Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Huslejenævnet

I alle kommuner findes et huslejenævn, der afgør de mange former for uenigheder mellem boliglejere og deres udlejer, som kan opstå i privat boligbyggeri

Læs om Huslejenævnet

Hvordan kontakter jeg huslejenævnet?

Her kan du læse om, hvad du skal gøre for at indbringe en sag for huslejenævnet og beboerklagenævnet.

 • Du kan vælge at sende din sag på sikker mail via Borger.dk til hln.bkn@hvidovre.dk.
 • Det er også muligt at sende mail til hln.bkn@hvidovre.dk men den må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, da det ikke er en sikker mail.
 • Alternativt kan du sende din sag pr. brev til: Borgmesterkontoret, Att.: Huslejenævnet, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre.

Hvilke sager kan huslejenævnet behandle?

 • Lejens størrelse i beboelseslejemål og i blandede erhvervs-/og beboelseslejemål udlejet af private udlejere, herunder af kommunen.
 • Lejeforhøjelser efter reglerne om omkostningsbestemt leje.
 • Lejeværdiforhøjelser.
 • Skatte- og afgiftsforhøjelser.
 • Forbedringsforhøjelser og varsling af iværksættelse af forbedringsarbejder.
 • Udlejers og lejers pligt til vedligeholdelse.
 • Uenighed om lejers istandsættelsesforpligtelse i forbindelse med fraflytning og sager om tilbagebetaling af depositum.
 • Betaling af og regulering af depositum og forudbetalt husleje.
 • Lejers ret til at gennemføre forbedringsarbejder i lejligheden mod godtgørelse.
 • Varmeregnskabssager.
 • Vandregnskabssager.
 • Antennebidrag og betaling for elektroniske kommunikationstjenester.
 • Udlejers ret til at råde over arealer i tagetager.
 • Lejers tilsidesættelse af god skik og orden i ejendommen. Disse sager kan kun indbringes af udlejer.

Nævnet kan kun behandle sager indenfor sit kompetence område. Det ligger derfor udenfor nævnets kompetence at træffe afgørelser om opsigelse eller ophævelse af lejemål. Nævnet kan heller ikke træffe afgørelse ved uenighed om lejemålets overdragelse til andre, f.eks. ved bytte eller fremleje. I stedet er det boligretten der afgør disse spørgsmål.

I sager udenfor nævnets kompetence skal sagen indbringes for retten. Når sagen omhandler lejeforhold benævnes retten Boligretten, og kan efter parternes anmodning tiltrædes af to sagkyndige dommere, der ligesom nævnets medlemmer hver kommer fra enten lejer- eller udlejerforeningerne.

Hvilke lejemål er omfattet af huslejenævnets kompetence?

Huslejenævnet kan træffe afgørelse ved uenighed mellem lejer og udlejer, når det lejede anvendes helt eller delvist til beboelse. Nævnet behandler ikke sager om leje af bolig hos almene boligselskaber. Der henvises i den forbindelse til beboerklagenævnet.

Lejemålet kan være en almindelig lejlighed i en udlejningsejendom, en udlejet ejerlejlighed, en udlejet andelslejlighed eller et udlejet parcel- eller rækkehus. Det udlejede kan også være et værelse som enten er en del af udlejers egen bolig eller er et såkaldt klubværelse, hvilket vil sige et separat enkeltværelse.

Der kan også være tale om, at en lejer fremlejer sit lejemål eller et eller flere værelser. I dette tilfælde vil lejeforholdet mellem den oprindelige lejer (fremlejer) og fremlejetager være omfattet af reglerne i lejeloven og boligreguleringsloven.  Et firma kan ikke bebo et lejemål, men i lejeforholdet mellem firmaet og lejeren kan nævnet træffe afgørelse indenfor nævnets kompetence.

For lejemål indgået efter den 1. juli 2010 vil nævnet også kunne tage stilling i sager, hvor lejeren er en virksomhed.

Hvordan indbringer jeg en sag for huslejenævnet?

Såvel lejere som udlejere kan indbringe konflikter for nævnet.

Først og fremmest skal du angive hvilken adresse sagen drejer sig om (lejemålet skal være beliggende i Hvidovre Kommune).

 • Dit navn og kontaktoplysninger.
 • En skriftlig forklaring på hvad du ønsker, huslejenævnet skal tage stilling til. Hvid der er brug for, at huslejenævnet tager stilling til flere ting, kan det være en fordel at dele din henvendelse op i afsnit.
 • Hele lejekontrakten.
 • Relevant korrespondance med modparten.
 • Er det en fraflytningssag, skal du også sende fraflytningsrapporten med.
 • Er det en sag om forbrugsudgifter som fx vand og varme, skal du sende forbrugsregnskabet.
 • Hvis nævnet har brug for yderligere oplysninger, retter nævnet selv henvendelse.

Det skal du betale:

 • Gebyret for at indbringe sager for huslejenævnet er 306 kr. (2017) pr. sag.
 • Gebyr for forhåndsgodkendelse af lejen for din ejer- eller andelsbolig: 511 kr. (2017).
 • Udlejere, der taber sager ved huslejenævnet, skal betale et gebyr på 2.124 kr. pr. sag (2017). Hvis udlejer taber sagen delvist, eller hvis sagen forliges ved nævnet, pålægges der ikke gebyr.

  Indbringelse af sager skal ske skriftligt og gerne på e-mail og skal indeholde en konkret angivelse af årsagen til konflikten. Den nødvendige dokumentation skal vedlægges, det vil sige lejekontrakt samt korrespondance i sagen.
  Gebyret på 306 kr. betales af den, der indbringer sagen. Gebyret betales samtidig med indbringelse af sagen for nævnet på reg.nr. 4183 kontonummer 3000362 med angivelse af, at sagen vedrører "Huslejenævnet" og lejemålets adresse.

Huslejenævnets sagsbehandling

Sagsbehandlingstiden afhænger af sagens karakter sammenholdt med antallet af sager i nævnene generelt. Som udgangspunkt prioriteres sagerne i tidsmæssig, kronologisk rækkefølge, således at de ældste sager behandles først. Det sker dog nogle gang, at der er sager af hastende karakter, som i sagens natur må prioriteres først. Sagsbehandlingen varer typisk syv-otte måneder, men det er dog ikke usædvanligt, at en sag kan tage længere tid. Sagsbehandlingen er skriftlig.

Når en sag er indbragt og gebyret betalt, indhenter nævnet de fornødne oplysninger hos sagens parter. Nævnet kan også indhente oplysninger hos offentlige myndigheder og private. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse, forelægges sagens parter til udtalelse (partshøring).

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages. Desuden kan nævnet foretage besigtigelse af ejendommen eller lejligheden – i sådanne tilfælde vil såvel lejer som udlejer bliver indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Sagsbehandlingstiden er forskellig afhængig af, hvilken type sag det drejer sig om. Det følger dog af Boligreguleringslovens § 42, at Huslejenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger efter, at huslejenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og evt. andre offentlige myndigheder.

Hvis huslejenævnet ikke har truffet en afgørelsen inden udløb af fristen på 4 uger, kan klageren indbringe sagen for boligretten uden at afvente huslejenævnets afgørelse.

Når sagen er tilstrækkeligt oplyst, mødes huslejenævnets medlemmer og træffer en afgørelse, som efterfølgende meddeles skriftligt til sagens parter.

Hver af parterne kan anke afgørelsen til Boligretten. Dette skal ske senest 4 uger efter, at nævnets afgørelser er meddelt parterne.

Normtal

For 2014 har huslejenævnet fastsat beløbet til 2.650 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål.

For 2016 har nævnet vedtaget, at fastsætte beløbet til 3.000 kr. eksklusiv moms pr. boliglejemål. Nævnet har ikke herved taget stilling til mulige konsekvenser for størrelsen af administrationshonoraret i forbindelse med en udmøntning af det lejelovsforlig, der er indgået den 11. juni 2014.

Hvorvidt der skal tillægges moms afhænger af reglerne i momslovens § 13, st. 1, nr. 8.

Lovgrundlag

Lejeloven 
Boligreguleringsloven

Relateret indhold