Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Inden du ansøger om byggetilladelse

Inden du ansøger om byggetilladelse, er der flere ting du skal undersøge. Først og fremmest skal du undersøge, om dit byggeprojekt overhovedet kræver byggetilladelse. Samtidig skal du overveje om du skal have en ekstern rådgiver til at hjælpe dig med byggeansøgningen

Læs inden du ansøger om byggetilladelse

Tjek om dit byggeri kræver byggetilladelse

Byggeri, der kræver byggetilladelse

Som hovedregel skal du have byggetilladelse til opførelse af nybyggeri og opførelse af en tilbygning. En såkaldt anvendelsesændring af en ejendom kræver også byggetilladelse. En anvendelsesændring er fx, hvis du ønsker at ombygge din garage til bolig. (Bygningsreglement 2018 § 2)

Byggeri, der ikke kræver byggetilladelse

For ombygning i eksisterende bygning kan du her se, hvilket arbejde der ikke kræver en tilladelse, og som du derfor kan igangsætte uden at involvere kommunen.

I enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse:

 • Ændringer, der foretages inden for bygningens eksisterende ydervægge, herunder nyt badeværelse, nyt køkken eller flytning af skillevægge og lignende ombygninger, der ikke ændrer ved etagearealet (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 3)
 • Vedligeholdelsesarbejde (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 3)

I etageboliger:

 • Skillevægsændringer, der ikke ændrer på lejlighedens størrelse eller medfører ændringer i bærende konstruktioner (husk altid at tjekke om væggen er bærende – i så fald skal du søge om byggetilladelse) (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 4)
 • Udskiftning af elementer i eksisterende køkken (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 4)
 • Udvidelse af dit køkken med et andet rum uden at fjerne bærende skillevægge (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 4)
 • Renovering eller udvidelse af badeværelse hvor du ikke kommer i berøring med ventilation, rørføringen af de fælles vand- og afløbsinstallationer (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 4)
 • Nedsænkning af lofter eller blænding af døre, medmindre det er yderdøre mod trappe eller ydermur (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 3)

Byggeri, der nogle gange kræver byggetilladelse

Sekundær bebyggelse (skure, overdækninger, carporte, garager, drivhuse og lignende) er omfattet af en del regler, der jævnligt bliver opdateret. I Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, står der, at:
”Følgende typer af byggearbejder skal overholde bygningsreglementet, men kan udføres uden ansøgning om byggetilladelse: 
Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².”

Du skal dog være opmærksom på, at byggeriet stadig skal overholde byggeretten, som er beskrevet i Bygningsreglement 2018, kapitel 8 (§§ 168 – 186), ellers skal kommunen foretage en helhedsvurdering efter Bygningsreglement 2018, § 187, hvilket fremgår af Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 3. Ligeledes skal du være opmærksom på, at byggeriet skal være i overensstemmelse med gældende byplanvedtægt/lokalplan for dit område.

Som tommelfingerregel, hvis byggeriet skal være undtaget fra kravet om byggetilladelse, skal byggeriet vedrøre og overholde samtlige af følgende punkter:

 • Sekundær bebyggelse (skur, overdækning, carport, garage, drivhus eller lignende) (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 1)
 • Byggeriet må ikke være integreret i den primære bebyggelse (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 1)
 • Bygningerne må til sammen højst have et areal på 50 m² (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 1, nr. 1)
 • Byggeretten skal være overholdt (Bygningsreglement 2018, § 5, stk. 3) (Bygningsreglement 2018, kapitel 8, §§ 168 – 186) 

Vær opmærksom på

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde byggeloven, bygningsreglementet og lokale bestemmelser i byplanvedtægten eller lokalplanen og servitutter.

Næsten alle ejendomme i Hvidovre Kommune er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt. Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget lokalplaner for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området. Endelig kan fredninger, servitutter og tinglysninger være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse. 

Hvis byggeriet ikke kræver byggetilladelse, men er i strid med gældende byplanvedtægt eller lokalplan for dit område, kræver byggeriet en dispensation fra gældende byplanvedtægt eller lokalplan. I så fald må du først opføre byggeriet, hvis du får en dispensation fra gældende byplanvedtægt eller lokalplan. Bemærk, at du ikke har krav på at få en dispensation. I så fald kan du overveje at ændre dit byggeri, så det falder inden for det tilladte.

 

Hvornår må jeg sammenlægge og nedlægge en bolig?

Du skal være opmærksom på, at i henhold til boligreguleringslovens § 46 er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvis uden kommunalbestyrelsens samtykke.

Kommunen kan ikke nægte at give tilladelse til fx en lejlighedssammenlægning, hvis det samlede bruttoetageareal holder sig inden for 130 m2, og kravene til opsigelse af den ledige bolig og overtagelse af den sammenlagte bolig er opfyldt, jf. Boligreguleringsloven § 46.

Link til boligreguleringsloven på retsinfo (nyt vindue)
Her i kommunen er der et ønske om, at få større boliger. Administrativt kan vi derfor sammenlægge lejligheder optil 130 m2 når en række forhold er opfyldt. Er den sammenlagte lejlighed over 130 m2 skal der søges dispensation og sagen skal forelægges for Økonomiudvalget.

Ifølge boligreguleringsloven skal en sammenlægnings- og nedlæggelse af bolig sagen behandles inden for 6 uger.

Tilladelsen vil bestå dels af samtykke til sammenlægningen og nedlæggelsen af bolig samt en byggetilladelse.

Hvad skal søges tilladelse til?

 • Nedlæggelse ved nedrivning
 • Hel eller delvis sammenlægning af 2 eller flere boliger
 • Hel eller delvis anvendelsesændring til andet end beboelse (fx erhverv)

Hvad skal ansøgningen om sammenlægning og nedlæggelse af bolig indeholde?
Din ansøgning skal sendes via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø og skal indeholde:

 • Målsatte tegninger af eventuelle bygningsændringer i mål 1:100
 • Statiske beregninger
 • Fuldmagt fra ejer af ejendommen eller ejerlejligheden og i nogen tilfælde også ejerforeningen. Bor du i andelsbolig, er det andelsboligforenings bestyrelse, der skal give fuldmagt
 • Dokumentation for erklæring om frivillig fraflytning af den/de lejligheder, der søges sammenlagt

Tag kontakt til en medarbejder i byggesagsteamet

Du kan ringe på 3639 3570 og få vejledning om mindre komplicerede anliggender i nedenstående tidsrum.

Mandage kl. 09.30 - 11.30
Tirsdage kl. 09.30 - 11.30 og 12.30 – 14.30 
Onsdage Lukket
Torsdage kl. 10.00 - 11.30 og 12.30 - 15.00
Fredage kl. 09.30 - 11.30

Du har desuden mulighed for at booke enten et telefonmøde eller et fysisk møde med en byggesagsbehandler, før du indsender din ansøgning om byggetilladelse. Det kan være en god idé, at du afstemmer dit byggeprojekt med kommunen, inden du indsender ansøgningen om byggetilladelse.

Læg mærke til, at der ikke sagsbehandles på møderne, ligesom der aldrig træffes afgørelse eller gives forhåndsgodkendelser. Møderne er vejledende, og der bliver ikke skrevet referat. Du er selv ansvarlig for at skrive den information ned, som byggesagsbehandleren giver dig. Jo bedre og jo mere materiale du har med til en fysisk forhåndsdialog, jo bedre mulighed har byggesagsbehandleren for at vejlede dig.

Du booker tid til et telefonmøde via dette link:

 

Det er en god idé at få hjælp fra en privat byggerådgiver

Lovgivningen stiller store krav til de byggeansøgninger, kommunen modtager. Hvidovre Kommune kan desværre ikke hjælpe dig med at udforme din byggeansøgning. Vi anbefaler i stedet, at du kontakter en privat byggerådgiver, fx en arkitektvirksomhed, en bygherrerådgiver eller anden fagperson inden for byggeri. En byggerådgiver kan hjælpe dig med din ansøgning og være med til at sikre, at den indeholder alle de oplysninger, vi skal bruge, så du undgår unødig ventetid i løbet af sagsbehandlingen.

Er din bolig omfattet af en lokalplan eller af en byplanvedægt?

Din tilladelse til at bygge afhænger af, om der er vedtaget en byplanvedtægt eller en lokalplan for det område, du skal bygge i, samt hvilke rammer kommuneplanen udstikker for området. Kommunalbestyrelsen har sat en proces i gang for at erstatte de gamle byplanvedtægter for parcelhuskvartererne med nye lokalplaner. Indtil dette er sket, vil man være positivt indstillet over for ansøgninger om dispensation fra byplanvedtægternes bestemmelser om bebyggelsens omfang, så længe projekterne holder sig inden for kommuneplanens rammer. Dispensationssager skal dog altid vurderes konkret i hver enkelt sag. Der lægges vægt på, at der er tilstrækkelige friarealer og parkeringsforhold på ejendommen, og at bebyggelsen ikke ændrer på områdets karakter. Husk også, at fredninger og servitutter kan være afgørende for, om du kan få en byggetilladelse.

Hvad kan kommunen forvente af dig som ansøger?

Der stilles i dag store krav til myndighedsgodkendelser ved ansøgninger om byggetilladelse. Det vil med andre ord sige, at mængden og kvaliteten det materiale, som kommunen kræver for at behandle din ansøgning om byggetilladelse, er stor og høj.

Kommunen er myndighed, og det er således kommunen, der afgør, om mængden og kvaliteten af din ansøgning om byggetilladelse er fyldestgørende og af en tilfredsstillende kvalitet. Som udgangspunkt skal der altid fremsendes målfast situationsplan, målfaste facadetegninger af alle sider af byggeriet, målfast plantegning og målfast snittegning ved indsendelse af en ansøgning om byggetilladelse. Det er et krav, at tegningsmaterialet er målfast, og størrelsesforholdet skal være angivet. Det vil sige, at man skal kunne tage en lineal og måle direkte på alle tegninger.