Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Før du bygger

Byggetilladelse
Når du vil bygge, er der flere ting, du skal være opmærksom på.
Du skal bl.a. finde ud af om dit byggearbejde kræver byggetilladelse, anmeldelse eller om du kan bygge uden at søge eller anmelde

Før du bygger

Byggeriets regler

Det er den til enhver tid pågældende ejer, der er ansvarlig for, at et byggeri er lovligt.
Alt byggeri skal overholde bestemmelserne i Bygningsreglement 2010 (BR10), lokalplan, byplanvedtægt og servitutter i det omfang, de gælder for det pågældende byggearbejde. Hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser end i bygningsreglementet, er det altid lokalplanen eller byplanvedtægten, der gælder.

Lokalplaner og byplanvedtægter er lokale regler, som er udarbejdet specifikt for et område, og gælder forud for de landsdækkende regler.

Lokalplaner og byplanvedtægter fastlægger ofte, hvad og hvor meget, der må bygges på grunden. Der kan også være andre bestemmelser for eksempel hvor højt byggeriet må være, afstande til skel, afstand til vej, hvilke materialer, der skal/må anvendes eller hvad du må benytte de enkelte bygninger til.

Selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø hjælper dig med at finde ud af hvilke planer, der gælder i dit område.

Servitutter og deklarationer

Når du planlægger et byggeri, skal du undersøge, om der er tinglyste servitutter eller deklarationer på ejendommen. Det bør fremgå af skødet, hvis der er tinglysninger på ejendommen.

Oplysninger om servitutter og deklarationer inkl. den fulde ordlyd, kan du finde på tinglysning.dk (nyt vindue).

Dispensation og naboorientering

Overholder dit byggeri ikke bestemmelserne i bygningsreglementet eller lokalplan/byplanvedtægt, kan du søge dispensation hos kommunen. Kommunen foretager en helhedsvurdering af byggeriet og træffer afgørelse i sagen. Din ansøgning om dispensation skal indeholde en begrundelse for de lempelser, du ønsker imødekommet.

Dit byggearbejde må ikke påbegyndes, før nødvendig dispensation og/eller godkendelse er givet. Fristen på to uger for anmeldelsessager gælder ikke ved dispensationer.
Er der tale om en fravigelse fra regler og planlægning, der varetager nabointeresser, gennemfører kommunen en naboorientering i minimum to uger. Når indsigelsesfristen er udløbet og eventuelle bemærkninger til projektet er vurderet, træffer kommunen afgørelse.

Ændring af lejlighed

Køkken

Hvis du kun udskifter køkkenelementer i dit køkken, skal du ikke søge om tilladelse hos kommunen. Hvis du derimod indretter et nyt køkken et andet sted i lejligheden, skal du søge tilladelse hos kommunen. Hvis du udvider køkkenet med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge, skal du ikke have kommunens tilladelse.

Ved udvidelse af køkkenet kan du beholde den eksisterende ventilation, som ofte er en fælles naturlig ventilationskanal uden ventilator. Du må ikke tilslutte en emhætte til den fælles ventilationskanal, da det giver gener for de øvrige lejligheder.

Badeværelse

Hvis du ændrer på de bærende konstruktioner, dvs. støber nyt gulv, fjerner bærende skillevægge eller foretager nye afgreninger til fælles lodret faldstamme skal du søge om kommunes tilladelse.
Hvis du skal bygge et nyt badeværelse et andet sted i lejligheden eller du skal etablere gulvafløb i et eksisterende wc-rum, skal du søge tilladelse hos kommunen, fordi nyt afløb skal kobles til fælles lodrette faldstamme.
Ved renovering af et badeværelse stilles der ikke nye krav til ventilationen, og de eksisterende forhold kan beholdes.

Ved etablering af et nyt badeværelse, skal der som udgangspunkt udføres mekanisk ventilation, for at sikre at vanddampe fjernes fra rummet. Dette kan dog fraviges hvis badeværelset etableres i et eksisterende wc-rum, hvor der i forvejen er en lodret og intakt ventilationskanal. Kommunen vil her stille krav til ventilationsforholdene i byggetilladelsen.
Der henvises i øvrigt til gældende bygningsreglement.

Skillerumsændringer

Det er vigtigt, at du får afklaret om den væg du ønsker fjernet er en let skillevæg eller en bærende væg. Er du i tvivl, skal du kontakte en teknisk rådgiver.

Vil du nedrive en let skillevægge i din lejlighed, skal du ikke søge om tilladelse hos kommunen.
Vil du nedrive en bærende skillevæg i din lejlighed, skal du søge om tilladelse hos kommunen.

I begge tilfælde skal du give besked til kommunen, som opdaterer BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Dørblænding og nedsænkede lofter

Du skal ikke søge om tilladelse til blænding af døre eller nedsænkning af lofter i din lejlighed.
Du skal være opmærksom på, at byggearbejdet skal udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementet.

Enfamiliehus

Nyt enfamiliehus, tilbygning og udestue

Når du vil bygge et nyt hus, skal du søge om byggetilladelse. Du skal også søge om byggetilladelse, hvis du vil opføre en tilbygning, kvist, karnap eller en udestue.

Du kan gå i gang med byggeriet, når du har fået byggetilladelse.

Du skal færdigmelde byggeriet og kan derefter tage det i brug.

Indvendig ombygning

Hvis du vil flytte vægge eller foretage andre ændringer, herunder renovering af badeværelse eller køkken, uden at udvide boligarealet, skal du ikke søge om byggetilladelse eller anmelde bygningsændringer.
Når du vil ændre vand- og afløbsinstallationer, skal du bruge autoriserede fagfolk.

På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde information om, hvilke VVS-arbejde du selv må udføre, og du kan også finde de firmaer, der har autorisation til at udføre det arbejde, du ikke selv må.

Hvis du ændrer antal bad, toilet eller værelser, skal du give besked til kommunen, som opdaterer BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Ændret anvendelse af en bygning eller del af bygning

Du skal søge byggetilladelse for at kunne ændre anvendelsen af en bebyggelse.
En ændret anvendelse kan f.eks. være:

  • Fra bolig til erhverv
  • Fra erhverv til bolig

Du kan gå i gang med at ændre anvendelse, når du har fået byggetilladelse.
Du skal færdigmelde arbejdet og kan derefter tage det i brug.

Carport, garage, udhus, skur og andre sekundære bygninger

Om du skal søge byggetilladelse eller ej afhænger af byggeriets omfang. Tidligere har der været pligt til at anmelde byggeri af visse sekundære bygninger. Pr. 1. juli 2017 trådte nedenstående regler i kraft, og anmeldelsesbegrebet blev afskaffet.

Byggearbejde, der ikke kræver byggetilladelse

  • Er dit planlagte byggeri mindre end 50 m2, kan du udføre det uden byggetilladelse, så længe det samlede sekundære byggeri på din ejendom ikke overstiger 50 m2. Du har pligt til at sørge for at byggeriet overholder bygningsreglementets bestemmelser samt lokalplanen for dit område.

Byggearbejde, der kræver byggetilladelse

  • Hvis dit planlagte byggeri overstiger 50 m2, skal du søge byggetilladelse.
  • Hvis dine eksisterende sekundære bygninger og det nye byggeri samlet overstiger 50 m2, skal du søge byggetilladelse.
  • Hvis du ønsker at bygge carport, garage, udhus, skur el.lign., som er under samme tag som huset, skal du søge byggetilladelse. Årsagen er, at alle bygninger under husets tag er integrerede, og dermed indgår i den primære bebyggelse.

Byggearbejde, der kræver dispensation

  • Hvis dit planlagte byggeri er mindre end 50 m2, men ikke holdes indenfor bygningsreglementets og lokalplanens bestemmelser, skal du søge dispensation.

Når bygningen er opført

Uanset om dit planlagte byggeri kræver byggetilladelse eller ej, har du ansvar for at BBR (Bygnings- og Boligregistret) bliver opdateret, når bygningen er opført.

  • Hvis dit planlagte byggeri ikke kræver byggetilladelse, skal du sende en e-mail til bbrbolig@hvidovre.dk med oplysninger om byggeriet, når bygningen er opført. Du skal oplyse, hvilken bygning der er opført, bygningens areal samt materialer til ydervægge og tagdækning. Kommunen bruger oplysningerne til at opdatere BBR.
  • Hvis dit planlagte byggearbejde kræver byggetilladelse, skal du give besked til kommunen via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø, når bygningen er opført. Kommunen opdaterer herefter BBR.

Brændeovn

Ønsker du at opsætte brændeovn, skal du anmelde det til en autoriseret skorstensfejer, som også kan vejlede og rådgive dig om etablering af brændeovn.
Du skal give besked til kommunen når brændeovnen er installeret og godkendt af skorstensfejer, så brændeovnen kan blive registreret i BBR. Kontakt kommunen vedrørende BBR på bbrbolig@hvidovre.dk.

Gebyr og sagsbehandlingstid

Fra 1. januar 2017 kræver Hvidovre Kommune ikke længere byggesagsgebyrer. 

Sagsbehandlingstiden for byggesager er forskellige og afhænger af sagens kompleksitet.

Kontakt en byggesagsbehandler

Har du brug for at tale med en byggesagsbehandler, kan du kontakte Byggesagsteamet, telefon 36 39 36 39.