Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ejendomsskattebilletten

Her kan du læse mere om, hvad der opkræves over ejendomsskattebilletten

Læs mere om ejendomsskattebilletten

Hvad er ejendomsskattebilletten?

Ejendomsskattebilletten er en oversigt over de skatter og afgifter mv., der bliver opkrævet for din ejendom. Den udsendes hvert år i december måned. Hvis ejendommen ikke er tilmeldt Betalingsservice, vil der ca. 10 dage før forfaldsdato blive sendt girokort fortrinsvis til den ejer med laveste cpr. nr.
 
• 1. rate skal betales senest den 6. januar 2020
• 2. rate skal betales senest den 6. juli 2020
 
Sammen med ejendomsskat, også kaldet grundskyld, opkræves der renovation, skorstensfejning mv.

 

Har du spørgsmål til skorstensfejeren, kan du se telefonnummeret på ejendomsskattebilletten.

 

Vand- og vandafledningsafgift opkræves af Hofor. 

Hvis du ønsker oplysninger herom, kan du finde hjælp på deres hjemmeside via linket ovenfor. 

 

Hvis du har mistet din ejendomsskattebillet, kan du ved brug af din NemId se den via linket ovenfor.

 

Vi er flere ejere af ejendommen, hvem sendes ejendomsskattebilletten til?

Ejendomsskattebilletten sendes til den ejer, der er registreret som hovedejer af ejendommen, typisk den med det laveste cpr nr. eller den, som har ejet ejendommen i længst tid.

 

Når ejendomsskattebilletten udsendes, sendes originalen til hovedejeren medens medejerne får en kopi. Hvis ejendommen ikke er tilmeldt betalingsservice, vil der blive sendt girokort ca. 10 dage før forfaldsdato til hovedejers digitale postkasse med mindre ejer er fritaget herfor. 

 

Ved dobbelthuse, ideelle anparter o. lign. må alle ejerne fællesskab få klarhed over indbetalingen og selv fordele udgiften i mellem sig.

 

Hvis du ikke har modtaget ejendomsskattebilletten, bør du i første omgang tjekke, om den skulle være sendt til din Digitale Postkasse. Det er kun hvis du er fritaget, den sendes i papirform.

 

Ejendomsskattebilletten skal som udgangspunkt modtages elektronisk. Dog er der særlige tilfælde, hvor nogle er blevet fritaget herfor! Hvidovre Kommune kan ikke af- eller tilmelde e-Boks eller Digital Post for ejerne.

Tilmelding kan ske på nedenstående link

e-Boks.dk (åbner i nyt vindue)

Borger.dk (åbner i nyt vindue)

Jeg bor i udlandet. Hvordan kan jeg være sikker på, at modtage ejendomsskattebilletten?

Det vil være en stor fordel både at tilmelde sig Digital Post og Betalingsservice. På den måde sikrer du dig, at du får tilsendt ejendomsskattebilletten samt rettidig indbetaling.

 

Hvis du flytter adresse i det land, hvor du opholder dig, samt når du flytter tilbage til Danmark, skal du give særskilt besked til Ejendomsbeskatningen, da meddelelse til Folkeregisteret ikke slår automatisk igennem til ejendomsskattesystemet.

Hvorfor er ejendomsskatten steget siden sidste år?

Ejendomsskatten (grundskyld) beregnes af et beregningsgrundlag (grundskatteloftsværdien), og må maksimalt stige med 5,8 procent om året ifølge Ejendomsskatteloven. Det er Folketingets Finansudvalg, der årligt fastsætter den endelige stigningsprocent for beregningsgrundlaget.

Beregningsgrundlaget/grundskatteloftsværdien fremgår af ejendomsskattebilletten. 

Grundskyldspromillen fastsættes hvert år af kommunalbestyrelsen ved budgetvedtagelsen i oktober måned. 

For 2020 er grundskyldspromillen i Hvidovre Kommune på 29,7 promille

 

men

 

I forbindelse med Regeringens boligudspil 'Tryghed for boligejere', er der indført en midlertidig indefrysningsordning for stigningen i grundskyld, som p.t. gælder for årene 2018-2020.

Indefrysningen gælder kun for boligejendomme.

Hvis du vil vide mere om ordningen, kan du læse under menupunktet 'Ejendomsskat'

 

 

 

Kan jeg afmelde min renovation?

Som udgangspunkt kan renovation, herunder dagrenovation, administrationsgebyr, storskrald, genbrug, genbrugsplads og farligt affald ikke afmeldes.

Det er kun ordningen vedr. haveaffald, der kan afmeldes. Det kan dog kun ske pr. 1. januar eller pr. 1. juli. De øvrige ordninger vedr. renovation er lovpligtige.

 

Hvis ejendommen er nedrevet, er der mulighed for, at blive fritaget for betaling af renovation for den periode, hvor det ikke er muligt at bebo ejendommen.

 

Hvis ejendommen står tom i en længere periode, er det også muligt at søge om fritagelse for betaling af renovation i afdelingen for Affald og Genbrug.

 

I de tilfælde, hvor Affald og Genbrug ændrer i opkrævningen af renovation, vil der automatisk blive givet besked til Team Ejendomsskat, som én gang årligt udsender en ny ejendomsskattebillet for de ejendomme hvor der er sket ændringer i opkrævningen.

 

Det er Hvidovre Kommunes afdeling for Affald og Genbrug der varetager til- og afmeldinger af renovation.

 

 

Hvorfor skal jeg betale rottebekæmpelse?

Det er vigtigt at bekæmpe rotter, da de er smittespredere af alvorlige sygdomme. Du må ikke selv lægge rottegift ud, for forkert anvendt gift kan gøre rotterne resistente. Du skal i stedet melde fundet af rotter til kommunen. Det er kommunens ansvar at foretage effektiv rottebekæmpelse, men det er i praksis et privat firma, som foretager bekæmpelsen.

 

Afgiften til rottebekæmpelse er i 2020 fastsat til 0,0990 promille af ejendomsværdien, og fremgår af ejendomsskattebilletten.

 

Jeg vil afmelde min skorstensfejning eller jeg vil skifte skorstensfejer. Hvordan gør jeg?

En skorsten skal efterses af en skorstensfejer en gang om året. Hvidovre Kommune har indgået aftale med to skorstensfejere, som har delt kommunens distrikter imellem sig:

Lars E. Sørensen og March A. Nielsen.

 

Alle ændringer, herunder af-  og tilmeldinger af skorstensfejning, skal ske direkte til skorstensfejermesteren. Hans telefon nr. fremgår af ejendomsskattebilletten.

 

Én gang årligt, får kommunen en oversigt over ændringer fra skorstensfejermesteren, og som fremadrettet skal ændres i opkrævningen.

 

Eventuelle tilbagebetalinger sker af skorstensfjermesteren selv.

 

Det er dog ikke et krav, at kommunens borgere skal anvende den skorstensfejer, som kommunen tilbyder. Det er også muligt at vælge en anden autoriseret skorstensfejermester til at udføre skorstensfejning på ens ejendom.

 

Hvis du ønsker en anden skorstensfejer end den, som kommunen har indgået aftale med, skal du selv opsige aftalen for din ejendom direkte hos skorstensfejermesteren, og selv ordne betalingsmellemværendet.

 

 

Jeg kan ikke betale mine ejendomsskatter. Kan jeg få en afdragsordning?

Ja, der kan laves en afdragsordning, dog er det et krav, at hele raten er betalt inden næste rate forfalder til betaling.

 

Der skal betales renter af gælden, som i 2020 er 0,4 procent per påbegyndt måned.

 

Ved manglende betaling opkræves et rykkergebyr på kr. 250,00 pr. udskrevet rykkerskrivelse.
Hvis der fortsat ikke sker en indbetaling, kan kravet forsøgt inddrevet ved udlæg med henblik på salg af ejendommen på tvangsauktion.

 

Skal jeg kun betale halvdelen af ejendomsskatterne, når jeg er pensionist?

Nej, alle betaler hele ejendomsskatten.
Begreberne ejendomsskat og ejendomsværdiskat, er ofte noget der bliver blandet sammen.

 

Er du fyldt 65/67 år, får du et nedslag i den beregnede ejendomsværdiskat.
Det er Skat der er myndighed for opkrævning af ejendomsværdiskat, så din henvendelse skal ske til Skat f.eks. via telefon nr. 7222 1818. Du kan se mere på Skats hjemmeside.

 

Skat.dk (åbner nyt vindue) 

Ejendomsvurderingen på ejendomsskattebilletten er for høj. Hvordan klager jeg?

Ejendommen vurderes hvert år pr. 1. oktober.
Vurderingen udsendes fra Skat sammen med din årsopgørelse i foråret. Her fremgår der en klagevejledning. 

 

De ejendomsvurderinger der fremgår af ejendomsskattebilletten, er ikke en ny vurdering, og kan derfor ikke påklages. Bemærk årstallet for vurderingen.
Du kan læse mere om ejendomsvurderingen og dine klagemuligheder på Skats hjemmeside eller på telefon 7222 2826.

 

Skat.dk (åbner i nyt vindue)

Kan kommunen afmelde min Betalingsservice?

Nej, kommunen afmelder ikke din Betalingsservice.

 

Du er velkommen til at kontakte Center for Borgerservice for information vedr. betaling af de resterende rater 

Se vores kontaktoplysninger længere nede på siden.

Kan ejendomsskatterne opdeles mellem ejerne af ejendommen?

Nej, det er ikke muligt for kommunen, at opdele ejendomsskatterne, da de opkræves for hele ejendommen. Dvs. at samtlige ejere hæfter for ejendomsskatterne.

 

Hvis ejerne ikke kan blive enige om betalingen, kan det anbefales at søge juridisk bistand.

Jeg har solgt ejendommen, hvad gør jeg nu?

Ved ejerskifte bør sælger overdrage ejendomsskattebilletten samt eventuelle girokort til den, der laver refusionsopgørelsen.

 

Hvis ejerskiftet sker tæt på en rate, der er forfalden til betaling, vil det være en god ide, at sælger afmelder Betalingsservice.

 

Hvidovre Kommune laver ikke refusionsopgørelser eller flytteafregninger ved ejerskifte. Normalt er det købers advokat, der laver den.

 

Ejerskiftet registreres først i kommunens ejendomssystemer, når ejerskiftet er tinglyst for ejendommen.


Takster 2020

Hvis du ønsker at få oplyst taksterne for de enkelte ordninger, kan du kontakte os.