Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplan
Hvis du skal bygge nyt eller ændre anvendelsen af din ejendom, skal du undersøge hvilken lokalplan eller byplanvedtægt, der gælder for ejendommen

Hvilken plan gælder for din ejendom

Alle nye lokalplanforslag samt vedtagne planer skal offentliggøres på nettet, mere præcist på Erhvervsstyrelsens portal kaldet Plandata.dk. Derfor kan du finde den lokalplan eller byplanvedtægt, der gælder for netop din ejendom ved at bruge Plandata.dk eller ved at bruge kortløsningen her på siden.

Plandokumentet (i PDF-format) indberettes sammen med planens geografiske afgrænsning samt diverse oplysninger om planen på Plandata.dk, der er Erhvervsstyrelsens digitale register for fysisk planlægning i Danmark. Her kan alle se og hente såvel offentliggjorte forslag til lokalplaner som endeligt vedtagne lokalplaner.

Plandata.DK (nyt vindue)

Søg efter hvilke lokalplaner, der er gældende for din adresse. Det er også muligt at få info ved at klikke på en lokalplan i kortet.

NYESTE lokalplanER

 

 

Læs mere om

Lokalplaner og byplanvedtægter

En lokalplan eller en byplanvedtægt bestemmer, hvad og hvor meget, du må bygge på din grund. Der kan også være andre bestemmelser, for eksempel hvor højt byggeriet må være, afstande til skel, afstand til vej, hvilke materialer, der skal/må anvendes eller hvad du må benytte de enkelte bygninger til.

Lokalplaner og byplanvedtægter kan ses på Plandata.dk eller på kommunens biblioteker.

 

Lokalplaner

En lokalplan gælder for et enkelt område og fastlægger mere detaljeret, hvordan området skal se ud i fremtiden. Lokalplanerne er juridisk bindende for grundejerne og deres eventuelle lejere.

Planloven indeholder bestemmelser om Kommunalbestyrelsens ret og pligt til at udarbejde lokalplaner. Bestemmelserne skal sikre, at der skabes sammenhæng med kommunens øvrige planlægning.

 

Byplanvedtægter

En byplanvedtægt er, i lighed med lokalplanen, juridisk bindende for grundejerne. Byplanvedtægterne er fra før planlovens vedtagelse, dvs. fra før 1975, og dækker ofte over meget store områder i kommunen. Det er hensigten, at de med tiden skal erstattes af mere tidssvarende lokalplaner. Dette sker løbende, hver gang en ny lokalplan bliver vedtaget. 

 

Offentlig høring om lokalplanforslag

Kommunalbestyrelsen skal lægge alle lokalplanforslag frem til offentlig debat i mindst otte uger. Herved får du som grundejer og borger i Hvidovre Kommune mulighed for at komme med kommentarer og ændringsforslag, inden lokalplanen vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen. 

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, træder lokalplanens midlertidige retsvirkninger i kraft. De midlertidige retsvirkninger betyder, at de ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke må bebygges eller anvendes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold.

 

En lokalplans retsvirkninger

En vedtaget lokalplan skal indberettes til Plandata.dk på de ejendomme, den omfatter.

En lokalplan medfører ikke handlepligt for grundejerne. Det vil sige, at der ved vedtagelse af en lokalplan ikke kan stilles krav om ændring af eksisterende lovlige forhold. Men hvis grundejeren ønsker at ændre på de eksisterende forhold, f.eks. ved nybyggeri, tilbygninger til den eksisterende bebyggelse eller ved ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer, skal lokalplanens bestemmelser overholdes.

 

Dispensation fra lokalplaner

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan eller byplanvedtægt, hvis dispensationen ikke er i strid med lokalplanens principper. Der vil som hovedregel ikke kunne dispenseres fra en lokalplans formåls- eller anvendelsesbestemmelser. Ansøgning om dispensation fra en lokalplan skal sendes til kommunen.

  

By- og Landzone

By- og Landzoner er indført for at bevare det åbne land og sikre, at byudvikling sker hvor det er mest hensigtsmæssigt. Næsten al bebyggelse er beliggende i byzone i Hvidovre Kommune.

Landzone

Landzoner er de områder der hverken er udlagt til byzone eller sommerhusområde.

Hvis din ejendom ligger i landzone, er der nogle særlige regler der gælder. Du må som udgangspunkt ikke udstykke, bygge eller ændre brugen af bygninger eller arealer, uden at kommunen har givet tilladelse.  Hvis du ønsker at udstykke, bygge eller ændre brugen af bygninger eller arealer på en ejendom beliggende i landzone, skal du søge om landzonetilladelse hos kommunen.  

Landzonetilladelser skal offentliggøres. Det sker her på hjemmesiden samt i Hvidovre Avis.  

 

Kommuneplan 2016

Når der skal laves nye lokalplaner skal de altid være i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er rammerne i kommuneplanen, der er gældende for kommunens behandling af byggeønsker, hvis der hverken er en lokalplan eller byplanvedtægt for området.

Kommuneplan 2016 findes kun i en digital udgave, se mere her:

kommuneplan.hvidovre.dk