Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Bevaringsværdige bygninger

Her finder du oplysninger om bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune, og hvordan du søger tilskud til ændringer på bevaringsværdige bygninger

LÆS OM BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

Hvornår er en bygning bevaringsværdig?

Bevaringsværdige bygninger har regional eller lokal betydning, og det er som hovedregel kommunen, der udpeger dem. I modsætning til fredede bygninger kan en udpegning som bevaringsværdig alene vedrøre bygningens ydre.

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Bygninger betragtes som bevaringsværdige, hvis de har fået en bevaringskarakter fra 1 til og med 4 i SAVE-systemet. 

Om et bymiljø, en bebyggelse eller en bygning skal bevares afgøres alene af Kommunalbestyrelsen gennem udarbejdelse af bevarende lokalplaner eller gennem udpegning i kommuneplanen.

Ændringer på bevaringsværdige bygninger

Center for plan og miljø kan vejlede om ændringer på bevaringsværdige bygninger og opfordrer samtidig til at ejere af bevaringsværdige bygninger kontakter en arkitekt eller lignende for at få faglig eller teknisk rådgivning.

I forbindelse med om- eller tilbygning af en bevaringsværdig bygning skal der sikres stor omhu med valg af materialer og farver, så bygningens arkitektoniske kvaliteter og bevaringsværdi sikres eller øges. Miljøministeriet har udarbejdet en serie løsblade om, hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger kan vedligeholdes og istandsættes.

Ændringer af bevaringsværdige bygningers ydre forhold kan f.eks. dreje sig om ydermure (herunder facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer) vinduer, døre og porte, indgangspartier, tage (herunder tagrender, skorstene, kviste, tårne og ovenlys), karnapper samt fundamenter (herunder kældernedgange) m.m. eller ved en tilbygning.

Støtte til fornyelse af bevaringsværdige bygninger

Kommunalbestyrelsen har nedsat et Bygningsforbedringsudvalg, der blandt andet kan yde økonomisk støtte til bevaringsværdige bygninger efter kapitel 4 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Bygningsforbedringsudvalget kan yde økonomisk støtte til specifikke projekter til forbedring af bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, som bebos af ejeren/andelshaveren. Boligen skal være opført før 1960, og den skal være væsentligt nedslidt. 

Udvalget kan desuden yde støtte til energiforbedrende foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkningsrapport, jævnfør lov om fremme af energibesparelser i bygninger. 

Byggearbejderne skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele.

Udvalget ønsker fortrinsvis at meddele støtte til byggearbejder på bevaringsværdige boliger.

Søg om støtte til forbedring af bevaringsværdige bygninger

Bygningsforbedringsudvalget for perioden 2018-2021 er endnu ikke nedsat. Derfor er der ikke fastlagt datoer for Udvalgets møder i 2018.

For at søge Bygningsforbedringsudvalget om støtte skal du sende en ansøgning til Hvidovre Kommunes Center for Plan og Miljø. I ansøgningen skal du oplyse om ejendommens adresse og matrikelnummer, ejerforhold og de samlede udgifter til ombygningen, som der søges støtte til. Sammen med ansøgningen skal du sende:

  • en aktuel tingbogsattest, som dokumentation for ejerforholdet og de hæftelser og byrder, der hviler på ejendommen
  • et projekt, der i tekst og tegninger beskriver de byggearbejder, som der søges om støtte til 
  • tilbud fra momsregistrerede håndværkere til de arbejder, der ønskes udført. Udvalget ønsker, at der ved fremtidige ansøgninger vedlægges tilbud fra minimum to forskellige firmaer.

Rimelige udgifter til rådgivning fra en arkitekt eller en anden teknisk rådgiver kan være en støtteberettiget udgift for at sikre, at istandsættelsen kan leve op til udvalgets krav.

Som udgangspunkt skal byggefirmaerne anvende social- og arbejdsklausuler, men Bygningsforbedringsudvalget er indstillet på at fravige dette for byggearbejder med samlet byggesum på under 800.000 kr. inkl. moms.

Det er en betingelse for støtte, at istandsættelsesarbejderne først påbegyndes, når der er meddelt tilsagn om støtte.

Ansøgningsskema, projektbeskrivelse, tilbud samt tingbogsattest sendes til pom@hvidovre.dk 

Hvad gives der støtte til?

Der ydes støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm og til afhjælpning af kondemnable forhold, og det er vigtigt, at istandsættelsesarbejdet, som der søges støtte til, udføres så bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges.

Der kan ydes støtte til reparation, udskiftning eller fornyelse af følgende bygningsdele:

  • Tage, herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys
  • Ydermure, facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer
  • Vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer
  • Døre og porte
  • Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning
  • Fundamenter, herunder kældernedgange
  • Indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper.

Vær opmærksom på, at der som udgangspunkt ikke ydes støtte til isætning af termoruder i vinduer og døre, heller ikke hvis de er sprossede. Støtte til termoruder vurderes efter en helhedsbetragtning, hvor der lægges vægt på det visuelle udtryk, herunder typen af termorude. Et eksempel kan være vinduer med koblede rammer, hvor kun indersiden af vinduet er termoglas.

Støttens omfang og vilkår

Bygningsforbedringsudvalget beslutter, om der kan ydes støtte til projekt, og hvor meget projektet støttes med. Støtten kan tilpasses den enkelte ejers mulighed for egenfinansiering.

Til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger, der bebos af ejeren/ andelshaveren, kan tilskuddet udgøre op til 3/4 af de samlede støtteberettigede udgifter. Udvalgets mindste støttebeløb til udbetaling er på 25.000 kr. Udvalget kan stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav. Det kan for eksempel være krav om anvendelse af specielle materialer eller renoveringsmetoder. Udvalget kan også fastsætte frister for arbejdernes gennemførelse.

Det er betingelse for tildeling af støtte til et projekt, at samtlige faser i projektet af bygningsarbejdet, der søges støtte til, udføres af momsregistrerede håndværkere.

Ifølge loven om byfornyelse og udvikling af byer tinglyser kommunalbestyrelsen en deklaration på ejendomme, som har modtaget støtte efter lovens kapitel 4, om vilkår for hel eller delvis tilbagebetaling af kontant tilskud ydet i henhold til loven. Tilbagebetalingen skal ske i tilfælde, at ejendommen afhændes inden et nærmere fastsat åremål på højst 20 år til en højere pris end en beregnet handelsværdi med tillæg, der svarer til ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum.

Ved beregningen kan endvidere tillægges et beløb, som modsvarer prisstigningen på ejendommen som følge af yderligere forbedringsarbejder gennemført efter afslutningen af byfornyelsesarbejderne. Vilkåret om tilbagebetaling kan ikke kræves opfyldt ved salg til medejer, ægtefælle eller livsarving.