Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Rest- og madaffald fra etageboliger, samlede bebyggelser og kommunale institutioner

Ny ordning for madaffald starter i etageejendomme, samlede bebyggelser og kommunale institutioner d. 1. oktober 2019.

Fra og med 1. oktober 2019 er det obligatorisk for beboere i etageejendomme og boligforeninger at frasortere madaffald til genanvendelse. Madaffald er fx madrester, skræller fra frugt og grønt, gammelt brød, fjerkræskrog, fiskeaffald, æggeskaller, kaffegrums, kaffefiltre og køkkenrulle. Madaffald bliver omdannet til biogas, som fx kan bruges som brændstof, mens det afgassede produkt kan bruges som næringsrig gødning på landbrugsjorden.

læs om madaffaldsordningen for etageejendomme

Værd at vide om den nye ordning for madaffald i etageejendomme og samlede bebyggelser

Ordningen for madaffald i etageejendomme, kollegier og samlede bebyggelser starter 1. oktober 2019. Ejendommene får en eller flere madaffaldsbeholdere udenfor. Beboerne får en startpakke til sortering indenfor. Startpakken er en lille køkkenspand med madaffaldsposer og en ny sorteringsfolder. Ejendommen kan løbende bestille flere madaffaldsposer. Affaldsbeholdere, startpakker og nye madaffaldsposer er dækket af de affaldsgebyrer, som ejendommen i forvejen betaler til affaldsordningerne.

Information til ejendommene og beboerne

Ejendommens ejer har i juni/juli 2019 modtaget et brev i e-Boks med nærmere information om ordningen, og information om levering af beholdere og startpakker. Beboerne har i starten af september 2019 modtaget et brev i e-Boks med nærmere information om ordningen. Derudover kan både ejere, boligselskaber, bestyrelser, ejendomsfunktionærer og beboere finde information om ordningen her på hjemmesiden.

Hvad er madaffald

Madaffald er fx rester fra grøntsager, frugt, kød, fisk, fjerkræ, kylling- og kødben, æggeskaller, brød, ris, gryn, pasta, ost, fedt, middagsrester, kaffegrums, kaffefiltre, tefiltre, køkkenrulle samt afskårne blomster og blade fra indendørs planter. Affaldet skal være emballeret i de grønne madaffaldsposer, som fås gennem madaffaldsordningen. Nedfaldsfrugt må også komme med i madaffaldsbeholderen og skal også være emballeret i de grønne madaffaldsposer.

Derfor skal vi sortere madaffald

I Hvidovre skal vi - lige som i resten af kommunerne og resten af EU - sortere madaffald til genanvendelse, så ressourcerne fra madaffaldet kan udnyttes. Madaffald bliver omdannet til biogas, som fx kan bruges som brændstof, mens det afgassede produkt kan bruges som næringsrig gødning på landbrugsjorden.

Vi skal overholde EU's krav om genanvendelse af affald fra de kommunale affaldsordninger:

Kravene er 50 % genanvendelse i 2022, 55 % genanvendelse i 2025, 60 % genanvendelse i 2030 og 65 % genanvendelse i 2035. EU har desuden krav om særskilt indsamling af madaffald senest i 2023. 

I Hvidovre var vores genanvendelse af affald fra de kommunale affaldsordninger i 2018 på 31 %. For at kunne opfylde det førstkommende krav om 50 % genanvendelse i 2022, skal vi både i gang med at frasortere madaffald, og vi skal også blive endnu bedre til at frasortere plast, papir, glas, metal, pap og batterier.

Affaldsbeholdere til madaffald udendørs

Den udendørs madaffaldsbeholder er en 2-hjulet beholder på 140 liter. Beholderen har et dobbeltlåg, så beboerne nemt kan bruge beholderen og smide madaffald gennem det øverste låg, når beholderen står korrekt med hjulsættet udad. Beholderen vil blive tømt én gang om ugen. Som standard får hver ejendom en madaffaldsbeholder til hver standplads/affaldsø, hvor ejendommen i forvejen har sine andre affaldsbeholdere stående. Hvis vi vurderer, at ejendommen har brug for flere beholdere, leverer vi naturligvis flere beholdere til madaffald. Ejendommen vil få nærmere besked om placering og antal beholdere, inden ordningen begynder. De udendørs beholdere forventes at blive leveret i slutningen af september 2019 og vil være mærket med et grønt piktogram med teksten MADAFFALD. På nogle ejendomme vil der i stedet blive benyttet nedgravede beholdere til madaffald. Uanset beholdertype, så kig efter et grønt mærke og teksten MADAFFALD, når du skal af med din pose med madaffald. 

Placering af udendørs beholdere

Der kan evt. være behov for at omrokere nuværende affaldsbeholdere eller skabe mere plads til affaldsbeholderne. Beholderen til madaffald er ca. 126 cm høj, ca. 55 cm bred og ca. 56 cm dyb; Dette er beholderens udvendige mål inkl. hjul og bøjlehåndtag.

Beholderen skal stå med hjulsættet udad, så skraldemanden nemt kan betjene beholderen. Hver beholder må veje max 50 kg med indhold. Ejendommen kan altid få flere beholdere efter behov. Sørg for at der mindst er 10 cm plads imellem hver beholder, og at der er rigelig plads og fri adgang til at skraldemanden nemt kan betjene hver enkelt beholder. Der skal være mindst 2 m frihøjde og 90 cm fribredde på standpladser og adgangsveje, og der skal være kørefast underlag som fx fliser eller asfalt, samt tilstrækkelig belysning. Der må højst være én låge/port, og den skal kunne stå åben af sig selv. Der må ikke være nogen hældning/stigning på mere end 10 % og ingen trappetrin/kanter. Læs mere om krav til standpladser og adgangsveje i Regulativ for Husholdningsaffald, Bilag 1, under Regler og gebyrer.

Hvis I alligevel skal omrokere beholdere eller ændre standpladsen, så sørg samtidig for at indtænke tilstrækkelig plads til restaffald og til de andre affaldstyper til genbrug, hvis I ikke allerede har beholdere til plast, papir, glas, metal, pap og batterier.

Tømning af udendørs beholdere

Madaffaldsordningen starter d. 1. oktober 2019. De udendørs beholdere til madaffald vil blive tømt på en fast ugentlig tømmedag. Når den nye madaffaldsordning er startet, vil du kunne se tømmedage i "Affaldskalender" under Nyheder og driftsstatus eller brug vores gratis-app Affaldsportal. Hvis beholderen ikke er blevet tømt som planlagt, skal I bruge selvbetjeningen "Giv besked om problemer med afhentning af affald" under Nyheder og driftsstatus eller på app'en Affaldsportal.

Startpakker til beboerne

I august/september 2019 modtager ejendommene startpakker til beboerne. Der vil være en startpakke til hver husstand. Startpakken består af en lille køkkenspand, en rulle poser til madaffald og information om sortering. På den måde bliver det nemt for beboerne at komme i gang med at sortere madaffald. Ejendommen sørger for, at startpakkerne omdeles til beboerne, eller at beboerne får besked om, hvor de kan hente startpakkerne, fx på ejendomskontor, i vaskeri, hos ejendommens affaldsansvarlige e.l. Startpakkerne vil blive leveret til ejendommen på den adresse, der fremgår af det informationsbrev, ejendommen har modtaget i juni/juli 2019.

Brug af madaffaldsposer og den indendørs køkkenspand

Sortering af madaffaldet foregår ved, at beboerne samler deres madaffald i særlige madaffaldsposer. Det er valgfrit, om husstanden vil bruge den indendørs køkkenspand eller en anden indendørs sorteringsløsning. Når madaffaldsposen skal smides ud, binder beboeren knude på posen og lægger posen i den udendørs beholder til madaffald.

Nye madaffaldsposer

Når madaffaldsordningen er godt i gang, og beboerne får brug for flere madaffaldsposer, kan ejendommens kontaktperson bestille nye madaffaldsposer til ejendommen. Når du indtaster din bestilling, så vælg den adresse, som madaffaldsposerne ønskes leveret til; fx ejendomskontor e.l. Da de udleverede startpakker indeholder poser til ca. 3 måneders forbrug fra og med d. 1/10, forventer vi at starte levering af nye poser i løbet af november 2019.

Rengøring af udendørs beholdere

Lige som for de øvrige affaldsbeholdere skal ejendommen selv sørge for at rengøre madaffaldsbeholderen indvendig og udvendig, efter behov, for at undgå at den bliver uhygiejnisk for beboerne og for skraldemanden, og for at undgå lugtgener, insekter og skadedyr. Når beboerne sørger for at binde knude på deres madaffaldsposer, minimeres behovet for rengøring af beholderen.

Hvad sker der med madaffaldet og poserne

Efter indsamling af madaffaldet køres det til et anlæg max 15 km fra Hvidovre, hvorefter anlægget overtager ansvaret for behandling til genanvendelse og evt. yderligere transport af affaldet. Madaffaldsposerne er lavet af genanvendt plast. På modtageanlægget for madaffald, vil plastposerne blive frasorteret og sendt til plast-genanvendelse. Madaffaldet omdannes til pulp/biomasse, der derefter afgasses i store tanke. Man ender med at have biogas og et afgasset produkt. Biogassen kan bruges fx i gasnettet til opvarmning af boliger eller som brændstof i transportsektoren i busser mv. Det afgassede produkt kan bruges som gødning på landbrugsjorden, så næringsstofferne kommer tilbage til jorden.

Restaffald

Når den nye ordning for madaffald starter, ændrer Dagrenovation samtidig navn til Restaffald. Restaffald er det daglige affald, der er tilbage, når beboerne har frasorteret madaffald, plast, papir, glas, metal, pap og batterier. Restaffald er fx juicekartoner, mælkekartoner, pizzabakker, chipsposer, korkpropper, støvsugerposer, tyggegummi, blisterpakninger, tandtråd, vatpinde, bleer, hygiejnebind, aske, cigaretskod, dyrestrøelse, kattegrus, hundehømhøm, døde mus, fugle o.l.

Afmelding af en container til restaffald

Til de nuværende genbrugsordninger for plast, papir, glas, metal, pap og batterier får ejendommen beholdere efter behov, og de er betalt af de faste gebyrer, ejendommen i forvejen betaler til genbrug. Når beboerne også begynder at sortere madaffald fra til genanvendelse, vil der være mindre affald tilbage til restaffaldscontainerne. På sigt kan ejendommen måske afmelde en eller flere containere til restaffald. Dagrenovation/Restaffald betales pr. container. Der kan derfor være penge at spare, jo bedre beboerne er til at sortere affald i de forskellige affaldstyper.

Når den nye ordning for madaffald er godt i gang, og I kan se, at ejendommen kan undvære én eller flere containere til restaffald, kan ejendommen give besked på affald@hvidovre.dk om afmelding af container. Skriv adressen for containerens placering, og antal restaffaldscontainere, der ønskes afmeldt. Så afmelder vi containeren efter førstkommende tømning, og derefter skal ejendommen selv fjerne containeren og fx gemme den til reserve. Hvis ejendommen i stedet ønsker at bruge containeren til en anden affaldstype, skal det på forhånd aftales ved at give besked på affald@hvidovre.dk.

Nedgravede beholdere

Hvis I ønsker en anden udendørs affaldsløsning end standardløsningen med beholdere på hjul, kan I fx vælge at etablere nedgravede beholdere, som samlet set fylder mindre i bebyggelsen. Etablering af nedgravede beholdere kræver forudgående godkendelse af kommunen.

Fejlsorteringer

Ved væsentlig fejlsortering tømmes beholderen ikke, og renovatøren sender besked pr. e-mail til ejendommens kontaktperson. Ejendommen sørger så for at omsortere affaldet til de korrekte beholdere. Beholdere til madaffald, og beholdere med øvrige affaldstyper til genbrug, vil derefter blive tømt på næste ordinære tømmedag eller hurtigst muligt, efter behov, uden ekstra betaling. Restaffaldsbeholdere vil blive tømt på næste ordinære tømmedag, eller hurtigst muligt mod betaling. I specielle tilfælde kan ejendommen, efter kommunens forudgående vurdering og godkendelse, bestille en ekstraordinær tømning af en fejlsorteret beholder, mod betaling. Særgebyrer for ekstraordinære tømninger og tømning af fejlsorterede beholdere fremgår af gebyrbladet under Regler og gebyrer.

Seneste nyt - opdateret d. 16. januar 2020

Måned for måned indsamler vi mere og mere madaffald til genanvendelse:

  • Oktober 2019: 106 tons madaffald til genanvendelse
  • November 2019: 120 tons madaffald til genanvendelse
  • December 2019: 127 tons madaffald til genanvendelse

Stor ros til beboere, viceværter og kommunale institutioner for at sortere mere og mere madaffald til genanvendelse, så det kan blive til biogas og gødning, i stedet for at blive brændt.