Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Nedsivning af regnvand

Her kan du læse om, hvordan du kan nedsive regnvand på din egen grund, og om hvordan du søger om en tilladelse til nedsivning

Regnvand der falder på bygninger eller befæstede arealer ledes ofte til kloak. Alternativt kan regnvand ledes til et nedsivningsanlæg, som fx en faskine eller et regnbed, hvorfra vandet langsomt siver ned i undergrunden. Ønsker du at nedsive regnvand på din grund, skal du have en tilladelse til nedsivning af kommunen.

Nedsivning

Er nedsivning en god idé på min grund?

For at det skal blive en succes, skal jordbundsforholdene være velegnede til nedsivning. Er nedsivningsforholdene dårlige, vil nedsivningsanlægget stå fyldt med vand det meste af tiden, og så er der ikke plads til det næste regnskyl. Hermed risikerer du vandskader, og du påfører måske også din nabo vandskader.

I Hvidovre Kommune er jorden meget lerholdig. Det betyder, at det kan være vanskeligt at få vand til at nedsive ordentligt, og der er større risiko for, at området omkring nedsivningsanlægget i perioder vil være vådt, hvis det regner meget. Det er vigtigt at tage højde for dette ved dimensioneringen og placeringen af nedsivningsanlægget.

Hvis du har kælder, og der er problemer med fugt på kældervæggene, så kan nedsivning af regnvand i nærheden af huset forværre skaderne – også selvom de vejledende afstandskrav er overholdt. Desuden kan et meget skrånende terræn medføre, at vandet fra faskinen ledes mod dit eget eller naboens hus. 

Hvis grundvandet står højt på din grund, kan nedsivningsanlægget ikke fungere optimalt. Det højeste niveau for grundvandet i løbet af året (som regel om vinteren/foråret) bør ligge min. 1 meter under bunden af faskinen for at sikre en optimal nedsivning. Ved højere grundvandsstand mindskes nedsivningen, da der kun kan ske nedsivning fra den del af nedsivningsanlægget, der ligger over grundvandsspejlet. I sådanne situationer kan der f.eks. nedsive vand om sommeren, hvorimod den om vinteren vil stå delvist vandfyldt.

Brug din sunde fornuft: Er din grund generelt fugtig, og står der ofte vand på græsplænen efter regn, så er det nok ikke en god idé at nedsive.

Placering af nedsivningsanlæg

Da der naturligt nok er vandmættet under og omkring nedsivningsanlægget, er det vigtigt, at det placeres i passende afstand af bygninger, kældre, osv.

Vejledende afstandskrav ifølge SBI 185 eller DS 440:

Beboelseshus med/uden kælder: 5 meter Bygning uden beboelse med kælder: 5 meter Bygning uden beboelse uden kælder: 2 meterSkel: 2 meter 

Husk at der er tale om vejledende afstande.

Det betyder, at hvis der er gode grunde til at placere nedsivningsanlægget med mindre afstande, så kan det tillades. Og omvendt kan det godt medføre problemer for bygninger eller naboer selvom de nævnte afstande er overholdt.

I alle tilfælde er det grundejers ansvar.

Nedsivningstest og dimensionering

Størrelsen af nedsivningsanlægget afhænger af nedsivningsforholdene på din grund. Jo langsommere vandet siver ned jo større nedsivningsanlæg skal du have. Derfor kan du lave en nedsivningstest, som du kan bruge til at dimensionere din faskine eller regnbed. Da nedsivningsforholdene kan variere meget lokalt, skal du lave en test præcis der, hvor du har tænkt dig at placere nedsivningsanlægget.

Du kan bruge Teknologisk Instituts anvisninger for nedsivningstest og Spildevandskomiteens regneark til dimensionering. Se link herunder:  

Teknologisk Instituts anvisninger for en infiltrationstest (nyt vindue).

Spildevandskomiteens regneark til dimensionering (nyt vindue excel).

Vejledning til brug af regneark (nyt vindue pdf)

Regnearket udfyldes i kolonne B (nr. 2 fra venstre). Du skal indsætte følgende tal:

  • Årsmiddelnedbør: 650 mm
  • Region: 2
  • Gentagelsesperiode: 10 år
  • Sikkerhedsfaktor: 1,3
  • Befæstet areal: grundareal af det areal, hvorfra regnvandet ledes
  • K (hydraulisk ledningsevne) : Den værdi du har fra nedsivningstesten (se ovenfor)

For faskine indtaster du bredde og højde for faskinen samt hulrumsandel; 0,95 for plastfaskine og 0,25 for stenfaskine. Udsivning i faskinebund skal stå til 0.

For regnbed indtaster du dybden af regnbedet.

Herefter trykker du på det store grå felt "Beregn". Herefter udregnes længde for faskine eller areal for regnbed.

Du kan prøve igen med nogle andre tal, indtil du får nogle passende dimensioner.

Tilladelse til nedsivning

Sådan søger du

Kommunen skal ikke godkende din faskine, men hvis du vil nedsive regnvand fra din grund, skal du have en tilladelse af kommunen til nedsivning. Dog behøver du ikke en tilladelse, hvis det kun er en mindre del af dit tag- og overfladevand, du ønsker at nedsive - fx tagvand fra udestue, skur, eller lignende under 10 m2.

Hvis nedsivningen vedrører etageejendomme eller flerfamilieejendomme skal du også søge om byggetilladelse. Er dette tilfældet, bliver nedsivningstilladelsen behandlet sideløbende med byggetilladelsen.

Der er ikke krav til, hvem der laver en faskine, men husk at ændringer i kloakinstallationer kun må udføres af en autoriseret kloakmester. Det gælder fx afkobling af regnvandsstik fra kloakledningen.

Du søger om tilladelse til nedsivning på følgende skema:

Ansøgningsskema (nyt vindue pdf) 

Vejledning til ansøgningsskema (nyt vindue pdf)

 

Sådan behandler vi din ansøgning

Når vi har modtaget din ansøgning, tjekker vi, at vi har alle nødvendige oplysninger.

Der kan være risiko for forurening af jord og grundvand, hvis dit tag eller tagrender består af bly, zink eller kobber. I hvert enkelt tilfælde vurderer kommunen, hvorvidt der er risiko for forurening, hvilket både afhænger af type materiale og mængden af det. Hvis kommunen vurderer, at risikoen er for høj, gives der ikke tilladelse til nedsivning.

Det er grundejers ansvar, at sørge for at nedsivningsanlægget registreres i BBR. Når anlægget er etableret, skal du derfor give forvaltningen besked, hvorefter vi registrerer det i BBR.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag


Det er ikke muligt at få tilbagebetalt tilslutningsbidrag ved etablering af faskiner.