser

Hvis I selv ansætter en børnepasser, har I pligter og rettigheder som arbejdsgiver.

I skal have et CVR-nummer, og udfylde ansættelsespapirer. I skal selv udbetale løn(også hvis børnepasseren er syg), afregne feriepenge og ATP.

Arbejdsgivere skal registreres hos SKAT, som ATP-pligtig arbejdsgiver.

Du skal have et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen.

Arbejdstilsynet kan være behjælpelige med detaljer vedrørende arbejdsmiljø.

 

Alle arbejdsgivere skal tegne en forsikring for deres ansatte mod skader, hvis ansættelsen er på mere end 400 timer pr. år.

I skal tegne 2 forsikringer:

 1. En ulykkesforsikring, der kan tegnes i hvilket som helst forsikringsselskab.
 2. En erhvervssygdomsforsikring, der tegnes i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Lønadministration kan eksempelvis ske gennem Bluegarden.

 

Hvordan bliver den privat børnepasser godkendt?

 

For at sikre, at de personlige forudsætninger og de fysiske rammer er forsvarlige med hensyn til at passe andres børn, skal den private børnepasser og den skriftlige aftale mellem jer og børnepasseren godkendes af Hvidovre Kommune.

Dagplejekontoret administrerer:

 • Godkendelse af den private børnepasser, under forudsætning af en ren straffe- og børneattest.
 • Godkendelse af ansøgningen. Ordningen skal som minimum indgås for en 3 måneders periode. Der er op til 6 ugers behandlingstid.
 • Godkendelse af private pasningsordning ved et besøg på pasningsstedet.
 • Løbende tilsyn med ordningen ved anmeldte og uanmeldte besøg.

   

  

Venteliste til dagtilbudsplads?

Jeres barn kan stå aktivt på venteliste til dagtilbud eller dagpleje, mens det bliver passet i en privat børnepasningsordning. Det betyder, at dit barn kan få tilbudt en dagtilbudsplads, mens dit barn er i den private pasningsordning.


  

 

Yderligere information

 

I kan få yderligere information ved at henvende jer til dagplejen på telefon 3639 3745.

Ansøgning sendes til bof@hvidovre.dk

Ansøgning om tilskud til privat pasning (nyt vindue) 

Borger.dk om privat pasning (nyt vindue) 

 

Relateret indhold