Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Bolig til ældre

En beskyttet bolig er en bolig, hvor der er tilknyttet personale døgnet rundt. Beskyttede boliger tildeles borgere med behov for pleje, tryghedsskabende psykisk omsorg, sociale aktiviteter og mulighed for tilsyn hele døgnet. For at blive tildelt en beskyttet bolig skal du selv ønske at flytte i denne boligform. De beskyttede boliger er ikke egnede til borgere med en demenssygdom

Find det hurtigt

Beskyttet bolig

Hvad er en beskyttet bolig?

En beskyttet bolig er en bolig, hvor der er personale tilknyttet døgnet rundt. Du kan blive visiteret til en beskyttet bolig hvis du har et særligt behov for at kunne tilkalde støtte med kort varsel døgnet rundt. Du skal ligeledes kunne profitere af et nærmiljø med fællesaktiviteter i samvær med andre. Du kan blive visiteret til en beskyttet bolig hvis du har et let behov for pleje og praktisk hjælp, samt psykisk støtte og guidning.

Hjælpen og støtten er rehabiliterende, hvilket betyder, at du selv skal deltage så aktivt som muligt, og du skal også selv udføre de opgaver, du er i stand til.

Hjælpen tildeles og tilrettelægges på baggrund af en individuel helhedsvurdering af dine fysiske, psykiske og sociale behov og ressourcer.

Hvem kan få en beskyttet bolig?

Du kan få en beskyttet bolig hvis du:

 • Er i stand til at klare flere daglige gøremål selv.
 • Har et særligt behov for at kunne tilkalde hjælp med kort varsel døgnet rundt.
 • Kan have glæde af et nærmiljø med fællesfaciliteter.

Hvordan behandler vi din ansøgning?

Når vi har modtaget din ansøgning:

 • Ser vi den i forhold til kommunens muligheder for at hjælpe dig i din nuværende bolig.
 • Ser vi den i sammenhæng med tilbud om fx personlig og praktisk hjemmehjælp, dagcenter, boligændringer og hjælpemidler, aflastningsophold og genoptræning.
 • Indstiller vi din ansøgning til visitationsudvalget, som træffer beslutning om du kan godkendes til en beskyttet bolig.

Hvor ligger de beskyttede boliger?

Hvidovre Komme råder over Krogstenshaves plejecenters beskyttede boliger, Krogstens Alle 51. Der er beskyttede boliger til både enlige og ægtepar. Alle beskyttede boliger er to-rums boliger.

Hvis du ikke kan klare dig i eget hjem og har behov for en plads på et plejehjem eller i en ældre- eller plejebolig, skal kommunen tilbyde dig en plads eller bolig. Hvis du har behov for en plejehjemsplads eller plejebolig, skal kommunen tilbyde dig en sådan inden for to måneder, efter du er optaget på ventelisten – (plejeboliggaranti).

Du kan få bevilget en pleje- eller ældrebolig, hvis du har behov for en bolig, der er indrettet specielt til ældre. Hvis du har behov for at komme på plejehjem, er det fordi du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og plejen ikke kan gives i anden bolig, men kun på plejehjemmet.

Boliger til ældre:
 • ældrebolig
 • plejebolig
 • plejehjem
 • friplejebolig
Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en selvstændig lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje.

Med en ældrebolig får du:

 • en lejlighed i nærheden af andre ældreboliger
 • en bolig, som er indrettet særligt til ældre og handicappede med elevator og plads til kørestol
Hvem kan få en ældrebolig?

Du kan søge om en ældrebolig, hvis der ikke er mulighed for at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt.

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du blandt andet har:

 • nedsat fysisk funktionsevne
 • behov for den specielle indretning, som er i ældreboliger.
Hvordan får jeg en ældrebolig?

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på visitation til ældrebolig.

Hvornår kan jeg få en ældrebolig?

Kommunen anviser dig til ældrebolig i forhold til dit behov for boligen. Det vil sige, at kommunen skal anvise boligen til den borger der har størst behov for boligen uanset borgerens placering på ventelisten.

Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. Hvis du afviser et boligtilbud, opretholder du din ansøgning om en ældrebolig.

Hvad koster det at bo i en ældrebolig?

Du skal betale indskud og husleje i ældreboliger. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Læs mere om økonomien Ældre Sagens hjemmeside.

En plejebolig er en selvstændig ældrebolig med serviceareal og tilknyttet personale.

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje. I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter fx omkring måltiderne.

Hvordan får jeg en plejebolig?

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på visitation til plejebolig.

Hvornår kan jeg få en plejebolig?

Når kommunen har godkendt og truffet beslutning om at tilbyde dig en plads på ventelisten til en plejebolig, må der højst gå to måneder, før du bliver tilbudt en plejebolig ifølge plejeboliggarantien.

Hvad koster det at bo i plejebolig?

Du skal betale indskud og husleje i en plejebolig. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Hvis du bliver godkendt til en ældrebolig eller plejebolig har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger, og ønske en bestemt bolig.

Frit valg af ældrebolig giver fx ret til, at en ægtefælle eller samlever kan flytte med.

Ventetidsgaranti

Hvis du er visiteret til en plejebolig eller en plads på et plejehjem, og er kommet på den generelle venteliste, skal kommunen tilbyde dig en bolig senest to måneder efter du kom på ventelisten. Boligen skal være klar til at flytte ind i senest to uger efter udløb af fristen.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i kommunen eller plads i en anden kommune, hvor de har aftale om at kunne anvise boliger.

Hvis du afslår et tilbud bliver du ikke slettet fra den generelle venteliste, men starter forfra på en frist på to måneder.

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en anden kommune af en række nærmere fastsatte grunde.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.